Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kafka si regjion skeletik       Kafka është       regjion skeletik me       rëndësi jetike, pasi   ...
Ndarja regjionale e kafkës     1     Cranium ndahet në:         1. Cranium cerebralis          ...
Eshtrat përbërëse të kraniumit      cerebral       1.  Os frontalis  teke.       2.  Os parietalis  ç...
Ndarja regjionale e kraniumit     cerebral        1. Calvaria cranii         strukturohet nga    ...
Eshtrat përbërëse të kraniumit      visceral       1.  Os nasalis  çifte.       2.  Os lacrimalis  ...
Pozicioni anatomik i kafkës në studimin morfologjik të saj        Plani horizontal të        Frankfurtit (pl...
Pamja anteriore e kafkës       Norma facialis, është       pamja anteriore e       kafkës. Ajo ndahet në...
Pjesa superiore e normës faciale         Shfaq këto formacione:        1. Squama frontalis.       ...
Pjesa e mesme e normës faciale         Formohet nga:        1. Orbitat.        2. Ossis zygomatici. ...
Pjesa inferiore e normës faciale         1.  Mandibula         a.  Corpus mandibulae          ...
Trauma në normën faciale      1. Fraktura Le Fort është më e       shpeshtë. Ajo klasifikohet:       Le ...
Pamja laterale e kafkës        Norma laterale        ndahet në këto        regjione:       1. R...
Pjesa e superiore e normës faciale          Formohet nga:         1. Os parietalis.         2. Pa...
Pjesa inferiore e normës laterale         Pars inf. normae         lateralis prezantohet         m...
Pjesa e mesme e normës laterale          Prezantohet me:         1. Os zygomaticum:          ...
Trauma në normën laterale        Frakturat e        Pterionit, e cila        ndodhe 3 – 4cm mbi   ...
Pamja posteriore e kafkës         Formohet nga këto         këto eshtra:        1. Squama     ...
Pamja inferiore e kafkës      • Regio anterioria        pamja bazale e       kraniumit visceral. (1)  ...
Regjioni anterior i normës bazale të        kafkës          Strukturon tavanin e          hapësir...
Regjioni i mesëm e normës bazale të        kafkës           Përbëhet nga:          1. Regio   ...
Regjioni posterior i normës bazale të        kafkës          Strukturohet nga:         1. Pars b...
Trauma në normën bazale të kafkës          Fracturae basis          cranii janë fraktura        ...
Pamja superiore e kafkës       Norma superioria cranii       emërtohet ndryshe dhe       calvaria cranii...
Frakturat e kubesë së kafkës        Frakturat e kalvarias        shkaktohen nga        traumat direkt...
Funksionet e kafkës Cranium, ashtu si çdo regjion tjetër skeletik, paraqet tre funksione bazë:• Funksion mbështetës.• Fu...
Funksioni mbështetës i kafkës         Funksioni mbështetës         I realizohet nga “basis       ...
Struktura kockore e bazës së kafkës          Struktura kockore e          basis cranii është e    ...
Funksioni mbrojtës i kafkës      Mekanizmat mbrojtës të kafkës      për trurin:     • Forma sferike e calvar...
Struktura diploe e kubesë së kafkës        Structura diploe i nënshtrohet        frakturave selektive, ku ...
Funksioni lëvizës në kafkën viscerale          Funksioni lëvizës kryhet          nga e mandibula, me  ...
Funksioni estetik i kraniumit facial          Cranium facialis krijon          volume skeletike për   ...
Struktura kockore faciale      Cranium facialis      ndërtohet nga ossis      pneumatici, apo kocka   ...
Struktura mbrojtëse e kraniumit      visceral          Brezi kockor          mbrojtës i strukturës ...
Të dhëna morfo funksionale dhe klinike per kafkën
Të dhëna morfo funksionale dhe klinike per kafkën
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Të dhëna morfo funksionale dhe klinike per kafkën

5,787 views

Published on

 • Login to see the comments

Të dhëna morfo funksionale dhe klinike per kafkën

 1. 1. Kafka si regjion skeletik Kafka është regjion skeletik me rëndësi jetike, pasi në të strehohet truri.
 2. 2. Ndarja regjionale e kafkës 1 Cranium ndahet në: 1. Cranium cerebralis  regjioni 2 mbrojtës i trurit. 2. Cranium visceralis  regjioni mbështetës dhe mbrojtës i organeve.
 3. 3. Eshtrat përbërëse të kraniumit cerebral 1. Os frontalis  teke. 2. Os parietalis  çifte. 3. Os occipitalis  teke. 4. Os sphenoidalis  teke. 5. Os temporalis  çifte. 6. Os ethmoidalis  teke.
 4. 4. Ndarja regjionale e kraniumit cerebral 1. Calvaria cranii strukturohet nga eshtra skuamoze, që mbulojnë sipërfaqen e trurit. 2. Basis cranii strukturohet nga eshtra me strukturë të përzierë, mbi të cilat mbështetet truri.
 5. 5. Eshtrat përbërëse të kraniumit visceral 1. Os nasalis  çifte. 2. Os lacrimalis  çifte. 3. Maxilla  çifte. 4. Os zygomaticum  çifte. 5. Os palatinum  çifte. 6. Concha nasalis inf.  çifte. 7. Vomer  teke. 8. Mandibula  teke.
 6. 6. Pozicioni anatomik i kafkës në studimin morfologjik të saj Plani horizontal të Frankfurtit (plani orbitomeatal)  buza e poshtëme e orbitës dhe buza e sipërme e porusit akustik ekstern shtrihen në një plan horizontal.
 7. 7. Pamja anteriore e kafkës Norma facialis, është pamja anteriore e kafkës. Ajo ndahet në: 1. Regio frontalis. 2. Regio zygomatico- maxillaris. 3. Regio mandibularis.
 8. 8. Pjesa superiore e normës faciale Shfaq këto formacione: 1. Squama frontalis. a. Tubera frontalis. b. Glabella. c. Arci supraciliaris. d. Incisura frontalis e. Foramen supraorbitalis f. Processus zygomaticus ossis frontalis.
 9. 9. Pjesa e mesme e normës faciale Formohet nga: 1. Orbitat. 2. Ossis zygomatici. 3. Maxillae. 4. Ossis nasalis. 5. Apertura piriformis.
 10. 10. Pjesa inferiore e normës faciale 1. Mandibula a. Corpus mandibulae  Trigonum mentalis  Foramen mentalis  Dentis inferiorii.  Linea obliqua. b. Angulus mandibulae  Tuberositas masseterica
 11. 11. Trauma në normën faciale 1. Fraktura Le Fort është më e shpeshtë. Ajo klasifikohet:  Le Fort I  shkëputje e procesit alveolar.  Le Fort II  frakturë e 1/3 së mesme të kësaj pjese.  Le Fort III  frakturë horizontale superiore. 2. Fraktura mandibulare mund të jetë: kondilare, subkondilare, koronoide, e ramusit, angulare, korporale, simfiziale.
 12. 12. Pamja laterale e kafkës Norma laterale ndahet në këto regjione: 1. Regio superioria. 2. Regio inferioria. 3. Regio media.
 13. 13. Pjesa e superiore e normës faciale Formohet nga: 1. Os parietalis. 2. Pars lateralis squamae frontalis. 3. Ala majora sphenoidei. 4. Squama temporalis.
 14. 14. Pjesa inferiore e normës laterale Pars inf. normae lateralis prezantohet me: 1. Paries lateralis maxillae. 2. Ramus mandibulae. 3. Molaris superiorii et inferiorii.
 15. 15. Pjesa e mesme e normës laterale Prezantohet me: 1. Os zygomaticum: (proc. frontalis, proc. temporalis). 2. Os temporalis: (proc. zygomaticus, pars tympanica, proc. mastoideus).
 16. 16. Trauma në normën laterale Frakturat e Pterionit, e cila ndodhe 3 – 4cm mbi harkun zigomatik dhe 2cm prapa procesit frontal të zigomatikes.
 17. 17. Pamja posteriore e kafkës Formohet nga këto këto eshtra: 1. Squama occipitalis. 2. Ossis parietalis. 3. Pars mastoidea ossis temporalis.
 18. 18. Pamja inferiore e kafkës • Regio anterioria  pamja bazale e kraniumit visceral. (1) • Regio media  ndërmjet kraniumit visceral dhe atij cerebral. (2 – 3) • Regio posterioria  pamja inferiore e kraniumit cerebral.
 19. 19. Regjioni anterior i normës bazale të kafkës Strukturon tavanin e hapësirës së gojës dhe emërtohet palatum durum. Formohet nga: 1. Maxilla. 2. Ossis palatini.
 20. 20. Regjioni i mesëm e normës bazale të kafkës Përbëhet nga: 1. Regio pterygonasalis është pjesa mediane e këtij regjioni. 2. Fossa infratemporalis.
 21. 21. Regjioni posterior i normës bazale të kafkës Strukturohet nga: 1. Pars basilaris ossis occipitalis . 2. Partis lateralis ossis occipitalis. 3. Planum nuchae ossis occipitalis. 4. Foramen magnum. 5. Regio gleno- mastoidea.
 22. 22. Trauma në normën bazale të kafkës Fracturae basis cranii janë fraktura lineare, shkaktohen nga trauma indirekte. Ato mund të përfshijnë: 1. Pars petrosa temporalis. 2. Alae majora sphenoidei. 3. Fractura condylaris.
 23. 23. Pamja superiore e kafkës Norma superioria cranii emërtohet ndryshe dhe calvaria cranii. Ajo prezanton: 1. Os frontalis. 2. Os parietalis. 3. Os occipitalis. Suturat: a. Sutura coronaria. b. Sutura sagitalis. c. Sutura lambdoidea.
 24. 24. Frakturat e kubesë së kafkës Frakturat e kalvarias shkaktohen nga traumat direkte. Në varësi të mjetit goditës ato janë: • Multiple zhytëse nga mjete të sheshta. • Lineare nga mjete të mprehta.
 25. 25. Funksionet e kafkës Cranium, ashtu si çdo regjion tjetër skeletik, paraqet tre funksione bazë:• Funksion mbështetës.• Funksion mbrojtës.• Funksion lëvizës.
 26. 26. Funksioni mbështetës i kafkës Funksioni mbështetës I realizohet nga “basis cranii”. Ky funksion konsiston në: • Mbështetja e trurit dhe organeve të shqisave. • Varja e organeve të sipërme të digjestionit dhe respiracionit.
 27. 27. Struktura kockore e bazës së kafkës Struktura kockore e basis cranii është e përzierë me qëmdrueshmëri të lartë ndaj forcave multivektoriale.
 28. 28. Funksioni mbrojtës i kafkës Mekanizmat mbrojtës të kafkës për trurin: • Forma sferike e calvarias. • Ekzistenca e disa kockave skuamoze. • Formacionet anatomike në formë kreshtash. • Lidhja e lëvizëshme me kolonën vertebrale. • Kafka e fëmijëve:  Përqindje e lartë oseine.  Sutura të pa mbyllura.
 29. 29. Struktura diploe e kubesë së kafkës Structura diploe i nënshtrohet frakturave selektive, ku mund të thyhet vetëm lamina e brendëshme, e cila emërtohet vitra (e qelqtë): 1. Përqëndrimi i lartë i kripërave. 2. Shtresë e hollë. 3. Forcat transformohen në tensionuese. 4. Forcat janë shpërthyese dhe të zgjatura në kohë. 5. Mungesa formacioneve mbështetës.
 30. 30. Funksioni lëvizës në kafkën viscerale Funksioni lëvizës kryhet nga e mandibula, me funksionin përtypës. Sipas Keen: “…Forma e fytyrës varet nga ushqimi që hamë dhe mënyra se si e fitojmë atë.”
 31. 31. Funksioni estetik i kraniumit facial Cranium facialis krijon volume skeletike për strehimin e organeve të sipërme të digjestionit dhe respiracionit.
 32. 32. Struktura kockore faciale Cranium facialis ndërtohet nga ossis pneumatici, apo kocka me hapësira në brendësi të tyre, që emërtohen sinus paranasalis.
 33. 33. Struktura mbrojtëse e kraniumit visceral Brezi kockor mbrojtës i strukturës faciale fraxhile të kafkës, formohet nga: • Ossis zygomatici. • Ossis nasalis et processus frontalis maxillae.

×