SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Ndarja regjionale e skeletit
    apendikular
       Skeleti apendikular
       ndahet në:
      1. Skeleti i ekstremitetit
        sup.
      2. Skeleti i ekstremitetit inf.
        Secili nga këto skelete
        ndahet në:
       Rrethin e ekstremitetit,
        apo ekstremiteti fiks.
       Ekstremiteti i lirë.
Eshtrat e gjymtyrëve të sipërme
         Përllogariten 32
         eshtra në
         ekstremitetin
         superior, kryesisht me
         strukturë tubulare.
         Të vetmet eshtra, që
         shmangen nga kjo
         strukturë janë:
        • Scapula.
        • Carpi.
Ndarja regjionale e kockave të
  gjymtyrëve të sipërme
     Rrethi i anësisë së
      sipërme:
     1. Clavicula.
     2. Scapula.
      Ekstremiteti sup. i lirë:
     1. Krahu (humerus).
     2. Parakrahu (radius, ulna)
     3. Dora (carpi, metacarpi,
       phalangis)
Morfo-funskioni i rrethit të krahut
        Clavicula është aks
         mbështetës për
         skapulën.

        Scapula (L. shpatulla)
         është kocka
         mbështetëse e pjesës së
         lirë të ekstremitetit.
Klavikula
 Clavicula ka formën e germës “S”;
 me konveksitet anterior sternal dhe
 konkavitet anterior akriomial.
A. Extremitas sternalis:
1. Impresio costoclavicularis.
2. Faciest articularis sternalis.
B. Corpus claviculae:
3. Sulcus subclavius.
C. Exstremitas acromialis:
4. Linea trapezoidea.
5. Tuberculum conioideum.
Scapula
A. Facies costalis   D. Margo
  (seu fossa       vertebralis.
  subscapularis): E. Margo lateralis.
  Linea muscularis F. Angulus lateralis
  (1).          (seu caput
B. Facies dorsalis:    scapulae): Cavitas
  Spina scapulae     glenoidalis (7),
  (2), [Acromion (a),  Tuberculum
  Incisura scapulae   supraglenoidalis
  majoris (b)], Fossa  (8),
  supraspinata (3),     Tuberculum
  Fossa infraspinata   infraglenoidalis
  (4).          (9), Collum
C. Margo sup.:      scapulae (10).
  Incisura scapularisG. Angulus superius.
  (5), Proc.
  Coracoideus (6). H. Angulus inferius.
Skeleti pozicionues i gjymtyrës së
    sipërme në hapësirë
        • Humerus pozicionon
         ekstremitetin superior në
         hapësirë.
        • Ulna është aksi
         pozicionues i parakrahut
         në hapësirë.
        • Radiusi është aksi
         pozicionues i dorës.
Skeleti mbështetës në funksionet
      manuale
       • Carpi realizojnë
        mbështetjen e dorës në
        parakrah.
       • Metacarpi përbëjnë
        skeletin mbështetës në
        funksionet kapëse.
       • Phalangis përbëjnë
        skeletin e lëvizshëm në
        funksione kapëse.
Skeleti kapës në funksionet manuale
        Kompleksi metakarpo-
        falangeal i gishtit të madh, ka
        një metakarp me amplitudë të
        madhe lëvizore, që
        inkorporohet funksionalisht
        me falange të reduktuara në
        numër, për të rritur forcën
        kapëse.
        Ekstremiteti bën një rotacion
        ekstern, duke imponuar në
        nivelin e karpeve një kockë
        sesamoide (os pisiformis).
Morfologjia e humerusit
     Epifiza proksimale: caput (1);
     collum (2); collum chirurgicum
     (3); tuberculum majoris (4);
     tuberculum minoris (5); sulcus
     intertubercularis (6).
     Korpusi: tuberositas deltoidea
     (7); sulcus n. radialis (8).
     Epifiza distale: trochlea humeri
     (9); capitulum humeri (10);
     epicondylus lateralis (11);
     epicondylus medialis (12); fossa
     coronoidea (13); fovea radii (14);
     fossa olecrani (15); sulcus n.
     ulnaris (16).
Morfologjia e ulnës dhe radiusit
      Ulna është kocka mediale e parakrahut:
    •  Ekstremiteti proksimal: olecranon (1);
      incisura trochlearis (2); proc. coronoideus (3);
      incisura radialis (4); tuberositas ulnae (5).
    •  Ekstremiteti distal: caput ulnae (6);
      processus styloideus (7).
      Radius është kocka laterale e parakrahut:
    •  Ekstremiteti proksimal: caput radii (1);
      collum (2); circumpherentia (3); fovea capitis
      (4); tuberositas radii (5)
    •  Korpusi: linea obliqua (6); margo interossea
      (7).
    •  Ekstremiteti distal: incisura ulnae (8); facies
      articularis carpei (9); proc. styloideus.
Morfologjia e skeletit të dorës
     A. Karpet: Rreshti proksimal: os
      scaphoideum (1); os lunatum (2); os
      triquetrum (3); os pisiformis (4). Rreshti
      distal: os trapezium (5); os
      trapezoideum (6); os capitatum (7); os
      hamatum (8).
     B. Metakarpet nga lateralisht – medialisht
      janë I, II, III, IV, V. Metakarpi ka: basis;
      corpus; caput.
     C. Falangjet formojnë gishtat. Secili gisht
      ka: phalanx proximalis (C/a),
      intermedia (C/b) dhe distalis (C/c).
      Phalanx ka: basis; corpus dhe trochlea.
      Phalanx distalis: basis, corpus dhe
      tuberositas.
Eshtrat e gjymtyrës së poshtme
      Përllogariten 31 eshtra në secilin
      ekstremitet.
      Struktura e tyre, në pjesën
      dërmuese, është tubulare.
      Bën përjashtim:
      Pelvis, i cili i nënshtrohet peshës së
      gjithë organizmit.
      Regjioni tarsal, është regjoni
      mbështetës i ekstremiteteve
      inferiore.
      Të dy këto regjione paraqesin kocka
      me strukturë të përzierë.
Ndarja regjionale e kockave të
  gjymtyrës së poshtme
       Rrethi i ekstremitetit
        inf.:
       1. Os Coxae.
        Pjesa e lirë e
         ekstremitetit:
       1. Kofsha: femur.
       2. Kërciri: tibia, fibula.
       3. Këmba: tarsi,
         metatarsi, phalangis.
Morfofunksioni i rrethit të gjymtyrës
      së poshtme
          Rrethi i gjymtyrës së
          poshtme është
          bazamenti mbështetës
          për pjesën superiore të
          organizmit.
          Lidhja ndërmjet këtyre
          kockave është thuajse e
          palëvizëshme.
Os coxae
          Os ilii:
        1. Ala ilii (1);
        2. Corpus (2).
   Os ischii:         Os pubis:
1. Corpus       1. Corpus
2. Ramus sup.     2. Ramus sup.
3. Ramus inf.     3. Ramus inf.
Acetabulum formohet nga bashkimi
i trupave të eshtrave përbërëse.
Os illi
A. Ala illi: linea glutea inf. (1);
  linea glutea ant. (2); linea
  glutea post. (3); crista illiaca
  [labium ext. & labium int. &
  linea intermedia] (4); spina
  illiaca ant. sup. (5); spina illiaca
  ant. inf. (6); spina illiaca post.
  sup. (7); spina illiaca post. inf.
  (8); fossa illiaca (9); linea
  arcuata (10); facies auricularis
  (11); tuberositas illiaca (12).
B. Corpus illi (pjesë e acetabulit).
Os ischii
    Os ischii paraqet:
   A. Corpus ischii:
     acetabulum (1); spina
     ischiadica (2); incisura
     ischiadica majoris (3).
   B. Ramus superiorius
     ischii: incisura
     ischiadica minoris (4);
     tuberositas ischii (5).
   C. Ramus inferiorius ischii.
Os pubis
   A. Corpus.
   B. Ramus superius:
    tuberculum
    pubicum (1); crista
    pectinea (2); sulcus
    obturatorius (3).
   C. Ramus inferius:
    facies simphysialis
    (4).
Acetabulum dhe
Foramen obturatorium
• Acetabulum formohet nga:
 corpus illii (A) & corpus ischii (B)
 & corpus pubis (C). Ai paraqet:
 supercilium (1); facies lunata (2);
 fossa acetabuli (3); incisura
 acetabuli (4).
• Foramen obturatorium
 formohet nga: ramus sup. ischii
 (A/1) & ramus inf. ischii (A/2) &
 ramus sup. pubis (B/1) & ramus
 inf. pubis (B/2). Paraqet: sulcus
 obturatorius (SO).
Morfofunksioni skeletik në kofshë
       • Femur, në funksionet
        mbështetëse, rrit
        seksionin, kufizon
        lëvizshmërinë, dhe rrit
        gjatësinë. Për pasojë qafa
        zgjatet dhe formon me
        trupin kënd = 120 – 135 .
        Kënde më të mëdha
        shkaktojnë coxa valga,
        ndërsa më të vegjël coxa
        vara.
Morfofunksioni skeletik në kërci
     Tibia rrit volumin e ekstremitetit
     proksimal, shmang konsolidimin e
     aksit, duke rritur bazën
     mbështetëse. Ekstremiteti distal
     siguron mbështetjen kryesore në
     tarse.
     Fibula lidhet vetëm me tibian
     duke u transformuar në eshtër
     konsoliduese të lidhjes së kërcirit
     me këmbën.
Morfofunksioni i skeletit të këmbës
     Tarset rrisin volumin e tyre. Vetëm
     njëri prej tyre ruan lidhje me
     kërcirin (talus), duke kufizuar
     lëvizjet në uniaksiale.
     Metatarset duke qenë pjesë
     mbështetëse risin gjatësinë e tyre,
     dhe krijojnë një grup kompakt.
     Falangjet humbin mjaft në gjatësi
     pasi humbasin funksionet kapëse.
Morfologjia e Femurit
   • Epiphysis      8.  Crista pectinea.
    proximalis:     9.  Linea aspera.
   1. Caput femoris.   10.  Planum popliteum
   2. Collum femoris. •    Epiphysis distalis:
   3. Trochanter     11.  Epicondylus
    majoris         medialis.
   4. Trochanter     12.  Epicondylus
    minoris.         lateralis.
   5. Crista       13.  Condylus
    intertrochanterica    medialis.
   6. Linea       14.  Condylus lateralis.
    intertrochanterica 15.  Facies patellaris.
   • Diaphysis:     16.  Fossa
   7. Tuberositas       intercondylaris.
    glutea.
Morfologjia e tibias dhe fibulës
          Tibia         Fibula
      1. Condylus lat.    9. Caput fibulae
      2. Codylus med.     10. Apex
      3. Eminentia      11. Maleolus lat.
      intercondylaris.
      4. Tuberositas
      5. Linea solea.
      6. Malleolus med.
      7. Facies talaris.
      8. Incisura fibularis
Morfologjia e skeletit të këmbës
       • Tarsi:     –  Caput.
       1. Calcaneus.   •  Phalangis
       2. Talus.       proximalis et
       3. Navicularis.    intermedia:
       4. Cuboideum.   –  Basis.
       5. Cuneiformis  –  Corpus.
         I.       –  Trochlea.
       6. Cuneiformis  •  Phalangis
         II.        distalis:
       7. Cuneiformis  –  Basis.
         III.      –  Corpus.
       • Metatarsi:   –  Tuberositas.
       – Basis.
       – Corpus.
Skeleti i ekstremiteteve 1

More Related Content

What's hot

Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraProjekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraErvis Cara
 
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...Eva Kajushi
 
Elementet kimike
Elementet kimike Elementet kimike
Elementet kimike Dritan Baha
 
Projekt Fiskultur - Voleyball
Projekt Fiskultur - VoleyballProjekt Fiskultur - Voleyball
Projekt Fiskultur - VoleyballMarinela Abedini
 
sistemi degjestiv
sistemi degjestiv sistemi degjestiv
sistemi degjestiv Adela Sota
 
Bimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIII
Bimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIIIBimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIII
Bimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIIIlira kuca
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrikEsmer Alda
 
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VII
Skeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VIISkeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VII
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VIIlira kuca
 
Te ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemTe ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemDarla Evangjeli
 
Kimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza ShtazoreDenisa Caushi
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
 
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.enerisaloti
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarikYllYmeri
 
Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeExhitah Vasija
 

What's hot (20)

Syprina e trapezit
Syprina e trapezitSyprina e trapezit
Syprina e trapezit
 
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraProjekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
 
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
 
Elementet kimike
Elementet kimike Elementet kimike
Elementet kimike
 
Projekt Fiskultur - Voleyball
Projekt Fiskultur - VoleyballProjekt Fiskultur - Voleyball
Projekt Fiskultur - Voleyball
 
Pyetje Nga Dora
Pyetje Nga DoraPyetje Nga Dora
Pyetje Nga Dora
 
sistemi degjestiv
sistemi degjestiv sistemi degjestiv
sistemi degjestiv
 
Bimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIII
Bimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIIIBimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIII
Bimet fareveshura 1`Pamela Tanku shkolla "Albanet" klasa VIII
 
Syprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramitSyprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramit
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
 
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VII
Skeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VIISkeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VII
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VII
 
Te ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemTe ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshem
 
Kimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza Shtazore
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
 
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
 
Jeronim De Rada
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
 
Arsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmitArsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmit
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Përcaktori
PërcaktoriPërcaktori
Përcaktori
 
Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshme
 

Viewers also liked

Fiziologjia e syrit
Fiziologjia e syritFiziologjia e syrit
Fiziologjia e syritMedShqip
 
Sistemi imun
Sistemi imun Sistemi imun
Sistemi imun MedShqip
 
Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2MedShqip
 
Farm e pergj ok
Farm e pergj okFarm e pergj ok
Farm e pergj okMedShqip
 
Sistemi respirator
Sistemi respiratorSistemi respirator
Sistemi respiratorMedShqip
 

Viewers also liked (8)

Gjaku
GjakuGjaku
Gjaku
 
Fiziologjia e syrit
Fiziologjia e syritFiziologjia e syrit
Fiziologjia e syrit
 
Kerci
KerciKerci
Kerci
 
Udhetimi
UdhetimiUdhetimi
Udhetimi
 
Sistemi imun
Sistemi imun Sistemi imun
Sistemi imun
 
Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2
 
Farm e pergj ok
Farm e pergj okFarm e pergj ok
Farm e pergj ok
 
Sistemi respirator
Sistemi respiratorSistemi respirator
Sistemi respirator
 

Skeleti i ekstremiteteve 1

 • 1.
 • 2. Ndarja regjionale e skeletit apendikular Skeleti apendikular ndahet në: 1. Skeleti i ekstremitetit sup. 2. Skeleti i ekstremitetit inf. Secili nga këto skelete ndahet në:  Rrethin e ekstremitetit, apo ekstremiteti fiks.  Ekstremiteti i lirë.
 • 3. Eshtrat e gjymtyrëve të sipërme Përllogariten 32 eshtra në ekstremitetin superior, kryesisht me strukturë tubulare. Të vetmet eshtra, që shmangen nga kjo strukturë janë: • Scapula. • Carpi.
 • 4. Ndarja regjionale e kockave të gjymtyrëve të sipërme Rrethi i anësisë së sipërme: 1. Clavicula. 2. Scapula.  Ekstremiteti sup. i lirë: 1. Krahu (humerus). 2. Parakrahu (radius, ulna) 3. Dora (carpi, metacarpi, phalangis)
 • 5. Morfo-funskioni i rrethit të krahut Clavicula është aks mbështetës për skapulën. Scapula (L. shpatulla) është kocka mbështetëse e pjesës së lirë të ekstremitetit.
 • 6. Klavikula Clavicula ka formën e germës “S”; me konveksitet anterior sternal dhe konkavitet anterior akriomial. A. Extremitas sternalis: 1. Impresio costoclavicularis. 2. Faciest articularis sternalis. B. Corpus claviculae: 3. Sulcus subclavius. C. Exstremitas acromialis: 4. Linea trapezoidea. 5. Tuberculum conioideum.
 • 7. Scapula A. Facies costalis D. Margo (seu fossa vertebralis. subscapularis): E. Margo lateralis. Linea muscularis F. Angulus lateralis (1). (seu caput B. Facies dorsalis: scapulae): Cavitas Spina scapulae glenoidalis (7), (2), [Acromion (a), Tuberculum Incisura scapulae supraglenoidalis majoris (b)], Fossa (8), supraspinata (3), Tuberculum Fossa infraspinata infraglenoidalis (4). (9), Collum C. Margo sup.: scapulae (10). Incisura scapularisG. Angulus superius. (5), Proc. Coracoideus (6). H. Angulus inferius.
 • 8. Skeleti pozicionues i gjymtyrës së sipërme në hapësirë • Humerus pozicionon ekstremitetin superior në hapësirë. • Ulna është aksi pozicionues i parakrahut në hapësirë. • Radiusi është aksi pozicionues i dorës.
 • 9. Skeleti mbështetës në funksionet manuale • Carpi realizojnë mbështetjen e dorës në parakrah. • Metacarpi përbëjnë skeletin mbështetës në funksionet kapëse. • Phalangis përbëjnë skeletin e lëvizshëm në funksione kapëse.
 • 10. Skeleti kapës në funksionet manuale Kompleksi metakarpo- falangeal i gishtit të madh, ka një metakarp me amplitudë të madhe lëvizore, që inkorporohet funksionalisht me falange të reduktuara në numër, për të rritur forcën kapëse. Ekstremiteti bën një rotacion ekstern, duke imponuar në nivelin e karpeve një kockë sesamoide (os pisiformis).
 • 11. Morfologjia e humerusit Epifiza proksimale: caput (1); collum (2); collum chirurgicum (3); tuberculum majoris (4); tuberculum minoris (5); sulcus intertubercularis (6). Korpusi: tuberositas deltoidea (7); sulcus n. radialis (8). Epifiza distale: trochlea humeri (9); capitulum humeri (10); epicondylus lateralis (11); epicondylus medialis (12); fossa coronoidea (13); fovea radii (14); fossa olecrani (15); sulcus n. ulnaris (16).
 • 12. Morfologjia e ulnës dhe radiusit Ulna është kocka mediale e parakrahut: • Ekstremiteti proksimal: olecranon (1); incisura trochlearis (2); proc. coronoideus (3); incisura radialis (4); tuberositas ulnae (5). • Ekstremiteti distal: caput ulnae (6); processus styloideus (7). Radius është kocka laterale e parakrahut: • Ekstremiteti proksimal: caput radii (1); collum (2); circumpherentia (3); fovea capitis (4); tuberositas radii (5) • Korpusi: linea obliqua (6); margo interossea (7). • Ekstremiteti distal: incisura ulnae (8); facies articularis carpei (9); proc. styloideus.
 • 13. Morfologjia e skeletit të dorës A. Karpet: Rreshti proksimal: os scaphoideum (1); os lunatum (2); os triquetrum (3); os pisiformis (4). Rreshti distal: os trapezium (5); os trapezoideum (6); os capitatum (7); os hamatum (8). B. Metakarpet nga lateralisht – medialisht janë I, II, III, IV, V. Metakarpi ka: basis; corpus; caput. C. Falangjet formojnë gishtat. Secili gisht ka: phalanx proximalis (C/a), intermedia (C/b) dhe distalis (C/c). Phalanx ka: basis; corpus dhe trochlea. Phalanx distalis: basis, corpus dhe tuberositas.
 • 14. Eshtrat e gjymtyrës së poshtme Përllogariten 31 eshtra në secilin ekstremitet. Struktura e tyre, në pjesën dërmuese, është tubulare. Bën përjashtim: Pelvis, i cili i nënshtrohet peshës së gjithë organizmit. Regjioni tarsal, është regjoni mbështetës i ekstremiteteve inferiore. Të dy këto regjione paraqesin kocka me strukturë të përzierë.
 • 15. Ndarja regjionale e kockave të gjymtyrës së poshtme Rrethi i ekstremitetit inf.: 1. Os Coxae.  Pjesa e lirë e ekstremitetit: 1. Kofsha: femur. 2. Kërciri: tibia, fibula. 3. Këmba: tarsi, metatarsi, phalangis.
 • 16. Morfofunksioni i rrethit të gjymtyrës së poshtme Rrethi i gjymtyrës së poshtme është bazamenti mbështetës për pjesën superiore të organizmit. Lidhja ndërmjet këtyre kockave është thuajse e palëvizëshme.
 • 17. Os coxae Os ilii: 1. Ala ilii (1); 2. Corpus (2). Os ischii: Os pubis: 1. Corpus 1. Corpus 2. Ramus sup. 2. Ramus sup. 3. Ramus inf. 3. Ramus inf. Acetabulum formohet nga bashkimi i trupave të eshtrave përbërëse.
 • 18. Os illi A. Ala illi: linea glutea inf. (1); linea glutea ant. (2); linea glutea post. (3); crista illiaca [labium ext. & labium int. & linea intermedia] (4); spina illiaca ant. sup. (5); spina illiaca ant. inf. (6); spina illiaca post. sup. (7); spina illiaca post. inf. (8); fossa illiaca (9); linea arcuata (10); facies auricularis (11); tuberositas illiaca (12). B. Corpus illi (pjesë e acetabulit).
 • 19. Os ischii Os ischii paraqet: A. Corpus ischii: acetabulum (1); spina ischiadica (2); incisura ischiadica majoris (3). B. Ramus superiorius ischii: incisura ischiadica minoris (4); tuberositas ischii (5). C. Ramus inferiorius ischii.
 • 20. Os pubis A. Corpus. B. Ramus superius: tuberculum pubicum (1); crista pectinea (2); sulcus obturatorius (3). C. Ramus inferius: facies simphysialis (4).
 • 21. Acetabulum dhe Foramen obturatorium • Acetabulum formohet nga: corpus illii (A) & corpus ischii (B) & corpus pubis (C). Ai paraqet: supercilium (1); facies lunata (2); fossa acetabuli (3); incisura acetabuli (4). • Foramen obturatorium formohet nga: ramus sup. ischii (A/1) & ramus inf. ischii (A/2) & ramus sup. pubis (B/1) & ramus inf. pubis (B/2). Paraqet: sulcus obturatorius (SO).
 • 22. Morfofunksioni skeletik në kofshë • Femur, në funksionet mbështetëse, rrit seksionin, kufizon lëvizshmërinë, dhe rrit gjatësinë. Për pasojë qafa zgjatet dhe formon me trupin kënd = 120 – 135 . Kënde më të mëdha shkaktojnë coxa valga, ndërsa më të vegjël coxa vara.
 • 23. Morfofunksioni skeletik në kërci Tibia rrit volumin e ekstremitetit proksimal, shmang konsolidimin e aksit, duke rritur bazën mbështetëse. Ekstremiteti distal siguron mbështetjen kryesore në tarse. Fibula lidhet vetëm me tibian duke u transformuar në eshtër konsoliduese të lidhjes së kërcirit me këmbën.
 • 24. Morfofunksioni i skeletit të këmbës Tarset rrisin volumin e tyre. Vetëm njëri prej tyre ruan lidhje me kërcirin (talus), duke kufizuar lëvizjet në uniaksiale. Metatarset duke qenë pjesë mbështetëse risin gjatësinë e tyre, dhe krijojnë një grup kompakt. Falangjet humbin mjaft në gjatësi pasi humbasin funksionet kapëse.
 • 25. Morfologjia e Femurit • Epiphysis 8. Crista pectinea. proximalis: 9. Linea aspera. 1. Caput femoris. 10. Planum popliteum 2. Collum femoris. • Epiphysis distalis: 3. Trochanter 11. Epicondylus majoris medialis. 4. Trochanter 12. Epicondylus minoris. lateralis. 5. Crista 13. Condylus intertrochanterica medialis. 6. Linea 14. Condylus lateralis. intertrochanterica 15. Facies patellaris. • Diaphysis: 16. Fossa 7. Tuberositas intercondylaris. glutea.
 • 26. Morfologjia e tibias dhe fibulës Tibia Fibula 1. Condylus lat. 9. Caput fibulae 2. Codylus med. 10. Apex 3. Eminentia 11. Maleolus lat. intercondylaris. 4. Tuberositas 5. Linea solea. 6. Malleolus med. 7. Facies talaris. 8. Incisura fibularis
 • 27. Morfologjia e skeletit të këmbës • Tarsi: – Caput. 1. Calcaneus. • Phalangis 2. Talus. proximalis et 3. Navicularis. intermedia: 4. Cuboideum. – Basis. 5. Cuneiformis – Corpus. I. – Trochlea. 6. Cuneiformis • Phalangis II. distalis: 7. Cuneiformis – Basis. III. – Corpus. • Metatarsi: – Tuberositas. – Basis. – Corpus.