Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skeleti i ekstremiteteve 1

 • Login to see the comments

Skeleti i ekstremiteteve 1

 1. 1. Ndarja regjionale e skeletit apendikular Skeleti apendikular ndahet në: 1. Skeleti i ekstremitetit sup. 2. Skeleti i ekstremitetit inf. Secili nga këto skelete ndahet në:  Rrethin e ekstremitetit, apo ekstremiteti fiks.  Ekstremiteti i lirë.
 2. 2. Eshtrat e gjymtyrëve të sipërme Përllogariten 32 eshtra në ekstremitetin superior, kryesisht me strukturë tubulare. Të vetmet eshtra, që shmangen nga kjo strukturë janë: • Scapula. • Carpi.
 3. 3. Ndarja regjionale e kockave të gjymtyrëve të sipërme Rrethi i anësisë së sipërme: 1. Clavicula. 2. Scapula.  Ekstremiteti sup. i lirë: 1. Krahu (humerus). 2. Parakrahu (radius, ulna) 3. Dora (carpi, metacarpi, phalangis)
 4. 4. Morfo-funskioni i rrethit të krahut Clavicula është aks mbështetës për skapulën. Scapula (L. shpatulla) është kocka mbështetëse e pjesës së lirë të ekstremitetit.
 5. 5. Klavikula Clavicula ka formën e germës “S”; me konveksitet anterior sternal dhe konkavitet anterior akriomial.A. Extremitas sternalis:1. Impresio costoclavicularis.2. Faciest articularis sternalis.B. Corpus claviculae:3. Sulcus subclavius.C. Exstremitas acromialis:4. Linea trapezoidea.5. Tuberculum conioideum.
 6. 6. ScapulaA. Facies costalis D. Margo (seu fossa vertebralis. subscapularis): E. Margo lateralis. Linea muscularis F. Angulus lateralis (1). (seu caputB. Facies dorsalis: scapulae): Cavitas Spina scapulae glenoidalis (7), (2), [Acromion (a), Tuberculum Incisura scapulae supraglenoidalis majoris (b)], Fossa (8), supraspinata (3), Tuberculum Fossa infraspinata infraglenoidalis (4). (9), CollumC. Margo sup.: scapulae (10). Incisura scapularisG. Angulus superius. (5), Proc. Coracoideus (6). H. Angulus inferius.
 7. 7. Skeleti pozicionues i gjymtyrës së sipërme në hapësirë • Humerus pozicionon ekstremitetin superior në hapësirë. • Ulna është aksi pozicionues i parakrahut në hapësirë. • Radiusi është aksi pozicionues i dorës.
 8. 8. Skeleti mbështetës në funksionet manuale • Carpi realizojnë mbështetjen e dorës në parakrah. • Metacarpi përbëjnë skeletin mbështetës në funksionet kapëse. • Phalangis përbëjnë skeletin e lëvizshëm në funksione kapëse.
 9. 9. Skeleti kapës në funksionet manuale Kompleksi metakarpo- falangeal i gishtit të madh, ka një metakarp me amplitudë të madhe lëvizore, që inkorporohet funksionalisht me falange të reduktuara në numër, për të rritur forcën kapëse. Ekstremiteti bën një rotacion ekstern, duke imponuar në nivelin e karpeve një kockë sesamoide (os pisiformis).
 10. 10. Morfologjia e humerusit Epifiza proksimale: caput (1); collum (2); collum chirurgicum (3); tuberculum majoris (4); tuberculum minoris (5); sulcus intertubercularis (6). Korpusi: tuberositas deltoidea (7); sulcus n. radialis (8). Epifiza distale: trochlea humeri (9); capitulum humeri (10); epicondylus lateralis (11); epicondylus medialis (12); fossa coronoidea (13); fovea radii (14); fossa olecrani (15); sulcus n. ulnaris (16).
 11. 11. Morfologjia e ulnës dhe radiusit Ulna është kocka mediale e parakrahut: • Ekstremiteti proksimal: olecranon (1); incisura trochlearis (2); proc. coronoideus (3); incisura radialis (4); tuberositas ulnae (5). • Ekstremiteti distal: caput ulnae (6); processus styloideus (7). Radius është kocka laterale e parakrahut: • Ekstremiteti proksimal: caput radii (1); collum (2); circumpherentia (3); fovea capitis (4); tuberositas radii (5) • Korpusi: linea obliqua (6); margo interossea (7). • Ekstremiteti distal: incisura ulnae (8); facies articularis carpei (9); proc. styloideus.
 12. 12. Morfologjia e skeletit të dorës A. Karpet: Rreshti proksimal: os scaphoideum (1); os lunatum (2); os triquetrum (3); os pisiformis (4). Rreshti distal: os trapezium (5); os trapezoideum (6); os capitatum (7); os hamatum (8). B. Metakarpet nga lateralisht – medialisht janë I, II, III, IV, V. Metakarpi ka: basis; corpus; caput. C. Falangjet formojnë gishtat. Secili gisht ka: phalanx proximalis (C/a), intermedia (C/b) dhe distalis (C/c). Phalanx ka: basis; corpus dhe trochlea. Phalanx distalis: basis, corpus dhe tuberositas.
 13. 13. Eshtrat e gjymtyrës së poshtme Përllogariten 31 eshtra në secilin ekstremitet. Struktura e tyre, në pjesën dërmuese, është tubulare. Bën përjashtim: Pelvis, i cili i nënshtrohet peshës së gjithë organizmit. Regjioni tarsal, është regjoni mbështetës i ekstremiteteve inferiore. Të dy këto regjione paraqesin kocka me strukturë të përzierë.
 14. 14. Ndarja regjionale e kockave të gjymtyrës së poshtme Rrethi i ekstremitetit inf.: 1. Os Coxae.  Pjesa e lirë e ekstremitetit: 1. Kofsha: femur. 2. Kërciri: tibia, fibula. 3. Këmba: tarsi, metatarsi, phalangis.
 15. 15. Morfofunksioni i rrethit të gjymtyrës së poshtme Rrethi i gjymtyrës së poshtme është bazamenti mbështetës për pjesën superiore të organizmit. Lidhja ndërmjet këtyre kockave është thuajse e palëvizëshme.
 16. 16. Os coxae Os ilii: 1. Ala ilii (1); 2. Corpus (2). Os ischii: Os pubis:1. Corpus 1. Corpus2. Ramus sup. 2. Ramus sup.3. Ramus inf. 3. Ramus inf.Acetabulum formohet nga bashkimii trupave të eshtrave përbërëse.
 17. 17. Os illiA. Ala illi: linea glutea inf. (1); linea glutea ant. (2); linea glutea post. (3); crista illiaca [labium ext. & labium int. & linea intermedia] (4); spina illiaca ant. sup. (5); spina illiaca ant. inf. (6); spina illiaca post. sup. (7); spina illiaca post. inf. (8); fossa illiaca (9); linea arcuata (10); facies auricularis (11); tuberositas illiaca (12).B. Corpus illi (pjesë e acetabulit).
 18. 18. Os ischii Os ischii paraqet: A. Corpus ischii: acetabulum (1); spina ischiadica (2); incisura ischiadica majoris (3). B. Ramus superiorius ischii: incisura ischiadica minoris (4); tuberositas ischii (5). C. Ramus inferiorius ischii.
 19. 19. Os pubis A. Corpus. B. Ramus superius: tuberculum pubicum (1); crista pectinea (2); sulcus obturatorius (3). C. Ramus inferius: facies simphysialis (4).
 20. 20. Acetabulum dheForamen obturatorium• Acetabulum formohet nga: corpus illii (A) & corpus ischii (B) & corpus pubis (C). Ai paraqet: supercilium (1); facies lunata (2); fossa acetabuli (3); incisura acetabuli (4).• Foramen obturatorium formohet nga: ramus sup. ischii (A/1) & ramus inf. ischii (A/2) & ramus sup. pubis (B/1) & ramus inf. pubis (B/2). Paraqet: sulcus obturatorius (SO).
 21. 21. Morfofunksioni skeletik në kofshë • Femur, në funksionet mbështetëse, rrit seksionin, kufizon lëvizshmërinë, dhe rrit gjatësinë. Për pasojë qafa zgjatet dhe formon me trupin kënd = 120 – 135 . Kënde më të mëdha shkaktojnë coxa valga, ndërsa më të vegjël coxa vara.
 22. 22. Morfofunksioni skeletik në kërci Tibia rrit volumin e ekstremitetit proksimal, shmang konsolidimin e aksit, duke rritur bazën mbështetëse. Ekstremiteti distal siguron mbështetjen kryesore në tarse. Fibula lidhet vetëm me tibian duke u transformuar në eshtër konsoliduese të lidhjes së kërcirit me këmbën.
 23. 23. Morfofunksioni i skeletit të këmbës Tarset rrisin volumin e tyre. Vetëm njëri prej tyre ruan lidhje me kërcirin (talus), duke kufizuar lëvizjet në uniaksiale. Metatarset duke qenë pjesë mbështetëse risin gjatësinë e tyre, dhe krijojnë një grup kompakt. Falangjet humbin mjaft në gjatësi pasi humbasin funksionet kapëse.
 24. 24. Morfologjia e Femurit • Epiphysis 8. Crista pectinea. proximalis: 9. Linea aspera. 1. Caput femoris. 10. Planum popliteum 2. Collum femoris. • Epiphysis distalis: 3. Trochanter 11. Epicondylus majoris medialis. 4. Trochanter 12. Epicondylus minoris. lateralis. 5. Crista 13. Condylus intertrochanterica medialis. 6. Linea 14. Condylus lateralis. intertrochanterica 15. Facies patellaris. • Diaphysis: 16. Fossa 7. Tuberositas intercondylaris. glutea.
 25. 25. Morfologjia e tibias dhe fibulës Tibia Fibula 1. Condylus lat. 9. Caput fibulae 2. Codylus med. 10. Apex 3. Eminentia 11. Maleolus lat. intercondylaris. 4. Tuberositas 5. Linea solea. 6. Malleolus med. 7. Facies talaris. 8. Incisura fibularis
 26. 26. Morfologjia e skeletit të këmbës • Tarsi: – Caput. 1. Calcaneus. • Phalangis 2. Talus. proximalis et 3. Navicularis. intermedia: 4. Cuboideum. – Basis. 5. Cuneiformis – Corpus. I. – Trochlea. 6. Cuneiformis • Phalangis II. distalis: 7. Cuneiformis – Basis. III. – Corpus. • Metatarsi: – Tuberositas. – Basis. – Corpus.

×