Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemi respirator 2

 • Login to see the comments

Sistemi respirator 2

 1. 1. Metaplazia• Epiteli i nazofaringut, ne zonen ku ka stres me te madh eshte shumeshtresor i sheshte• Ne zonen respiratore epiteli eshte pseudoshtresor, por ne rast traumash ose ngacmimi te shpeshte, epiteli adaptohet duke u shnderruar ne shumeshtresor te sheshte• Ndodh ne menyre tipike te duhan piresit dhe njihet si metaplalzi• Ne te njejtet persona ka dhe nje shtim te qelizave kaliciforme(reagim ndaj ngacmimit) dhe humbje te qelizave me cilie. Kjo situate con ne grumbullime mukusi qe shoqerohet me kollen tipike per duhanpiresit
 2. 2. • Ne te gjithe traktin respirator elementet qe gjejme ne trake ndodhen edhe me poshte vetem se ne raporte te tjera• Keshtu duke shkuar nga trakeja ne drejtim te bronkioleve terminale : – Qelizat cilindrike me cilie vijne duke u ulur ne lartesi (ne bronkiole behet epitel kubik njeshtresor) – Ulet numri i qelizave kaliciforme – Ulet sasia e gjendrave sero-mukoze te submukozes – Zvogelohet sasia e kercit hialin – Behet prezente muskulatura e lemuar qe ne trake gjendet vetem ne muskulin trakealis
 3. 3. Bronket e medha• Shtohet si element muskulatura e lemuar e cila vendoset ne fofrme cirkulare ne lamina propria• Kerci hialin eshte ne foreme pllakash te shkeputura nga njera- tjetra
 4. 4. Bronket e vogla• Sasia e muskularures vjen dukeu shtuar dhe vendoset ne tere perimetrin e bronkut• Sasia e kercit hialin eshte e vogel ne formne pllakash solitare• Qelizat epiteliale vijne duke u ulur ne lartesi dhe qelizat kaliciforme jane shume te paketa ne numer• Muri i bronkut peson palosje karakteristike ne MO per shkakte sasise se larte te fijeve elastike ne lamina propria
 5. 5. • Ne te gjithe pemen bronkiale, ne lamina propria, sidomos ne bronket e vogla, gjenden grumbullime limfocitesh qe formojne folikuj prane lumenit te bronkut• Ky grumbullim limfocitesh i perket indit limfoid difuz dhe njihet si BALT(Bronchus associated limphatic tissue)
 6. 6. BALT
 7. 7. • Epiteli eshte Bronkioli terminal njeshtresor kubik• Ne epitel shfaqen qelizat Clara te cilat sekretojne nje lende lubrifikuese te ngjashme me surfaktantin• Muskulatura shtohet• Nuk ka me kerc hualin, qeliza kaliciforme, gjendra sero-mukoze
 8. 8. • Jane qeliza kubike dhe pjesen apikale e Qelizat Klara kane te rrumbullakosur• Kane aparat sintetik dhe sekretojne nje lende te ngjashme me surfaktantin• Marrin pjese edhe ne transportin e joneve te Cl-• Mendohet se kjo lende ul tensionin siperfaqesor ne bronkiola dhe i lubrifikon ato
 9. 9. Qelizat Klara
 10. 10. Bronkioli respirator• Eshte vazhdim i bronkiolit terminal• Eshte fillimi i pjeses respiratore• Ka nderprerje te murit bronkial ku ajri ka kontakt me alveolat fqinje• Muskulatura vazhdon te jete elementi predominues pervec epitelit
 11. 11. Duktusi alveolar• Bronkioli respirator vazhdon me duktusin alveolar ne te cilin hapen alveolat• Ne duktusin alveolar ka pika te caktuara ku vendoset muskulatura e lemuar ne forme nodujsh
 12. 12. • Epiteli qe vesh alveolat eshte vazhdim i epitelit te bronkioleve por qelizat behen te sheshta dhe Sakusi alveolar quhen PNEUMOCITE• Shumica e qelizave jane te sheshta dhe pergjegjese per barieren gazore• Keto quhen pneumocite te tipit te pare• Ka dhe qeliza qe sekretojne nje lende me natyre lipoproteinike “surfaktantin”
 13. 13. Pneumocitet e tipit I• Jane qeliza epiteliale te sheshta• Jane te specializuara per te krijuar barieren hemato-gazore• Nuk rigjenerohen
 14. 14. • Jane qeliza qe prominojne ne lumenin e alveoles Pneumocitet e• Sintetizojne dhe sekretojne ne tipit II siperfaqe surfaktantin i cili ndalon kolapsin e alveoles gjate daljes se ajrit (ekspirimit)• Ne qelize duken granula me surfaktant qe njihen si “trupa lamelare”• Keto sekretohen ne pjesen apikale te qelizes dhe perhapen ne lumenin e alveoles• PnII kane dhe funksion rigjenerues per epiteli alveolar. Proliferojne dhe mund te diferencohen edhe ne pneumocite te tipit te pare
 15. 15. Pneumociti tip II • Lidhet me zonula okludens me pneumoci tet e tipit I
 16. 16. Trpezat lamelare• Surfaktanti perman lende te ndryshme lipidike dhe proteinike• DPPC – pengon kolapsin e alveoles• Proteinat – funksion antibakterial dhe ne arranxhimin e pllakave lipidike ne alveole
 17. 17. • Alveolat rrethohen nga nje rrjete kapilare e bollshme ku behet shkembimi i gazeve• Rrjeta kapilare vendoset ne indin lidhor mes alveolave i cili formon septat alveolare
 18. 18. Septat alveolare
 19. 19. • Septat alveolare permbajne qeliza te indit lidhor si fibroblaste, limfocite, plazmocite, mastocite, eozinofile dhe vecanerisht makrofage si• Makrofaget mund te gjenden edhe ne brendesi te lumenit te alveoles• Makrofaget i perkasin sistemit SMF dhe quhen edhe qelizat e pluhurit• Ne septet alveolare ndodhen kapilaret aveolare ku behet shkembimi i gazeve
 20. 20. Fijet elastike• Indi lidhor i septave permban me shumice fije elastike dhe retikulare
 21. 21. Barierahemato-gazore1. Cipa e eritrocitit2. Cipa qelizes endoteliale te kapilarit3. Membrana bazale e formuar nga lamina bazale e pneumocitit dhe e qelizes endoteliale4. Cipa e pneumocitit
 22. 22. Ariera ne MO
 23. 23. • Alveolat komunikojne ndermjet tyre me ane te poreve te Kohn• Sptumi alveolar mund te behet vater e inflamacionit ne rastet e pneumonise• Prishja e permeabilitetit te barieres hemato- gazore gjate inflamacionit, shkakton kalimin e filtratit plazmatik nga kapilari ne alveole duke mbushur alveolen me likid
 24. 24. Fibroza kistike• Ka te beje me mukusin defektoz ne rruget respiratore• Mbi terrenin e ketij mukusi mbivendosen infeksione bakteriale te cilat shkaktojne pneumoni kronike• Mukusi prodhohet nga qelizat kaliciforme dhe gjendrat ne submukoze, por ne siperfaqe hollohet nga uji i sekretuar nga epiteli• Shkak jane mutacionet gjenetike qe ndodhin ne nje nga proteinat membranore qe ben transportin e joneve te Cl (CTFR)• Ulja e sekretimit te Cl con ne mbajtje te ujit ne qelize qe sjell nje mukus te trashe dhe defektoz
 25. 25. Fibroza kistike

×