Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemi imun

 • Login to see the comments

Sistemi imun

 1. 1. Sistemi ImunProf. Dr Elsa Kone
 2. 2. Sistemi limfoid dhe imun Limfoid – e pershkruan sistemin nga ana strukturore. (meqe limfociti eshte qeliza krysore)Qeliza te organizuara ne formacione te kufizuara qarte ose te shperndara neper mukoza, te cilat mbrojne organizmin tone nga agjentet e huaj ose transformime malinjeImun – i njejti sistem por e pershkruan ate nga ana funksionale.Indi limfoid – indi qe nderton organet limfoide ose indin limfoid difuz (shih me poshte)
 3. 3. Indi Limfoid Quhet perqendrimi i limfociteve dhe qelizave te tjera te sistemit imun ne zona te vecanta neper organe limfoide ose mukoza. Keshtu indi limfoid  Formon organet sekondare te imunitetit si shpretka dhe nyja imfatike  Formon perqendrime te medha ne tonsila dhe apendiks  Perqendrohet ne mukoza ku njihet me emrin M.A.L.T. (mucose associated lymphatic tissue)
 4. 4. Forma e organizimit Indi limfoid mund te organizohet ne formacione qe quhen folikj limfoide (tonsila, shpretke, nyje limfatike, pllaka te Payer) Mund te gjendet ne forme shiritash qelizore (nyje limfatike, shpretke) Mund te gjendet ne forme grumbujsh qelizore pa forme te caktuar Mund te gjendet ne forme qelizash te lira (ILFSH)
 5. 5. Folikuj limfoid
 6. 6. Folikuli limfoid Eshte formacion sferik i cili perbehet nga limfocite, kryesisht limfocite B, qeliza plazmatike dhe qeliza prezantuese te antigjenit qe quhen qeliza dentridike folikulare. Folikuli mund te jete primar ose sekondar Primar- limfocitet nuk kane rene ne kontakt me antigjenin Sekondar – limfocitet kane rene ne kontakt me antigjenin, ka filluar proliferimi limfoblastik dhe folikuli paraqitet i zbehte ne qender dhe i erret ne periferi (qendra gjerminative)
 7. 7. Folikul ne mukozen e traktit tretes
 8. 8. Organizimi qelizor Sistemi Imun eshte i organizuar ne qeliza te specializuara per te njohur, luftuar dhe azgjesuar faktoret patogjene qe futen ne organizem. Keto qeliza formohen, diferencohen, seleksionohen dhe maturohen ne organet paresore te imunitetit si Timusi dhe palca e kuqe e kockave. Te gjitha keto qeliza e marrin origjinen nga qeliza burimore e palces se kuqe te kockave dhe pas maturimit qarkullojne ne gjak nga ku vendosen ne zona te caktuara te indit limfoid.
 9. 9. Qelizat e sistemit imun Qelizat qe marrin pjese ne pergjigjen imune jane 1. Limfocitet T 2. Limfocitet B 3. Limfoicet NK (natural killer) 4. Qelizat plazmatike 5. Qelizat prezantuese te antigjenit pjese e SMF
 10. 10. Mekanizmat e mbrojtjes imune Pergjigjia imune mund te jete  Qelizore apo humorale  Specifike apo jospecifike  E menjehereshme ose e vonuar  E lindur apo e fituar
 11. 11. C’jane antigjenet Pjeseza te baktereve, viruseve ose lendeve inerte te afta te shkaktojne nje pergjigje imune ne organizmin tone. Ne nje qelize bakteriale mund te kete shume pjese qe sherbejne si antigjen (psh muri i qelizes, ADN etj) Antigjenet kur futen ne organizem bien ne kontakt me limfocitet, i stimulojne ato dhe nis pergjigjia imune qelizore ose humorale ne vartesi te llojit te antigjenit (shih me poshte pergjigjen imune)
 12. 12. Antitrupat (Imunoglobulinat) Jane proteina qe sintetizohen dhe sekretohen nga qelizat plazmatike. Kane nje strukture me kater vargje polipeptidike. Dy vargje te lehte dhe dy vargje te rende. Kane dy pjese kryesore 1. Pjesen e pandryshueshme (konstante) 2. Pjesen e ndryshueshme (variabel)
 13. 13. Pjesa endryshueshm e ka aftesi te lidhet me antigjenin specifik. Kjopjese kodohetne menyre te tille qe ti pershtatet antigjenit si celsi braves.
 14. 14. Vendi ipandryshueshem i antitrupi mund te lidhet me qeliza fagocituese, mekomplementin, ose me qeliza te tjera.
 15. 15. Pergjigjia humorale Ralizohet nepermjet antitrupave Antitrupat jane proteina te prodhuara nga qelizat plazmatike te cilat kane si qellim te neutralizojne antigjene specifike jashteqelizore. Realizohet nga Limfocitet B te cilet pas stimulimit (nga antigjeni dhe Limfociti T helper) diferencohen ne qeliza plazmatike te cilat sintetizojne dhe sekretojne antitrupa specifike. Antitrupi e vret bakterin duke e lidhur direkt ose duke e obsonizuar ose duke sherbyer si vend lidhes per komplementin
 16. 16. Si e vret antitrupi bakterin?
 17. 17. Lidhja e imunoglobulinave me antigjenin
 18. 18. Komplementi Eshte nje sistem proteinash plazmatike te prodhuara ne hepar te cilat nese aktivizohen nisin nje kaskade te ngjashme me ate te koagulimit te gjakut e cila perfundon me carjen e murit te qelizes bakteriale. Aktivizimi i komplementit behet nga lidhja e tij me pjesen konstante te antitrupit.
 19. 19. Si e vret antitrupi bakterin?
 20. 20. Pergjigjia qelizore Eshte specifike per antigjene brendaqelizore te cilet mund te jene viruse ose qeliza tumorale. Realizohet nga qelizat (Limfocitet T citotoksike ose Natural Killer) prandaj quhet qelizore.
 21. 21. Pergjigjia jospecifike Ralizohet kunder nje agjenti te paidentifikuar Pergjigjia eshte e njejte per te gjithe Realizohet nga neutrofilet dhe makrofaget te cilet mblidhen ne vatren e inflamacionit prej lendeve kemiotaktikte te cliruara nga bakteret ose qelizat e tjera si mastocitet dhe bazofilet. Fenomeni quhet inflamacion
 22. 22. Pergjigjia specifike Eshte pergjigje inteligjente dhe behet pasi agjenti infeksioz identifikohet prej qelizave te imunitetit. Pergjigjia eshte specifike ne kuptimin qe i pershtatet vetem nje agjenti specifik Mund te jete pergjigje humorale (me limfocite B)ose qelizore (me limfocite T).
 23. 23.  Si pergjigjia humorale ashtu dhe ajo qelizore ndermjetesohen nga limfocitet T helper roli i te cileve eshte krucial ne pergjigjen imune.
 24. 24. Sistemi Imun Ka aftesi te njohe veten nga jo vetja Ka aftesi te vrase agjentet infeksioze si bakteret, qelizat qe infektohen nga viruse dhe qelizat qe mund te kthehen ne qeliza tumorale. Ka tolerance. Dmth toleron ato substanca qe jane te huaja, por jo te demshme per organizmin tone. Ka memorie per antigjene specifike.
 25. 25. LIMFOCITET T Limfocitet T formohen ne palcen e kuqe te kockave dhe vazhdojne te piqen ne Timus. Nga timusi dalin ne gjak dhe qarkullojne per nje kohe te shkurter. Nga gjaku migrojne ne organe te caktuara (shpretke dhe nyje limfatike) te cilat quhen organe efektore te imunitetit. Pervec organeve imunitare limfocitet i gjejme te perqendruar ne zona te caktuara te mukozave gastrointestinale, respiratore, urinare ose te vendosur ne indin lidhor fijeshkrifet.
 26. 26.  Ndahen ne T helper dhe T citotoksike. T Helper ka si detyre te stimuloje Limfocitin B te diferencohet ne plazmocit si dhe te stimuloje limfocitin T citotoksik te vrase qelizat e infektuara me viruse ose qelizat tumorale. Eshte pergjegjese per fenomene te nderlikuara dhe te panjohura mire si psh. toleranca imune. Ne pergjithesi mund te themi se eshte qeliza kryesore qe kontrollon dhe koordinon pergjigjen imune. T citotoksik ka si funksion te vrase qelizat e infektuara nga viruse ose qelizat tumorale.
 27. 27.  Limfocitet maturohen ne korteksin timik Ato vijne si pre T te cilat jane pa receptore siperfaqesore dhe quhen “double negative” Me pas gjate procesit te seleksonimit ato pajisen se pari me receptorin TCR dhe me pas me kooreceptoret CD4 e CD8(te dyja se bashku) – ne kete moment quhen “double positive” Qelizat qe ne kete moment nuk arrijne te shprehin TCR vdesin Pas seleksionimit limfocitet mbeten ose CD4+ ose CD8+ dhe ne kete rast quhen “single positive” TCR mbetet ne te dyja kategorite e limfociteve Limfocitet qe nuk kane as CD4 as CD8 jane NK
 28. 28. Maturimi ilimfotive T ne Timus behetnen influencen e hormoneve timike dhe faktoreve te rrijtjes qeprodhohen ne timus
 29. 29.  Ne Timus limfocitet T kalojne testin e seleksionimit pozitiv dhe negativ Seleksionimi negativ:Limfocitet qe reagojne me teper sec duhet ndaj antigjeneve te vete organizmit (autoantigjene) vdesin me apoptoze Seleksionimi pozitiv:Limfocitet qe reagojne lehtesisht pas kontaktit me autoantigjenet avancojne me tej ne linjen e maturimit dhe kalojne ne qeliza efektore
 30. 30. Procesi imaturimit te LB ne korteksin timik
 31. 31. Limfocitet T Helper Dallohen nga receptoret siperfaqesore te cilet quhen edhe CD ( nga Cluster of Differentition) te cilet jane Glikoproteina integrale te membranes qelizore. T-Heper kane ne siperfaqe receptorin e limfocitit T i cili quhet TCR si dhe CD-4
 32. 32. Limfocitet T-Citotoksike T-Citotoksike kane ne siperfaqe receptorin e limfocitit T i cili quhet TCR si dhe CD-8 T-citotoksike
 33. 33. Limfocitet B Formohen dhe piqen ne palcen e kuqe te kockave. Dalin ne gjak ku qarkullojne per pak kohe Nga gjaku migrojne ne organet efektore te imunitetit ( nyja limfatike dhe shpretka), ne indin limfoid te shperndare neper mukozat e traktit tretes, respirator ose ne indin lidhor fijeshkrifet. Kur stimulohen diferencohen ne qeliza plazmatike te cilat prodhojne antitrupa.
 34. 34. Maturimi i limfocitit B ne PKK
 35. 35.  Ka ne siperfaqe receptorin limfocita BCR i cili eshte nje kompleks proteinik i perbere nga IgM dhe IgD dhe dy proteina te tjera te quajtura Igα dhe Igβ
 36. 36. Qelizat prezantuese te antigjenit (QPA) Jane qeliza qe i perkasin sistemi Mononuklear Fagocitues. Jane makrofage me prejardhje nga monocitet. Kane veti te prezantojne antigjenin ne siperfaqe nepermjet disa molekulave qe jane specifike per cdo person. Keto molekula quhen Kompleksi Madhor i pajtueshmerise indore ose MHC (Major Histocopatibility Complex) Njihen dy lloje MHC (I dhe II)
 37. 37. MHC Jane molekula siperfaqesore karakteristike dhe specifike per qelizat e cdo individi MHC I ndodhet ne te gjitha qelizat me berthame te organizmit tone MHC II ndodhet vetem ne qelizat prezantuese te antigjenit Te dyja kane aftesi te lidhin dhe paraqesin antigjenet ne siperfaqe te qelizave perkatese si dhe te lidhen me limfocitet T duke shkaktuar aktivizimin e tyre. (shih me poshte) MHC I prezanton antigjenet brendaqelizore, ndersa MHC II antigjenet jashteqelizore MHC I njeh CD8 qe ndodhet ne limfocitet T Citotoksike MHC II njeh CD4 qe ndodhet ne limfocitet T helper.
 38. 38.  QPA te cilat mbartin MHC-II kane aftesi te lidhen me limfocitet T Helper Qelizat e tjera te organizmit tone mbartin molekulen MHC-I e cila ka aftesi te lidhet me Limfocitet T citotoksike.
 39. 39. Ku funksionojne limfocitet T dhe B ? Te dy llojet e limfociteve kryejne funksionin e tyre ne indin limfoid ose ne indin lidhor. Funksioni i lifociteve T eshte i ndryshem nga ai i limfociteve B. Pasi aktivizohen nga kontakti me antigjenin ato mund te qarkullojne ne gjak perseri ne formen e qelizave kujtese. Nga gjaku mund te shkojne ne indin limfoid dhe keshtu disa prej tyre qarkullojne deri ne fund te jetes.
 40. 40. Si rrjedhin ngjarjet gjate pergjigjes imune ? Qeliza prezantuese e antigjenit (makrofag) fagoziton antigjenin ne mukoze ose ne organe limfoide dhe e prezanton ate per limfocitin T helper. T Helper aktivizohet nga lidhja e MHC-II me CD-4 dhe me TCR. Pasi aktivizohet ai proliferon dhe sintetizon limfokina (lende sinjalizuese) te cilat veprojne mbi limfocitet B ose mbi limfocitet T Citotoksike.
 41. 41. Proliferimi monoklonal
 42. 42.  Nese antigjeni qe eshte futur eshte jashteqelizor (psh bakter) limfociti T heper ndihmon Limfocitin B i cili, pasi lidhet vete me antigjenin, proliferon dhe diferencohet ne qelize plazmatike e cila sintetizon dhe sekreton antitrupa specifike per antigjenin qe ka hyre. Proliferimi i limfociteve T dhe B eshte specifik per nje grup qelizash dhe quhet monoklonal.Ky proliferim ka si qellim te amplifikoje pergjigjen imune ndaj nje antigjeni te caktuar Antitrupat e sekretuar nga qeliza plazmatike neutralizojne antigjenet qe qarkullojne ne organizem. Nje pjese e limfociteve qe proliferuan qarkullojne si limfocite kujtese T ose B.Ne rast se antigjeni futet peseri ne organizem qelizat e njohin direkt dhe sekretojne antitrupa menjehere.
 43. 43.  Nese antigjeni qe eshte futur eshte brendaqelizor (psh nje virus), atehere Limfociti T helper stimulon T citotoksik i cili aktivizohet dhe prodhon lende qe vrasin qelizat e infektuara me viruse ose qelizat qe kthehen ne qeliza tumorale.
 44. 44. Ku zhvillohen nderveprimet e qelizave te sistemi imun? Antigjenet qe vijne nga limfa bieni ne kontakt me limfocitet ne NYJEN LIMFATIKE Antigjenet qe vijne nga gjaku bien ne kontakt me limfocitet ne SHPRETKE Antigjenet qe futen nga mukozat bien ne kontakt me limfocitet ne MALT Antigjenet qe futen me rruge respiratore zakonisht bien ne kontakt me limfocitet ne TONSILA
 45. 45. Nyja Limfatike Organ parenkimatoz i veshur me kapsul fibroze Ka korteks dhe medule Ne korteks ka folikuj limfoide me limfocite B Poshte folikujve, ne zonen parakortikale (korteks i thelle) gjenden limfocite T Medula ka shirita qelizore te perbere kryesisht nga qeliza plazmatike (limfocite B te diferencuara) dhe hapesira ku kalon limfa.
 46. 46. Venula me endotel te larteEna limfatike aferente vene Sinusi trabekular arterie Sinusi subkapsular KapsulaFolikul limfoid nekorteksin e jashtemQender gjerminative Sinusi(Zone B-vartese) medular Korteksi i thelle (zone T-vartese) Kordat medulare
 47. 47. Stroma elimfonodulit perbehet nga rrjet fijesh retikulare
 48. 48. Funksioni i nyjes limfatike Limfa vjen me enet limfatike hyrese te cilat depertojne kapsulen ku limfa derdhet dhe bie ne kontakt me qelizat Pasi limfa kontrollohet per antigjene, ajo kalon ne zonat B dhe T vartese, me pas ne sinusin medular nga ku del me enet limfatike dalese. Gjaku futet ne nyje me arterie, shkon ne korteks ku formon rrjeten kapilare dhe kthehet pseri ne medule, vena, jashte. Gjaku sjell me vete limfocite nga qarkullimi te cilat dalin nga kapilaret dhe popullojne folikujt ose zonen T vartese ne korteksin e thelle. Ne kete menyre limfocitet qarkullojne nga gjaku ne limfe dhe nga limfa kalojne perseri ne gjak.
 49. 49. Qarkullimi nyje limfatike - gjak
 50. 50. medulakorteksi
 51. 51. kapsula Folikul limfoid ne korteks Zone B-vartese◄ Sinusi tabekular
 52. 52. Korteksi i thellemedula korteksi ◄ Sinusi medular ▼ kapsula► ▲◄Korda medulare ▼ trabekula ▼
 53. 53. Qendergjerminative
 54. 54.  Folikuli i NL eshte folikul klasik me limfocite, qeliza prezantuese te antigjenit(ketu njihen edhe si qeliza dentridike folikulare), makrofage dhe qeliza plazmatike. Zona T-vartese gjendet ne korteksin e thelle Zona B vartese gjendet ne folikuj (korteks) Nderveprimi i qelizave eshte si ne figure:
 55. 55. Nderveprimiqelizave ne folikulin limfoid te nyjes limfatike
 56. 56. SHPRETKA Organe parenkimatoz i rrethuar me kapsul prej indi lidhor dhe shume e vaskularizuar Kapsula eshte shume e trashe dhe permban ene gjaku Kapsula deperton ne brendesi duke formuar trabekula te cilat permbajne gjithashtu ene gjaku Ne parenkimen e shpretkes dallohen pulpa e bardhe dhe pulpa e kuqe. Pulpa e bardhe permban limfocite B dhe T Pulpa e kuqe permban kapilare sinusoidale, makrofage, eritrocite, fibra retikulare dhe eshte vendi ku shkaterrohen eritrocitet e plakura
 57. 57.  Shpretka ka si funksion te monitoroje gjakun per antigjene dhe te nise nje pergjigje imune ndaj tyre (gjithnje per antigjene qe vijne nga gjaku, jo nga limfa) Funskoni tjeter eshte shkaterrimi i eritrociteve te plakura dhe riciklimi i hemit Indi limfoid ne shprekte gjendet vetem ne pulpen e bardhe  Zona B vartese ( si gjithnje ne folikuj limfoide)  Zona T vartese - ne kellefin periarteriolar limfocitar (PALS)
 58. 58. shpretka
 59. 59. Qarkullimi i gjakut ne shpretke Arteria kapsulare  arteria trabekulare  arteria centrale  arteriola  kapilare sinusoidal Arteria centrale rrethohet nga ind limfoid qe formon nje kellef rreth saj si dhe zgjerohet me teper duke formuar folikuj. Kellefi ka limfocite T kurse folikujt limfocite B. Kellefi limfocitar eshte zona T vartese Pasi kalon ne kapilaret sinusoidale gjaku kthehet me venat splenike
 60. 60. PULPA E BARDHE DHE E KUQE
 61. 61. Pulpa e kuqe Permban kapilare shume te gjere dhe me hapesira te medha qe quhen kapilare sinusoidale ose sinusoida Ne muret e kapilareve vendosen makrofage qe fagocitojne eritrocitet e vjeteruara Eritrocitet ne kapilare vendosen ne rrjesht njera pas tjetres duke formuar kordat splenike Stroma e shpretkes perbehet nga fije retikulare
 62. 62. Kapilari sinusoidal
 63. 63.  Kapilari sinusoidal me fibra retikulare, makrofage, eritrocite, qeliza plazmatike
 64. 64. Shpreka me pulpen e bardhe dhe pulpen e kuqe
 65. 65. Qarkullimi igjakut teshpretka
 66. 66. Fijet retikulare te shpretka
 67. 67. Indi limfoid difuz
 68. 68. Tonsila
 69. 69. Pllakat e Payerne traktin tretes Ind limfoid difuz
 70. 70. Timusi Eshte organ limfoid primar. Ka si detyre maturimin, seleksionimin dhe hedhjen ne gjak te limfociteve T te cilat pasi dalin prej tij kane fituar imunokopetencen. Perbehet nga korteksi dhe medula Ka strome te ndertuar nga qeliza retikuloepiteliale dhe jo nga fije retikulare si organet e tjera. Timusi si organ eshte i zhvilluar te i porsalinduri dhe involuon ne adoleshence. (mbaron funksionin)
 71. 71. Timusi me korteksin dhe medulen. Nga jashtembeshtillet me kapsul qe formon septaduke u futur ne brendesi
 72. 72. Stroma e Timusit
 73. 73. Timusi
 74. 74.  Parenkima e Timusit sintetizon ormone ose faktore lokale qe ndikojne ne maturimin e limfociteve Disa prej tyre jane Timozina alfa, Timolina, Tmopoetina, faktori timik humoral
 75. 75.  Ne korteks maturohen dhe seleksionohen limfocitet T Ne medule limfocitet e maturuara kalojne ne gjak Ne korteks limfocitet pajisen me receptore membranore duke kaluar ne tre stade maturimi. Pas shfaqjes se receptoreve limfocitet kalojne dy prova ku 95% e tyre nuk e kalojne dot klasen dhe vdesin me apoptoze. Limfocitet qe kalojne zbresin ne medule dhe hidhen ne qarkullim si qeliza imunokopetente. Ne korteksin e timusit limfocitet qe maturohen nuk duhet te bien ne kontakt me gjakun, prandaj ne kete zone formohet bariera gjak-timus.
 76. 76. Bariera gjak- timus formohet nga kapilaret e vazhduar si dhe nga qelizatretikuloepiteliale qe jane te lidhura me desmozoma. Ajo gjendet vetem ne zonen kortikale
 77. 77. Procesi i maturimit telimfociteve T ne korteksin timik
 78. 78. Vaskulari zimi iTimusit

×