Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

8,850 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentation1

 1. 1. NICHE MARKET วิชา พฤติกรรมผูบริโภค ้
 2. 2. Niche Market
 3. 3. Niche Market คาว่า “Niche” มาจากคาในภาษาฝรังเศสแปลว่า “รัง” ่ คานี้ ถูกใช้ครั้งแรกโดยนักนิ เวศวิทยาเพือกาหนดคุณลักษณะของตาแหน่ ง ่ ทางพันธุกรรม และการใช้ทรัพยากรในสภาวะแวดล้อมของแต่ละพันธุกรรม แต่เมื่อนามาใช้ในเชิงธุรกิจจะหมายถึง สถานการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสม ที่สุดสาหรับคนคนหนึ่ ง หรือสาหรับบุคลิกลักษณะแบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้ ได้ขยายขอบเขตจากบุคคลมาเป็ นผลิตภัณฑ์ในตลาด
 4. 4. ลักษณะทั ่วไปของแนวโน้มนั้นๆ
 5. 5. ลักษณะทั ่วไปของแนวโน้มนั้นๆ  Niche Market หมายถึง ส่วนหนึ่ งของตลาดที่สามารถกาหนด กลุ่มเปาหมายที่แน่ นอนได้ ้  ดังนั้น ธุรกิจที่เน้นตลาดแบบนี้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องผลิตสินค้าและ บริการที่แตกต่างจากที่มีอยูแล้ว ในตลาดหลัก Niche Market อาจจะ ่ หมายถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศกยภาพกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งก็ได้ ั  ตลาดรูปแบบนี้ จะเกิดขึ้ นได้เมื่อความต้องการที่มีศกยภาพของผูบริโภคส่วน ั ้ หนึ่ งยังไม่ได้ รับการตอบสนอง หรือมีความต้องการเกิดขึ้ นมาใหม่อน ั เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม เทคโนโลยี หรือสภาวะแวดล้อม
 6. 6. ลักษณะทั ่วไปของแนวโน้มนั้นๆ โดยทัวไป สิ่งที่ทาให้ตลาดกลุ่มนี้ สามารถทากาไรให้กบธุรกิจได้ถึงแม้จะมีสดส่วน ่ ั ั ของการตลาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม คือ การมีคุณลักษณะที่ เฉพาะเจาะจงของสินค้าและบริการ รวมทั้งการที่ธุรกิจสามารถมุงเน้นตอบสนอง ่ ความต้องการของตลาดส่วนน้อยนี้ ได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะไม่ได้รบประโยชน์จาก ั ข้อได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดทางขนาด (Economy of Scale) ก็ ตาม โดยอยูภายใต้เงื่อนไข 3 ประการคือ ่ 1. ต้องเป็ นกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้ 2. ต้องขยายตัวเร็วพอ มีกาลังซื้ อในปริมาณที่ธุรกิจจะอยูรอดและเติบโตได้ ่ 3. ส่วนแบ่งตลาดนี้ ต้องไม่ถกครอบครองไปแล้วโดยผูขายรายใดรายหนึ่ ง ู ้
 7. 7. ปั จจัยของNiche Market 1. ความเชี่ยวชาญ ความเชียวชาญนั้นเป็ นสิ่งหนึ่ งที่ทาให้ผบริโภคยอมรับรวมทั้งสินค้าที่มีความ ่ ู้ แตกต่างจากคู่แข่ง และที่สาคัญที่สุดคือการบริการที่ทาการเสนอขายต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างแท้จริง 2. ความเป็ นหนึ่ง ความเป็ นหนึ่ ง หมายถึงว่า ในตลาดทั้งหมดนี้ มีสินค้าเดียวหรือไม่ที่มีสินค้า หรือบริการตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะวัดกันง่ายๆ โดยดูวาในย่านหรือเขตที่ทาธุรกิจนั้นมีใครเสนอขายสินค้าหรือบริการ ่ เหมือนกันหรือเปล่า
 8. 8. ปั จจัยที่ของNiche Market 3. อย่าเล่นเรื่องราคา แม้จะมีหลายแง่มุมในการนาเสนอขายสินค้าและบริการ แต่กฎที่หามเล่นเด็ดขาด ้ ในตลาด Niche Market คือ กลยุทธ์เรื่องราคา ถ้าไม่ได้มีตนทุนการผลิต ้ หรือต้นทุนการดาเนิ นการที่ตาจริงๆแล้ว อย่าคิดเอาชนะคู่แข่งด้วยกลยุทธ์ดาน ่ ้ ราคาเป็ นอันขาด การเสนอขายสินค้าราคาถูกใน Niche Market มักไม่ได้ กาไร แถมยังไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กบลูกค้า ั 4. ความจงรักภักดี ธุรกิจจะอยูได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วยังกลับมาใช้บริการอีกครั้ง รวมทั้งมี ่ ลูกค้ามากน้อยเท่าใดที่กลับมาซื้ อสินค้านี้ อีก ปั จจัยนี้ ก็ตองขึ้ นอยูกบว่า สินค้า ้ ่ ั หรือบริการนั้นต้องเป็ นของที่หายากหรือได้รบความเชื่อถือไว้ใจมากจนลูกค้าต้อง ั กลับมาซื้ ออีก
 9. 9. ปั จจัยที่ของNiche Market 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประเด็นนี้ เน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หมายความว่า สินค้า หรือบริการของคุณต้องได้มาตรฐานและทาให้ลกค้าพึงพอใจ ถ้าคุณขาย ู คอมพิวเตอร์ให้แม่บานหรือผูสงอายุที่อยูกบบ้าน คุณต้องมีบริการด้านไอทีที่ ้ ู้ ่ ั พร้อมสาหรับแก้ปัญหาหรือง่ายๆ (แต่ยากสาหรับคนไม่คุนเคยกับ ้ เทคโนโลยี) ตลอดเวลา ถ้าคุณมีการรับประกันสินค้ายาวนานกว่าคู่แข่ง ก็ คือเป็ นข้อดีในด้านนี้ เหมือนกัน
 10. 10. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของแนวโน้มนั้นๆ
 11. 11. External Fluences 1. วัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะเห็นได้วาสังคมไทยในปั จจุบนนี้ เริ่มที่จะมีการยอมรับในเรื่อง เพศที่ 3 ่ ั มากขึ้ นโดยเฉพาะเรื่อง „หญิงรักหญิง‟ แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่เห็นว่าเป็ นเรื่องนี้ เป็ นเรื่องที่มีผิดปกติทางจิตใจ 2. กลุ่มอ้างอิง ส่วนมากดาราเป็ นกลุ่มอ้างอิงที่ดีมากสาหรับการที่เป็ นตัวอย่างในการ ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุน หรือ คนในครอบครัวที่มีแต่ผชาย ่ ู้ เป็ นส่วนมากทาให้คิดว่าตัวเองเป็ นจุดด้อยในครอบครัวจึงมีการเลียนแบบ พฤติกรรมของคนที่ใกล้ชด ิ
 12. 12. Internal Fluences 1. การเรียนรู ้ เป็ นการเรียนรูที่เกิดจากการสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้ นกับตัวเอง เช่น การ ้ เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันโดยผูเ้ ป็ นพ่อเป็ นคนตบตีแม่ ทาให้เกิดการเรียนที่ไม่ อยากที่จะมีสามีเพราะกลัวจะโดนกระทาแบบแม่ หรือจากการดูภาพยนต์ที่มี แนวออกไปทางรักร่วมเพศ 2. บุคลิกภาพ ผูหญิงที่มีจิตใจเป็ นผูชายนั้นนั้นเป็ นบุคลิกภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง ้ ้ แต่บางคนนั้นก็ไม่สามารถแสดงบุคลิกนั้นออกมาได้
 13. 13. เพศที่ 3 กลุ่มทอม
 14. 14. เพศที่ 3 กลุ่มทอม เมื่อแรงปรารถนาบนเส้นทางบริโภคนิ ยมของกลุ่มเพศที่ 3 ซึ่งซ่อนเร้นอยูใน ่ มุมหนึ่ งของสังคม ได้กลายเป็ นปรากฏการณ์ทางการตลาดที่น่าทึ่ง ด้วย มูลค่าการจับจ่ายมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี เปรียบเสมือน “ปลาใหญ่ ในบ่อเล็ก” ในยุคที่สินค้าและบริการกาลังแสวงหา Niche Market กลุ่มใหม่ๆที่มีกาลังซื้ อมหาศาล ซึ่งนับวันจะพอกพูนเป็ นตลาดขนาดใหญ่ ที่ มีอิทธิพลสูงในวันข้างหน้า ซึ่งคาว่า “ทอม” เป็ นผูหญิงที่รกเพศเดียวกัน ้ ั และไม่ได้พึงพอใจความเป็ นหญิงในตัวเอง
 15. 15. ตัวอย่างบริษท Tomchic ั
 16. 16. ตัวอย่างบริษท Tomchic ั Company Background คุณจีน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สาขาออกแบบนิ เทศน์ศิลป์ หลังจากเรียนจบ ได้สงสมประสบการณ์ในการ ั่ ทางานจากหลายบริษัท อาทิ บริษัทโฟโต้สกรีน (บริษัทผลิตสื่อโฆษณาทุก ชนิ ด), บริษัทเรโปรเฮ้าส์ (บริษัททาประตู รั้ว และหน้าต่าง), บริษัทยังค์มีดี (ผูผลิตและจัดจาหน่ ายสินค้าประดับยนต์) คุณมิ้ นท์ จบการศึกษาระดับ ้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโยนก สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 หลังจากนั้นได้ทางานที่บริษัท CP 7eleven และบริษัท True Vision ตามลาดับ
 17. 17. Business Analysis Market Analysis - Market Share - Market Size คู่แข่ง - Fitz2U - at Zcret - T- Zeek
 18. 18. 6W1H What = สินค้าที่ทางร้านจาหน่ ายนั้นคือ เสื้ อกล้ามทอม Brand Tomchic , Boxer และ เสื้ อผ้าแฟชัน ่ Who = ลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่มีความพึงพอใจในการมีสดส่วนที่เป็ นแบบ ั ผูหญิง เช่นการมีหน้าอกที่นูน ดังนั้นลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้ จึงหาสินค้าเพื่อ ้ ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยการหาซื้ อเสื้ อกล้ามทอมเพื่อให้หน้าอก ที่นูนนั้น แบนราบเหมือนหน้าอกผูชาย ้ Where = สามารถสังซื้ อได้ 3 ช่องทางคือ ช่องทางที่1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ่ ได้โดยที่เว็บ www.tomchic.com และ www.tomchic2trend.com ช่องทางที่2 ซื้ อได้ที่หน้าร้าน Tomchic 1 สาขา ตั้งอยูที่ Union Mall ่ ลาดพร้าว ซ.1 ชั้น F2 ห้อง 34 และช่องทางที่ 3 ซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่ ายใน ต่างจังหวัดได้
 19. 19. 6W1H Why = เหตุผลอย่างหนึ่ งที่ทาให้ทอมหันมาซื้ อสินค้าที่เป็ นรูปแบบเสื้ อกล้าม เพราะมี ความสะดวกสบายในการสวมใส่ และยังเป็ นการช่วยเสริมบุคลิกภาพรวมทั้งเพื่อสร้าง ความมันใจในตัวเองให้เพิ่มมากขึ้ น ่ When = จากการศึกษาแนวโน้มการซื้ อน่ าจะเป็ นช่วงเวลาสิ้ นเดือนเพราะกลุ่มนี้ ส่วนมากมักจะเป็ นกลุ่มของนิ สิตนักศึกษาที่ยงไม่สามารถหาเงินเองได้ยงคงต้องใช้เงิน ั ั ของผูปกครองอยูดงนั้นการซื้ อของกลุ่มนี้ คือตอนสิ้ นเดือนที่ผปกครองได้ส่งเงินมาให้ ้ ่ ั ู้ Whom = สาหรับการศึกษาผูที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้ อมากที่สุดคือ เพื่อน เพราะ ้ เวลาในการเดินซื้ อสินค้า เพื่อนคือคนที่คอยเชียร์ให้ซื้อสินค้านั้นๆรวมทั้งตัวเราเองที่มี ส่วนในการตัดสินใจซื้ อเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในสังคมและเป็ นที่ยอมรับในหมู่กลุ่มเพื่อน How = สินค้านี้ เป็ นสินค้าที่เจาะจงซื้ อทาให้ผบริโภคไม่จาเป็ นที่จะต้องนาสินค้าไป ู้ เปรียบเทียบกับสินค้าตัวอื่นเพราะเป็ นสินค้าที่มีลกษณะเฉพาะตัวรวมทั้งบางครั้ง ั ผูบริโภคมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อน ้
 20. 20. วิเคราะห์ STP ของ Tomchic การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation: S)เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด มีตวแปรดังนี้ ั เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด ประเภทกลุมเปาหมาย ่ ้ 1. เกณฑ์ดานประชากรศาสตร์ ้ - เพศ หญิง - อายุ 16 – 25 , 26 – 35 - การศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สูงกว่าปริญญา - อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา พนักงาน 2. เกณฑ์ดานจิตวิทยา ้ - รูปแบบการดาเนิ นชีวต ิ ทันสมัย ความสะดวกสบาย ชอบอิสระ 3. เกณฑ์ดานพฤติกรรม ้ - ประโยชน์ที่ตองการใช้ ้ เพิ่มความมันในตัวเองมากขึ้ น ่ - อัตราการใช้ ใช้จานวนมาก ใช้จานวนปานกลาง ใช้จานวนน้อย
 21. 21. วิเคราะห์ STP ของ Tomchic การกาหนดตลาดเปาหมาย (Target Market: T) ้ เกณฑ์ประชากรศาสตร์- เพศ = หญิง- อายุ = 16 – 25 ปี- การศึกษา = อุดมศึกษา เกณฑ์ดานจิตวิทยาและด้านพฤติกรรม ้- รูปแบบการดาเนิ นชีวต = ชอบอิสระที่สามารถเลือกโปรโมชันได้หลายแบบ ิ ่- ประโยชน์ที่ตองการใช้ = เพิ่มความมันใจมากขึ้ น ้ ่- อัตราการใช้ = ใช้จานวนมากในหมูของทอม ่
 22. 22. วิเคราะห์ STP ของ Tomchic การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning: P)
 23. 23. Marketing Mix (4P’s) 1. Produce (ผลิตภัณฑ์) เสื้อกล้ามทอม: เสื้ อกล้ามที่มีคุณสมบัติเป็ นเสื้ อใน มีความยืดหยุนและ ่ สามารถเก็บกระชับสัดส่วนได้ ไม่ก่อให้เกิดแรงกดทับหรือระคายเคืองต่อ ผิวหนัง ผลิตจากเส้นใย Polyester และ เส้นใย Spandex ยืดหยุนได้ ่ 2 ทิศทาง คือ บนและล่าง ทาให้สามารถเก็บ กระชับสัดส่วนได้ดีกว่า ในขณะที่แบรนด์อื่น ยืดหยุน 4 ทิศทาง คือ บน,ล่าง, ซ้าย และ ขวา ่ Boxer: กางเกงชั้นในสาหรับผูหญิงสไตล์ผชาย ้ ู้ เสื้อผ้าแฟชั ่นสไตล์ทอมบอย: เสื้ อแบบผูชายแต่ตดเย็บตามสรีระของ ้ ั ผูหญิง เพื่อให้สวมใส่ได้สวย เข้ากับรูปร่างแต่ยงคงความเท่ห์ โดยมีท้ง ้ ั ั เสื้ อเชิ้ ตแขนยาวและกางเกงยีนส์สาหรับทอม
 24. 24. Marketing Mix (4P’s) 2. Price (ราคา)เสื้อกล้ามทอม size 2S, S, M และ L ราคา 250 บาท Size XL ราคา 300 บาท Size XXL ราคา 350 บาท Boxer ราคา 150 บาทเสื้อผ้าแฟชั ่นสไตล์ทอมบอย ราคาเริ่มต้นที่ 270 – 370 บาท
 25. 25. Marketing Mix (4P’s) 3. Place (ช่องทางการจัดจาหน่าย) หน้าร้าน Tomchic 1 สาขา ตั้งอยูที่ Union Mall ลาดพร้าว ซ.1 ชั้น ่ F2 ห้อง 34 ตัวแทนจาหน่ ายในต่างจังหวัด จานวน 17 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภาค อาทิ เชียงใหม่, ลพบุรี, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี และ นครราชสีมา ขายผ่าน internet www.tomchic.com และ www.tomchic2trend.com
 26. 26. Marketing Mix (4P’s) 4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด) จัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย เช่น ซื้ อเสื้ อกล้าม 2 ตัว แถม ที่ใส่แปรงสีฟัน ่ หรือ ซื้ อเสื้ อกล้าม 4 ตัว แถม ที่ใส่แปรงสีฟันและยาสีฟัน ร่วมเป็ นผูสนับสนุ นของรางวัลในการเล่นเกมส์ให้กบนิ ตยสาร @tom act ้ ั magazine ซึ่งเป็ นนิ ตยสารเฉพาะกลุ่มทอม ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network: Facebook และ twitter
 27. 27. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวเสาวลักษณ์ นามมะ 54010970266 กต 1จศ 8 นางสาวชลธิ ชา รัตนประพันธ์ 54010911019 MK542 นางสาวนันทิพร พงษ์ศิริยะกุล 54010911031 MK542 นางสาวณัฐชนก มุสิกสาร 54010911111 MK542 นายเธี ยน์ บุญฤทธิ การ 54010911117 MK542 นางสาวลลิตตรา แสงสุ รินทร์ 54010911186 MK542 นางสาว วิลาวัณย์ โพธิ์ ขาว 54010911189 MK542

×