Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KomunizmKomunizm - zbiór poglądów ideologicznych i zbudowany na tej podstawie program politycznydążący do stworzenia bezkl...
Po zakooczeniu II wojny światowej w wyniku, której aliantom udało się ostatecznie rozbidpotęgę hitlerowskich Niemiec, powo...
Za początek „zimnej wojny” w sensie pojęciowym, uważa się wystąpienie Winstona Churchilla w Fulton 5marca 1946. W wystąpie...
12 marca 1947 r. prezydent USA Harry Trumanpodczas przemówienia w Kongresie zwrócił się doniego o przyznanie 400 milionów ...
5 czerwca amerykaoski sekretarz stanu George Marshall wysunąłpropozycję udzielenia pomocy gospodarczej paostwomzniszczonym...
Działania podjęte przez USA w ramach realizacji Doktryny Trumana to:• dążenie do zachowania monopolu atomowego• organizowa...
Doktryna zakreślona przez amerykaoskiego prezydenta, chod znajdowałazastosowanie jeszcze przez lata, nie mogła stanowid za...
Kim Ir Sen, przywódca KRLD, od chwili utworzenia paostwa północnokoreaoskiegosnuł plany "wyzwolenia" południowej części pó...
W latach pięddziesiątych XX wieku ujawnił się kontekst ideologiczny zimnej wojny. W StanachZjednoczonych przybrał on form ...
Porażka Francuzów pod Dien Bien Phu zostawiła Indochiny praktycznie na pastwękomunistów. Układy paryskie na szczęście pozo...
Wojna zakooczyła się klęską Zachodu i opanowaniem całego Wietnamuprzez komunistyczną północ, wspieraną przez Chiny i Związ...
Kryzys w Zatoce Świo z 1961 i kryzys kubaoski z roku następnego ponownie postawiły obydwa bloki na krawędziwojny nuklearne...
22 listopada 1963, Kennedy rozpoczynając swoją kampanię wyborczą, udał się wraz z żoną Jackie do Dallas, wstanie Teksas. P...
Wyścig kosmiczny – współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i ZSRR w eksploracji kosmosu, w przybliżeniuobejmujące okres 1957...
Ograniczenia w zbrojeniach i ograniczenia polityczne zostałyprzełamane na przełomie lat siedemdziesiątych iosiemdziesiątyc...
Cold war
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cold war

754 views

Published on

Made by McTomass

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cold war

 1. 1. KomunizmKomunizm - zbiór poglądów ideologicznych i zbudowany na tej podstawie program politycznydążący do stworzenia bezklasowego społeczeostwa, wprowadzenia zasad egalitaryzmu izniesienia własności prywatnej. Społeczeostwo komunistyczne miało byd ujednolicone podwzględem przekonao i zachowao politycznych.Podstawą komunizmu jako zintegrowanej koncepcjiideologicznej jest Manifest KomunistycznyK. Marksa z 1848, według którego zbudowanieustroju komunistycznego jest główną historycznąmisją klasy robotniczej. Partie komunistyczne zdobyły władzę w Rosji w 1917, później, zwłaszcza po II wojnie światowej w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Afryce, Ameryce Środkowej. W paostwach gdzie ugrupowania komunistyczne przejęły władzę następowało wprowadzanie ustroju komunistycznego opartego na mechanizmach właściwych totalitaryzmowi.
 2. 2. Po zakooczeniu II wojny światowej w wyniku, której aliantom udało się ostatecznie rozbidpotęgę hitlerowskich Niemiec, powoli coraz wyraźniej rysował się konflikt międzywspółpracującymi dotychczas ze sobą paostwami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi, aZwiązkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.Ostatnimi przejawami zgodnej współpracy byłykonferencja w Poczdamie oraz proces głównychzbrodniarzy wojennych w Norymberdze.Stopniowo nasilała się rywalizacjaamerykaosko-radziecka na różnych polach;pogłębiał się też podział Europy na dwaprzeciwstawne bloki. Zimna wojna
 3. 3. Za początek „zimnej wojny” w sensie pojęciowym, uważa się wystąpienie Winstona Churchilla w Fulton 5marca 1946. W wystąpieniu Churchill stwierdził:„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Pozatą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga,Wiedeo, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te sławne miasta i wszyscy ich mieszkaocy leżą wczymś, co trzeba nazwad strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowisowieckiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy.”Jednak wcześniej, 9 lutego 1946 roku, Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że „komunizm ikapitalizm nie mogą koegzystowad” oraz ogłosił plan „przygotowania ZSRR w ciągu pięciu lat na każdąewentualnośd”. Wystąpienie zostało odebrane na zachodzie jako „deklaracja III wojny światowej”. Zdecydowało zatrzymaniu wszelkiego handlu z Zachodem oraz o rozpoczęciu budowy nowoczesnej broni, bez względu nato, jak wiele kosztowałoby to Związek Radziecki Geneza
 4. 4. 12 marca 1947 r. prezydent USA Harry Trumanpodczas przemówienia w Kongresie zwrócił się doniego o przyznanie 400 milionów dolarów USD napomoc dla Grecji i Turcji, które były zagrożone przezkomunizm.W maju 1947 r. podczas przemówienia w Princetonprzedstawił on zasady „doktryny powstrzymywania”,znanej jako Doktryna Trumana. Bazowała ona na tezieo podziale świata na strefę amerykaoską i strefęradziecką oraz odpowiedzialności USA za utrzymaniezasad kapitalistycznych na skalę światową. Doktryna Trumana
 5. 5. 5 czerwca amerykaoski sekretarz stanu George Marshall wysunąłpropozycję udzielenia pomocy gospodarczej paostwomzniszczonym przez wojnę. Europejski Plan Odbudowy i Rozwoju,znany szerzej jako Plan Marshalla, był oczywiście również korzystnydla Stanów Zjednoczonych. W ten sposób umacniały one swojąpozycję na Starym Kontynencie, a zarazem pozwalały własnejgospodarce, nastawionej na zaspokajanie potrzeb związanych zprowadzeniem wojny, w sposób stosunkowo łagodny przestawid sięna tory pokojowe. Amerykanie liczyli też zapewne napowstrzymanie postępów komunizmu w Europie. Przywódcy radzieccy trafnie to odczytali i uznali, że jest to inicjatywa wymierzona przeciwko ZSRR, który w tej sytuacji 2 lipca odrzucił Plan Marshalla. Po kilku dniach - w wyniku radzieckich nacisków - również Polska i Czechosłowacja odrzuciły go w nocie do rządu USA. Plan Marshalla
 6. 6. Działania podjęte przez USA w ramach realizacji Doktryny Trumana to:• dążenie do zachowania monopolu atomowego• organizowanie paktów militarnych• budowa sieci amerykaoskich baz wojskowych wokół granic ZSRR• pomoc wojskowa i ekonomiczna dla paostw zagrożonych przez komunizm• pomoc w odbudowie Europy Zachodniej• wsparcie zbrojne paostw przeciwstawiających się bezpośredniemu zagrożeniu ekspansją bloku komunistycznego Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego - organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów REALIZACJA DOKTRYNY
 7. 7. Doktryna zakreślona przez amerykaoskiego prezydenta, chod znajdowałazastosowanie jeszcze przez lata, nie mogła stanowid zasadniczego narzędzia dlaglobalnej polityki amerykaoskiej, a to za sprawa zasadniczej zmiany, jaką byłoprzejście Chin na stronę światowego komunizmu. Chod Chioska Republika Ludowadystansowała się od Związku Radzieckiego i promowała własną wizję tego ustroju,powstanie komunistycznych Chin stanowiło zasadnicza zmianę na arenie światowej. Nowa doktryna, określona przez Johna Fostera Dullesa, sekretarza stanu USA, znana jako doktryna Dullesa, zakładała odpychanie Związku Radzieckiego ze stref wpływów, a jej wojskowym odpowiednikiem stała się doktryna masowego atomowego odwetu. Nowe określenie militarne stało się konieczne po opracowaniu w Związku Radzieckim broni atomowej. DOKTRYNA DULLESa
 8. 8. Kim Ir Sen, przywódca KRLD, od chwili utworzenia paostwa północnokoreaoskiegosnuł plany "wyzwolenia" południowej części półwyspu, apelując o pomoc doStalina, ten jednak odmawiał, obawiając się otwartego konfliktu z USA. Gdy w 1950roku amerykaoski sekretarz stanu Dean Acheson nie wymienił Korei Południowej wliście obszarów chronionych przez USA, Korea Północna pod wodzą Kim Ir Senadokonała agresji na południe, za zgodą Józefa Stalina.. W odpowiedzi na agresję Rada Bezpieczeostwa ONZ uchwaliła 27 czerwca wysłanie do Korei sił międzynarodowych. ZSRR oficjalnie zbojkotował obrady. Wojna w Korei spowodowała interwencję amerykaoskich wojsk pod wodzą generała Douglasa MacArthura, dążącego do otwartego konfliktu także z Chinami Ludowymi, otwarcie wspierającymi Koreę Północną.Śmierd Józefa Stalina i groźba eskalacjikonfliktu zakooczyły działania zbrojne -powrócono do podziału paostwa wzdłuż 38równoleżnika. Wojna w Korei była jednym znajbardziej niebezpiecznych wydarzeo zimnejwojny, gdyż, w przypadku włączenie Chin iZSRR, stanowiła groźbę przeistoczenia się wwojnę światową. WOJNA W KOREI
 9. 9. W latach pięddziesiątych XX wieku ujawnił się kontekst ideologiczny zimnej wojny. W StanachZjednoczonych przybrał on form makkartyzmu - Joseph Raymond McCarthy, prowadzona w latach 1950 -1954 polityka skrajnej podejrzliwości antykomunistycznej. Obawa przed rzekomo nieuchronnym i bliskim konfliktem atomowym i przesadny, paranoidalny strach przed sowieckimi agentami niebezpiecznie kierował Stany Zjednoczone w kierunku paostwa autorytarnego - prowadzono między innymi szeroką inwigilację środowisk uznawanych za potencjalnie niebezpieczne. Makkartyzm
 10. 10. Porażka Francuzów pod Dien Bien Phu zostawiła Indochiny praktycznie na pastwękomunistów. Układy paryskie na szczęście pozostawiły kraj podzielony nakomunistyczną Północ i prozachodnie Południe. Już prezydent USA D. Eisenhower w1953 r. stwierdził, że Zachód nie może dopuścid do utraty Indochin, gdyż pociągnie toza sobą groźbę wejścia komunistów do Indonezji, a nawet na subkontynent indyjski.Stąd należy rozumied poparcie USA udzielone prozachodniemu reżimowiOficjalne włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny w Wietnamie było wynikiem tzw. incydentu w ZatoceTonkioskiej. 2 sierpnia 1964 roku amerykaoski niszczyciel USS Maddox został ostrzelany podczas prowokacyjnegorejsu na granicy północnowietnamskich wód terytorialnych. 10 sierpnia 1964 roku amerykaoski Kongresprzegłosował tzw. rezolucję tonkioską dającą prezydentowi prawo do niemal nieograniczonego prowadzeniakampanii wojennej w Indochinach 7 marca 1965 roku lotnictwo Stanów Zjednoczonych rozpoczęło, trwającą do listopada 1968 roku, kampanię nalotów bombowych na Wietnam Północny. 8 marca 1965 do Wietnamu Południowego przybyły pierwsze jednostki amerykaoskiej piechoty morskiej (Marines), a następnie regularne formacje wojsk lądowych. Wojna w wietnamie
 11. 11. Wojna zakooczyła się klęską Zachodu i opanowaniem całego Wietnamuprzez komunistyczną północ, wspieraną przez Chiny i Związek Radziecki.Obydwa bloki - w ramach konfliktów peryferyjnych, udzielały też wsparciadla przewrotów politycznych w paostwach trzeciego świata Wojna wietnamska była ściśle związana z nazwiskiem Roberta MacNamary, który w administracjach J.F. Kennedyego i L. Johnsona był sekretarzem obrony USA. Sam MacNamara już po latach przyznał, że wojna ta była błędem, a on sam informował prezydenta L. Johnsona o tym, że nie można jej wygrad. Wojna w wietnamie
 12. 12. Kryzys w Zatoce Świo z 1961 i kryzys kubaoski z roku następnego ponownie postawiły obydwa bloki na krawędziwojny nuklearnej a świat na krawędzi wojny światowej. W 1959 roku autorytarne rządy Fulgencio Batisty na Kubiezostały zastąpione przez komunistyczną dyktaturę Fidela Castro. Po zawarciu sojuszu pomiędzy Kubą a ZSRR, StanyZjednoczone, zgodnie z nową doktryną wojskową opracowaną przez Roberta McNamarę, usiłowały obalid nowerządy na Kubie zbrojnie rękami agentów CIA.Ich lądowanie z Zatoce Świo zakooczyło się porażką ikompromitacją USA. Po tym wydarzeniu Kuba otworzyłaswoje terytorium dla sowieckiej broni masowego rażeniazdolnej osiągnąd terytorium USA. Kryzys Kubaoski, jakiwybuchł pomiędzy 14 a 28 października 1962 roku, zostałzażegnany wymianą not dyplomatycznych pomiędzy JohnemFitzgeraldem Kennedym, prezydentem USA, a I SekretarzemPartii Komunistycznej ZSRR Nikitą Chruszczowem. Na skutek kryzysu ZSRR wycofał swe rakiety z Kuby, a USA z Turcji, chod to posunięcie planowane było już wcześniej. Kryzys Kubaoski, wydarzenie stawiające świat nad przepaścią wojny, został rozwiązany pokojowo i przyniósł względne zwycięstwo Stanom Zjednoczonym. KRYZYS NA KUBIE
 13. 13. 22 listopada 1963, Kennedy rozpoczynając swoją kampanię wyborczą, udał się wraz z żoną Jackie do Dallas, wstanie Teksas. Podczas przejazdu otwartym samochodem marki Lincoln, do Kennedy’ego oddano kilka strzałów zkarabinu. Prezydent został trafiony w szyję i w głowę. Poważnie ranny został także gubernator Texasu, JohnConnally. Rannego Kennedy’ego odwieziono do Parkland Hospital w Dallas, gdzie zmarł o godz. 13.00. 25listopada został pochowany na Narodowym Cmentarzu w Arlington.O zamordowanie prezydenta został oskarżony Lee HarveyOswald, były żołnierz US Marines, znany z marksistowskichsympatii. Oswald przez kilka lat przebywał w ZSRR, skądjednak wrócił do USA. Pracował w budynku składnicy książekw Dallas, z którego padły śmiertelne strzały. Na piątym piętrzeowego budynku znaleziono karabin należący do Oswalda.Jednak zanim stanął przed sądem, 24 listopada 1963, gdywyprowadzano go z budynku policji w Dallas, zostałśmiertelnie postrzelony przez Jacka Ruby’ego, właścicielaklubu nocnego w Dallas, człowieka mającego powiązania zmafią. Zgodnie z ustaleniami Komisji Warrena Oswald byłjedynym sprawcą. Jednak jej prace od początku byłykwestionowane. Istnieje wiele hipotez na temat tegozamachu. W 1966 śledztwo w sprawie zamachu rozpocząłrównież Jim Garrison, prokurator okręgowy Nowego Orleanu. 11/22/63
 14. 14. Wyścig kosmiczny – współzawodnictwo Stanów Zjednoczonych i ZSRR w eksploracji kosmosu, w przybliżeniuobejmujące okres 1957- 1975. Obejmował wysiłki zmierzające do eksploracji przestrzeni kosmicznej przezsztuczne satelity, umieszczenia w niej człowieka oraz jego lądowania na powierzchni Księżyca. Po II wojnie światowej, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki zostały wciągnięte w szpiegostwo i propagandę zimnej wojny. Eksploracja kosmosu i technologia satelitarna mogła zasilid obie strony konfliktu. Odpowiednio wyposażone satelity mogły prowadzid nasłuch nad dowolnym terytorium i byd symbolem propagandowym potencjału naukowego i militarnego paostwa. Te same rakiety które były w stanie wynieśd człowieka w kosmos albo trafid w określony punkt na powierzchni Księżyca mogły również posłużyd do ataku nuklearnego na wybrane miasto wroga. Wiele technologii opracowanych do podróży w kosmos mogło mied zastosowanie w konstrukcji m.in. międzykontynentalnych pociskach balistycznych. Wraz z innymi aspektami wyścigu zbrojeo, postęp w technologii kosmicznej stał się wskaźnikiem potencjału technicznego i ekonomicznego, demonstrującego wyższośd ideologii danego paostwa. Badania kosmiczne miały więc podwójną przyczynę: mogły byd zarówno wykorzystywane w celach pokojowych, jak również do osiągnięcia określonych celów militarnych. Rywalizacja
 15. 15. Ograniczenia w zbrojeniach i ograniczenia polityczne zostałyprzełamane na przełomie lat siedemdziesiątych iosiemdziesiątych. Agresja ZSRR na Afganistan spowodowałazmianę polityki USA. Pomiędzy 1981 a 1986 rokiemamerykaoski prezydent Ronald Reagan prowadził politykęnowego wyścigu zbrojeo, już w warunkach ograniczeonarzuconych przez układy o kontroli zbrojeo i budowiewzajemnego zaufania. Nowy wyścig zbrojeo wykazałniezdolnośd Związku Radzieckiego do sprostania temuwyzwaniu i coraz bardziej zaawansowanym technologicznymwymogom. Objawem tej bezsilności była polityka jawności(głasnost) i przemian (pierestrojki) w Związku Radzieckim zaMichaiła Gorbaczowa. Załamanie się bloku komunistycznego na przełomie 1989 i 1990 roku świadczyło o skuteczności amerykaoskiej polityki globalnej lat osiemdziesiątych. W sierpniu 1990 roku nowy amerykaoski prezydent George Bush (senior) ogłosił zakooczenie zimnej wojny. W 1991 roku Związek Radziecki przestał istnied. Świat wszedł w nową erę stosunków międzynarodowych. Koniec wojny

×