Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

גיליון מס' 9 מוצרי צריכה- פברואר 2013- McCann Monitor

479 views

Published on

McCann Monitor- חדשות השיווק עם יד על הדופק

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

גיליון מס' 9 מוצרי צריכה- פברואר 2013- McCann Monitor

  1. 1. ‫צריכה‬ ‫מוצרי‬‫מס‬ ‫גיליון‬9-‫פברואר‬2102‫אחרינו‬ ‫עקבו‬‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫מעט‬ ‫לא‬ ‫עם‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫להתמודד‬ ‫נאלץ‬ ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫שענף‬ ‫סוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬‫אתגרים‬.‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫הללו‬‫והידועים‬ ‫המוכרים‬ ‫למותגים‬ ‫בנאמנות‬ ‫השחיקה‬ ‫ואת‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫המתעצם‬.‫הפנים‬ ‫ועם‬ ‫שחלפה‬ ‫השנה‬ ‫על‬ ‫בהסתכלות‬‫ופועלות‬ ‫אלו‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדות‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫היצרניות‬ ‫שבהן‬ ‫בדרכים‬ ‫אתכם‬ ‫לשתף‬ ‫רצינו‬ ‫הנוכחית‬ ‫לשנה‬‫שהופכת‬ ‫בזירה‬ ‫ועסקי‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫לייצר‬‫ליום‬ ‫מיום‬ ‫יותר‬ ‫וצפופה‬ ‫לסוערת‬.‫למשל‬ ‫כך‬,‫של‬ ‫המהלכים‬Nestle‫ו‬-Oreo‫ופלטפורמות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בכלים‬ ‫נעזרות‬ ‫מובילות‬ ‫יצרניות‬ ‫כיצד‬ ‫מדגימים‬‫כדוגמת‬ ‫חברתיות‬Twitter‫ו‬-Pinterest‫הצרכן‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫ולהעמיק‬ ‫לחזק‬ ‫כדי‬.‫מותג‬ ‫של‬ ‫המהלך‬ ‫דומה‬ ‫באופן‬‫המיצים‬Capri Sun‫בי‬ ‫פעילות‬ ‫המשלב‬‫ן‬facebook‫לבין‬yelp(‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫לחיפוש‬ ‫אתר‬)‫במציאת‬ ‫לאמהות‬ ‫ומסייע‬‫מתקדמים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫באמצעים‬ ‫לילדיהן‬ ‫חינוכיות‬ ‫פעילויות‬.‫נוספים‬ ‫ומותגים‬ ‫יצרניות‬,‫כמו‬Honey Maid‫ו‬-Birds Eye‫לצרכנים‬ ‫שירותים‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫ובפלטפורמות‬ ‫בכלים‬ ‫נעזרות‬,‫ללמוד‬ ‫כדי‬ ‫בעיקר‬ ‫אלא‬‫הרגלי‬ ‫על‬‫לצרכנים‬ ‫שמוצעים‬ ‫והמוצרים‬ ‫השירותים‬ ‫וערך‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫במטרה‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬.‫בערוצים‬ ‫והשימוש‬ ‫הנוכחית‬ ‫בעת‬ ‫צרכנים‬ ‫נאמנות‬ ‫על‬ ‫שונים‬ ‫עומק‬ ‫ממחקרי‬ ‫שעולות‬ ‫תובנות‬ ‫גם‬ ‫יספק‬ ‫הנוכחי‬ ‫הגיליון‬‫שיווקיות‬ ‫למטרות‬ ‫שונים‬ ‫דיגיטליים‬.‫חווה‬ ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫שענף‬ ‫ספק‬ ‫אין‬‫על‬ ‫היד‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫והצורך‬ ‫רבים‬ ‫שינויים‬‫מתמיד‬ ‫חזק‬ ‫הוא‬ ‫הדופק‬!‫מהנה‬ ‫קריאה‬!‫לקריאת‬McCann Monitor‫כאן‬ ‫לחצו‬

×