Class3

367 views

Published on

مدخل الى الدوال في اكسل 2007

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Class3

 1. 1. ‫انتعايم يع انخهيت ‪‬‬ ‫١زِ اٍزؼبٌّ ّغ اٍخَ٢خ ف٠ :‬ ‫1- اإلدخبً اٍؼبدٟ، 2 - اٍْؼبدالد، 3 - اٍْزغَغالد، 4 - اٍْززبٍ٢بد، 5 - اٍذٛاً..‬ ‫(1) اإلدخبً اٍؼبدٟ :‬ ‫١زِ اإلدخبً اٍؼبدٟ ثبٍيزبثخ ىْب ف٠ ثشٕبّح اٍٜٛسد ثإدخبً اٍٖظٜص ٛاألسمبُ ٛاٍشّٜص ٛغ٢شٙب.‬ ‫(*) ؽش١نخ رظس٢ر اٍج٢بٕبد اٍخبؽئخ :- ١زِ اٍزظس٢ر ثطش١نز٢ٔ ْٙب:-‬‫1- ثبٍؼغؾ ػَٞ اٍخَ٢خ راد اٍج٢بٕابد اٍخبؽئاخ ػاغطز٢ٔ ثبٍْابٛط ٛثازٍو ١ازِ اٍاذخًٜ لٍاٞ اٍخَ٢اخ ٛ١ازِ رسذ١اذ‬ ‫اٍخطبء ٛززف٘ أٛ ّغس٘ ٛرؼذ١َ٘.‬‫2- ١زِ اٍزسذ١ذ ػَٞ اٍخَ٢خ راد اٍج٢بٕبد اٍخبؽئخ ٛاٍزٙبة لٍٞ ّشثغ اٍظ٢غخ ٛرسذ١اذ اٍخطابء ٛززفا٘ أٛ ّغاس٘‬ ‫ٛرؼذ١َ٘.‬ ‫(2) اٍْؼبدالد :‬ ‫(*) ؽش١نخ ىزبثخ اٍظ٢غخ اٍجغ٢طخ :- ١زِ ىزبثخ اٍْؼبدالد راد اٍظ٢غخ اٍجغ٢طخ ىْب ١َ٠:-‬‫رجذءا ثإشبسح ١غبٟٛ ( = ) ٛٙ٠ ثذا١خ اٍظا٢غخ أٛ اٍْؼبدٍاخ اِ ١ازِ االٕزنابً لٍاٞ رسذ١اذ اٍخال١اب اٍذاخَاخ فا٠‬ ‫اٍْؼبدٍخ ّغ اٍؼالّبد اٍخبطخ ثبٍْؼبدٍخ أٛ اٍظ٢غخ .‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:-‬ ‫لشبسح ١غبٟٛ ( = ) ف٠ ثذا١خ رؼٖ٠ ( رشغ٢ٌ ٛزذح اٍسغبة ٛ اٍْٖطل ) ٍ٢جذأ اٍدٚبص ثؼَْ٢خ اٍْؼبٍدخ.‬ ‫‪ ‬إٜٔاع اٍؼَْ٢بد ف٠ اٍْؼبدالد :‬ ‫(2) اٍؼَْ٢بد اٍْٖطن٢خ‬ ‫(1) اٍؼَْ٢بد اٍسغبث٢خ‬ ‫يا تذل عهيه‬ ‫اإلشارة‬ ‫اإلشارة‬ ‫انعًهيت‬ ‫أىجش ّٔ‬ ‫>‬ ‫+‬ ‫اٍدْغ‬ ‫أطغش ّٔ‬ ‫<‬ ‫–‬ ‫اٍطشذ‬ ‫أىجش أٛ ١غبٟٛ‬ ‫=>‬ ‫*‬ ‫اٍؼشة‬ ‫أطغش أٛ ١غبٟٛ‬ ‫=<‬ ‫/‬ ‫اٍنغْخ‬ ‫ال ١غبٟٛ‬ ‫><‬ ‫^‬ ‫األط‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:-‬ ‫ٕبرح اٍزؼج٢شاد اٍْٖطن٢خ ١أخز أزذ اٍن٢ِ (‪ )TRUE‬طس٢سخ أٛ (‪ )FALSE‬خبؽئخ.‬ ‫ّثبً:-‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫انجًع‬ ‫001‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫انطرح‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫04‬ ‫09‬ ‫2‬ ‫جًع وطرح‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫04‬ ‫3‬ ‫ضرب وقسًت‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫02‬ ‫4‬
 2. 2. ‫اٍنٜإ٢ٔ:-‬ ‫1‪=A1 + B1 + C1 + D‬‬ ‫ّدْٜع ّسزٜ١بد اٍخال١ب 1‪D1, C1, B1, A‬‬ ‫2‪=A2 – B2 – C2 – D‬‬ ‫2‪D2, C2, B2, A‬‬ ‫ؽشذ ّسزٜ١بد اٍخال١ب‬ ‫)3‪= (A3+B3) – (C3+D‬‬ ‫ّدْٜع اٍخَ٢ز٢ٔ 3‪ٕ B3 , A‬بمض ّدْٜع اٍخَ٢ز٢ٔ 3‪D3 , C‬‬ ‫)4‪= (A4*B4) / (C4*D‬‬ ‫4‪ D‬ف٠ 4‪ٛ C‬مغْخ اٍٖبرح ػَٞ ػشة 4‪ B‬ف٠ 4‪A‬ػشة‬ ‫‪ ‬ىزبثخ أِٙ اإلشبساد:-‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:-‬ ‫ك‬ ‫-‬ ‫;‬ ‫األٍٜٛ١بد ف٠ اٍظ٢غخ أٛ اٍْؼبدٍخ ٙ٠:-‬ ‫ك + ‪Shift‬‬ ‫-‬ ‫:‬ ‫األمٜاط.‬ ‫)‬ ‫1- (‬ ‫و‬ ‫-‬ ‫,‬ ‫9 0 + ‪Shift‬‬ ‫-‬ ‫()‬ ‫األط.‬ ‫^‬ ‫2-‬ ‫ز + ‪ ، Shift‬ج + ‪Shift‬‬ ‫-‬ ‫<‬ ‫اٍؼشة أٛ اٍنغْخ.‬ ‫3- * أٛ /‬ ‫و + ‪ ، Shift‬د + ‪Shift‬‬ ‫-‬ ‫<‬ ‫اٍدْغ أٛ اٍطشذ.‬ ‫4- + أٛ -‬ ‫(*) ؽش١نخ ٕغخ اٍظ٢غخ:- رازِ ػَْ٢اخ ٕغاخ اٍظا٢غخ أٛ اٍْؼبدٍاخ ثاٖقظ ؽش١ناخ اٍٖغاخ ثبٍغاست ٛرٍاو ثابٍٜمٜ‬‫ػَااٞ اٍااشىٔ األ١غااش فاا٠ أعااقٌ اٍخَ٢ااخ ززااٞ رظٚااش لشاابسح اٍْاابٛط ػَااٞ شاايٌ ( + ) ااِ ١اازِ اٍغااست لٍااٞ أعااقٌ‬ ‫اٍظ٢غخ أٛ اٍْؼبدٍخ.‬ ‫ٛف٠ زبٍخ ٕغخ اٍظ٢غخ ١زِ ص١بدح ػذاد سمِ اٍخَ٢خ ٛازذ ف٠ ىٌ ّشٗ.‬ ‫1‪= A1 + B1 + C‬‬ ‫* ّثالً:- ىبٕذ اٍظ٢غخ ف٠ لزذٝ اٍْؼبدالد ىْب ١َ٠:-‬ ‫2‪= A2 + B2 + C‬‬ ‫3‪= A3 + B3 + C‬‬ ‫ف٠ زبٍخ ٕغخ اٍظ٢غخ ف٠ ػذح خال١ب رظٚش ىْب ١َ٠:-‬ ‫ٙزا ١ؼٖ٠ أٓ اٍظ٢غخ رغزٚذ خال١ب ّؼ٢ٖ٘ أّبّٚب ٛٙ٠ رزغ٢ش ّغ ّٜمغ‬ ‫اٍظ٢غخ ثزغ٢ش ّٜمغ االعزٚذا ثبٍزشر٢ت ثض١بدح ٛازذ ف٠ ىٌ ّشح ٍؼذاد اعِ اٍخَ٢خ اٍْغزٚذفخ .‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ّثبً:-‬ ‫1‪TRUE =A1>B‬‬ ‫أىجش‬ ‫02‬ ‫05‬ ‫1‬ ‫2‪FALSE =A2<B‬‬ ‫أطغش‬ ‫04‬ ‫09‬ ‫2‬ ‫3‪TRUE =A3>=B‬‬ ‫أىجش أٛ ١غبٟٛ‬ ‫03‬ ‫04‬ ‫3‬ ‫4‪FALSE =A4<>B‬‬ ‫ال ١غبٟٛ‬ ‫02‬ ‫02‬ ‫4‬ ‫(3) اٍْزغَغالد :‬ ‫ٛٙ٠ اٍْزغَغالد اٍشمْ٢خ ٛ١زِ رغَغٌ األسمبُ ثؼذح ؽشك ٕزىش ّٖٚب األر٠ :-‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ّثبً:-‬ ‫59‬ ‫57‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫أكــًــم‬ ‫أكــًــم‬ ‫9‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫31‬ ‫4‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫71‬ ‫5‬ ‫9‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫8‬ ‫5‬ ‫‪‬اٍْزغَغالد ثبعزخذاُ اٍْؼبدالد : ىْب ١َ٠ :‬ ‫2+1‪=A‬‬ ‫* ف٠ اٍؼْٜد ( ‪ٕ -:)A‬ش١ذ األػذاد اٍضٛخ٢خ ٍزٍو ٕيزت ف٠ اٍخَ٢خ 2‪A‬‬ ‫ٍ٢زِ لػبفخ ( 2 ) ٍَشمِ ف٠ اٍخَ٢خ 1‪. A‬‬ ‫2+1‪=B‬‬ ‫* ف٠ اٍؼْٜد ( ‪ٕ -:) B‬ش١ذ األػذاد اٍقشد١خ ٍزٍو ٕيزت ف٠ اٍخَ٢خ 2‪B‬‬ ‫ٍ٢زِ لػبفخ (2) ٍَشمِ ف٠ اٍخَ٢خ 1‪. B‬‬
 3. 3. ‫‪ ‬اٍْزغَغالد ثبعزخذاُ اٍزسذ١ذ ٛاٍغست : ىْب ١َ٠ :‬ ‫* ف٠ اٍؼْٜد (‪ٕ -: )C‬ش١ذ اإلػذاد اٍضٛخ٢خ ٕسذد ػَٞ اٍخَ٢ز٢ٔ 1‪ٕٛ C2 , C‬نُٜ ثؼَْ٢خ اٍٖغخ ٍ٢زِ‬ ‫لػبفخ (2) رَنبئ٢ب ً ٛرٍو زغت اٍقبسك ث٢ٔ اٍخَ٢ز٢ٔ .‬ ‫* ف٠ اٍؼْٜد ( ‪ٕ -:) D‬ش١ذ اإلػذاد اٍقشد١خ رسذد ػَٞ اٍخَ٢ز٢ٔ 1‪ٕٛ D2 , D‬نُٜ ثؼَْ٢خ اٍٖغخ ٍ٢زِ‬ ‫لػبفخ (2) رَنبئ٢ب ً ٛرٍو زغت اٍقبسك ث٢ٔ اٍخَ٢ز٢ٔ.‬ ‫* ف٠ اٍؼْٜد ( ‪ٕ -: ) E‬ش١ذ اإلػذاد ثبٍزغَغٌ اٍشمْ٠ أّب ٕيزت 1+1‪ٖٕٛ = E‬غخ اٍْؼبدٍخ .‬ ‫أٛ ٕيزت اٍشمِ اٍزبٍ٠ (2) ِ ٕسذد ػَٞ اٍشمْ٢ٔ 1‪ٍٖٖ E2 , E‬غخ ثبٍغست .‬ ‫* ف٠ اٍؼْٜد ( ‪ٕ -:) F‬ش١ذ اٍض١بدح ف٠ ىٌ ّشٗ أّب ثـ 4+1‪ =F‬أٛ ٕسذد 1‪ٖٕٛ F2 , F‬غخ ثبٍغست.‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:-‬ ‫1 - ١ْئ ثؼذ اٍزسذ١ذ اٍٖغخ ف٠ أٟ اردبٗ ، ٛاٍٖغخ ف٠ ػيظ االردبٗ ١يٜٓ ثبٍٖنظبٓ .‬ ‫2 - ١ْئ رطج٢ل اٍْزغَغالد ثبٍٖنظبٓ ثٖقظ اٍطش١نخ ثبعزخذاُ (–) ٛاٍزسذ١ذ ِ اٍٖغخ .‬ ‫3 – ١ْئ ػٌْ رغَغٌ ٍألسمبُ ثبٍٖغخ خَ٢خ ٛازذح ّغ اٍؼغؾ ػَٞ صس (‪.)Ctrl‬‬ ‫(4) اٍْززبٍ٢بد :‬‫ٛٙا٠ اٍْززبٍ٢ابد اٍٖظا٢خ ٖٛٙابه ّدْٜػااخ ّأ اٍْززبٍ٢ابد اٍٖظا٢خ اٍْشااٜٚسح ٛاٍْغازخذّخ فا٠ اٍس٢ابح اٍ٢ّٜ٢ااخ ،‬ ‫ٛ١ْئ ىزبثخ اٍززبٍ٠ ثيزبثخ أزذٙب ِ اٍزسذ١ذ ػَ٢ٚب ٕٛغخٚب ٍ٢زِ لىْبً اٍززبٍ٠.‬ ‫ّثبً:-‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪I‬‬ ‫اٍظ٢ف‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Sat‬‬ ‫رْٜص‬ ‫ّسشُ‬ ‫١ٖب١ش‬ ‫اٍغجذ‬ ‫1‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Sun‬‬ ‫آة‬ ‫طقش‬ ‫فجشا١ش‬ ‫األزذ‬ ‫2‬ ‫أكــًــم‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Mon‬‬ ‫أ١ًَٜ‬ ‫اال ٖ٢ٔ ّبسط سث٢غ أًٛ‬ ‫3‬ ‫‪Apr‬‬ ‫لثش١ٌ سث٢غ بٕ٠ رشش١ٔ األًٛ ‪Tue‬‬ ‫اٍثال بء‬ ‫4‬ ‫‪May‬‬ ‫خْبد أًٛ رشش١ٔ اٍثبٕ٠ ‪Wed‬‬ ‫ّب١ٜ‬ ‫5 األسثؼبء‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫...‬ ‫6‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:-‬ ‫رغْ٢بد .‬ ‫١ْئ لػبفخ رغْ٢بد أخشٝ أٛ زز‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:-‬ ‫١ْئ اعزخذاُ أشبساد أخشٝ ٕزىش ّٖٚب( & )اٍز٠ رغزخذُ ٍذّح عَغَز٢ٔ ٕظ٢ز٢ٔ.ّثالً ػَٞ رٍو:‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫االعِ ىبٌّ‬ ‫اٍَنت‬ ‫االعِ األًٛ‬ ‫1‬ ‫ازْذ اٍيث٢شٟ‬ ‫اٍيث٢شٟ‬ ‫ازْذ‬ ‫2‬ ‫2‪=A2&B‬‬ ‫ٍذّح اٍٖظ٢ٔ ف٠ اٍخَ٢خ (2‪ ٛ )A‬اٍخَ٢خ (2‪ٕ )B‬نف ف٠ اٍخَ٢خ (2‪ٕٛ )C‬يزت‬
 4. 4. ‫‪ ‬استخذاو انذوال ‪‬‬‫(5) اٍذٛاً : ٛٙ٠ طٜسح ّطٜسح ّٔ اٍْؼبدالد ٛٙ٠ ػجبسح ػٔ ط٢غخ ّخضٕخ ف٠ اىغٌ ٍٚب ٛظ٢قاخ ّؼ٢ٖاخ‬ ‫رغزنجٌ ث٢بٕبد ّؼ٢ٖخ ٛرؼط٠ ٕزبئح ّؼ٢ٖخ.‬ ‫‪ ‬إٜٔاع اٍذٛاً ف٠ ثشٕبّح لىغ٢ٌ :‬ ‫7- دٛاً ٕظ٢خ.‬ ‫4- دٛاً لزظبئ٢خ.‬ ‫1- دٛاً ّبٍ٢خ.‬ ‫8- دٛاً ّٖطن٢خ.‬ ‫5- دٛاً ثسث ّٛشاخغ.‬ ‫2- دٛاً اٍزبس١خ ٛاٍٜمذ.‬ ‫9- دٛاً ّؼَّٜبد.‬ ‫6- دٛاً مبػذح اٍج٢بٕبد.‬ ‫3- دٛاً س١بػ٢بد ّٛثَثبد.‬ ‫7- دٛاً ٕظ٢خ.‬ ‫4- دٛاً لزظبئ٢خ.‬ ‫‪ّ ‬الزظخ:- رِ ف٠ اإلطذاس 7002 لػبفخ ثؼغ اٍذٛاً ٍْب عجل ثبإلػبفخ لٍٞ 01 - دٛاً ٖٙذع٢خ. .‬ ‫‪ ‬ششٛؽ ىزبثخ ط٢غخ اٍذٛاً :‬ ‫1- أٓ ريزت اإلشبسح ( = ) ف٠ ثذا١خ اٍظ٢غخ.‬ ‫2- أٓ ريزت اعِ اٍذاٍخ اٍْشاد اعزخذاّ٘.‬ ‫3- ػٖذ ىزبثخ اٍسش األًٛ ّٔ اٍذاٍخ رظٚش مبئْخ ثبٍذٛاً.‬ ‫4- ىزبثخ ٕطبك اٍذاٍخ ٛ اٍْطَٜة ّٖٚب.‬ ‫5- ىزبثخ األمٜاط ثؼذ ىزبثخ اعِ اٍذاٍخ ٛػٖذ االٕزٚبء ( ).‬ ‫‪ ‬ثؼغ اٍشّٜص اٍْغزخذّخ ف٠ ىزبثخ اٍذٛاً :‬ ‫ؽش١نخ ىزبثز٘‬ ‫اٍْؼٖٞ‬ ‫اٍشّض‬ ‫‪‬‬ ‫9 + ‪Shift‬‬ ‫فزر اٍنٜط‬ ‫)‬ ‫0 + ‪Shift‬‬ ‫لغالك اٍنٜط‬ ‫(‬ ‫زش (ه) ف٠ ٛػغ ‪EN‬‬ ‫ٛ‬ ‫;‬ ‫زش (ٛ) ف٠ ٛػغ ‪EN‬‬ ‫ٛ‬ ‫,‬ ‫ه + ‪Shift‬‬ ‫لٍٞ‬ ‫:‬ ‫ؽ + ‪Shift‬‬ ‫ٕض‬ ‫"‬ ‫7 + ‪Shift‬‬ ‫دّح‬ ‫&‬ ‫ششذ ثؼغ اٍذٛاً اٍٚبّخ :‬‫(*) اٍدْغ:- ػَْ٢٘ اٍدْغ ف٠ خذاًٛ لىغٌ رزِ ثؼذح ؽشك خْغ مبٕٜٓ أٛ خْغ داٍخ أٛ خْغ رَنبئ٠ أٛ خْغ ثششؽ.‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ّثـال ً:-‬ ‫أطغش‬ ‫أىجش‬ ‫اٍْبدح1 اٍْبدح2 اٍْبدح3 اٍْبدح4 اٍْدْٜع اٍْؼذً‬ ‫1‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫2‬ ‫08‬ ‫07‬ ‫06‬ ‫05‬ ‫3‬ ‫2‪= A2 + B2 + C2 + D‬‬ ‫1 ) اٍدْغ ثبٍْؼبدالد :- ١زِ خْغ اٍخال١ب اٍذاخَ٢خ ف٠ اٍدْغ:‬ ‫2 ) اٍدْغ ثبعزخذاُ اٍذاٍخ :- ١زِ زظش ّٖطنخ اٍدْغ ف٠ اٍذاٍخ :‬ ‫) 2‪= SUM (A2:D‬‬ ‫ّدْٜع اٍخال١ب ( ّٔ 2‪ A‬لٍٞ 2‪) D‬‬ ‫)‬ ‫3 ) اٍدْغ اٍزَنبئ٠:- ١زِ ثزسذ١ذ ّٖطنخ اٍدْغ ّغ خَ٢خ فبسغخ خبطخ ثبٍدْغ ِ اٍؼغؾ ػَٞ األداح (‬ ‫ع٢دْب ( اٍدْغ اٍزَنبئ٠ ) .‬ ‫)2‪= SUM (A2: D‬‬ ‫١زِ لظٚبس اٍْدْٜع ٛ ٛػغ مبٕٜٓ اٍدْغ :‬ ‫ٛثٖقظ اٍطش١نخ ١زِ خْغ األػْذح ٛاٍظقٜ : )3‪= SUM (A2: D2) , = SUM (A2: A‬‬
 5. 5. ‫)2‪=SUMIF(A1:D1;">20";A2:D‬‬ ‫4 ) اٍدْغ ثششؽ :- ١زِ اٍدْغ ثششؽ ّؼ٢ٔ فْثالً :‬ ‫أخْغ ّب ف٠ ّٖطنخ (2‪ )A2:D‬لرا زننذ ّب ف٠ ّٖطنخ (1‪ )A1:D‬اٍششؽ ٜٛٙ( أٓ ريٜٓ أىجش ّٔ 02 )‬ ‫( ّثالً: ع٢دْغ (2‪ )B2+D‬فنؾ - ألٓ اٍخال١ب اٍز٠ زننذ اٍششؽ ٙ٠ (1‪ )B1,D‬فنؾ ) .‬ ‫ّثالً:-‬ ‫ط:- ازغت لخْإٍٞ ىٌ ّْب ١َ٠:-‬ ‫ٍ‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫1. لخْإٍٞ ّشزش١بد اٍيشد ؟‬ ‫اٍْج٢ؼبد اٍْشزش١بد‬ ‫اٍظٖف‬ ‫1‬ ‫2. لخْإٍٞ ّج٢ؼبد اٍْبٛط ؟‬ ‫0051‬ ‫0002‬ ‫ّبٛط‬ ‫2‬ ‫3. لخْإٍٞ ّج٢ؼبد اٍشبشبد ؟‬ ‫0005‬ ‫0006‬ ‫شبشخ‬ ‫3‬ ‫4. لخْإٍٞ ّشزش١بد اٍْؼبٍح ؟‬ ‫0005‬ ‫0005‬ ‫ىشد‬ ‫4‬ ‫اٍسٌ :‬ ‫007‬ ‫0021‬ ‫ّؼبٍح‬ ‫5‬ ‫)9‪";C2:C‬ىشد";9‪=SUMIF(A2:A‬‬ ‫0005‬ ‫0005‬ ‫ىشد‬ ‫6‬ ‫)9‪ّ";B2:B‬بٛط";9‪=SUMIF(A2:A‬‬ ‫0003‬ ‫0004‬ ‫ّؼبٍح‬ ‫7‬ ‫)9‪";B2:B‬شبشخ";9‪=SUMIF(A2:A‬‬ ‫0051‬ ‫0002‬ ‫ّبٛط‬ ‫8‬ ‫)9‪ّ";C2:C‬ؼبٍح";9‪=SUMIF(A2:A‬‬ ‫0005‬ ‫0006‬ ‫شبشخ‬ ‫9‬ ‫(*) اٍْزٜعطبد (اٍْؼذً):-‬ ‫أخز اٍْزٜعؾ ( اٍٜعؾ اٍسغبث٠ ) أٛ اٍْؼذً ّٔ خذًٛ ١زِ ثؼذح ؽشك .‬ ‫مبٕٜٓ ٜٙ : ( اٍْدْٜع ÷ اٍؼذد )‬ ‫ّثـال ً:- ف٠ اٍدذًٛ اٍغبثل ١ْئ أخز اٍْزٜعؾ ىْب ١َ٠:‬ ‫1 ) اٍْزٜعؾ ثبٍْؼبدالد :- ثدْغ اٍخال١ب ٛمغْزٚب ػَٞ ػذدٙب :-‬ ‫4/)2‪= (A2+B2+C2+D‬‬ ‫أٛ‬ ‫4/2‪= E‬‬ ‫2 ) اٍْزٜعؾ ثبعزخذاُ اٍذاٍخ :- ثيزبثخ اٍذاٍخ :-‬ ‫)2‪F2= Average (A2:D‬‬ ‫ٛ١زِ زظش ّٖطنخ اٍْزٜعؾ .‬‫3 ) اٍْزٜعؾ اٍزَنبئ٠ :- ٛ١زِ لرا ىبٕذ خَ٢خ اٍْزٜعؾ ثؼذ أخش خَ٢خ ألسمبُ اٍْزٜعاؾ ٛرٍاو ثزسذ١اذ ّٖطناخ اٍْزٜعاؾ‬ ‫ٍ٢سغت اٍْزٜعؾ ثشيٌ رَنبئ٠ ف٠ اٍخَ٢خ اٍقبسغخ.‬ ‫ِ اخز٢بس ّزٜعؾ ّٔ مبئْخ ع٢دْب‬ ‫)2‪E2 = Average (A2:D‬‬‫ٛرٍاو‬ ‫(*) أىجش م٢ْخ :- ١ازِ أخاز أىجاش م٢ْاخ فا٠ طاف أٛ ػْاٜد أٛ خاذًٛ زغات اٍْٖطناخ اٍْساذدح ،‬ ‫ثبعزخذاُ داٍخ (‪ ٠ٙ )MAX‬أىجش م٢ْخ ف٠ اٍْٖطنخ اٍْسظٜسح ف٠ اٍظف 2‪ A‬لٍٞ 2‪: D‬‬ ‫)2‪= Max (A2:D‬‬ ‫ٍَظقٜ‬ ‫)3‪= Max (A2:A‬‬ ‫ٍألػْذح‬ ‫)3‪= Max (A2:D‬‬ ‫ٍَدذًٛ‬ ‫زذٛد اٍدذًٛ ٖٙب ّٔ 2‪ A‬لٍٞ 3‪. D‬‬‫(*) أطغش م٢ْخ :- ١زِ أخز أطغش م٢ْخ ف٠ طف أٛ ػْٜد أٛ خذًٛ زغات اٍْٖطناخ اٍْساذدح ,ٛرٍاو ثبعازخذاُ داٍاخ‬ ‫(‪ ٠ٙ )MIN‬أمٌ م٢ْخ ف٠ اٍْٖطنخ اٍْسظٜسح ف٠ اٍظف 2‪ A‬لٍٞ 2‪: D‬‬ ‫)2‪= Min (A2:D‬‬ ‫ٍَظقٜ‬ ‫)3‪= Min (A2:A‬‬ ‫ٍألػْذح‬ ‫)3‪= Min (A2:D‬‬ ‫ٍَدذًٛ‬ ‫زذٛد اٍدذًٛ ٖٙب ّٔ 2‪ A‬لٍٞ 3‪. D‬‬
 6. 6. ‫ّثـبً:- أىٌْ اٍدذًٛ :‬ ‫‪I‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫أقم قيًه‬ ‫أكبر قيًه‬ ‫انًتىسظ‬ ‫انًجًىع‬ ‫طباعت‬ ‫إكسم‬ ‫وورد‬ ‫وينذوز‬ ‫االسى‬ ‫1‬ ‫08‬ ‫09‬ ‫57.38‬ ‫533‬ ‫08‬ ‫58‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫ٌ‬ ‫2‬ ‫07‬ ‫58‬ ‫52.67‬ ‫503‬ ‫58‬ ‫08‬ ‫07‬ ‫07‬ ‫ز‬ ‫3‬ ‫06‬ ‫57‬ ‫5.76‬ ‫072‬ ‫06‬ ‫57‬ ‫07‬ ‫56‬ ‫ا‬ ‫4‬ ‫07‬ ‫08‬ ‫57‬ ‫003‬ ‫07‬ ‫57‬ ‫08‬ ‫57‬ ‫ر‬ ‫5‬‫)2‪= SUM (B2:E‬‬ ‫أٛ‬ ‫2‪= B2+C2+D2+E‬‬ ‫* مبٕٜٓ أٛ داٍخ اٍدْغ :-‬ ‫4/2‪= F‬‬ ‫أٛ‬ ‫)2‪=Average (B2:E‬‬ ‫* مبٕٜٓ أٛ داٍخ اٍْزٜعؾ :-‬ ‫)2‪= Max (B2:E‬‬ ‫* داٍخ أىجش م٢ْ٘ :-‬ ‫)2‪= Min (B2:E‬‬ ‫* داٍخ أطغش م٢ْ٘ :-‬ ‫(*) دٛاً أخشٝ :- ٖٛٙب ٕزىش ّدْٜػ٘ ّٔ اٍذٛاً األخشٝ :-‬ ‫)2‪= Upper (A‬‬ ‫رسٜ١ٌ اٍسش ّٔ اٍظغ٢شح لٍٞ اٍيج٢شح‬ ‫)2‪= Lower (B‬‬ ‫رسٜ١ٌ اٍسش ّٔ اٍيج٢شح لٍٞ اٍظغ٢شح‬ ‫)2‪= Len (A‬‬ ‫ػذد األزش ( ؽًٜ اٍيَْخ )‬ ‫)2;2‪= Rept (A‬‬ ‫ريشاس اٍٖض ( ّشر٢ٔ أٛ ألىثش )‬ ‫)2‪= EXACT (A2;F‬‬ ‫ّنبسٕخ ث٢ٔ ٕظ٢ٔ ٛ اإلخبثخ( ‪ True‬أٛ ‪) False‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ّثـبً :-‬ ‫انًقارنت‬ ‫نص أخر‬ ‫انتكرار‬ ‫انطىل‬ ‫صغير‬ ‫كبير‬ ‫اننص‬ ‫1‬ ‫‪True‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪aa‬‬ ‫1‬ ‫‪a‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪a‬‬ ‫2‬ ‫‪False‬‬ ‫‪ba‬‬ ‫‪abab‬‬ ‫2‬ ‫‪ab‬‬ ‫‪AB‬‬ ‫‪ab‬‬ ‫3‬ ‫‪False‬‬ ‫‪ab‬‬ ‫‪a ba b‬‬ ‫3‬ ‫‪ab‬‬ ‫‪AB‬‬ ‫‪a b‬‬ ‫4‬ ‫‪True‬‬ ‫‪aaa‬‬ ‫‪a a aa a a‬‬ ‫5‬ ‫‪aaa‬‬ ‫‪AAA‬‬ ‫‪aaa‬‬ ‫5‬ ‫‪False‬‬ ‫إكسم‬ ‫إكسإلكسم‬ ‫4‬ ‫إكسم‬ ‫إكسم‬ ‫إكسم‬ ‫6‬ ‫(*) دٛاً س١بػ٢خ ( اٍش١بػ٢بد) :- ٖٙب ٕزىش ّدْٜػخ ّٔ اٍذٛاً اٍش١بػ٢خ :‬ ‫)2‪=Ln(A‬‬ ‫اٍَٜغبس١زِ اٍطج٢ؼ٠ :‬ ‫)2‪=Exp(B‬‬ ‫اٍذاٍخ األع٢خ ( ػيظ اٍَٜغبس١زِ):‬ ‫)081/)(‪=Sin(A2*pi‬‬ ‫خ٢ت اٍضاٛ١خ ( خب ) :‬ ‫)081/)(‪=Cos(A2*pi‬‬ ‫خ٢ت رْبُ اٍضاٛ١خ ( خزب ) :‬ ‫)081/)(‪=Tan(A2*pi‬‬ ‫ظٌ اٍضاٛ١خ ( ظب ) :‬ ‫)2‪=Sqrt(A‬‬ ‫اٍدزس اٍزشث٢ؼ٠ ٍَشمِ اٍْٜخت :‬ ‫)3,2‪=Power(A‬‬ ‫اٍشفغ لٍٞ األط ( 2 أٛ 3 أٛ 4 أٛ ... ) :‬ ‫)2;2‪=Log(A‬‬ ‫اٍَٜغبس١زِ ٍألعبط (1 أٛ 2 أٛ ... ) :‬
 7. 7. ‫(*) دٛاً اٍزبس١خ ٛ اٍٜمذ :‬ ‫) 2‪= Date( A2 , B2 , C‬‬ ‫داٍخ اٍزبس١خ اٍزغَغَ٠ :‬ ‫١غزْذ ث٢بٕبر٘ ّٔ اٍدذًٛ ز٢ث : )2‪ = A‬اٍغٖخ ) ٛ ( 2‪ = B‬اٍشٚش ) ٛ (2‪ = C‬اٍ٢ُٜ )‬ ‫ٛ١ْئ أٓ ريٜٓ اٍخَ٢خ ّدٚضح ثزٖغ٢ل ٍَزبس١خ ٍ٢ظٚش ثبٍشيٌ اٍْشاد .‬ ‫ٛ١ْئ األخز ّٔ خَ٢خ اٍزبس١خ ىْب ١َ٠ :‬ ‫١أخز ّٔ اٍزبس١خ اٍ٢ُٜ : )2‪ ٛ = Day(d‬اٍشٚش : )2‪ ٛ = Month(d‬اٍغٖخ : )2‪=Year(d‬‬ ‫)ربس١خ اٍٖٚب١خ;ربس١خ اٍجذا١خ(063‪= Days‬‬ ‫اٍقشك ث٢ٔ ربس١خ٢ٔ (ثبأل١بُ):‬ ‫) 2‪=Time( A2 , B2 , C‬‬ ‫داٍخ اٍٜمذ اٍزغَغَ٠ :‬ ‫١غزْذ ث٢بٕبر٘ ّٔ اٍدذًٛ ز٢ث : )2‪ = A‬اٍغبػخ ) ٛ ( 2‪ = B‬اٍذم٢نخ ) ٛ (2‪ = C‬اٍثبٕ٢خ )‬ ‫ٛ١ْئ أٓ ريٜٓ اٍخَ٢خ ّدٚضح ثزٖغ٢ل ٍَٜمذ ٍ٢ظٚش ثبٍشيٌ اٍْشاد .‬ ‫ٛ١ْئ األخز ّٔ خَ٢خ اٍٜمذ ىْب ١َ٠ :‬ ‫١أخز ّٔ اٍٜمذ اٍغبػخ : )2‪ ٛ =Hour(D‬اٍذم٢نخ : )2‪ ٛ =Minute(D‬اٍثبٕ٢خ : )2‪=Second(D‬‬ ‫‪ ‬إدراج انذوال ( ‪ ) fx‬‬‫( ثذا١اخ‬ ‫‪ ‬رؼش١ف لدساج اٍذٛاً : ٜٙ ػَْ٢خ اعزخذاُ ّؼبٍح اٍذٛاً ( ‪ ) fx‬اٍْٜخٜد ف٠ أػَٞ اٍداذًٛ فا٠‬ ‫شش١ؾ اٍظ٢غخ ) أٛ ّٔ اٍزجٜ١ت ط٢غ– ّدْٜػخ ّيزجخ اٍذاالد أٛ ثبالخزظبس (3‪.)Shift + F‬‬ ‫ٍَجسث ػٔ اٍذٛاً اٍْشاد اعزخذاّٚب ٛرٍو ثيزبثخ اٍذاٍخ أٛ ثيزبثخ اعْٚب‬ ‫أٛ ػَْٚب ٛرٜخذ مبئْخ ٍزسذ١ذ اٍقئخ اٍْشاد اٍجسث ف٢ٚب ٛرشزٌْ اٍقئبد ػَٞ‬ ‫ػذح ّدبالد ف٠ ػذح رخظظبد ، إٔظش اٍشيٌ :‬ ‫ٛرظٚش مبئْخ ثبٍذٛاً ٍَقئخ اٍْخزبسح ف٠ األعقٌ ّٔ ّشثغ رسذ١ذ اٍذاٍخ ٛػٖذ‬ ‫اٍزسذ١ذ ػَ٢ٚب ١زِ ىزبثخ ط٢غخ اٍْؼبدٍخ ّغ رىش اٍغشع ّٖٚب أعقٌ ّشثغ‬‫رسذ١ذ اٍذاٍخ ٛأعقٌ ّٖٚب ( رؼَ٢ْابد زاًٜ ٙازٗ اٍذاٍاخ ) اٍازٟ ١ؼاشع ٍاو طاقسخ رؼَ٢ْابد رسزاٜٟ ػَاٞ شاشذ‬ ‫اٍذاٍخ ّغ ّثبً ردش١ج٠ ١ْئ ٕغخ٘ لٍٞ ٛسمخ اإلىغٌ .‬ ‫* ّثبً:- أىٌْ اٍدذًٛ األر٠ ثبعزخذاُ (‪: ) fx‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫أصغر‬ ‫أكبر‬ ‫انًعذل‬ ‫انًجًىع‬ ‫إكسم‬ ‫وورد‬ ‫وينذوز‬ ‫انرقى االسى‬ ‫1‬ ‫99‬ ‫59‬ ‫09‬ ‫د‬ ‫105‬ ‫2‬ ‫98‬ ‫58‬ ‫08‬ ‫ر‬ ‫205‬ ‫3‬ ‫97‬ ‫57‬ ‫07‬ ‫ر‬ ‫305‬ ‫4‬ ‫96‬ ‫56‬ ‫06‬ ‫ز‬ ‫405‬ ‫5‬ ‫95‬ ‫55‬ ‫05‬ ‫ش‬ ‫505‬ ‫6‬ ‫04‬ ‫54‬ ‫05‬ ‫ش‬ ‫605‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ّثالً:إل١دبد أطغش م٢ْخ ف٠ اٍظف زذد ػَٞ اٍخَ٢خ ( 2‪ ِ ) I‬اٍؼغؾ ػَٞ (‪١ ) fx‬ظٚش اٍشيٌ األر٠:-‬‫فا٠ اٍجسااث ػأ داٍااخ ٕيزات أطااغش اِ ٕؼااغؾ ػَاٞ االٕزناابً عا٢زِ رسذ١ااذ ّدْٜػا٘ ّاأ اٍاذٛاً اٍخبطااخ ثااـ(‬ ‫أطغش ) ٕنُٜ ثبخز٢بس (‪ ّٔ ) MIN‬ث٢ٖٚب ِ ّٜافل.‬‫١ظٚش ّشثغ زٜاس أخش ثؼٖاٜآ ٛعابئؾ اٍذاٍاخ ١سْاٌ اعاِ اٍذاٍاخ (‪ٕ )MIN‬يزات أّابُ اٍؼجابسح (1‪)Number‬‬ ‫ّدبً اٍجسث ػٔ أطغش م٢ْخ (2‪ٍَ )A2:E‬ؼَِ ١أخز افزشاػ٢ب ىٌ اٍخال١ب اٍز٠ أّبّ٘ .‬‫ٛأّبّٚب ١نُٜ ثؼشع أسمبُ اٍْدبً ، ٛأعاقٌ ّٖٚاب ١ازِ ػاشع أطاغش م٢ْاخ ، ٛفا٠ األعاقٌ ١ازِ ػاشع ٕابرح‬ ‫اٍظ٢غخ . ِ ّٜافل .ٛثزٍو ١زِ ىزبثخ اٍذاٍخ ىبّالً ف٠ اٍخَ٢خ ٛ ١زِ ػشع اٍٖبرح .‬ ‫‪ّ‬الزظ٘:-‬‫فاا٠ زبٍااخ اعاازخذاّو لدساج اٍذاٍااخ عاا٢ْيٖو لٕداابص ػَْااو ثأعااشع ٛمااذ ألٕٚااب رااٜفش ٛمااذ ىزبثااخ اٍْؼاابدالد‬ ‫ٛىزٍو رٜفش ػَ٢و أخطبء اٍيزبثخ ٍإلشبساد ٛغ٢شٙب ،١ْئ فزسٚب ثبالخزظبس (3‪.)Shift + F‬‬ ‫‪ّ‬الزظ٘:-‬ ‫ػذد اٍذٛاً ف٠ اإلطذاس 3002 ٜٙ (632) داٍخ ث٢ْٖب ف٠ اإلطذاس 7002 ٜٙ ( 043 ) داٍخ.‬ ‫‪ ‬ؽش١نخ رؼَِ اٍذٛاً :‬‫١ْئ رؼَِ ػٌْ أٟ داٍخ ثؼذ اٍزسذ١ذ ػَ٢ٚب ثبٍؼغؾ أعاقٌ ّشثاغ اٍساٜاس ػَاٞ رؼَ٢ْابد زاًٜ ٙازٗ اٍذاٍاخ فا٠‬‫ّشثغ زٜاس رؼَ٢ْبد ، ١زىش ف٢ٚب اعِ اٍذاٍخ ٛؽش١نخ ثٖبءٙب ٛششزب ً ػٖٚاب ٛرىاش مٜإ٢ٖٚاب ّٛؼبدالرٚاب لٓ ٛخاذد‬ ‫ِ ١ؼط٠ ّثبً رٜػ٢س٠ ػٖٚب .‬ ‫نسار اننسيري‬
 9. 9. ‫‪ ‬رطج٢ل :-‬ ‫1- مِ ثإٕشبء اٍدذًٛ ٛخشة لٕشبء مٜإ٢ٔ ٍَؼَْ٢بد ىْب رش١ذ ؟ ِ أىزت ٕبرح اٍْؼبدٍخ األخ٢شح ؟‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫اٍدْغ‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫1‬ ‫اٍطشذ‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫2‬ ‫اٍؼشة‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫اٍنغْخ‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫4‬ ‫األعظ‬ ‫2‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫ّب ٜٙ اٍٖبرح‬ ‫1‪=A2+D3–C2^2+(D1+A4/C2) –A‬‬ ‫2- مِ ثإٕشبء خذًٛ طبف٠ اٍشارت ٍؼششح ّٜظق٢ٔ ٍثال خ أشٚش ّغزخذّب ً رشم٢ِ ٍَْٜظق٢ٔ ١جذأ ثـ(101)؟‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫طبف٠ اٍشارت‬ ‫ّبسط‬ ‫فجشا١ش‬ ‫١ٖب١ش‬ ‫االعِ‬ ‫1 اٍشمِ‬ ‫00094‬ ‫00084‬ ‫00005‬ ‫ٓ‬ ‫2 101‬ ‫00054‬ ‫00004‬ ‫00054‬ ‫ص‬ ‫2 201‬ ‫00004‬ ‫00004‬ ‫00004‬ ‫ا‬ ‫3 301‬ ‫00033 000053‬ ‫00053‬ ‫س‬ ‫4 401‬ ‫أكــًــم‬ ‫5‬ ‫‪ ‬رطج٢ل :‬ ‫مِ ثإىْبً خذًٛ أسثبذ اٍششىخ ثبٍذٛالس ٍٖظف عٖخ زغت األشٚش ثبعزخذاُ اٍذٛاً ؟‬ ‫‪J‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬‫يجًىع‬ ‫يجًىع‬ ‫أرباح األوراق‬ ‫أرباح انًبيعاث‬ ‫أرباح االستثًار‬ ‫1‬ ‫يجًىع‬ ‫أرباح‬ ‫أرباح‬ ‫انشهر‬‫انبضاعت‬ ‫انعقاراث‬ ‫األرباح‬ ‫بضاعت‬ ‫عقاراث‬ ‫عقاراث بضاعت‬ ‫عقاراث بضاعت‬ ‫2‬ ‫054‬ ‫0052‬ ‫008‬ ‫0008‬ ‫055‬ ‫0051‬ ‫يناير‬ ‫3‬ ‫003‬ ‫0051‬ ‫057‬ ‫0007‬ ‫054‬ ‫0021‬ ‫فبراير‬ ‫4‬ ‫053‬ ‫0551‬ ‫007‬ ‫0007‬ ‫054‬ ‫0521‬ ‫يارش‬ ‫5‬ ‫054‬ ‫0002‬ ‫058‬ ‫0057‬ ‫005‬ ‫0041‬ ‫ابريم‬ ‫6‬ ‫004‬ ‫0002‬ ‫008‬ ‫0058‬ ‫054‬ ‫0541‬ ‫يايى‬ ‫7‬ ‫004‬ ‫0502‬ ‫057‬ ‫0057‬ ‫004‬ ‫0031‬ ‫يىنيى‬ ‫8‬ ‫اإلجًانياث‬ ‫9‬‫أكبر يجًىع ربخ‬ ‫نسبت أرباح انعقاراث‬ ‫يذة االستثًار‬ ‫نهايت االستثًار‬ ‫بذايت االستثًار‬ ‫01‬ ‫5/7/0102‬ ‫5/1/0102‬ ‫11‬
 10. 10. ‫يجًىع‬ ‫يجًىع‬ ‫يجًىع‬ ‫أرباح األوراق‬ ‫أرباح انًبيعاث‬ ‫أرباح االستثًار‬ ‫أرباح‬ ‫أرباح‬ ‫األرباح‬ ‫انشهر‬‫انبضاعت‬ ‫انعقاراث‬ ‫بضاعت‬ ‫عقاراث‬ ‫بضاعت‬ ‫عقاراث‬ ‫بضاعت‬ ‫عقاراث‬‫0081‬ ‫00021‬ ‫00831‬ ‫054‬ ‫0052‬ ‫008‬ ‫0008‬ ‫055‬ ‫0051‬ ‫يناير‬‫0051‬ ‫0079‬ ‫00211‬ ‫003‬ ‫0051‬ ‫057‬ ‫0007‬ ‫054‬ ‫0021‬ ‫فبراير‬‫0051‬ ‫0089‬ ‫00311‬ ‫053‬ ‫0551‬ ‫007‬ ‫0007‬ ‫054‬ ‫0521‬ ‫يارش‬‫0081‬ ‫00901‬ ‫00721‬ ‫054‬ ‫0002‬ ‫058‬ ‫0057‬ ‫005‬ ‫0041‬ ‫ابريم‬‫0561‬ ‫05911‬ ‫00631‬ ‫004‬ ‫0002‬ ‫008‬ ‫0058‬ ‫054‬ ‫0541‬ ‫يايى‬‫0551‬ ‫05801‬ ‫00421‬ ‫004‬ ‫0502‬ ‫057‬ ‫0057‬ ‫004‬ ‫0031‬ ‫يىنيى‬‫0089‬ ‫00256‬ ‫00057‬ ‫0532‬ ‫00611‬ ‫0564‬ ‫00554‬ ‫0082‬ ‫0018‬ ‫اإلجًانياث‬‫أكبر يجًىع ربخ‬ ‫نسبت أرباح انعقاراث‬ ‫يذة االستثًار‬ ‫نهايت االستثًار‬ ‫بذايت االستثًار‬ ‫00021‬ ‫76666.66801‬ ‫081‬ ‫7/5/0102‬ ‫1/5/0102‬

×