Advertisement

Etik i organisationer og den etiske leder

Empowering HR teams & business leaders to attract and keep great talent. Blogging & speaking on the future of work & HR.
Mar. 8, 2018
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Etik i organisationer og den etiske leder

 1. ETIK i organisationer og den etiske leder F5 netværksmøde
 2. Program • Den etiske temperatur i lokalet. • Hvorfor etik? • Mænd og kvinders etik. • Etisk dømmekraft. • Tre etiske ståsteder. • Træning af den etiske muskel. • Det etiske lederskab.
 3. Den etiske person og den etiske chef • Den etiske person: • Opfattes af omgivelserne som et menneske med integritet [integritet = sammenhæng i principper, metoder og handlinger]. • Retskaffen, retfærdig, omsorg for andre. • Træffer etiske beslutninger ud fra værdier og principper. • Den etiske chef: • Signalerer klart, hvilken adfærd hun forventer af omgivelserne. • Kommunikerer organisationens værdier. • Indretter belønningssystemer, der fremmer etisk adfærd.
 4. Den etiske lederskabsmatrice
 5. Hvorfor overhovedet etik? Organisationens egen kultur repræsenterer den største risiko.
 6. Er kvinder mere etiske end mænd? • Det korte svar er: nej. • Men der ER kønsmæssige forskelle, viser etikforskningen. • Linda Trevinos etiske dilemmaer.
 7. Etisk dilemma: Vil du bryde dit løfte til en kunde? • Kvinder fandt generelt dilemmaet mere bekymrende end mænd gjorde. • Mændene beskrev kort og præcist, hvad de ville gøre, mens kvinderne ‘vævede’ mere. • Kvinderne arbejdede hårdere og mere fantasifuldt end mændene for at finde en løsning, der kunne tilfredsstille alle. • Mange flere mænd end kvinder satte spørgsmålstegn ved kunden med det syge barns troværdighed.
 8. Etisk dilemma: Vil du være illoyal overfor din arbejdsgiver? • Relativt få mænd diskuterede den etiske dimension i dilemmaet, mens næsten alle kvinder gjorde. • Mændene var mere tilbøjelige til at retfærdiggøre deres beslutning om at dele deres viden med lægen ud fra forretningshensyn. • Mændene understregede generelt, at deres primære forpligtelse var at sælge deres firmas produkt. • Kvinderne var mere tilbøjelige til at overvinde dilemmaet ved at give lægen indirekte hints og antydninger om det konkurrerende produkt. Abstrakte leveregler eller konkret vurdering.
 9. Hjemmeforsøg med dilemmaer • Ville du bryde løftet til den første kunde? • Nej! • Hvorfor ikke? • Først til mølle! • Man bryder ikke sit løfte til en kunde! • Ville du fortælle lægen om det konkurrerende produkt? • Hvilket konkret produkt er der tale om og hvor stor er forskellen på produkterne? • Et spørgsmål om liv og død? • …. Det kan jeg ikke tage stilling til, jeg må have flere informationer….. • Etiske dilemmaer har ofte mange ubekendte.
 10. Kvinders hjerner • Kvinder går ind i dilemmaet, mænd fjerner sig fra dilemmaet. • Mænd foretrækker at holde sig til ét ankerpunkt, kvinder tolererer større flertydighed. • Begge metoder er lige gyldige, lige ordentlige – men de er forskellige. • Kvinder agerer generelt mere sikkert i komplekse sammenhænge? • Neurovidenskab: den kvindelige hjerne rummer mellem 10 og 20 millioner flere forbindelser end den mandlige hjerne i det område, der forbinder de to hjernehalvdele. • Følgelig opererer den kvindelige hjerne med flere variabler og med større grad af 360 graders perspektiv.
 11. Etisk dømmekraft
 12. Vigtige Andre • Mange medarbejdere skeler til Vigtige Andre, når de skal træffe etiske beslutninger i hverdagen. • Uetisk adfærd kan meget sjældent (alene) tilskrives ‘nogle enkelte brodne kar’. • Tværtimod, er etisk adfærd ofte supporteret af konteksten. • Medarbejdere, der har deltaget i uetiske aktiviteter, svarer ofte: • Jeg havde ikke noget valg. • Min chef sagde, jeg skulle gøre det. • Milgram-forsøgene viser, at nogle af os vil gå meget langt for en Vigtig Anden.
 13. Milgram forsøgene • Repræsentativ gruppe af voksne mellem 20 og 50 år. • Undersøgelsens formål: at belyse hvor autonom den frie vilje/individuelle samvittighed er i mødet med en autoritetsfigur. • Forsøgspersonen fik rollen som lærer, der skulle teste en ‘elevs’ evner. • Forsøgsperson skulle give ‘eleven’ et elektrisk stød, når denne svarede forkert.
 14. Milgram forsøgene • For hvert forkert svar skulle stødstyrken øges. • Forsøgspersonen kunne under hele eksperimentet høre elevens lidelser.
 15. Milgram forsøgene • Vær sød at fortsætte. • Eksperimentet kræver, at du fortsætter. • Det er meget vigtigt, at du fortsætter. • Du har intet valg, du skal fortsætte. • 14 psykologiprofessorer på Yale gættede inden forsøget på, at 1,2%, som er det estimerede antal ‘sadister’ i befolkningen, ville fortsætte til den bitre ende. • Hvor stor en andel fortsatte til den bitre ende, til 450 Volt, hvor man udsætter eleven for meget stor smerte?
 16. Milgram forsøgene • ALLE forsøgspersonerne tildelte eleven elektriske stød. • KUN HVER TIENDE af forsøgspersonerne nægtede at deltage ved mere end 300 Volt. • MERE END 6 UD AF 10 forsøgspersoner fortsatte til den bitre ende. • MANGE af forsøgspersonerne udviste tydelige tegn på ubehag undervejs, men trangen til at adlyde Den Vigtige Anden var stærkere. • DE FLESTE hang altså fast på niveau 3 på den etiske dømmekrafts modenhedstrappe. Er vi mindre autoritetstro, mere uafhængige, i dag?
 17. Hvad kan vi lære af det? • De fleste mennesker er FØLGERE, hvad etik angår. • Signalerne fra vores Allervigtigste Anden er afgørende. • Derfor(!) er etisk lederskab vigtigt.
 18. Hvad er etik? • Etik er limen mellem mennesker. Den beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og samfundet. • Normativ – beslutnings- og handlingsanvisende. • Etik betyder ‘ret vane’. • Det er værre at bryde sine etiske principper end at spise en pose Matadormix for meget. • Tre mest dominerende ståsteder: • Nytteetik • Pligtetik • Dydsetik
 19. Nytteetik • Er den mest udbredte af de tre etiske retninger. • Den rigtige, etiske beslutning er den beslutning, som gavner flest mulige mest muligt. • Value for money! • Ubers nytteetik: Vi ignorerer klager om sexchikane, for krænkeren er mere værd for os end den krænkede.
 20. Uber • Jeg skriver sgu en blog, måske er der andre, der vil lytte. • Bro culture og bestyrelsen foretog en ny beregning. • Kalanick blev afsat som CEO. • Beslutning 1: nytteetisk beslutning. • Beslutning 2: nytteetisk beslutning. • Den sidste beslutning var klogere end den første….
 21. Pligtetik • Det kategoriske imperativ: en handling er moralsk rigtig, hvis den kan ophøjes til at gælde som en universel norm. • Kan adfærden overfor Susan Fowler ophøjes til universel norm? • Mennesket er altid et mål i sig selv. • Kan man så overhovedet bruge ordet ressource? • [Ressource = ”materialer eller midler, der er til rådighed og som kan besiddes eller udnyttes”]
 22. Pligtetik • Når vi slår os på vores organisationer er det nogle gange fordi, de etiske ståsteder er forskellige. • Pligtetikeren: • Næstekærlighed, almen godgørenhed, frivilligt arbejde og donationer. • Køber han en bajer? • ‘Ser min røv stor ud i de her bukser?’ • Du ser skide godt ud, skat. • Ja, det gør den faktisk.
 23. Dydsetik • De moralsk rigtige handlinger fører til opnåelsen af det gode liv. • Det gode liv kan kun opnås i fællesskab med andre, da mennesket er et socialt væsen. • Dyderne er alment gyldige, men skal praktiseres med etisk fornuft – man skal for eksempel ikke sige sandheden for enhver pris. • Løbende praktisk træning i gode handlinger gør, at disse til sidst lejres som vaner i mennesket: Your ethical muscle grows stronger every time you choose right over wrong.
 24. Træning af den etiske muskel • Etisk bevidsthed kan trænes gennem løbende eksponering for etiske dilemmaer. • Forudsætning: genkendelse af etisk dilemma. • For at genkende noget som et etisk dilemma: • Potentielt skadelige effekter? • Vigtige Andres inklinationer. • Sproglig iscenesættelse. • Eufemismer, jargon, business lingo – er med til at fortrænge forholds etiske natur. • Den etiske muskel bliver svag.
 25. Træning af den etiske muskel • Aarhus kommunes Teknik og Miljø afdeling: • Favorisering af venner og kæreste. • Bestikkelse og svindel. • Trusler, fyring og mobning af medarbejdere. • HR chefen vidste besked: • Kunne ikke genkende forholdene som etisk problematiske? • Tilpassede sig autoritetsstrukturen? • Ville ikke være party killer? • De Etiske er farlige for gruppen og løber en reel risiko for eksklusion. • Undgå social eksklusion ved at fejre ‘de etiske helte’.
 26. Ledelse af den etiske organisation • Formelle systemer: Compliance programmer, guidelines, etisk adfærdskodeks etc. • Uformelle systemer: kultur. • ‘Dårlige’ nyheder når sjældent toppen. • Kulturindblik: • Bliver medarbejderne retfærdigt behandlet? • Bliver kunderne retfærdigt behandlet? • Bliver andre interessenter retfærdigt behandlet?
 27. Ledelse af den etiske organisation • Kommuniker vigtigheden af etiske standarder. • Alle virksomheder kommunikerer løbende og ofte om finansiel performance, konkurrenter etc. • Få virksomheder kommunikerer etiske budskaber i samme omfang – men det er nødvendigt. • De etiske budskaber skal ikke kun handle om ‘de store linjer’, men også om praktiske, hverdagsdilemmaer. • Tal åbent med medarbejderne om hverdagens etiske dilemmaer: Gør vi det rigtige her? Kan nogen blive skadet af denne her beslutning?
 28. Ledelse af den etiske organisation • Fokuser på belønningssystemet. • Belønningssystemet er den variabel, der har størst betydning for at fremme/hæmme etisk adfærd. • Det er svært at belønne etisk adfærd. • … Men man kan starte med at undgå at belønne uetisk adfærd! • Sanktioner uetisk adfærd – på alle niveauer. • Husk: det er sjældent nok at eliminere et ‘broddent kar’, hele systemet skal tjekkes.
 29. Promover etisk lederskab • Den etiske leder = etisk menneske + etisk chef. • Etisk lederskab: gør værdierne synlige, handl i overensstemmelse hermed, kommuniker ikke kun mål, men også midler. • Tal åbent også om det svære i at balancere interesser og brug belønningssystemet aktivt. • Opbygning og forankring af etisk kultur kan ikke delegeres til HR eller andre. • Topledere er afgørende, men i hverdagen er mellemlederne ligeså afgørende. • Vi er etiske følgere – derfor har vi brug for en CEO, en Chief Ethics Officer.
 30. Kontaktinfo • E-mail: mayadroeschler@pointofhr.com • LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, Google+: Maya Drøschler • Blog: HR Forretning og www.pointofhr.com
Advertisement