Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

8-Cardinal-Rules in Nepali.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Success Plan 2022.pptx
Success Plan 2022.pptx
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Advertisement

8-Cardinal-Rules in Nepali.pptx

 1. 1. 8 कार्डिनल र्नयमहरू & 7 मार्िर्नर्देशनहरू
 2. 2. 1. कसैको अहंकारलाई चोट नपुर्याउनुहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 3. 3. 2. अरूको जीवनसाथीसँर् क ु नै सम्बन्ध राख्नुहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 4. 4. 3. नेटवक ि मा कसैसँर् क ु नै आर्थिक कारोबार नर्नुिहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 5. 5. 4. तपाईंको व्यापारको बारेमा छलफल नर्नुिहोस् र तपाईंको डाउनलाईन र क्रसलाइनलाई क ु नै नकारात्मक र्र्दनुहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 6. 6. 5. तपाइँको अपलाइन संर् जाँच र्बना पर्हलो पटक क े र्ह नर्नुिहोस्। 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 7. 7. 6. अपलाइनको सही प्रयोर् र्नुिहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 8. 8. 7. सामार्जक र्मर्डयाको सही प्रयोर् र्नुिहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 9. 9. 8. नक्कल र्नि सक्ने मात्र र्नुिहोस्. 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 10. 10. 1. कसैको अहंकारलाई चोट नपुर्याउनुहोस्। २. अरूको जीवनसाथीसँग क ु नै सम्बन्ध राख्नुहोस्। 3. नेटवक क मा कसैसँग क ु नै आर्थकक कारोबार नगनुकहोस्। 4. तपाईको ब्यापारको बारेमा छलफल नगनुकहोस् र तपाईको डाउनलाईन र क्रसलाईनमा क ु नै नकारात्मक पठाउनुहोस् 5. तपाइँको अपलाइन संग जाँच नगरी पर्हलो पटक क े र्ह नगनुकहोस्। 6. अपलाइनको सर्ह उपयोग गनुकहोस्। 7. सोशल र्मर्डयाको सही प्रयोग गनुकहोस्। 8. मात्र नक्कल गनक सक्ने मात्र गनुकहोस्। 8 कार्डिनल र्नयमहरू
 11. 11. 7 मार्िर्नर्देशनहरू
 12. 12. 1. इमानदारी र इमान्दारीको मार्नस हुनुहोस् 7 GUIDELINES
 13. 13. 2. १००% अपलाइनमा सबर्मशन 7 GUIDELINES
 14. 14. 3. तपाईंको व्यवसायको र्जम्मेदारी र्लनुहोस् 7 GUIDELINES
 15. 15. 4. टोलीसँग क ु राकानी गदाक "हामी" होइन “म" प्रयोग गनुकहोस् 7 GUIDELINES
 16. 16. 5. सकारात्मक मनोवृर्ि राख्नुहोस् र उत्सार्हत हुनुहोस् 7 GUIDELINES
 17. 17. 6. गुनासो छै न, क ु नै आलोचना छै न, र्नन्दा गररएको छै न 7 GUIDELINES
 18. 18. 7. WT को सवकर 7 GUIDELINES
 19. 19. 1. इमानर्दारी र इमान्दारीको मार्नस हुनुहोस्। 2. १००% अपलाइनमा सबर्मशन। 3. तपाईंको व्यवसायको र्जम्मेर्दारी र्लनुहोस्। 4. टोलीसँर् क ु राकानी र्र्दाि "हामी" होइन "म" प्रयोर् र्नुिहोस्। 5. सकारात्मक मनोवृर्ि राख्नुहोस् र उत्सार्हत हुनुहोस्। 6. र्ुनासो छै न, क ु नै आलोचना छै न, र्नन्दा र्ररएको छै न। 7. WT को सविर। 7 मार्िर्नर्देशनहरू

×