Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
±
≥ ≤ ±
l¹“u²Ã«Ë dAMKà ÊU OÐ ¿ WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë
lL²:« WOLMð w 5KÄUFÃ«Ë  öÄUFë sÄ o¹d œ«bŽ≈ ∫WOÐdFë WF³Dë
œ«bŠ »uIF¹ ...
P1- 1 ¸ ± Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
å‰Òuײë qł√ sÄ V¹—b²Ã«ò qOLOð wÃUÝË Ú»u¼ Úʬ qOÃœ sŽ
”UMëlÄqLFëw —UJ √
V¹—b²Ã«ËrÒKF²...
P1- 2 ¸ ≤ Â
d?A½Ë d¹uDð U?N b¼ ¨Í—U?−?²Ã« `Ðdë všu²?ð ô ¨WKI²? ?Ä WOÐd?Ž W? ÝR?Ä ©ŸÆÂÆË® åW?OÐdFë œ—«u*« W?ý—Ëò
W¹d?A³Ã«...
P1- 3 ¸ ≥ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
¡«b¼ù«
nÝu¹ bFÝ dOLÝ o¹bBÃ«Ë qOÄeë Èd– vÃ≈
—«œ UMÐ d¼bë UÄ «–≈Ë
È—«ËÔ√ YOŠ vë ÔXOCÄ...
P1- 4 ¸ ¥ Â
d¹bIð
lOLł dJý UMOKŽ VFB¹
w «uL¼UÝ s¹cë ”UMë
v²Š »U²Jë ŸËdAÄ —UÓ ÓÄ
r¼œbŽ …d¦Â V³ Ð Êü«
sÄ rNðUL¼U Ä W¹œbFð...
P1- 5 ¸ µ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
 U¹u²;«
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÒAM*« —Ëœ Ƶ
±∑ ÆÆ...
P1- 6 ¸ ∂ Â
µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nMFÃ«Ë Êu¹eHK²Ã« ‰uŠ s¹—U9 Æ¥
µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë  Uý—Ë lO{«uÄ ŸöD²Ý«
µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ...
P1- 7 ¸ ∑ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
w½U¦Ã«¡e'«
 UŽuL:«w —«u(«ËWI¦Ã« Ƶ
±∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ...
P1- 8 ¸ ∏ Â
≤≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÁ—UGë W?MOH ë Ƶ
≤≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W³;« …bOBÁ ...
P1- 9 ¸ π Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
≥≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI?²Ã« w  öJAÄ Æ≥
≥≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ...
P1- 10 ¸ ±∞ Â
¥≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—«œù« w ÊU²¹dE½
¥≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W...
P1- 11 ¸ ±± Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
.bIð
w ¨…e¼Uł  U?H ÓË Ë√ ¨qÄU ÃUNMÄ sŽ Y׳¹ sÓÄ „UM¼ ÊU «–≈ ¨sJÃË
°»U²Jë «c¼ —UO²š...
P1- 12 ¸ ±≤ Â
 Uý—Ë jOD ðò Ê«uMFÐ u¼Ë WHK² Ä lO{«u?Ä sÄ …bOHÄ Ã–U/ ÷dF² ¹Ë
ÆåqLFë
ø»U²Jë «c¼ sÄ bOH² ¹ sÓÄ
5DAM*«Ë  UDAM...
P1- 13 ¸ ±≥ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
‰u √
»U²Jë
±∂ ’ lł«—
WOÐdFëWF³DëW¹UJŠ
 U¹u²×Ä d¹uDðË WFł«dÄ w W?—UA*« W d WO{U*«...
P1- 14 ¸ ±¥ Â
wK¹≈ ∫‰uB?Hë d¹uDðË nOOJðË WF?ł«dÄ w WÝu?LKÄ WL¼U ?Ä ÂbÁË UNO? „—Uý
¨±∞ ¨¥ ¨±® —U−Š nÝu¹ ¨©π ¨∏ ¨∂ ¨µ ¨±® V...
P1- 15 ¸ ±µ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
rÃË WÝuLKÄ WL¼U Ä «uÄb?Á «u½uJ¹ Ê√ sJ1 s¹cë lOLł sÄ ŸËdA*« o¹d —c²F¹Ë
Æ«ÎuNÝ r¼ƒULÝ√...
P1- 16 ¸ ±∂ Â
U²ÃbëZÄU½dÐ∫»U²Jë‰u √
d¹uDð - YO?Š ¨w³¹—b?²Ã« Delta¿
U?²Ãœ ZÄU½dÐ vÃ≈ »U?²Jë ‰u? √ œu?Fð
ÆåTraining For T...
P1- 17 ¸ ±∑ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
ÍdÚ¹d uÃÚËUÐ ∆œU³Ä Ʊ
ÍbIMë „«—œù« Ë√ wŽuë w
∫w UÎOKLŽ UÎÐuKÝ√ ÕdD¹Ë ¨WOLM²Ã«Ë rÒKF...
P1- 18 ¸ ±∏ Â
Âb ¹ ô U?ÎOð«– UÎÝU?LG½« U?NH uÐ  «œU?I²½« W?Âd(« Ác¼ vÃ≈ XN?łË bÁË
…bŠuKà ÊUL{ u¼  UO−NM*« Ác¼ q¦Ä «b ²Ý« ...
P1- 19 ¸ ±π Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
∫ UłU(« sÄ  U¹u² Ä WFЗ√ 5Ð Ê“«u²Ã« vKŽ WE U;«
WFЗ√ 5Ð ÌÊ“«uð …U?Ž«dÄ sÄ wFL?²:« qLF...
P1- 20 ¸ ≤∞ Â
pÃUM¼ fOÃò
åb¹U×Ä rOKFð sÄ
ÍdÚ¹d uÃÚËUÐ
¨q³Á sÄ U¹dð rà UÄ ÊU¹dð ÍUMOŽò
¨q³Á sÄ UFL ð rà UÄ ÊUFL ð ÍU½–√
¨»Ë...
P1- 21 ¸ ≤± Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
ÆårOKF²Kà WOÝUO ë WFO³Dë V³ Ð ¨b¹bײë
W ?ÝRÄ lÄ qL?F¹ ÊU U?LO? WI?Šöë  «uM ë w ...
P1- 22 ¸ ≤≤ Â
∫Íd¹d uÃËUÐ ‰uI¹
rNLÒKF½ s¹cë ‰öI²Ý« Âd²×½ Ê√ sÄ ¨dš¬ ¡wý Í√ q³Á ¨bÐ ôò
lMB¹ wÐd*« Ê_ ¨‰öI²Ýô« «c¼ “eF½ Ê√Ë...
P1- 23 ¸ ≤≥ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
åÍd¹d uÃËUÐò‡Ã‰öł≈Ë¡ôËbNŽ
Íd¹d uÃËUÐvÃ≈WO%
qÐ ¨W¹—u¦Ã«Ë WOF?*_« Á—UJ √ V³ Ð fOà ¨WO*U...
P1- 24 ¸ ≤¥ Â
Íd−¹ Ê√ sJ1 ôË Æq¹b?³Ã« rOKF²Kà W?OÝUÝ_« qÄ«u?Fë q¼U& vë ÊuKO1 Ë√
¨Íd¹dHë —uEM*« sL? Æ5FÄ ‚UOÝ w U?NIÒ³Þ ...
P1- 25 ¸ ≤µ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
ø»U²Jë«c¼sÄbOH² ½nOÂ
5DAM?*«Ë  UDAM*« V¹—bð  «—Ëœ w? …b?O?H??Ä …œU?Ä »U?²J?ë qJA¹
 ...
P1- 26 ¸ ≤∂ Â
sÄ bŠ«Ë v?Ã≈ ¡u−Kë pMJ1 ¨»U?²Jë w …œb;« lO?{«u*« sÂUÄ√ W? dF*Ë
∫wÃU²Ã«
»U²Jë ‰Ë√ w  U¹u²;« WLzUÁ ©¬®
qB q...
P1- 27 ¸ ≤∑ Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
UNŠdýË ULKJësŽWLKÂ
«c¼ w œdð w²Ã« W?O Ozd?ë  U×KDB*«Ë  UL?KJë iFÐ ÁU½œ√ ÷dF?² ½
dO...
P1- 28 ¸ ≤∏ Â
¡UMÐË  U¹UGë `O{uð o¹dÞ sŽ WOKLFë r²ð ÆU?Ä WÂdŠ Ë√ WLEMÄ Èbà …bŠuëË
ÆbOł ‰UBð« “UNł
vKŽ eÒÂd¹ rÒKF?²ÃU Ær...
P1- 29 ¸ ≤π Â
”UMë lÄ qLFë w —UJ √
gOFð w²Ã« ”UMë sÄ WŽuL:« Ë√ ¨WŽUL'« ∫ community wK;« lL²:« ˚
Ë√ WM¹bÄ Ø…bKÐ w WIDMÄ ...
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
أفكار في العمل مع الناس -جزء 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

أفكار في العمل مع الناس -جزء 1

484 views

Published on

الجزء الأول: عن تطبيق أفكار المربي باوْلو فريْري في الوعي والإدراك النقدي، واستطلاع المواضيع، ومداخل المناقشة

With gratitude to Arab Resource Collective for downloading the book on the web

Arabic modified publication of Anne Hope's Training for Transformation-part 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

أفكار في العمل مع الناس -جزء 1

 1. 1. ± ≥ ≤ ± l¹“u²Ã«Ë dAMKà ÊU OÐ ¿ WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë lL²:« WOLMð w 5KÄUFÃ«Ë  öÄUFë sÄ o¹d œ«bŽ≈ ∫WOÐdFë WF³Dë œ«bŠ »uIF¹ wÄ Æœ ∫oO Mð å‰Òuײë qł√ sÄ V¹—b²Ã«ò qOÃœ sŽ qOLOð wÃUÝË »u¼ Úʬ ∫nOÃQð »U²Jë w «uÃUÁ qÄUF²Ã« w Í—c'« ‰ÒuײKà …«œ√ u¼Ë Æ“ôË l²2Ë ÍdŁ qOÃœò Æå”UMë lÄ q «u²Ã«Ë  öÄUFë ÂUL²¼« UÎ uBšË tOKŽ lKÒD¹ sÄ q ÂUL²¼« »U²Jë dO¦¹ò Æå«cN wÐdŽ lłdÄ vKŽ WOL¼√ ÊuIÒKF¹Ë ¨wK¼_« qI(« w 5KÄUFÃ«Ë r¼dOJHð lÒÝu¹Ë qFHë vKŽ ”UMë …—bÁ sÄ b¹e¹ UÎ−N½ »U²Jë ÕdD¹ò ÆÆåqÄ_« qÄ«uŽ ·UA²Â«Ë rNKÂUAÄ w l−A¹ YO×Ð  U ÝRLKà WOKš«bë vMԳë »U²Jë «c¼ ZN½ sÒ ×¹ò w W—UA*«Ë o¹dHë qLŽ j/ qšbÔ¹Ë  UOÃËR LKà qC √ UÎF¹“uð Æå «cë vKŽ œUL²Žô« √b³Ä “ÒeF¹Ë ¨—«dIë –U ð« ©WOÐdFë WF³Dë —U³²š« w Êu—UAÄ® ∫ÊuLC*« YOŠ sÄ qÄUJ²ð ¡«eł√ ≥ sÄ »U²Â ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ „«—œù«Ë wŽuë w ÍdÚ¹d uÃÚËUÐ wÐd*« —UJ √ oO³Dð sŽ ∫‰Ë_« ¡e'« ¿ ÆWO³FAë WOÐd²Ã«Ë ¨WAÁUM*« qš«bÄË ¨lO{«u*« ŸöD²Ý«Ë ¨ÍbIMë –U ð«Ë ¨ÊËUF²Ã«Ë W—UA*«Ë ¨WI¦Ã« ¡UMÐË ¨—«u(« e¹eFð sŽ ∫w½U¦Ã« ¡e'« ¿ ÆrOOI²Ã«Ë ¨jOD ²Ã«Ë ¨—«dIë ¨å5JL²Ã«òË ¨…—«œù«Ë ¨ U ÝR*«Ë  UŽuL:« ¡UMÐ sŽ ∫YÃU¦Ã« ¡e'« ¿ ÆWHK²<« qLFë  Uý—Ë jOD ðË  «—UN*« e¹eFðË V¹—b²Ã« w 5KÄUFÃ«Ë  öÄUFë lOLł vÃ≈ qOÃbë «c¼ tłu²¹ Ë√ w×Bë Ë√ wŽUL²łô« qLFë w ¡«uÝ ¨WOðUO(«  ôU:« nK² Ä w ÆÂUŽ qJAÐ ÍuLM²Ã« qLFë Ë√ ÍuÐd²Ã« lL²:« WOLMð w 5KÄUFë bMŽ  «—UN*«Ë  «—bIë WOLMð vÃ≈ `LD¹ u¼Ë vKŽ …—bIë “ÒeF¹ t½≈ Æ…UO(« 5 % qł√ sÄ ¨UÎÄuLŽ ”UMë bMŽË UÎ uBš dOJH²Ã«Ë UNKOK%Ë  öJA*« n ËË  UłU(« b¹b%Ë ¨qFHÃ«Ë qÄQ²Ã« vKŽ œUL²Žô«Ë ¨W³;«Ë dšü« qÒ³IðË sÄUC²Ã«Ë ¨W—UA*«Ë jOD ²Ã«Ë ¨ÍbIMë ÆWOÐU−¹ù« WOŠËdÃ«Ë WO½U ½ù« jЫËdÃ«Ë rOIë vKŽ ¡UM³Ã«Ë ¨ «cë Afkar Fi Al-Amal Ma’an Nass: Nahj Fi Ta’allum Wat-Tadrib, Ideas for Working with People - An Approach to Training and Learning Based on: Training For Transformation, by Anne Hope & Sally Timmel Mambo Press. First Arabic edition 2000. Adaptation by Dr. May Haddad, with Ghanem Bibi, Youssef Hajjar and other contributors. Published by the Arab Resource Collective (ARC) P.O. Box: 27380, Nicosia 1644 - Cyprus. E-mail: arccyp@mawared.org or P.O.Box: 13-5916, Beirut - Lebanon, with Bissan for Publishing & Distribution , P.O Box: 13-52610, Beirut - Lebanon. website: www.mawared.org l¹“u²Ã«Ë dAMKà ÊU OÐ ¿ WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë
 2. 2. P1- 1 ¸ ±  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ å‰Òuײë qł√ sÄ V¹—b²Ã«ò qOLOð wÃUÝË Ú»u¼ Úʬ qOÃœ sŽ ”UMëlÄqLFëw —UJ √ V¹—b²Ã«ËrÒKF²Ã«w ZN½ qLFë  Uý—Ë w ’U ý_«  «dAŽ r¼UÝ ÆWOÐdFë WF³Dë “U$≈ vÃ≈  œ√ w²Ã«  öÝ«d*«Ë ¨œ«bŠ »uIF¹ wÄ ∫WOÐdFë WF³Dë ÒbŽ√ ¨—U−Š nÝu¹Ë w³OÐ +Už lÄ ¨ÊuD½√ b¹d ¨ÃdŽ_« wK¹« ¨bLŠ√ .dJë b³Ž ¨—“UŽ wÐ√ dO³Ã√ ∫lÄ „«d²ýôUÐ ¨lO³Ý Õö ¨wÃuO½U³Ý WKO³½ ¨UÐUÝ v OŽ ¨5M Š 5 Š ¨ ËdŁ œULŽ d¼eÄ Èu$ ¨œuL×Ä …dJ ¨VÝU ÂU Š ¨WMODÁ pÃUÄ ¨włËdÝ vMÄ ©±µÂ ‡ ±≥ ’ dE½«® s¹dš¬Ë —U−Š nÝu¹Ë w³OÐ +UžË œ«bŠ »uIF¹ wÄ ∫ŸËdA*« oO Mð o¹d ÊËdš¬Ë ułUŠ bFÝ ∫ÂuÝdë w³OÐ +Už ∫d¹dײë d¹bÄ ≤∞∞∞ ¨vÃË_« WOÐdFë WF³Dë l¹“u²Ã«Ë dAMKà ÊU OÐ ¿ ©lL²:« WOLMðË WO×Bë W¹UŽdKî WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë ∫¡«eł√ ≥ w qOÃœ ‰Ë_«¡e'« ¥¨≥¨≤¨± ∫‰uBHë
 3. 3. P1- 2 ¸ ≤  d?A½Ë d¹uDð U?N b¼ ¨Í—U?−?²Ã« `Ðdë všu²?ð ô ¨WKI²? ?Ä WOÐd?Ž W? ÝR?Ä ©ŸÆÂÆË® åW?OÐdFë œ—«u*« W?ý—Ëò W¹d?A³Ã« œ—«u*«Ë lL?²:« W?O?LMðË WO?×Bë W¹U?Ždë l¹—U?AÄ w W?Ä“öë W?OH?OI?¦²Ã«Ë W?OL?OKF?²Ã« œ«u*«Ë V²Jë ÆWÃuHDÃ«Ë ‰UL?F²Ýöà »U²Jë «c¼ sÄ ¡e?ł Í√ q¹bFð Ë√ ŒU M²?ÝUÐ `L Ô¹∫qOÃbë «c¼ wÄb ² ?Ä vÃ≈ WLNÄ WEŠöÄ ‡ qÐUI?Ä ÊËœ sÄ a Më l¹“uð Íd?−¹ Ê√ ◊dý ¨wÐd?Fë d?ýUMë Ë√ nÃR*« sÄ o³? ?Ä Ê–≈ ÊËœ sÄ wK;« wDš Ê–≈ t?I³ ?¹ Ê√ V−¹ W¹—U& ÷«d?ž_ ŒU M²?Ý« Ë√ ‰öG?²Ý« Í√ Ê«ÆWO×З Ë√ W¹—U?& dOž ÷«dž_ Í√sÄW?? ? ½vKŽq?B?%Ê√åW?OÐdFë œ—«u*« W?ý—Ëò rN¹Ë ÆåW?OÐdFë œ—«u*« W?ý—ËòsÄË√n?ÃR*«sÄ ÆÂuÝdëË√hMëw q¹bFðË√ŒU M²Ý« vKŽ ‰u?B?×?Kà ƅd?ýU?³?Ä d?ýUMë s?Ä Ë√ ¨V²Jë ÷—U?F?ÄË  U?³?²J?*« sÄ U?Ä≈ »U?²Jë «c¼ vK?Ž ‰u?B?(« sJ1 Ê«uMFë vKŽ d?ýUMÃUÐ ‰UBðô« vłd¹ ¨WÄU?Fë WF?HM*«  UOF?LłË W?O½U ½ù«  U ?ÝRLKà Âu? Š Ë√  öO?N ð Æt½uÄb ² ¹Ët?OÃ≈ÊułU²×¹s¹cëvÃ≈»U²Jë«c¼sÄa ½‰UB¹ùrJðbŽU? ÄvÃ≈WłUŠw s׽ƥ’  UN'« s?¹ËUMŽ lÄ rJðU³KÞ «uKÝ—√ Ë√ rJðUŠ«d²?ÁUÐ UMOÃ≈ «u³²?« ÆrNà ÁdO u²Ã ‚dÞ w UMF?Ä «ËdJHð Ê√ ułd½ ÆUNOÃ≈a Më‰UB¹≈ÊËœuðw²Ã« WOÐdF뜗«u*«Wý—Ë
 4. 4. P1- 3 ¸ ≥  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ¡«b¼ù« nÝu¹ bFÝ dOLÝ o¹bBÃ«Ë qOÄeë Èd– vÃ≈ —«œ UMÐ d¼bë UÄ «–≈Ë È—«ËÔ√ YOŠ vë ÔXOCÄË —«uA*« ÍbFÐ sÄ qLÂ√ d−Hë œUFOÄ nK ð ô ÆÆÆÆÍbÃË U¹ r$ œ¬R bLŠ√ sÄ Ì»dÄ nÝu¹ bFÝ dOLÝ WO³FAë WOÐd²Ã« w qLŽ ¨dBÄ w ÝRÄ sÄ Æ…b¹bŽ  «uMÝ WOÐd²Kà WO½uJ *« WM−Këò WLłdð vKŽ qLF¹ ÊU ÆåWO³FAë UÄbMŽ »U²Jë ’uB½ nOOJðË w ¨nÝRÄ ÀœUŠ w vCÁ Ʊππ≤ ÂUFë
 5. 5. P1- 4 ¸ ¥  d¹bIð lOLł dJý UMOKŽ VFB¹ w «uL¼UÝ s¹cë ”UMë v²Š »U²Jë ŸËdAÄ —UÓ ÓÄ r¼œbŽ …d¦Â V³ Ð Êü« sÄ rNðUL¼U Ä W¹œbFðË Ë√ …œUÄ .bIð vÃ≈ lO−A²Ã« cOHM²Ã« vÃ≈ …œu Ä WFł«dÄ ÆwMHë UÎ Uš «ÎdJý tłu½ w XL¼UÝ w²Ã«  U ÝRLKà q¹bF²Ã« nOÃUJð WODGð WOK;« qLFë  UŽUL²ł«Ë —U³²š«Ë WOLOKÁù«Ë  öON ²Ã«Ë  «œu *« ∫w¼  U ÝR*«Ë ÆWHK²<« WOÃËbë WOFÄU'«  UÄb)« w²Ã« ©UO½UD¹dЮ WUS `MÄ vKŽ ‰uB(« XKÒNÝ åWOÐË—Ë_« WŽuL:«ò sÄ WOÃËbë WOLM²Ã« …dz«œ sÄË ¨©DFID® WO½UD¹d³Ã« ©«bMÃu¼® Novib VO u½Ë WOLM²Kà WOJOÃuŁUJë WM−KÃ«Ë CCFD Ÿu'« W× UJÄË W ÝRÄË ©U ½d ® Christian åb¹≈ ÊUA²ÚÝdÚÂò uJ¹bOÄË ¨©UO½UD¹dЮ Aid Medico Intl. ‰U½uOÝU½d²½« fzUM fK−ÄË ©UO½U*√® s½—UÐ «œ«—Ë jÝË_« ‚dAë W¹b¹u ë ‰UHÞ_« W¹UŽ—® Æ© Radda Barnen V¹—b²Ã«Ë rÒKF²Ã« w ZN½ ∫”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ≤∞∞∞ ¨vÃË_« WOÐdFë WF³Dë ÆWOÐdFë œ—«u*« Wý—uà ¨UÎł«dš≈Ë UÎÄuÝ—Ë UÎB½ ¨WOÐdFë WF³Dë ‚uIŠ lOLł s¹dš¬Ë —U−Š nÝu¹Ë w³OÐ +UžË œ«bŠ »uIF¹ wÄÆœ ∫ ö¹bF²Ã«Ë œ«bŽù« w³OÐ +Už ∫d¹dײë d¹bÄ œË«œ bFÝ√ ∫WLłd²Ã« …œu Ä ÊËdš¬Ë ułUŠ bFÝ ∫ÂuÝdë ÊU¼dÐ d×Ý ∫cOHM²Ã«Ë rOLB²Ã« ¨ułUŠ bFÝ ∫·öGë ÂuÝ— œ«bŠ wÄË n¹dý ‰UÄ¬Ë w³OÐ +Už ∫ëdšù«Ë rOLB²Ã« “_« dONÝ ∫d¹dײë U¹—UðdJÝ Æn¹dý ‰UĬ ∫w½Ëd²JÃù« cOHM²Ã« å·«džuO³LÂòË ÍËUłdÐ bLŠ√ ¨n¹dý ‰UĬ ∫bOCM²Ã« œ«bŠ …b¹UŽ ∫W¹uGà WL¼U Ä ÆUÄuð UM¹“Ë v OŽ WOÄUÝ ∫`O×B²Ã« l¹“u²Ã«Ë dAMKà ÊU OÐ lÄ WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë ∫vÃË_« WOÐdFë WF³Dë «dýU½ ©lL²:« WOLMðË WO×Bë W¹UŽdKî WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë ¿ Arab Resource Collective (ARC), P.O. Box: 27380, Nicosia 1644 - Cyprus. Tel (+3572)766741, Fax: 766790, E-mail: arccyp@mawared.org Website: www.mawared.org ¨ÊUM³Ã ‡  ËdOÐ ±≥≠µπ±∂ ∫»Æ’ ∫WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë ∫ÊUM³Ã w ¿ ∑¥≤∞∑∑ ∫fÂUHë ¨©´π∂±±® ∑¥≤∞∑µ ∫nðUNë arcleb@mawared.org ∫w½Ëd²JÃù« b¹d³Ã« www.mawared.org ∫WJ³Aë vKŽ lÁu*« ÊUM³Ã ‡  ËdOÐ ¨±≥≠µ≤∂±∞ ∫»Æ’ ∫l¹“u²Ã«Ë dAMKà ÊU OÐ ¿ Afkar Fi Al-Amal Man Nass: Nahj Fi Ta’allum Wat-Tadrib, Ideas for Working with People - An Approach to Training and Learning Based on: Training For Transformation, by Anne Hope & Sally Timmel Mambo Press. First published 1984. Reprints: 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995. Revised 1995. Reprinted 1996. English edition is distributed by IT Publications, 103-105 Southampton Road, London WC 1B 4HH, UK. This Arabic edition: adaptation by Dr. May Haddad, with Ghanem Bibi, Youssef Hajjar and other contributors. Project team: May Haddad, Ghanem Bibi & Youssef Hajjar Editor: Ghanem Bibi Published by the Arab Resource Collective (ARC), P.O. Box: 27380, Nicosia 1644 - Cyprus. Tel (+3572)766741, Fax: 766790, E-mail: arccyp@mawared.org Website: www.mawared.org In Lebanon: ARC: P.O. Box: 13-5916, Beirut - Lebanon. Tel (+9611) 742075, Fax: 742077. E-mail: arcleb@mawared.org Website: www.mawared.org This first Arabic edition is published with Bissan for Publishing &Distribution , P.O Box: 13-52610, Beirut - Lebanon. Funded by: WUS (World University Services) DFID (UK), European Union, NOVIB, CCFD, Christian Aid, Medico Intl., with support by Middle East Council of Churches and Radda Barnen.
 6. 6. P1- 5 ¸ µ  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √  U¹u²;« ±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÒAM*« —Ëœ Ƶ ±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë ‡ qÄQ²Ã« ∫WAÁUM*« ÁU&≈ Æ∂ WOLMð vKŽ ”UMë …bŽU Ä ±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍbIMë „«—œù«Ë wŽuë ≤∞ ÆÆ Í√dë ÷d Ë wŽuë e¹eFð 5Ð ‚dHë Ʊ ≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q¹“«d³Ã« sÄ WÐd& Æ≤ ≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆ Í√dë ÷d? ÍœUH?²Ã WOKL?Ž  «uDš Æ≥ ≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wFL²:« qLFë w U½—Ëœ ≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ lO{«u*«ŸöD²Ý« Æ≤ ≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wK;« lL²:« lO{«uÄ ŸöD²Ý« ≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸöD²Ýô« o¹d Ʊ ≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸUL²Ýô« »uKÝ√ Æ≤ ≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¡UG ù« Ë√® ŸUL²Ýô«  ôUŠ Æ≥ ≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ` *«Ë ŸöD²Ýô« 5Ð ‚dHë Æ¥ ≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ozUIŠ w¼ dŽUA*« Ƶ ≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lO{«uLKà ÍbIMë qOKײë ¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUB²Áô« l{uë Ʊ ¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«dIë –U ð« Æ≤ ¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  «bI²F*«Ë rOIë Æ≥ ¥µ ÆÆÆ WAÁUM*« qš«b?Ä b¹b% vë ŸöD²Ýô« sÄ ¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUB²Áô« l{uë Ʊ ¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«dIë –U ð« Æ≤ ¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  «bI²?F*«Ë rOIë Æ≥ ¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂöŽù« qzUÝË w lO{«u*« ŸöD²Ý« ¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ n×Bë qOK% Ʊ µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂöŽù« —uEMÄ Æ≤ µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂöŽù« sŽ dOðUJ¹—U Æ≥ ‰Ë_«¡e'« ±±Â ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .b?Ið ±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐdFë WF?³Dë W¹UJŠ ∫bON9 ±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »U²Jë ‰u √ ≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Íd¹dÚ uÃÚËUÐ ≤µÂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø»U²Jë «c¼ sÄ bOH² ½ nO ≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNŠdýË  ULKJë sŽ WLK ≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uBÃ«Ë Âu?Ýdë —œUBÄ ≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „—UA²Ã«Ë qÄQ²Ã« vÃ≈ …uŽœ ÍbIMë„«—œù«ËwŽuë Ʊ ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ¥ ÆÆ b¹bł lL²−Ä qł√ sÄ WÐuKD*«  «—UN*« Ʊ µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o¹dHë qL?Ž WOL¼√ Æ≤ ∂ ønOÂË «–UÄ ∫WÝ—UL*«Ë W¹dEMë 5Ð pÝUL²Ã« Æ≥ ∑ ÍbIMë „«—œù«Ë wŽuë w Íd¹d ‰ULŽ√ Æ¥ ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÝUÝ_« Íd¹d ∆œU³Ä ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b¹U×Ä rOKFð «ÎbÐ√ błu¹ ô Ʊ ∏ Êü« ”UMë rNð lO{«uÄ ∫Ÿu{u*UÐ WKBë Æ≤ π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  öJA*« ÕdÞ Æ≥ ±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«u?(« Æ¥ ±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFÃ«Ë qÄQ²Ã« Ƶ ±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wŽuë  U¹u²? Ä Æ∂ ±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Íd¹d ∆œU³Ä oO³Dð ±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lO{«uLKà wÃË√ ŸöD²Ý« Ʊ ±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lO{«uLKà wÃË√ qOK% Æ≤ ±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?AÁUM?*« qš«bÄ œ«b?Ž≈ Æ≥ ±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÒKF²Ã« WŽuL−Ä W¾ONð Æ¥ ±∂∞ ’ ‡ ±  ’ Æ¥ ¨≥ ¨≤ ¨± ∫‰uBHë ∫‰Ë_« ¡e'« ≥≤∏ ‡ ±∂± ’ Æ∏ ¨∑ ¨∂ ¨µ ∫‰uBHë ∫w½U¦Ã« ¡e'« µ±∂ ‡ ≥≤π’ Æ·UAJë ¨±± ¨±∞ ¨π ∫‰uBHë ∫YÃU¦Ã« ¡e'«
 7. 7. P1- 6 ¸ ∂  µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nMFÃ«Ë Êu¹eHK²Ã« ‰uŠ s¹—U9 Æ¥ µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë  Uý—Ë lO{«uÄ ŸöD²Ý« µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·ËU<«Ë ‰UÄü« Ʊ µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë  Uý—Ë w  UFÁu²Ã« Æ≤ ∂≤ UMNł«uð w²Ã«  öJA*« ¡UB?I²Ý« s¹d9 Æ≥ ∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·«b¼_« pOK9 Æ¥ ∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍdAÐ ‰U¦9 lM Ë WBÁ W¹«Ë— Ƶ ∂¥ …dOG  UŽuL−Ä w WAÁUM*« ¡bÐ U¹«eÄ Æ∂ ∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ WAÁUM*«qš«bÄ Æ≥ ∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄb?IÄ ∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAÁUM*« qš«bÄ ∑± ÕUC¹ù« œ«uÄË WAÁUM*« qš«bÄ 5Ð ‚dHë Ʊ ∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAÁUM*« qš«bÄ œ«bŽ≈ Æ≤ ∑¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAÁUM*« w oÒLF²Ã« Æ≥ ∑∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAÁUM*« jOD ð sŽ h KÄ Æ¥ ∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAÁUM*« qš«bÄ sÄ Ã–U/ ∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wFL²:« qLFë Ʊ ∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uB?ë WGà Æ√ ∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuÝdë Æ» wM¼cë nBFë® —UJ _« ë—b²Ý« Æà ∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©—UJ _« …—UM²Ý« Ë√ ∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷«dž_« «b ²Ý« Æœ ∏¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÝU?Ý_«  UłU(« Æ≤ ∏¥ ÆÆ WOÝUÝ_« WO½U ½ù«  UłU(« WK−Ž Æ√ π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©uKÝU?Ä Âd¼® uKÚÝU?Ä rKÝ Æ» π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wK;« lL²:« sÄ »dI²½ nO Æà π∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆ wK;« lL²:«  UłUŠ œb×¹ sÓÄ Æœ ±∞≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uE?M*« Æ≥ ±∞≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »U³Ã« ◊UA½ Æ√ ±∞≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√d?Ä« tłË Æ» ±∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹—c'« »U³Ý_« iFÐ b¹b% Æ¥ ±∞¥ Æ lL²:« w —dײë WAÁUM* qšbÄ Æ√ ±∞µ ÆÆÆÆÆÆ nK ²Ã« »U³Ý√ WAÁUM* qšbÄ Æ» ±∞∑ ‰öG?²Ýô«Ë WOJK*« WA?ÁUM* qšbÄ Æà ±∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dIHë W?AÁUM* qšbÄ Æœ ±±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w*UFë qšbë l¹“uð Æ ‡¼ ±±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U Më l{Ë Æµ ±±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W²?ÄU W?OKO¦9 Æ√ ±±∂ Æ XL?Bë W? U?IŁ ∫jAMLKà W?FÃUDÄ Æ» ±±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷—_« WÐc Æà ±±∏ bK³Ã« XMÐ ∫w ½u?²Ã« ÂdOÐ sÄ …bO?BÁ Æœ ±±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W³O³Aë l{Ë Æ∂ ±≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eOO?L²Ã« ÂbŽ Æ∑ ±≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l¹—UA*« Æ∏ ±≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO½ËUF?ð w WÃUŠ WÝ«—œ Æ√ ±≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —U−ý_« lDÁË WÁUDë WÄ“√ Æ» ±≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l¹—UA*« rOOIð Æà ±≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l¹—UA*« sŽ dOðUJ¹—U Ɯ ±≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lMBÄ vÃ≈ …—U¹“ Æ ‡¼ ±≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ WO³FAëWOÐd²Ã« Æ¥ ±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄb?IÄ ±¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —U³Jë rÒ‡KFðË WO³FAë WOÐd²Ã« ±¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÒKF²Ã« h×Hð Ʊ ±¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO³FAë WOÐd²Ã« fÝ√ Æ≤ ±¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ørÒKF²½ nO Æ≥ ±¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5IK²Ã«Ë rKF²Ã« 5Рƥ ±¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÒKF²Ã« sÄ W¹UGë Ƶ ±¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAÁUM*« qš«bÄ Â«b ²Ý« Æ∂ ±µ± WÐU²JÃ«Ë …¡«dIë  «—UNÄ ‡ WO³FAë WOÐd²Ã« ±µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO³FAë WOÐd²Ã«Ë Íd¹d uÃËUРƱ ±µ≥ WOÐdFë WGKÃUÐ WÐU?²JÃ«Ë …¡«dIë  «—UNÄ Æ≤ ±µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jÒAM*«  UH Æ≥ ±µ∏ øUÎOÄ√ ÊuJð UÄbMŽ „—uFý u¼ UÄ ∫◊UA½ Æ¥ ±µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dOðUJ¹—U Ƶ ±∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ  U¹u²;«
 8. 8. P1- 7 ¸ ∑  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ w½U¦Ã«¡e'«  UŽuL:«w —«u(«ËWI¦Ã« Ƶ ±∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ±∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽuL:« w WI¦Ã« d¹uDð ±∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰u³Ië Ʊ ±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UÄUL²¼ô«Ë  UÄuKF*« ‰œU³ð Æ≤ ±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·«b¼_« b¹b% Æ≥ ±∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë ¡b³Ã rOEM²Ã« Æ¥ ±∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rÒKF²Ã« ŒUMÄ ±∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹d× Ã« WIK(« ∫W dGë VOðdð Ʊ ±∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽuL:« œ«d √ œbŽ Æ≤ ±∑¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qŠ«dÄ ≥ ∫ UŽuL:« qOJAð Æ≥ ±∑∑ Æ UÎOz«uAŽ  UŽuL:« qOJAð w ‚dÞ Æ¥ ±∑∏ ÆÆÆÆÆÆ …dOGBë qLFë  UŽuL−Ä d¹—UIð Ƶ ±∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¹—UI²Ã« WAÁUMÄ Æ∂ ±∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©s¹dL²Ã« Ë√® ◊UAMë XOÁuð Æ∑ ±∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê“«u²Ã«Ë l¹uM²Ã« Æ∏ ±∏± ÆÆÆÆ åwM¼cë nBFëò —UJ _« ë—b²Ý« Æπ ±∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dO³Jë ‚«—Ë_« «b? ²Ý« Ʊ∞ ±∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÀœU×²Ã«Ë —«u(« Ʊ± WOJOÄUM¹œ® WŽuL:« w WÂd;« ÈuIë Ʊ≤ ±∏µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WŽuL:« ±∏∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·—UF²Ã« w s¹—U9 ±∏∏ WOzUM¦Ã«  öÐUI*«Ë —UJ _« ë—b²Ý« s¹d9 Ʊ ±∏π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuÝdë s¹d9 Æ≤ ±π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øwHB½ s¹√ s¹d9 Æ≥ ±π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©—UDIë® WŠd*« WIK(« s¹d9 Æ¥ ±π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WMOMIë® WłUłeë  —«œ s¹d9 Ƶ ±π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  u³JMFë WJ³ý s¹d9 Æ∂ ±π≥ Æ ©fOÐuðË_« ¨WK U(«® ’U³Ã« s¹d9 Æ∑ ±π¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dz«bë s¹d9 Æ∏ ±πµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wðUOŠ WKŠ— s¹d9 Æπ ±π∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uBë WGà s¹d9 Ʊ∞ ±π∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „d×²Ä ·—UFð s¹d9 Ʊ± ±ππ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽuL:« ·—UFð s¹d9 Ʊ≤ ≤∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOL¼√ d¦Â_« À«bŠ_« s¹d9 Ʊ≥ ≤∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r?Ý«Ë ¡U1≈ s?¹d9 Ʊ¥ ≤∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆ«–≈ nIMà s¹d9 Ʊµ ≤∞≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UÁUD³Ã« s¹d9 Ʊ∂ ≤∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽuL:« jOAMð w s¹—U9 ≤∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMMÂUÄ√ ‰b³½ «uÃUFð s¹d9 Ʊ ≤∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bOKI²Ã« W³Fà s¹d9 Æ≤ ≤∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”UMë rÝSÐ s¹d9 Æ≥ ≤∞∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÍ“ÆÍ“ÆÍ“ s¹d9 Æ¥ ≤∞∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKLł W?žUO s¹d9 Ƶ ≤∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKO<« jOAMð s¹d9 Æ∂ ≤∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¡UG ù«® ŸUL²Ýô« ≤∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸUL²Ýô« w s¹—U9 Ʊ ≤±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸUL²Ýô« l½«uÄ Ë√  U³IŽ Æ≤ ≤±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s (« ŸUL²Ýô« ÊuM Æ≥ ≤±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ«bÐô«Ë —UJ²Ðô« ≤±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l ²Ã« ◊UIMë Ʊ ≤±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÁ—uë hÁ Æ≤ ≤≤∞ ÊUM³Ã sÄ ‰U¦Ä ∫W¾ýUMë lÄ wÄ«—œ ◊UA½ Æ≥ ≤≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMMOÐ W d?F*« e¹eFð s¹—U9 ≤≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q³I² *« ‡ d{U(« ‡ w{U*« Ʊ ≤≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÎÄUŽ ±≤ ‡ ∑ WKŠdÄ Æ≤ ≤≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …UO(« dN½ Æ≥ ≤≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …UO(« …d−ý Æ¥ ≤≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UO²šô«Ë QAM*« Ƶ ≤≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dšü« qÒ³Ið ∫·ö²šô«Ë tÐUA²Ã« Æ∂ ≤≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOð«cë WÐU²Jë Æ∑ ≤≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊUł–u/ ∫WOŽ«bÐù« WÐU²Jë Æ∏ ≤≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOŽ«bÐù« UÄ«—bë w s¹—U9 ≤≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”dš_«Ë vL?Ž_« s¹d9 Ʊ ≤≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰U¦?L²Ã« s¹—U9 Æ≤ ≤≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qEÃ«Ë …¬d?*« s¹—U9 Æ≥ ≤≥≤ ÆÆÆ ©W¹dA³Ã« …bIFë® WD³ Kë Â√ W³Fà ƥ
 9. 9. P1- 8 ¸ ∏  ≤≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÁ—UGë W?MOH ë Ƶ ≤≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W³;« …bOBÁ sÄ lÞUIÄ ≤≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ W—UA*«Ë…œUOIë Æ∂ ≤≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄb?IÄ ≤≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o M*«Ë d= ?O*«Ë jAM*« ≤¥∞ ÆÆÆÆÆ WŽuL:« qLŽ w »uKÝ_«Ë ÊuLC*« ≤¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øWŽuL:« w kŠö½ «–UÄ Æ± ≤¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VÞU ²?ë WÂdŠ rÝ— Æ≤ ≤¥¥ åWŽuL:« …œUOÁ ◊U/√ò sŽ —«Ëœ_« VFà Æ≥ ≤¥∑ ÆÆ …œUOIë w W«dAë ØWO—UA²Ã« …œUOIë  U³KD²ÄË ÂUN*«  U³KD²Ä Ʊ ≤¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÐU−¹ù« ÕËdë 5ÄQð ≤¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WEŠö*«Ë W—UA*« Æ≤ ≤µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÎFÄ rÝdMà Æ≥ ≤µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …¬d*« s¹d9 Æ¥ ≤µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—UA*« e¹eFð Ƶ WÄb ² *« VOÃUÝ_« w qÄQ²Ã« Æ∂ ≤µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹—UL?²Ã«Ë  UÞUAMë w ≤µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wð«cë bIMÃ«Ë bIMë ≤µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©dŁ_« l?ł—® œËœd*« Ʊ ≤µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMÂuKÝ ‰uŠ s¹d9 Æ≤ ≤∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  «cë …c U½ Æ≥ ≤∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o¹dHë qLŽ e¹eFð Æ¥ ≤∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o¹dHë WOÃU?F ‰uŠ ÊUO?³²Ý« Ƶ Ê«uO(« „uK Ð W½UF²Ýô« Æ∂ ≤∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U½«uO(« “uÄ—® ≤∑µ ÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽuL?:« w wB Aë rO?OI²Ã« Æ∑ ≤∑∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qHDÃ«Ë mÃU³Ã«Ë bëuë  UOB ý ≤∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK ë Ÿ«u½√ ∫‰Ë_« s¹dL²Ã« Ʊ ≤∏≤ ÆÆÆÆÆ  UÁöFÃ«Ë „uK ë ∫w½U¦Ã« s¹dL²Ã« Æ≤ ≤∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊËUF²Ã« w s¹—U9 ≤∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOI¦Ã« Ê“uë Ʊ ≤∏¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UFDI*« Æ≤ ≤∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UM³Ã« W³Fà Æ≥ ≤∏∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—ÒuBÄ WBÁ Æ¥ ≤∏π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√]e:«  UFÐd*« Ƶ ≤π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊU²BÁ Æ∂ ≤π¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ qLFëjOD ðË—«dIë–U ð« Æ∑ ≤πµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ≤π∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«dIë –U ð« ≤ππ ÆÆ —«dIë w W—UA*« ∫vÃË_« W¹dEMë Ʊ ≥∞≤ —«dIë –U ð«  UÐuF? ∫WO½U¦Ã« W¹dEMë Æ≤ ≥∞∂ W³ÝUM*«  «—«dIë –U? ð« ∫W¦ÃU¦Ã« W¹dEMë Æ≥ ≥∞∏ ŸULłùUÐ —«dIë –U? ð« w U½bŽU ð WK¾Ý√ Æ¥ ≥∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ø„«– Ë√ —«dIë «c¼ c ²¹ Ícë sÓÄ Æµ ≥∞π —«dIë –U? ð« vKŽ bŽU ?ð w²Ã« qÄ«uFë Æ∂ ≥±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë jOD ð ≥±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WÞ—U)«® l{uë d¹uBð Ʊ ≥±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jOD ²?Kà  «uDš l³Ý Æ≤ ≥±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WNł«u*«Ë WKL(«Ë ÊËUF²Ã« Æ≥ ≥±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈuIë qOK% Æ¥ ≥±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ZÄU½d³Ã« WFł«dÄË rOOIð WOMIð Ƶ ≥±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jOD ²Ã« w ÂuÝdë «b ²Ý« Æ∂ ≥≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jOD ²Ã« sÄ oI×?²Ã« WLzUÁ Æ∑ ≥≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ULŽ_« ‰Ëbł WžUO Æ∏ ≥≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆ  «—«dIë –U ð«Ë WOÃËR *« qÒL% Æπ ≥≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X¹uB²Ã« VOÃUÝ√ sÄ Æ±∞ ≥≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë ‰uŠ …¡«dÁ ≥≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ rO‡OI²Ã« Æ∏ ≥≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ≥≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—UA*UÐ rOOI²Ã« ≥≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ørOOI²Ã« u¼ UÄ Æ± ≥≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ôƒU ²Ã«Ë rOIÃ«Ë  U{«d² ô« Æ≤  U¹u²;«
 10. 10. P1- 9 ¸ π  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ≥≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI?²Ã« w  öJAÄ Æ≥ ≥≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ørÒOI½ «–U* Æ¥ ≥≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ørOOI²ÃUÐ ÂuI¹ sÓÄ Æµ ≥≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ørÒOI½ v²Ä Æ∂ ≥¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã«  UOÁöš√ Æ∑ ≥¥≤ ÆÆÆÆÆ  «dýR*« —UO²?š«Ë WK¾Ý_« b¹b% Æ∏ ≥¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã«  «uDš q K Ä ∫Õd²IÄ Æπ ≥¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã« VOÃUÝ√ Ʊ∞ ≥¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã« ZÄU½dÐ jOD ð Ʊ± ≥¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã« rOOIð Ʊ≤ ≥µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë  Uý—Ë rOOIð w s¹—U9 ≥µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dýU?³*« WK¾Ý_« Ʊ ≥µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã« ÊU?O³²Ý« Æ≤ ≥µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5Äb?IÃ«Ë VKIÃ«Ë ”√dë Æ≥ ≥µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dŽU?AÄË W?LK ƥ ≥µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOOI²Ã« WK¾Ý√ b¹b% Ƶ ≥µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UM H½√ rÝdMà Æ∂ ≥µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »uKÝ_« WEŠöÄ Æ∑ ≥µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ULŽ_« ‰Ëbł sÄ ¡«eł√ rOOIð Æ∏ ≥µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øtKFH½ UÄ qFH½ «–U* Æπ ≥µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ YÃU¦Ã«¡e'«  UÂd(«Ë U ÝR*«Ë UŽuL:«¡UMÐ Æπ ≥∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ≥∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”d'« rÝ— ≥∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡«dłù« Ʊ ≥∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”d'« rÝ— d UMŽ Æ≤ ≥∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹ƒdÃ«Ë rK(« Æ√ ≥∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOIë Æ» ≥∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·«b¼_« Æà ≥∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œ—«u*« Æœ ≥∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UÞUAMë Ƈ¼ ≥∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë ZÄU½dÐ ÆË ≥∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½“«u*« Æ“ ≥∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOEM²Ã« ÆÕ ≥∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«b×½ù« Æ◊ ≥∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹ƒdë `O{u²Ã s¹—U9 ≥∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÂd²?A*« dOÐUF²Ã«Ë d?¹uB²Ã« Ʊ ≥∑¥b¹bł lL²: U¹ƒ— d¹uDð vKŽ bŽU ð WK¾Ý√ Æ≤ ≥∏± ÆÆÆÆÆÆÆ qL?Fë ∆œU?³Ä b¹b?%Ë ¨—U? *« Æ≥ ≥∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOIë ≥∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UJ _« ë—b²Ý≈ Ʊ ≥∏µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uBë ◊UA½ Æ≤ ≥π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q¹uL²Ã«Ë  «cë vKŽ œUL²Žô« Æ≥ ≥π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …œUOIÃ«Ë WDK ë ≥π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ åWDK ëò WÝ—U2Ë …œUOIë Ʊ ≥π∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNðUž«d Ë WDK ë  UŽ«d Æ≤ ¥∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …œUOIë ◊U/√ Æ≥ ¥∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_« Æ√ ¥∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ oO M²Ã« Æ» ¥∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WáU *«Ë WOÁbBë Æ¥ ¥∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UOÃËR *« i¹uHð Ƶ ¥∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_«Ë  UFÁu?²Ã«Ë  UÁöFë ¥∞π ÆÆÆÆÆÆ —«Ëœ_« sÄ  UFÁu²Ã« ‰uŠ s¹d9 Ʊ ¥±± ÆÆÆÆ  UOÃËR *« l¹“uð w …bOHÄ W×zô Æ≤ ¥±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dEMë  UN?łË V¹dIð Æ≥ W ÝR*«ØWOFL'« WOMÐ qOK% Æ¥ ¥±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¾ONëØWLEM*«Ø ¥±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â«e²Ãô« w? qÄQ²Ã« Ƶ ¥±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫å…UO(« …œ«—≈ò …bOBÁ Æ∂ π qBHë jЗ ∫WOÝUJF½≈ …«œ√ Æ∑ ¥±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èdš_« ‰uBHÃUÐ ¥≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ 5JL²Ã«Ë…—«œù« Ʊ∞ ¥≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ
 11. 11. P1- 10 ¸ ±∞  ¥≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—«œù« w ÊU²¹dE½ ¥≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹bOKI²Ã« W¹dEMë Ʊ ¥≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO½U ½ù« W¹dEMë Æ≤ ¥≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÞ«dÁËdO³Ã« ¥≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÞ«d?ÁËdO³Ã«  U?Ý—UL*« Ʊ ¥≥≥ Æ wŽuë vKŽ WOÞ«dÁËdO³Ã«  UÝUJF½« Æ≤ ¥≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆ …—œU³*«Ë WOÄdNë WAÁUMÄ qš«bÄ Æ≥ ¥≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM=JL*« …—«œù« ¥≥π ø…—«œù« w b¹bł j/ u×½ t?−²½ nO Ʊ ¥¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO—UA²Ã«Ë WMJL*« …—«œù« WOMÐ Æ≤ ¥¥± WO—U?A²Ã«Ë WMJL*« …—«œù« w  UÝ—U2 Æ≥ ¥¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—«œù«Ë WOM³Ã« qOK% w s¹—U9 ¥¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÂd²A*« ÂuÝdë Ʊ ¥¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øp² ÝRÄ w X½√ s¹√ Æ≤ ¥µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOLOEMð WLNÄ Æ≥ ¥µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·«dýù« ¥µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bO'« ·d?A*«  «—UNÄ Æ± ¥µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·dA*« tł«uð  öJAÄ Æ≤ s¹dšü« 5J9 ∫·dA*« —Ëœ Æ≥ ¥µ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «Ë—uD²¹ Ê√ sÄ ¥µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆ ·«dýù«  «—UNÄ WÝ—UL* W Kł Æ¥ ¥∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W{—UF*« lÄ wÐU−¹ù« qÄUF²Ã« ¥∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nÁ«u*« ·ö²š« Ʊ ¥∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÄUF²Ã« w VOÃUÝ√ WŁöŁ Æ≤ ¥∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W{—U?F*« lÄ qÄUF?²Ã«  «uDš Æ≥ ¥∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÃU*« …—«œù« w s¹—U9 ¥∂¥ ÆÆÆÆ WÄUFë ‰«uÄ_«Ë WOB Aë ‰«uÄ_« Ʊ ¥∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽu?L:«  U?ÐU ?Š WÝ«—œ Æ≤ ¥∂∏ WDO ?³Ã«  UÐU (« v?KŽ V¹—bð W Kł Æ≥ ¥∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WD ³*« W?³ÝU;« w s¹d9 Æ¥ ¥∑∞ ŸËd?AÄ Ë√ ZÄU½dÐ  UÐU? ?Š œ«b?Ž≈ Ƶ ¥∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UŽuL−LKà ÷ËdÁ Æ∂ ¥∑µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷ËdFÃ«Ë d¹—UI?²Ã« WÐU²Â ¥∑µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  «œUý—≈ ∫d¹—UI²Ã« WÐU²Â Ʊ ¥∑∂ jÒ ³Ä Õd?²IÄ Ë√ ŸËdAÄ ÷d?Ž WÐU²Â Æ≤ ¥∑∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBH?ë lł«dÄ qLFë Uý—ËjOD ð Ʊ± ¥∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÄbIÄ ¥∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë  Uý—Ë qŠ«dÄ ¥∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dOC×²Ã«Ë wÃË_« jOD ²Ã« Ʊ ¥∏¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNKOK%Ë  UÄuKF*« lLł Æ≤ ¥∏µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·«b¼_« b¹b% Æ≥ ¥∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLFë W?ý—Ë rOLBð Æ¥ ¥∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOLB²Kà d UMŽ Æ√ ¥∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÕU−MKà WLNÄ d UMŽ ∑ Æ» ¥π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ cOHM²Ã« WKŠdÄ Æµ ¥π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WFÐU²*«Ë rOOI²Ã« Æ∂ ∫oO³D²Ã« w ¥π≤ ÆÆÆÆÆÆ qLŽ Wý—uà œ«bŽù« WOHO w s¹d9 Æ√ …bOHÄ WK¾Ý√ ±∞ ∫œ«bŽù« WÁUDÐ Æ» ¥π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qLŽ Wý—Ë jOD ð w ¥πµ WHK² Ä lO{«uÄ w qLŽ  Uý—Ë sÄ Ã–U/ ¥πµ U²Ãbë ZN½ vKŽ V¹—b²Kà qLŽ  Uý—Ë ∫ÎôË√ µ∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÃuHDë w qLŽ  Uý—Ë ∫UÎO½UŁ »U²Jë «c¼ «b ²Ý« w qLŽ  Uý—Ë ∫UΦÃUŁ µ∞≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ å”UMë lÄ qLFë w —UJ √ò µ∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÄQ²Kà —UÞ≈ µ∞∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qBHë lł«dÄ oŠöÄ µ∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ V¹—b²Ã«Ë rÒKF²Ã« sŽ …b½U Ä œ—«uÄ µ±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹—UL²Ã«Ë lO{«u*« ·UA  U¹u²;«
 12. 12. P1- 11 ¸ ±±  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ .bIð w ¨…e¼Uł  U?H ÓË Ë√ ¨qÄU ÃUNMÄ sŽ Y׳¹ sÓÄ „UM¼ ÊU «–≈ ¨sJÃË °»U²Jë «c¼ —UO²šUÐ QDš√ bI ¨rÒKF²Ã«Ë V¹—b²Ã« sLC²¹ rÒKF²Ã«Ë dOJH²Ã« w ZN½ t½≈ ÆqÄUJ²Ã«Ë WOÃuLAë qOÃbë «c¼ wŽÒb¹ ô  U¹dE½ oŁu¹ u¼Ë Æ”UMë lÄ qLFë w  U?IO³DðË  U¹dE½Ë —UJ √ WŽu?L−Ä ¡«uł√ Æ UŽu?L:«  U¾Ä UN?²Ðdł WOKLŽ s¹—U9Ë  UÞUA½Ë W?AÁUMÄ qš«bÄË lÄ jAM*« UNMÄ q? w lL²−¹ ¨W?OLÒKFð  UIKŠË qL?Ž  Uý—Ë WÄU?Fë »U²Jë  öJA*« ÕdÞË W?Âd²?AÄ Âu?L¼ qOK%Ë n uà 5—U?A*« sÄ WŽu?L−?Ä ÆtLOOIðË tIO³Dð Íd−¹ ¨„d²AÄ qLFà UÎFÄ nðUJ²Ã«Ë UNÃuKŠË ‰uBHë s¹ËUMŽ uÃÚËUÐ wK¹“«d?³Ã« wÐd*«  U¹dE½ ‰u?Š vÃË_« WFЗ_« ‰u?BHë —u?×L?²ð w²Ã« lO?{«u*« ŸöD²Ý« WO?L¼√Ë ¨ÍbIMë „«—œù«Ë wŽuë d¹uD?ð w Íd¹dÚ WOÐd²Ã« w W?OÝUÝ_« ∆œU³*«Ë ¨WAÁUM?Ä qš«bÄ Â«b ²Ý« WO?HOÂË ¨”UMë rNð ¨åÍb?IMë „«—œù«Ë wŽuëò ∫w¼ ‰u?BHë s¹ËUMŽË Æ—U?³Jë rÒKFðË W?O?³F?Aë ÆåWO³FAë WOÐd²Ã«òË åWAÁUM*« qš«bÄòË ¨ålO{«u*« ŸöD²Ý«òË Æo¹dHë ¡UMÐË …œUO?IÃ«Ë rÒKF²Ã«  «—UNÄ ‰uŠ —Ëbð WOÃU?²Ã« lЗ_« ‰uBHÃ«Ë UÄ WL?OIÐË rN H½QÐ WI?¦Ã« ”UMë V ²J¹ Ê√ VÒKD²¹ åXLBë W UIŁò ‚«d?²šU dO?³F?²Ã« vKŽ ”UMë bŽU? ð  UIO?³Dð ‰uB?Hë Ác¼ ÷dF²? ð ÆtÐ ÊËdJH¹ s¹ËUMŽË Æ…œUOIÃ«Ë —«dIë –U ð«Ë ¡UM³Ã« qŽUH?²Ã«Ë ÊËUF²Ã«Ë W—UA*«Ë —«u(«Ë —«dIë –U ð«òË åW—UA*«Ë …œUOIëòË åWI¦Ã« ¡UMÐË —«u(« e¹eFðò ∫w¼ ‰uBHë ÆårOOI²Ã«òË åjOD ²Ã«Ë wðU ÝR*«Ë wŽUL²łô« qOKײ?ë vKŽ Ê«eÒÂd¹ dýUFÃ«Ë lÝU²Ã« ÊöBHÃ«Ë 5KBHë lO{«uL ÆbOF³Ã« Èb*« vKŽ ÍbIMë „«—œù«Ë wŽuë WOLMð w »uKD*« ¨œU ?HÃ«Ë W?OÞ«dÁËd?O³Ã«Ë ¨…œU?OIÃ«Ë WDK Ã«Ë ¨ U?O{d?HÃ«Ë rOIë ∫qL?Að  U?Žu?L?:« W??OMÐ Êö?B?Hë Ê«c¼ qK?×¹Ë ÆU¼d?O?žË å…œ«—ù«òË …—«œù«Ë å U?Âd(«Ë  U? ?ÝR*«Ë  U?Žu?L:« ¡UMÐò ∫Ê«uM?FÐ UL¼Ë ¨ U? ?ÝR*«Ë ¨qLFë  Uý—Ë rOEMð W?OHO sŽ uN ¨dO?š_« qBHë UÄ√ Æå5JL²Ã«Ë …—«œù«òË ‰u √ »U²Jë ±∂ ’ lł«— ¨W dF*« „—UAÓðË ¨WAÁUM*«Ë WŁœU;«Ë —«u(« qOFHð »U²Jë «c¼ ·bN² ¹ s¹cë ”UMë 5Ð wŽUL'« qLFÃ«Ë oO M²Ã« qON ðË ¨ U¹Òbײë ·UA²Â«Ë ‰œU³²*« «d²Šô« tÝUÝ√ qC √ gOŽ sŽ Êu¦×³¹Ë ÂuLNë w ÊuÂd²A¹ dO³F²Ã«Ë Ÿ«bÐù« ÕË— WOLMðË ‚öÞ≈Ë ¨’dHë R UJðË ¨nðUJ²Ã«Ë ÊËUF²Ã«Ë Æ «cë vKŽ œUL²Žô«Ë ¨W—UA*«Ë
 13. 13. P1- 12 ¸ ±≤   Uý—Ë jOD ðò Ê«uMFÐ u¼Ë WHK² Ä lO{«u?Ä sÄ …bOHÄ Ã–U/ ÷dF² ¹Ë ÆåqLFë ø»U²Jë «c¼ sÄ bOH² ¹ sÓÄ 5DAM*«Ë  UDAM*«Ë 5O½«b?O*« 5KÄUF?ë vë UÎÝUÝ√ »U?²Jë «c¼ t?łu²¹ wI? MÄ wM¦²? ¹ ô u¼Ë Æ5O½«b?O*« 5KÄUFÃ«Ë  ö?ÄU?Fë V¹—bð w 5OMF*« ÆoO³Dð vÃ≈ W¹dEMë q¹u?% vKŽ bŽU ¹ »U²Â t½≈ Æ¡«—b*«Ë ZÄ«d?³Ã«  UI MÄË 5DAM*«Ë  UDAM*«Ë 5O½«b?O*« 5KÄUFÃ«Ë  öÄU?Fë å5J9ò vÃ≈ ·bN¹ u¼Ë 5JL²?ë Âb ¹Ë Æ”UMë lÄ qL?Fë w r¼bŽU? ð  «Ëœ√ rNÐU ²?« o¹dÞ sÄ ÍbIMë dOJH²Ã«Ë qOK×²Ã«Ë n uë vKŽ …—bIë e¹eFð o¹dÞ sŽ …UO(« 5 % qÒ³IðË ÊËU?F²Ã«Ë W—UA*«Ë d?O³F²Ã«Ë Ÿ«bÐù« sÄ ÌÕË— w ¨qF?HÃ«Ë jOD ²Ã«Ë Æ «cë vKŽ œUL²Žô«Ë dšü« UNÝU?Ý√ WO³Ãuà WÂdŠ UNMŽ d?Ò³Fð Ád¹uDðË »U²Jë «c¼ «b ²?Ý« —U Ä Ê≈ ÆqLFÃ«Ë qÄQ²Ã« ÆWOðUO(« WÂd(« Ác¼ sL{ »U²Jë «cNÐ qLFë dL² ¹ Ê√ ułd½ s×½Ë qF  UODFÄ qLF½ dJH½ kŠö½ jD½ qLF½ dJH½ kŠö½ jD½ dJH½ kŠö½ jD½ qLF½qLF½ ∫qÄQð ∫qLŽ  UODFÄ  UODFÄ .bIð
 14. 14. P1- 13 ¸ ±≥  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ‰u √ »U²Jë ±∂ ’ lł«— WOÐdFëWF³DëW¹UJŠ  U¹u²×Ä d¹uDðË WFł«dÄ w W?—UA*« W d WO{U*« fL)«  «uM ë X×MÄ ÊuKLF¹ s¹cÃ«Ë wÐdFë rÃUFë w WOLM²Ã«Ë rÒKF²Ã« w 5KÄUFÃ«Ë  öÄUFë  U¾Ä »U²Jë ‰UHÞ_« ‚uIŠË W¾O³Ã«Ë W¾ýUMÃ«Ë WÃuHD?Ã«Ë WO×Bë W¹UŽdë sÄ WHK² Ä  ôU−Ä w bÁË ÆU¼dO?žË …√d*« W× Ë WO³?FAë WOÐd²Ã«Ë wF?L²:« qLFÃ«Ë rOKF?²Ã«Ë »U³AÃ«Ë lÄ ÊuKLF¹ U?ÎB ý ∑≤ sŽ qI?¹ ô UÄ lÄ …dýU?³Ä WOÐd?Fë œ—«u*« Wý—Ë XK «uð q «uð U?Nð«– …d²?Hë ÊuCž w? Ë Æ©±πππ ‡ ±ππ∂® rÃUFë w W?OK¼√  U ?ÝRÄ œ—«u*« W?ý—Ë Èbà ŸËdA*«  U?ÄuKFÄ ÊU?OÐ Èu²Š«Ë s?¹dšü«  «dA?Ž lÄ ¡ôR¼ Êœ—_«Ë ÊUM³ÃË sL?OÃ«Ë dB?ÄË 5D K sÄ W ?ÝRÄ ±µ∂ sŽ qI¹ ô U?Ä WOÐd?Fë ÆWOÃËœË WOLOKÁ≈ Èdš√  U ÝRÄ sÄË ÊULÔŽË »dG*«Ë f½uðË Ê«œu Ã«Ë V²Â U¼Òb ð WłUŠ Ë√ UΞ«d ú1 uN sJ2 XÁË ŸdÝQÐ »U²Jë ëdš≈ Í—ËdCë sÄò ÆåWK¹e¼ 5D K ¨ÍuÐdð ‡ týU dOMÄ ÆåW³;«Ë „d²A*« qLFë vKŽ ”UMë bŽU ð WKOÝË t½≈ò sLOë ¨WOH× ‡ œuL×Ä …dJ w 5KÄUFÃ«Ë  öÄUFë ÂUL²¼« UÎ uBšË tOKŽ lKÒD¹ sÄ q ÂUL²¼« »U²Jë dO¦¹ò ‰uB(« VKÞ w Êu×K¹Ë ¨«cN wÐdŽ lłdÄ WOL¼√ vKŽ ÊuIÒKF¹Ë ¨wK¼_« qI(« Æå d uð v²Ä a ½ vKŽ ©…d UMë® WÃuHDë eÂdÄ ‡ wÃuO½U³Ý« WKO³½Ë włËdÝ vMÄ —UÞ≈ sŽ Ãd ¹ ÍcÃ«Ë WA¼bÃ«Ë ‰ƒU ²Ã« ‰öš sÄ rÒKF²Ã« vKŽ »U²Jë «c¼ U½bŽU ¹ò ÆåuA(« ÊUM³Ã ¨jAMÄ ‡ w½Ułbë e²FÄ U½e«dÄ vKŽ »U²Jë «c¼ q¦Ä rOLFð bOH*« sÄ ÆoÞUM*« …œUÁ V¹—bð w »U²Jë bOH¹ò ÆårNLNð w²Ã« lO{«u*« V Š …œUIë UNKLF² ¹ YO×Ð bOFBë ÈdÁ w dBÄ ¨»Ò—bÄ ‡ qOAOÄ w½U¼ vKŽ tÒC×¹Ë ¨t²OÃUFH½«Ë t²OÃU&—≈ sŽ ÃËd)« vKŽ tLždÔ¹ ¨qIFKà >b% »U²Jëò ÆåUMðöJA* ‰uK(« W−ÄdÐ w UNÄb ² ½ W¹bI½ WO½öIŽ w ÃuÃuë ÊUM³Ã ¨YŠUÐ ‡ m¹UBë œU¹“ rNKÂUAÄ w r¼dOJHð lÒÝu¹Ë qFHë vKŽ ”UMë …—bÁ sÄ b¹e¹ UÎ−N½ »U²Jë ÕdD¹ò WOKš«bë vMԳë »U²Jë «c¼ ZN½ sÒ ×¹Ë ÆÆÆrNðU¾OÐ w qÄ_« qÄ«uŽ ÊuHA²J¹Ë o¹dHë qLŽ j/ qšbÔ¹Ë  UOÃËR LKà qC √ UÎF¹“uð l−A¹ YO×Ð  U ÝRLKà Æå «cë vKŽ œUL²Žô« √b³Ä “ÒeF¹Ë ¨—«dIë –U ð« w W—UA*«Ë Ʊππ∂ ¨»U²Jë ‰uŠ WOLOKÁ≈ qLŽ Wý—Ë ZzU²½ sÄ Æå”UMë lÄ q «u²Ã«Ë qÄUF²Ã« w Í—c'« ‰uײKà …«œ√ u¼Ë Æ“ôË l²2Ë ÍdŁ qOÃœò Ʊππ𠨻U²Jë WFł«dÄ w WOLOKÁ≈ qLŽ Wý—Ë sŽ
 15. 15. P1- 14 ¸ ±¥  wK¹≈ ∫‰uB?Hë d¹uDðË nOOJðË WF?ł«dÄ w WÝu?LKÄ WL¼U ?Ä ÂbÁË UNO? „—Uý ¨±∞ ¨¥ ¨±® —U−Š nÝu¹ ¨©π ¨∏ ¨∂ ¨µ ¨±® VÝU ÂU Š ¨©±∞ ¨∂ ‰uBHë® ÃdŽ_« ¨©±± ¨∑ ¨±® b?LŠ√ .dJë b?³Ž ¨©±∞ ¨π ¨¥ ¨≥ ¨≤ ¨±® wÃu?O½U?³Ý WKO?³½ ¨©U¼dO?žË pÃUÄ Æœ ¨©π ¨µ ¨≤ ¨±® ÊuD½√ b¹d Æœ ¨©∏ ¨≥ ¨≤ ¨±® œuL?×Ä …dJ ¨©∏® UÐUÝ v OŽ ¨©π ¨∂ ¨¥ ¨≤ ¨±® lO³?Ý Õö ¨©±± ¨∏ ¨∑ ¨∂ ¨µ ¨≥® włËd?Ý vMÄ ¨©¥ ¨≥® WMODÁ 5 ?Š ¨©±∞ ¨π ¨≥®  ËdŁ œU?LŽ ¨©¥ ¨≤® d¼e?Ä Èu?$ ¨©¥ ¨±® —“UŽ w?Ð√ dO?³Ã√ ©U¼dOžË ¨±± ¨π ¨≥® w³OÐ +Už ¨©±∞ ¨π ¨∏ ¨¥ ¨≤ ¨±® 5M Š ¨©∂ ¨µ® rOJ(« b³?Ž WOÄU?Ý ∫WFł«d*« w „—U?ýË d¹uD²Ã« w …bOH?Ä «Î—UJ √ ÂbÁË d(« vLKÝ ¨©±∞ ¨≤ ¨±® ÁœU Ð Èd– ‰ULł ¨©µ® w½Ułbë e²FÄ ¨©µ® ‘«u¼ ¡U OÄ ¨±® qOMë d¼UÞ f¹—œ≈ ¨©±± ¨∑ ¨µ ¨≤ ¨±® Õd ÊULOKÝ Æœ ¨©∏® ÊUN³½ œUFÝ ¨©∂ ¨±® ¨©≥® ‰UI ë vÄ«eš ¨©π® týU dOMÄ ¨©µ ¨∑® s¹bë —u½ U1— ¨©∏ ¨∂ ¨µ ¨±® ZÄœ UNÄ ∫W—UAÄ sÄ W?Fł«d*« WOKLŽ  œUH²Ý«Ë dONÝ ¨©∏® œ«bý ÍœU ¨©∏® Ãd?Hë bM¼ ¨©∏® Ê«bLŠ bLŠ√ ¨©µ® U¹d“ ÍœUM¼ ¨©±∞ Æ©∏® e¹eŽ ¡UMŁ√ WOK×?Ä qLŽ W?ý—Ë ¥∞ sŽ qI¹ ô UÄ WOÐd?Fë œ—«u*« Wý—Ë ¡U?Âdý rÒE½Ë ¨»dG*«Ë f½uðË ÊULŽË dBÄË sLOÃ«Ë 5D K w »U²Jë  «œu Ä —U³²š« qŠ«dÄ sÄ WHK²? Ä œ—«uÄ d?¹uDð w Ë rNKLŽ w WO?³¹d−?²Ã«  «—«b ù« «uÄb? ²Ý« U?L …œu Ä Â«b ?²ÝUÐ WFÝuÄ V¹—bð …—Ëœ XLE²½«Ë ÆWO³¹—bð “—Ë  «dA?½Ë  U³O²Â …dJ lÄ „«d²?ýôUÐ ÊuD½√ b¹d U?NDÒA½ ¨s½—UÐ «œ«— sÄ …—œU³0 sL?Oë w »U²Jë Æ©±πππ® bLŠ√ .dJë b³ŽË œuL×Ä ±ππ∂ر±Ë ±ππµØ∑® WOLOKÁ≈ qLŽ  Uý—Ë ÀöŁ WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë XLÒE½ t²Fł«dÄ w W—UA*« …dz«œ lOÝuðË »U²Jë  «œu 0 n¹dF²Ã« ·bNÐ ©±πππØ¥Ë ¨w½U ½ù« qO¼Q²Ã«Ë WOÄ_« u×Ä WOF?Lł® —“UŽ wÐ√ dO³Ã√ ∫«u½U Êu—UA*« ÆÁd¹uDðË ¨wFL?²:« rOKF?²Kà dÄUð W? ÝR?Ä w ÝRÄ sÄ ¨Íu?Ðdð® týU d?OMÄ ÆœË ¨©ÊUM³Ã …dJ Ë ¨©”bIë ¨W?OMOD KHë WO³Dë WŁU?žù« ÊU' œU%«® WMODÁ pÃU?Ä ÆœË ¨©”bIë ÍuÐdð —U?A² ?Ä® ÊuD½√ b¹d? ÆœË ¨©sLOë Øe?F𠨡U³½úà Q?³Ý WÃU?ÂË® œuL?×Ä œULŽË ¨©dBÄ ¨W?O³FAë WOÐd²Kà WO½uJ *« WM−Kë® lO³?Ý Õö Ë ¨©dBÄ ¨w× Ë Õd ÊUL?OKÝ ÆœË ¨©dBÄ ¨WOLM²Ã«Ë rOKF?²Ã« WÄb) vÝuÄ WÄöÝ W? ÝRÄ®  ËdŁ e²F?ÄË ¨©UÎOÃUŠ ¨eMJÐu¼ e½uł W?FÄUłË UÎIÐUÝ ¨…d¼U?Ië w WOLM²Ã«  UÄb?š eÂdÄ® WO?FLł® ÃdŽ_« wK¹≈Ë ¨©ÊUM³Ã ¨W?O³FAë ÊuMH?Kà wÐdFë  UÄuKF*« eÂd?Ä® w½Ułbë ¨Íu?LM²Ã« ·dA?ë s¹“ WJK*« lL−?Ä® 5M ?Š 5 ?ŠË ¨©ÊUM³Ã ¨WO?×?Bë W¹UMFë WKO?³½Ë ¨©sLOë ¨…d?Ý_« W¹UŽdà  «—UO?š ŸËdA?Ä® rOJ(« b³?Ž WO?ÄUÝË ¨©Êœ—_« Àuž œU%«® ”UÄ ÊU?OÝuÃË ¨©…d UMë ¨WÃuHDë eÂdÄ® włËd?Ý vMÄË wÃuO½U³Ý ÂU ?ŠË ¨©5D K ¨wKO¼Q²Ã« «œdðu½ ZÄU½dЮ ‘«u¼ ¡U? OÄË ¨©5?D K ¨‰UHÞ_« WOÐd²Kà W?O½uJ *« WM−Kë® d¼eÄ Èu$Ë ¨©dB?Ä ¨”U²¹—U Øw²OÝ e?ÂdÄ® VÝU WOLM²Ã«Ë  U¹U?HMë W'UF* w³¹d−²Ã« e?Âd*«® ÁœU Ð Èd– ‰ULłË ¨©ÊUM³Ã ¨WO?³FAë —u½ U1—Ë U¹d“ ÍœUM¼Ë œ«b?Š wÄË —U−Š nÝu¹Ë w³OÐ +U?žË ¨©dBÄ ¨WO?¾O³Ã« Æ©WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë® ZÄœ UNÄË ÊUN³½ œUFÝË s¹bë oOŁuð w  —b?? d¹—U?Ið ∫»U²Jë W¹UJŠ ¨dOOG²Ã« qł√ sÄ V¹—b²Ã« ¿ qL??Ž W?ý—Ë ‰u?Š d¹d??Ið ‡ ±∂ ¨’d³Á ¨UÐU½U¹¬ ¨W?OLOKÁ≈ Ʊππµ u????OÃu?¹Ø“u9 ≤∞ ¨WOÐdFë œ—«u*« Wý—Ë —«b ≈ Ʊππµ jO?D ðË Ÿö?D²???Ý« ¿ w —UJ √ »U??²? ŸËd?A?Ä d¹d??I𠨔UMë lÄ q?L?Fë ¨W?OL?OKÁ≈ qL?Ž Wý—Ë ‰u?Š ‡ ≤≤ ¨’d???³????Á ¨UÐU?½U¹¬ œ—«u*« W?ý—Ë Æπ∂ر±Ø≤¥ ÆWOÐdFë »U²Â ŸËd?AÄ sŽ …dA½ ¿ ¨wF?L?²?:« ¡UM³Ã« w —UJ √ ¨W??OÐd??F?ë œ—«u*« W??ý—Ë Æ±ππ∂ر≤ »U²? ŸËdA?Ä åWMK²Šò ¿ ¨”UMë lÄ qL??Fë w —UJ √ œ—«u*« W?ý—Ë ÆełuÄ d¹d?Ið Ʊππ∑Ø∑Ø≤± ¨WOÐdFë Fiona Samual, ¿ Monitoring and Evalua- tion for the Project: Strengthening the Re- source Capacity of Arab NGOs. WUS/ ARC, Dec., 1996. Training For Trans- ¿ formation Book Project. Narrative Reports, ARC 1996 - 1999. WOÐdFë WF³Dë W¹UJŠ
 16. 16. P1- 15 ¸ ±µ  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ rÃË WÝuLKÄ WL¼U Ä «uÄb?Á «u½uJ¹ Ê√ sJ1 s¹cë lOLł sÄ ŸËdA*« o¹d —c²F¹Ë Æ«ÎuNÝ r¼ƒULÝ√ dÂcð ∫w¼ WOÃU²²Ä  «œu Ä »U²Jë sÄ vÃË_« WF³Dë ÃU²½≈ o³Ý Æ©œËË«œ bFÝ√® WOK _« ’uBMKà WKÄUJë WO d(« WLłd²Ã« …œu Ä ˚ Æ©±ππµØ∑® vÃË_« WOLOKÁù« qLFë Wý—uà ∫vÃË_« …œu *« ˚ Æ©π∂ر±® WO½U¦Ã« WOLOKÁù« qLFë Wý—uà ∫WO½U¦Ã« …œu *« ˚ UÎB? ý 5 L?š sÄ d¦Â√ vKŽ XŽÒ“Ë …b¹b?ł  ö¹bFð ∫W¦ÃU?¦Ã« …œu *« ˚ Æ©±ππ∑Ø∑® W ÝRÄË W?¦ÃU¦Ã« W?O?LOKÁù« qL?Fë W?ý—Ë bFÐ w³¹d?& —«b? ≈ ∫WFЫdë …œu? *« ˚ Æ©±πππØ¥® Æ…b¹bł  ö¹bFð ∫W ÄU)« …œu *« ˚ ÆvÃË_« WF³Dë Ác¼ UNOKŽ UMOMÐ w²Ã« w¼Ë ∫WÝœU ë …œu *« ˚
 17. 17. P1- 16 ¸ ±∂  U²ÃbëZÄU½dÐ∫»U²Jë‰u √ d¹uDð - YO?Š ¨w³¹—b?²Ã« Delta¿ U?²Ãœ ZÄU½dÐ vÃ≈ »U?²Jë ‰u? √ œu?Fð ÆåTraining For Transformationò ÍeOKJ½ù« tK? QÐ »U²Jë Èu²?×Ä —U³?²š«Ë V¹—bð ÈdłË Ʊπ∑¥ ÂUŽ cMÄ U?OMO w qLFë qOL?Oð wÃUÝË Ú»uÔ¼ Úʬ  √b²Ð« ÊuL²M¹ »—b²Ä nÃ√ µ∞ sÄ d¦Â√ w «ËdÒŁ√ ¡ôR¼Ë ¨wFL²−Ä bzUÁ ¥∞∞ sÄ d¦Â√ ¨WOÐU³ýË ¨WOzU ½  UŽuL−ÄË WOÄ_« u?×Ä  UŽuL−Ä UNMÄ ¨WŽuL−Ä wHÃ√ vë Ëb³Ã« lÄ qLFë  U?ŽuL−ÄË ¨WO?Ž«—“ ZÄ«dÐË ¨WOFL²?−Ä WO×  UŽu?L−ÄË Ác¼ V¹—b²Ã« qzUÝË  dA²½« U?Ä ÊUŽdÝË ÆU¼dOžË ¨…—«œù«Ë ¨qšbë 5 %Ë ÆU¼dOžË 5D K Ë Ê«œu Ã«Ë ÊUM³ÃË dBÄË bMNÃ«Ë U¹dO−O½Ë ÍuÐU³1“ w ∫w¼ WOÝUÝ√ b «Ë— w oLFë w …dE½ åw³¹—b²Ã« U²Ãbëò ZÄU½dÐ ZÄb¹ ¨ÍbIMë „«—œù«Ë wŽuë w ÍdÚ¹dÚ uÃÚËUÐ ∆œU³Ä Ʊ ¨WO½U ½ù«  UÁöFë vKŽ V¹—b²Ã« Æ≤ ¨wLOEM²Ã« —uD²Ã«Ë ¨WŽuL−Ä w qLFë Æ≥ ¨wŽUL²łô« qOKײë Æ¥ ÆdOOG²Ã« w wðu¼öë ÂuNH*« Ƶ ∫U²Ãbë dN½ rÝ— w œ—«u*« Ác¼ ÷dŽ sJ1Ë Delta = Development, ¿ Education and Leadership Teams in ActionÆ w WOÝUÝ√ b «Ë— U²Ãbë ZÄU½dÐ ∫w³¹—b²Ã« wŽuë w Íd¹d uÃËUÐ ˚ ÍbIMë „«—œù«Ë  UÁöFë vKŽ V¹—b²Ã« ˚ w qLFÃ«Ë WO½U ½ù« WŽuL−Ä wLOEM²Ã« —uD²Ã« ˚ wŽUL²łô« qOKײë ˚ w wðu¼öë ÂuNH*« ˚ dOOG²Ã« »U²Jë ‰u √
 18. 18. P1- 17 ¸ ±∑  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ÍdÚ¹d uÃÚËUÐ ∆œU³Ä Ʊ ÍbIMë „«—œù« Ë√ wŽuë w ∫w UÎOKLŽ UÎÐuKÝ√ ÕdD¹Ë ¨WOLM²Ã«Ë rÒKF²Ã« w rO¼UHÄ ÍdÚ¹d uÃÚËUÐ ÂbI¹ ¨UÎDA½ UΫdý≈ 5OMF*« ”UMë „«dý≈ ˚ ¨À«d²Âù« ÂbŽË …ôU³Äöë d  ˚ ÆUιbI½ UÎOŽË  öJA*« »U³Ý√ wŽË d¹uDð ˚ wŽuë w W?OÝU?Ý_« ÍdÚ¹d ∆œU?³Ä »U?²Jë sÄ ‰Ë_« qBHë ÷d?F¹Ë ¨lO?{«u*« ŸöD²Ý« w YÃU?¦Ã«Ë w½U?¦Ã« ÊöB?Hë Y׳¹Ë Íb?IMë „«—œù«Ë  UI?O³Dð ÕdDO lЫdë qB?Hë UÄ√ ÆÍdÚ¹d ∆œU³?Ä oO³D²Ã WA?ÁUM*« qš«bÄË ÆWO³FAë WOÐd²Ã« ‰U−Ä w ÍdÚ¹d WO½U ½ù«  UÁöFë vKŽ V¹—b²Ã« Æ≤  UŽuL:« sL{ qLFÃ«Ë V¹—b²Ã« sÄ V½«uł sÄU¦Ã«Ë lÐU? Ã«Ë ”œU Ã«Ë fÄU)« qBHë ÷dF¹Ë w Íd¹d ∆œU³Ä “=e?F¹ UÄ WŽuL−Ä w qLFë vKŽË W?O½U ½ù«  UÁöFë vKŽ WOÃULAë UÂdOÄ√ w åWO½U ½ù«  UÁöFë WÂdŠò UM²LKŽ bÁË Æ—«u(«Ë rÒKF²Ã« ∫sŽ dO¦Jë rNðu ÊQÐ lO?L'« dFA¹ YO?×Ð ¨UÄ WŽuL?−Ä w åwLÒKFð ŒUMÄò oKš ˚ ÆWDAMë W—UA*« w —«dŠ√ rN½√Ë ŸuL Ä WOŠË— vKŽ ÿU?H(«Ë UNðUL?NÄ “U$≈ qł√ sÄ WŽuL?:«  UłUŠ „«—œ≈ ˚ ÆrNðU½UJÄ≈ qC QÐ WL¼U *« U¼œ«d √ lOL' `O²ð ZÄU½dÐ jOD ð o¹dÞ sÄ ¨WDA½ W—UAÄ lOL'« W—UAÄ vKŽ WE U;« ˚ ÆUL¼dOžË ¨ÊUJÄù« bMŽ …dOG  UŽuL−Ä w qLFÃ«Ë „d²AÄ qLŽ w h ý q „—UA?¹ Ê√ vKŽ bÂRð w²Ã«Ë —«dIë –U ð« W?OÃPÐ ÂUL²¼ô« ˚ ÆU¼cOHMð tÄ«e²Ã« w Ë  «—«dIë „ö²Ä« ÆdÄ_« vŽb²Ý« UÄ «–≈ UÎMKŽ  UOÝU (« ÕdÞË ¨dŽUA*« ¡«“≈ WOÝU (« ˚ ôË ¨ «u _« lOLł lL Ôð YO×Ð ¨·ö?²šô«Ë s¹U³²Ã« lÄ ¡UÒM³Ã« qÄUF²Ã« ˚ Æ»U× ½öà dDCÄ t½√ bŠ√ dFA¹ ÆÂUE²½UÐ w—UA²Ã« rOOI²Ã« «b ²Ý« ˚ q bŽU ¹ »u?KÝ√ w ¨tMÄ tÃU³I²Ý«Ë d?šü« vë ©dŁ_«® œËœd*« ŸUł—≈ ˚ qL?Ž ÊËœ ‰u% w²Ã« oz«u?Fë vKŽ VKG?²¹ Ê√Ë —uD²¹ Ê√ vKŽ h ?ý Æo¹dHë WÂdŠ œ«Ë— sÄ WO½U ½ù«  UÁöFë ∫WOÃULAë UÂdOÄ√ w ©±∂µ ’® VÚOł „Uł ˚ ©≤∑∑ ’® ÊÚdÐ p¹—≈ ˚ ©±¥≤ ’® ‰uM ÂuJÃUÄ ˚ ©≥± ’® uKÚÝUÄ ÂU¼«dÐ≈ ˚ r¼dOžË
 19. 19. P1- 18 ¸ ±∏  Âb ¹ ô U?ÎOð«– UÎÝU?LG½« U?NH uÐ  «œU?I²½« W?Âd(« Ác¼ vÃ≈ XN?łË bÁË …bŠuKà ÊUL{ u¼  UO−NM*« Ác¼ q¦Ä «b ²Ý« s Š ÊQÐ sÄR½ UMMJÃË Æ”UMë  UŽuL?:« sL{  UÁUIA½« UM¹√— U?Ä «ÎdO¦ÂË ÆWOÁ«b?B*«Ë …dÐU¦*«Ë «e²Ãô«Ë ÆrN¹bà nÁ«u*« Ác¼ q¦Ä nF{ V³ Ð w W¹uO?Š Èdš√Ë WŽu?L−Ä 5ÐË d?š¬Ë h ý 5Ð bO?'« ‰UBðô« Ê≈ ÆqL?Fë w Ÿ«bÐù«Ë ŸU b½ù« vKŽ ÿU?H(«Ë h ?ý q  UÁUÞ qC? √ “«dÐ≈ w ¨UÎFÄ ¨qHDÃ«Ë mÃU³Ã«Ë bëuë  UOB ý œułË „—b¹ Ícë qOKײë w b$Ë Ê√ w q¦L²*« Íbײë vKŽ VÒKG²?ë w W Uš Î…bzU ¨©”œU ë qBHë® UMÄ q w²Ã«Ë qHDÃ«Ë bëuë  UOB ý “ÒeFð WOÄd?Në UMðU ÝRÄ w WLzUIë  UÁöFë Æ‚œUBë ‰UBðô« Uιbł oOFð w VÚOł „U?ł qÄQð Ê≈ ÆWÂdŠ Ë√ WŽu?L−Ä Í_ W¹uO?Š WOì WI¦Ã« ¡UMÐ Ê≈  Uý—Ë q jOD ?²Ã UÎÝUÝ√ qÒJý b?Á WÃUÒFHë W?I¦Ã« ¡UM³Ã W¹—Ëd?Cë qÄ«uFë WŽuL−?Ä Í√ w  UłUŠ lЗ√ VOł „—b² ¹Ë Æw³¹—b?²Ã« åU²Ãbëò ZÄU½dÐ qLŽ w ÍuCŽ qJAÐ WI¦Ã« WOLMð ·bNÐ wÃU²Ã« q K ²Ã« sL{ UNFÄ qÄUF²Ã« V−¹ ∫w¼  UłUŠ lЗ_«Ë Æ©fÄU)« qBHë® WŽuL:« q³I²Ã« sÄ ŒUMÄ oKš Æ√ ∫sŽ  UÄuKF*« „—UAð Æ» ¨rNðUFÁuðË 5—UA*« ‡ UNFÄ qÄUF²Ã« ÊËœu¹ w²Ã« U¹UCIë ‡ ·«b¼_« b¹b% Æà ÆqLFë qł_ rOEM²Ã« Æœ wLOEM²Ã« —uD²Ã« Æ≥ WŽuL?−Ä sÄ l³M¹ w³¹—b²Ã« U²Ãbë ZÄU½dÐ w r¼U *« YÃU?¦Ã« dNMë b «— Ê≈ u¹U¼Ë√ W¹ôË w wðU?MO? ÚMÝ WM¹b?Ä w å©MDI group® Í—«œù« rO?L?B?²Ã«ò  UŽuL:« býdð w²Ã« U¹ƒdë b¹b% WOL¼√ vKŽ WŽuL:« Ác¼ œbAð ÆWOÂdOÄ_« W—U?A*« 5ÐË U¹ƒdë Õu{Ë 5Ð jÐdð w¼Ë ÆUNà …œu?AM*« ·«b¼_« b¹b%Ë WŽu?L:« w «e²Ãô«Ë …b?ŠuÃ«Ë ·«b¼_« b¹b% w lO?L'« q³Á sÄ WÃU?ÒFHë  U?ŽuL?:« …UO?Š w ”d'« qJý Öu/ “d?³¹ U?NMÄË Æ©lÝU²Ã« qB?Hë® Æ U ÝR*«Ë wŽUL²łô« qOKײë Æ¥ qOK% vKŽ ©dýUFÃ«Ë YÃU¦Ã«Ë w½U¦Ã« ‰uBHë® wŽUL²łô« qOKײë U½bŽU ¹ rN vÃ≈ Îôu Ë WOB Aë  öJA*« “ËU&Ë ÕU²H½ô« vKŽË  öJA*« ‰u √ bNF*« sÄ b «dë «c¼ l³M¹Ë ÆozUI(«Ë d?ŽUA*« 5Ð jÐdÃ«Ë ¨tðUCÁUMðË lL²:« sÄ b¹bFÃUÐ UMF?²Ý« ÍcÃ«Ë ¨©INODEP® f¹—UÐ w »uF?Aë d¹uD²Ã w½uJ *« ÆUNMŽ …—œUBë WOFL²:« qOKײë  «Ëœ√ »U²Jë ‰u √
 20. 20. P1- 19 ¸ ±π  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ∫ UłU(« sÄ  U¹u² Ä WFЗ√ 5Ð Ê“«u²Ã« vKŽ WE U;« WFЗ√ 5Ð ÌÊ“«uð …U?Ž«dÄ sÄ wFL?²:« qLFë WÄe?²KÄ WŽuL?−Ä Í_ bÐ ô ∫ UłU(« sÄ  U¹u² Ä ¨ÊU ½≈ q  UłUŠ ˚ ¨WŽUL'« Ë√ WŽuL:«  UłUŠ ˚ ¨W ÝR*«  UłUŠ ˚ ÆlÝË_« lL²:«  UłUŠ ˚ sÄ Èu?² Ä Í√ w?  UłU(« q?¼U& Ê≈ ∫WÂd(« ¡UMÐ oOF¹ qKš vÃ≈ ÍœR¹ ¨ U¹u² *« Ác¼ Æt²OL¼√ tà œd q Ê√ wMF¹ «cN ¨”UMë tÝUÝ√ lL²−Ä ¡UMÐ vÃ≈ UM×LÞ «–≈ Æ√ ÆrNHF{Ë rNðuÁ ◊UI½Ë rNðUO½U?JÄ≈Ë œ«d _«  UłUO²Š« wŽ«d½ Ê√ V−¹ ¨tOKŽË «e?²Ãô« e¹eFð q?ł√ sÄ œdHë W?O? H½ Êu¹œU?O?Ië rNH?¹ Ê√ wŽb²? ¹ «c¼Ë ÆrNFÄ ÊuKLF¹ s¹cë ”UMë eOH%Ë ŸU b½ô«Ë …uÁ œb& ¨w?ÐU−¹≈ fH½Ë W³×?Ä ÕËdÐ r²ð w²Ã«Ë ¨‰œU³²*« bIMë W?OKLŽ Ê≈ ÆUÎFÄ Ê¬ w WŽuL:«Ë œdHë U¼œ«d √ qÄUF²¹ w²Ã«Ë …dOGBë U?NðUŽuL−Ä w WÂdŠ Í√ …uÁ sLJð Æ» «–S ÆiF³Ã« rN?CFÐ ÊuLŽb¹Ë ÊÒu?LM¹Ë ¨dšü« r¼bŠ√ ·dF¹Ë ¨t?łuà UÎNłË rN UMOK?F ¨…dO?GBë  UN?ŽuL:« Ác¼ sL?{ ÊËUF²Ã«Ë W?I¦Ã« e¹e?Fð UM¾ý –U ð«  «—UNÄ qLA?¹ «c¼Ë ÆWO—UA²Ã« W¹œUOIë  «—UN*«Ë W?ŽuL:«  UOÄUM¹œ ÆU¼dOžË rOOI²Ã« VOÃUÝ√Ë  UŽ«eMë qŠË  «—«dIë s¹cë ”UMë qL?Ž sÄ d?¦Â√ r?NKLŽ ÂËb¹ o¹d?H? ÊuKL?F¹ s¹cë ”UMÃ«Ë fOà o¹dHë ¡U?MÐ w tOC/ Ícë XÁuÃ«Ë ÆWÃe?Ž w Ë√ s¹œdHMÄ Êu?Ž—UB¹ WŽuL:« Èbà WOÃUFHÃ«Ë ŸU b½ô« e¹eF?²Ã W½UL{ u¼ qÐ XÁuÃ«Ë bN−Kà WFOCÄ ÆWMOF*« ¨ U ÝR*« lÄ qLFë n ÔË b?ÁË ÆWO Ozdë l¹—UA*«  U ÝR*« cHMð Æà d¦Â_«  U ?ÝR*« —UO²š« UMOKŽË ÆbÄ_« WK¹uÞ …dO? Ä qJý vKŽ ¨UNKš«œ w Ë Ë√ ¨ «œU%ô« Ë√ ¨w×Bë “U?N'« Ë√ ¨wLOKF²Ã« “UN?'« ÊuJð bÁ Ác¼Ë Æ«ÎdOŁQð ÆU¼dOž Ë√ ¨ÂöŽù« qzUÝË Æ—«dL?²ÝUÐ lÝË_« lL²?−LKà UMLN? —uD½ Ê√ UMOKŽ ¨t ?H½ XÁuë w Æœ wŽU?L²łô«Ë wÝU?O Ã«Ë ÍœU?B²?Áô« qOKײë sÄ Ã–U?/ vë ÃU²×?½ «cNÃË ¨lL²?:« w WOL¼√ d¦?Â_« V½«u'« jÐ—Ë nOMB²Ã«Ë WEŠö*« vKŽ U½b?ŽU ð ÆWMOFÄ WKŠdÄ w «ÎdOŁQð d¦Â_«Ë WKÄUFë WOŽUL²łô« ÈuIë rN Ë
 21. 21. P1- 20 ¸ ≤∞  pÃUM¼ fOÃò åb¹U×Ä rOKFð sÄ ÍdÚ¹d uÃÚËUÐ ¨q³Á sÄ U¹dð rà UÄ ÊU¹dð ÍUMOŽò ¨q³Á sÄ UFL ð rà UÄ ÊUFL ð ÍU½–√ ¨»Ë—bë —«dÝ√ ÍUÄbÁ nA²J²Ý ÆrNÔðUOŠ UNÚKÔIÓð rà  ULK ÊuÃuI¹ sÓÄ w WI¦Ã« bI QÝË ÊU² ³Ã« ÒbFÔ¹ Ícë w½U² ³Ã« q¦Ä dE²½QÝ wM½√ dOž ÆålOÐdë w d¼eÔOÝ Ìœ—uà nOÂË tðUO×Ð qÐ ¨t³²Â UÄË ÔtL]KŽ U0 ô ‡ U?ÎOzUM¦²Ý« UÎL=KFÄ ‡ UÎL=KFÄ Íd¹d ÊU ÌrÃUŽ ¨qL?ł√ ÌrÓÃUŽ qł√ sÄ tÃU?C½Ë tÄ«e²Ã«Ë t?²O½U ½≈Ë t?HDà ∫U¼UO?×¹ ÊU WÝULŠË «bÁ≈ UNO ¨W¾OKÄ uÃËUÐ …UOŠ X½U «cà ÆsÄUC²ÃUÐ ÒZC¹ d¦Â√ w½U ½≈ ÆoLFë w ‚öš√Ë >b%Ë ‰ULAë w WFÁ«uë tHÚO Ú¹— …bKÐ w vDÝuë WI³Dë sÄ WKzUŽ w Íd¹d bÃË ‰öš dI?Hë sÄ v½UŽ Ʊπ≤± d³L?²³Ý؉uK¹√ ±π a¹—U²Ð q¹“«d?³Kà wÁdAë t²KzU?Ž ¡«dŁ sÄ rždë vKŽ  UMOŁö¦Ã« w d?O³Jë ÍœUB?²Áô« —UON½ô« …d?² Íu½U¦Ã« tLOKFð r²¹ Ê√ ŸUD²Ý« ¨œôË_« rEFÄ WKÂUý dOž vKŽË ¨tMJà Æw³ Më UNMÄ ÃËeðË W?ÝÒ—b*« ¨U ÚÃ≈ vI²Ã« YOŠ W?FÄU'« w Êu½UIë W?Ý«—œ lÐU²¹Ë Æ±π¥¥ WMÝ w UÎDýU½ —U ¨tÄ√ sÄ dOŁQ²ÐË ¨WOÃU?GðdÐ WÝ—bÄ w «Î–U²Ý√ Íd¹d `³ √ w²Ã« rKEë Ÿ«u½√ nK²? Ä W'UF* WK?OÝË UNO? È√— w²Ã« WO MJë  U?Âd(« sÄ ‰UI?²½öà WłU?(«Ë wŽuD²Ã« qLFë œËb?Š WŽd? Ð „—œ√ ÆtÃuŠ U¼b?Ný Æå”UMë lÄò qLFë vÃ≈ å”UMë qł_ò qLFë œ«œ“« YOŠ …d?OIHë tH?ÚO Ú¹— ¡UOŠ√ w  UMO? L)« w qLŽË Íd¹d? ‘UŽ rKEë s* t½√ wà 5³ð bIÃò ∫b?ŽUB²ÃUÐ 5GÃU³Ã« b?MŽ WOÄ_« u×Ä vK?Ž ÁeOÂdð ÆåWÐU²JÃ«Ë …¡«dIë Êu dF¹ ô ΡU ½Ë ÎôUł— b$ Ê√ b¹bAë lL²:« lÁ«uà W¹uIë d¼UE*« ÈbŠ≈ w¼ W?OÄ_«ò ∫ Ê√ tð«– ÂUL²¼ôUÐ kŠô bÁË j³ðd¹ W?OÄ_« u?×Ä w b¹b?ł ÁU&« d¹uDð vë tÐ pÖ Èœ√Ë Æ剜U?Fë d?Ož ÆårÃUFë …¡«dÁ rÒKFð lÄ WLKJë …¡«dÁ rÒKFðò‡Ð tðd³š sŽ U?NŽu{uÄ vI?²Ý«Ë ¨Á«—u²Âœ WŠËdÞ√ ±πµπ W?MÝ Íd¹d V²Â tMOOFð vë œU?Á dO³Â ÊU ?ײÝUÐ XKÐuÁË ÆWÐU²JÃ«Ë …¡«d?Ië rOKFð ‰U−Ä w ZÄU½dÐ o MÄ ±π∂≤ WMÝ `³ √ Æt?HÚO Ú¹— WFÄU?ł w rOKF²Ã« WH K b?OLŽ wMÞuë ZÄU½d³Ã« fOz— XKð w²Ã« WM ë w sÒOŽË t?HÚO Ú¹— w lÝ«Ë wLOKFð Ê√ sJ1 ¨åW¹—U?CŠ WIK?Šò ≤∞∞∞∞ ¡UA½ù jDš ÆW?OÄ_« u; wK?¹“«d³Ã« ÆårNðUOŠ WÐU²ÂË rNFÁ«Ë …¡«dÁò UNÃöš sÄ ÊuGÃU³Ã« rKF²¹ Ʊπ∂¥ WMÝ ÍdJ ?Fë »öI½ô« b?FÐ WO?Ä_« u?; wK¹“«d³Ã« ZÄU½d?³Ã« wGÃ√ Uβ?O³¦ð U?OHOÃuÐ vë U?ÎIŠô tO?H½ -Ë ÊUOB?FÃUÐ rNð« Ê√ bFÐ Íd¹d? s−ÝË tłË vKŽ ¨XM−Ý bIÃò ∫UN?OKŽ oÒKŽË Æåb¹U×Ä rOKFð sÄ pÃUM¼ fOÃò ∫t²¹dEMà Íd¹d uÃËUÐ ÍdÚ¹dÚ uÃÚËUÐ ±ππ∑ ‡ ±π≤±
 22. 22. P1- 21 ¸ ≤±  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ÆårOKF²Kà WOÝUO ë WFO³Dë V³ Ð ¨b¹bײë W ?ÝRÄ lÄ qL?F¹ ÊU U?LO? WI?Šöë  «uM ë w Íd¹d —UJ √ X?−C½ tKLŽ `³BOÝ UÄ WÐU?²Â √bÐË 5GÃU³Ã« rOKFð vKŽ wKOAð w wŽ«—eë Õö ô« WO?LOKF?²Ã« ‰u _« Ác¼ ‰öš s?ÄË Æås¹bNDC*« rOKFð ‰u? √ ò ∫Í—u;« W?OÝU?O Ã«Ë W?OŽU?L²?łô«  U?CÁUM²Ã« rNMÄ Êu?GÃU?³Ã« rKF²?OÝ W¹—c?'« —U ?Ä w ® W¹œUND{ô« lÁ«uë qÄ«uŽ b?{ ÊuDAM¹ ·uÝË W¹œUB?²Áô«Ë Æ©åwŽuë e¹eFðò Íd¹d tOKŽ oKÞ√ UNOKŽ oKÞ√Ë Æå5łbðò WÐU¦0 U¼d³²?F¹ w²Ã« WLzUIë rOKF²Ã« WLE½√ Íd¹d Ê«œ√ sÄ lz«œuë ÊuÒIK²¹ ÊuO³K ë cOÄö²Ã« YOŠ ¨©W?O dBÄ® åWÒOJÚMÓÐ WLE½√ò dO³Fð rOKF?²Ã« Íd¹d? Õd?Þ ¨pÖ qÐU?I?Ä w Æ—u?Ä_« qJÐ ·—U?Fë ¨å–U?²?Ý_«ò ∫WÂd(«Ë qÄQ²Ã« sÄ WLz«œ WOKLŽ bÃu¹Ë —«u(« bL²F¹ Ícë Íd¹dײë Èdš_« Íd¹d ‰U?LŽ√Ë ås¹bNDC*« rOKFð ‰u √ò »U?²Â Ê√ sÄ rždë vKŽ sÄ qF& w²Ã« UN²ÁË vKŽ …œUNý «cN ¨UNð¡«dÁ VFBð UÄ UγÃUžË UιdE½ …bIFÄ WOMOðöë UÂdOÄ√ w tÐ «Îb¼UA²Ý« d¦Â_« dJH*«Ë wÐd*« «c¼ UMÄu¹ v²Š Íd¹d ÆWGà ≥µ w …d u²Ä tÃULŽ√ Ê√ pÖ vKŽ bŽUÝ ‡ UOÝ¬Ë UOI¹d ≈Ë - 5Š qO _« YÃU?¦Ã« rÃUFë  u t½√ vKŽ U?ÎO*UŽ tÐ Íœu½ bÁ Íd¹d? ÊU Ʃs¹bHMÐ  «—uAMÄ® ±π∑≤ WMÝ «d²KJ½« w ås¹bNDC*« rOKFð ‰u √ò dA½ fK−Ä w ÎU Uš «Î—UA² Ä pÖ bFÐË œd —U¼ WFÄUł w «Îdz«“ «Î–U²Ý√ `³ √ w WOÝUÝ√ ‰Òu% WDIMÂò Íd¹d? —UJ √ XLNÝ√ ÆnOMł w w*UFë fzUMJë w bIŽ Ícë WOÄ_« u; w*UFë d9R*« ‰öš årÃUFë Èu² Ä vKŽ WOÄ_« u×Ä Æ±π∑µ WMÝ Ê«d¹≈  «d9RÄ d?CŠË  UMO½UL?¦Ã«Ë  UMOF³? ë …d² ‰ö?š «ÎdO¦? Íd¹d qÒIMð UO?Ý¬Ë UOI?¹d ≈ sÄ ÊUJÄ q w W¹—c'« W?OL?OKF²Ã« ZÄ«d³?ë rŽbà  «¡UIÃË UOMO?žuO½«uÐUÐË oO?³Ä«“«u?Ä q¦Ä WŽuM²?Ä Uν«bKÐ XKLýË W?OMOðöë UÂd?OÄ√Ë œUŽË ±π∑≥ WMÝ …d?Ä ‰Ë_ ÊbMà —«“ Æ—ËœUHK Ã«Ë «u?ž«—UJO½Ë UOëd?²ÝË√Ë 5GÃU³Ã« rOKFð ZÄU½dÐ WFł«dÄ w r¼UÝ YOŠ ±π∏∑ WMÝ …bײ*« WJKL*« vë ±ππ≥ dÐu²?ÂË√ ؉Ë_« s¹dAð w ÊbMà vë tà …—U¹“ dšPÐ ÂU?Á ÆÁd³½œ√ w Æ©ÊbMà WFÄUł® rOKF²Ã« bNFÄ w «ÎdO³Â «Î—uNLł UNMOŠ »cłË vë WOÞ«d?Áu1bë  œUŽ U?ÄbMŽ tMÞË vë …œuFë Íd¹d? WŽUD²?ÝUÐ `³ √ “U Ícë ‰U?LFë »e×Ð UÎI?OŁË UÎÞU³ð—« j³ð—« YOŠ ¨ UMO½UL?¦Ã« w q¹“«d³Ã« …d²Hà uÃËUÐ ÊUÝ w rOKF²Kà «Îd¹“Ë Íd¹d? sÒOŽ ÆuÃËUÐ ÊUÝ W¹ôË  UÐU ²½UÐ ÆWÐU²JKà t H½ ”ÒdJOà bŽUI²¹ Ê√ q³Á …dOBÁ ¨WO½U¦Ã« t²?łË“ XHÁË ÆU ÚÃ≈ vÃË_« t²łË“ …U Ë b?FÐ WO½UŁ …dÄ Íd¹d ÃËeð wIÐ t?{dÄ sÄ rždë vKŽË ¨t?{dÄ  «uMÝ w t?³½Uł vë u¹«—√ U¹—U?Ä U½√ Ætð«cà «ÎbÁU½ UÎLz«œË UÎGOKÐË UÎ−²MÄ WOłuž«bÐò ∫…dOš_« t³²? bŠ√ w «ÎdB² Ä ¨r=KF*«Ë ÊU ½ù« uÃÚËUÐ À«dð b$ ø«ÎbOł UÎOÐdÄ ÂuOë wÐd*« qF−¹ Ícë UÄ ‡ ©¥® åwð«cë ‰öI²Ýô« …¡«dIë rÒKFð ÊU «–≈ò ¨W dFÄ qF u¼ WÐU²JÃ«Ë Ê√ »öDë vKŽ V−O —Ëœ W¹«b³Ã« sÄ «Ëc ²¹ UN½≈ Æ5Žb³*« 5IK²*« œ«œdðË kHŠ WÃQ Ä X Oà lÞUIÄ sÄ rNà vDF¹ UÄ UN½≈ ¨qLłË  ULKÂË qÄQ²Ã« WÃQ Ä ÈdŠ_UÐ …¡«dIë WOKLŽ w rÝU(« WÃôbÃ«Ë ¨UNð«– WÐU²JÃ«Ë åWGKà WIOLFë
 23. 23. P1- 22 ¸ ≤≤  ∫Íd¹d uÃËUÐ ‰uI¹ rNLÒKF½ s¹cë ‰öI²Ý« Âd²×½ Ê√ sÄ ¨dš¬ ¡wý Í√ q³Á ¨bÐ ôò lMB¹ wÐd*« Ê_ ¨‰öI²Ýô« «c¼ “eF½ Ê√Ë ¨wð«cë ‰öI²Ýô« ÂuNHÄ vÃ≈ bM² ¹ Ícë rOKF²ÃU Æwð«cë u¼ tÃöI²Ý« pÃcÐ Æ…dÞU Ä VÒKD²¹ wð«cë ‰öI²Ýô« qł√ sÄË wð«cë ‰öI²Ýô« VÒKD²¹ ¨eOOL²Ã« ‰UJý√ sÄ qJý Í√ i —Ë b¹b'« ‰u³Á VÒKD²¹ ÆWH]OJÄ  UMzU ¨UÎO ¹—Uð ¨UM½√ ·dF½ Ê√Ë ¨WO UIŁ W¹u¼ Ìʬ w W¹d(«Ë ¨`ÄU ²Ã«Ë ¨ «cë lÄ ÂU− ½ô« VÒKD²¹ —UB²šUÐ u¼Ë UM½QÐ ·«d²Žô«Ë ÍdDHë oDM*«Ë ¨qÄ_«Ë ÕdHÃ«Ë ¨WDK Ã«Ë Æ‰ULJë vë dI²Hð  UMzU ‰öI²Ýô« qł√ sÄ W¹uÐd²Ã«  UOKLFë VK w —UJ √ ÀöŁ WLŁ ∫wð«cë WL¦ ∫‚UIA½« dOž sÄ rOKFð ô ÊQÐ ¡d*« lM²I¹ Ê√ V−¹ ¨ÎôË√ «cà ÆUNLÒKFðË UNLOKFð sÄ bÐ ôË ¨…UO(« w UNMŽ vMž ô W dFÄ rOIë —UÞ≈ w ¨UÎÄ—U UιbI½Ë UÎO−NMÄ ÊuJ¹ Ê√ sÄ rOKF²Kà bÐ ô ÆWOÃUL'«Ë WOIK)« “ËU−²¹ Ê√ sÄ bÐ ô ¨UιuÐdð rOKF²Ã« ÊuJ¹ Ê√ qł√ sÄ ¨UÎO½UŁ WOKLFë w UÎOÝUÝ√ «ÎdNEÄ `³B¹ rOKF²ÃU Æ UÄuKF*« qI½ œd−Ä Æ”UMë  «—bÁ d¹uDð w rN ¹ UÄ Ó—«bIÄ ¨W¹uÐd²Ã« W¹UHJÃUÐ h² ¹ ¨t{«dž√ UÎO u² Ä rOKF²Ã« qF−¹ Ícë ¨UΦÃUŁ ÆåV(«Ë —«u(UÐ ¨Â«e²Ãô«Ë ¡U ÃUÐË ¨WOMN*« åqÄ_«rOKFð‰u √ò»U²ÂsÄ UHD²IÄ W dBëqÄ_« WŽe½w qÄ√sÄpÃUM¼fOà ˚ ·dBëqÄ_«…uIÐtÐqÄQ½UÄ“«dŠ≈sJ1ô ˚ qzUÞöÐÎöÄ√wMF¹qÄQ½ÊQСUH²Âô« ˚ ÀuK*«dOž¡U*«vëWJL ëÃU²%ULK¦ÄrÝU(«qÄ_«vëÃU²×½ ˚ UÎO ¹—UðUÎFÁ«Ë`³B¹wÂÊ«d*«vëqÄ_«ÃU²×¹ ˚ Æ…UO(«qł√sÄqÄ_«¨qÄ_«qł√sÄrOKF²Ã« ˚ 5Ðd*« vë Íd¹d dOŁQð b²Ä« ¡U×½√ q w 5O1œUÂ_«Ë Èbà jI fOà ÆrÃUFë WOÄ_« u×Ä WOKLFÐ 5L²N*« s¹cë p¾ÃË√ Èbà UÎC¹√ qÐ rOKF²Ã« qIŠ w ÊuKLF¹ qI(« w Ë ¨lÝË√ …—uBÐ qLFÃ«Ë ¨wŽUL²łô«  UÞUAMÃ«Ë ¨ÍuLM²Ã« v²ŠË Õd *« w Ë WO UI¦Ã« ÆWÝUO ë w Íd¹d uÃËUÐ
 24. 24. P1- 23 ¸ ≤≥  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ åÍd¹d uÃËUÐò‡Ã‰öł≈Ë¡ôËbNŽ Íd¹d uÃËUÐvÃ≈WO% qÐ ¨W¹—u¦Ã«Ë WOF?*_« Á—UJ √ V³ Ð fOà ¨WO*UŽ WOB? ý åÍd¹d ò `³ √ Á—«dL²Ý«Ë ¨WýU?F*« …UO(« w —UJ _« Ác¼ lÄ qÄUF²Kà dL²? *« tŠUH V³ Ð wŽUL²łô«Ë wLOKF²Ã« 5KI?(« w 5KÄUFë sÄ  U¾* ÂUNÃ≈ —bBÄ ÊuJ¹ Ê√ w ŒdBð ÆrÃUFë sÄ ÊUJ?Ä q w rNðUFL²−?Ä w Í—c'« dOOG?²Ã« «uÄe²Ã« s2 …—uBÐ W¹dA³Ã« œuN'« rOEMð vë WłU(« sŽ U?ÎŽU œ ¨t³²Â q¦Ä ¨Íd¹d …UOŠ w½U ½≈ rÃU?Ž ¡UMÐ qł√ sÄ w½U ½ù« œU?ND{ô« vKŽ VÒKG²Ã« qO?³Ý w W?OŽ«Ë ÆW¹dA³Ã« —d% vLÝ_« t b¼ ÊUÂË ÆqC √ vKŽ œÒbý bI ÆåUιd¹d? ò UÎŁ—≈ t²OKJÐ —dײë qł√ sÄ rOKF²Ã« ÂuN?HÄ d³²F¹ wLOKF²Ã« jD<« Ê_ ¨ås¹—uNI*« rOKFðò tÐU²Â w WK¹bÐ rOKFð ‚dÞ vë WłU(« …œUŽ≈Ë œU?ND{ô« lÁ«Ë ÃU²½« …œU?Ž≈ W¹—«dL²?Ý« jI Âb? ¹ sLO?N*«Ë rzUIë «Îb¹U×Ä ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô rOKF²Ã« Ê√ U¼œUH?Ä …dJ vKŽ ¡uCë vIÃ√ UL ÆtłU²½≈ Æd¹d×²Ã«Ë ‰uײë WOKLŽ w rN ¹ Ë√ rzUIë l{uë ¡UIÐ≈ vKŽ bŽU ¹ t½√ UÄ≈ ‡‡ UNKLŽ w W¹d¹dHë WI¹dDë wÒM³ð rÃU?Fë ¡U×½√ w …b¹bŽ  ULEMÄ XÃËUŠ bIÃË sŽ Îö?C ¨Â«e?²Ãô«Ë W×?{«uë W¹ƒdë Ê√ »—U?−²Ã«  d?Nþ√Ë ¨wLOKF?²Ã« W¹uÐd²Ã« WOKLFë W?Ý—UL* WÐuKDÄ —uÄ√ w¼ W³ÝUM*«  UOMI?²Ã«Ë WO−NM*« ÆWOÃUFHÐ WK¹b³Ã« Ë√ lOÃU?I²Ã« sÄ U?ÎŽu½ ¨tzuÝ Ë√ k(« s ?( ¨W¹d¹dHë W?I¹dDë X×?³ √ w 5KÄUFë sÄ dO?¦Jë vŽÒœ« …UO(« bOÁ vKŽ Íd¹d ÊU U?ÄbMŽ v²Š ¨W{u*« rN½√ 5Š w ¨W¹d¹dHë ŸU³ð« W?OK¼_«Ë WOÄuJ(«  U ÝR*«Ë wL?OKF²Ã« qI(« ô dÄ_« «c¼Ë ÆW?IOC?ë rN(UB?ÄË rNz«u¼_ UÎI Ë ÁËœ«—√ U?Ä ÊuI?³D¹ «u½U n¹d?ײë sÄ d?O?¦Jë vë ô≈ œR¹ rà U?L ¨d¹d?ײë W?Oì vë œu?I¹ Ê√ tMJ1 W?LE½_« sÄ b¹bF?ë w Áb$ U?Ä u¼Ë Æq¹b?³Ã« rOKF²?ë rÝ« X% t¹uA?²Ã«Ë ÆÍd¹dHë rOKF²Ã« ZN½ oO³Dð XŽÒœ« w²Ã« UNà WFÐU²Ã« rOKF²Ã«  «—«“ËË WOÃUFH½ô« oO³Dð ¨U?ÎOKF 5Äe²K*« 5Ðd*« sÄ dO?¦Jë  ôËU×Ä  ¡UÐ ¨Èdš√ W?Nł sÄ l œ U2 ÆrN H½√ «uÁdŠ√Ë ◊U³ŠùUÐ «u³O √Ë l¹—cë qAHÃUÐ W¹d¹dHë WI¹dDë sJ1 ô sJÃË rOEŽ Íd¹d ZN½ Ê√ U¼œUHÄ «Îbł WDÒ ³Ä  UłU²M²Ý« vë iF³Ã« ¨…—uDš d¦Â_« dEMë W?NłË lÁ«uë w q¦1 UÄ u¼Ë ÆwKFHë UM*UŽ w t?IO³Dð WK¹bÐ W¹uÐdð  U?OKL?Ž œu?łË W?O½UJÄ≈ w W?I¦Ã« i¹u?Ið w r¼U? ð U?N½_ ÆW¹d¹d%Ë UL Æ—U? Ë qÄUý —UÞ≈ Í_ …e¼Uł  UH Ë ¨«ÎbÐ√ ¨Íd?¹d uÃËUÐ ÂbI¹ rà vL?Ž_« bOKI?²Ã« qA ÊËb?BI¹ Íd¹d?Hë ZNM*« qA sŽ Êu?LKJ²¹ s¹cë Ê√ UÎÄU9 Êu M¹ rN ÆÁƒöÄ“Ë Íd¹d UNÄb ?²Ý« w²Ã« WOIO³D²Ã« qzUÝuë iF³Ã
 25. 25. P1- 24 ¸ ≤¥  Íd−¹ Ê√ sJ1 ôË Æq¹b?³Ã« rOKF²Kà W?OÝUÝ_« qÄ«u?Fë q¼U& vë ÊuKO1 Ë√ ¨Íd¹dHë —uEM*« sL? Æ5FÄ ‚UOÝ w U?NIÒ³Þ w²Ã« VOÃUÝ_UÐ Íd¹d? dBŠ Ê√Ë rN? H½QÐ r?ÃUFë «u?H?A²J¹ Ê√ sÄ 5—U?A*« 5J9 vë rO?KF²Ã« ·b?N¹ ÆrÃUFÃ«Ë a¹—U²Ã«Ë …UO×Kà ’U)« r¼—uEMÄ «u ÝR¹ vë rNÃu? Ë b?FÐ ¨5—U?A*« rOKF?²Ã« b?ŽU? ¹ Ê√ V−¹ pÖ sÄ r¼_«Ë tKFł Ë√ rÃUFë ¡UMÐ …œUŽù q¹bÐ ¡«œ√ sŽ Y×?³Ã« vKŽ ¨rÝU(« w½öIFë „«—œù« ÆqC √ UÎ*UŽ W(U? Ë ‰uFH*« W?¹—UÝ Íd¹dHë ZNMLKà W?OÝU?Ý_« ∆œU³*« Ác¼ ‰«eð ô ŸU{Ë√ ¡ö?²²Ã  U?O−?NM*«Ë qzUÝuë —U?J²Ð« œUF¹ Ê√ V−¹ sJÃË ‡ oO?³D²Kà Ɨ«dL²ÝUÐ WHK² Ä w Íd¹d  UÄU?L²¼« sŽ dÒ³F¹ dš¬ À—≈ u¼ åqÄ_« rOKFð ‰u? √ò »U²Â Ê≈ …eN?ł√ qLFð ¨Íd¹d? ÂuNH* U?ÎI ËË Æ…UO?(« —«dL²?Ý« qł√ sÄ åqÄ_«ò rÒKFð U½bF³?¹Ë UM²ÂdŠ qÒDF¹Ë UMKA¹ ”QOë Æ—«d?L²ÝUÐ ”QOë d?A½ vKŽ œUND{ô« rOKF²Ã« WI¹d?Þ bŽU ð Ê√ V−¹ ¨tOKŽË ÆrÃUFë rOEM?ð …œUŽ≈ qł√ sÄ ÕUHJë sŽ ô tMJà ͗Ëd?{ qÄ_«ò ∫Íd¹d nOC¹Ë Æ…U?O(« w qÄ_« YFÐ vK?Ž q¹b³Ã« qÄ_« vë ÃU?²×½ Æ«Îe²?NÄË U?ÎHO?F{ wŠUH? ÊuJOÝ t½Ëœ sÄË Áb?ŠË wHJ¹ ÃU²×¹ò Íd¹d ‰U?Á ULÂË ÆåWŁuK*« dOž ÁUO*« vë WJL ë ÃU²?% ULK¦Ä rÝU(« ÆåUÎÝuLKÄ UÎO ¹—Uð UÎFÁ«Ë `³B¹ w ”«d*« vë qÄ_« ÆåXJK —ò w W¹d¹dHë  UO−NM*« b¹b?& vKŽ qLF½ s×½Ë ÆÍd¹d  UÄ bIà t?łË vKŽ Íd¹d?Hà ‰ö??łù« Âb?I½ Ê√ 5Ý—U2 5DýUM lOD?²? ½ nOJ ÆøqC √ dL²?Ý« Ícë WO½U ½ù« qO?³Ý w tŠUH? bO−9Ë tÃUL?Ž√ d¹bIð w Vžd½ UMIðUŽ vKŽ cšQ½ Ê√Ë UMÄ«e²Ã« U?ÎC¹√ dNE½ Ê√ pÖ sÄ r¼_« sJÃË ¨tðUOŠ ‰«uÞ vë WłU(« bÂR½ ¨`−M¹ rà UÎOì Íd¹dHë ZNM*U?Ð cš_« Ê_Ë ÆUÎÄÔbÔÁ tŁ—≈ WFÐU²Ä w UN?F{ËË WOÝUÝ_« ∆œU?³*« ¡UOŠ≈ …œUŽ≈Ë W?Áöš …—uBÐ t−?NMÄ oO³Dð ÆWHK²<« ·ËdEë w WHK²<« ‚dDë wŽ«d¹ ‚UOÝ U½d?Fý pÃcà ¨t?ŽU?³ð« sJ1 W?I¹dDë jO ?Ð jD Ä W?I¹dDë Ác?Nà fOà Èdš√ vë WÃUŠ sÄ U¼—ËbÐ ŸuM²ð W³ÝUMÄ WO—UAð qzUÝË b¹b& vë WłU(UÐ ÆWOFÁ«Ë WÝ—U2 vë q¹b³Ã« rOKF²Ã« WI¹dÞ q¹u% sÄ sJL²½ w ÆÍd¹d uÃËUÐ vë ‰öł≈Ë ¡ôË bNŽ ¨Èdš√ …dÄ …œUŽ≈ qł√ sÄ ‰U?CMë sŽ «ÎbOFÐ UMO?I³¹Ë UM²Âd?Š q³J¹Ë UMKA¹ ”QOë Ê≈ò årÃUFë oKš ¨‰U¹uM ‰ULOÐ ©¿® W¹d¹dHë  UO−NM*« b¹b−²Ã WOÃËœ WDЫ— ¨åXÚJKÚ —ò ∫sŽ ô tMJà ͗Ëd{ qÄ_«ò t½Ëœ sÄË ÁbŠË wHJ¹ UÎHOF{ wŠUH ÊuJOÝ qÄ_« vë ÃU²×½ Æ«Îe²NÄË ÃU²% ULK¦Ä rÝU(« dOž ÁUO*« vë WJL ë åWŁuK*« Íd¹d uÃËUÐ wMFð ÆW¹eOKJ½ù« sÄ ∫XÚJKÚ —® ©”UJF½ô« Ë√ qÄQ²Ã« Íd¹d uÃËUÐ
 26. 26. P1- 25 ¸ ≤µ  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ ø»U²Jë«c¼sÄbOH² ½nO 5DAM?*«Ë  UDAM*« V¹—bð  «—Ëœ w? …b?O?H??Ä …œU?Ä »U?²J?ë qJA¹  UłUO?²Š« vKŽ ¡UMÐ lO{«u*« ¡UI?²½« Íd−¹Ë Æ5O½«bO*« 5KÄU?FÃ«Ë  öÄUFÃ«Ë vÃ≈ …bŠ«Ë W? Kł sÄ V¹—b²Ã« ÕË«d?²¹ bÁË ÆUNðU?FÁuðË W?—UA*« WŽu?L:« vÃ≈ WłU?(« vÃ≈ Ú»uÔ¼ Úʬ dO?AðË ÆlOÐUÝ√ Ë√ ÂU¹√ …bŽ ‚d?G² ?¹ qLŽ ZÄU½dÐ Wý—Ë® qÄU ÂU?Ž vKŽ ŸÒ“u²ð ¨»U²Jë Èu²×?Ä WODG²Ã WO?³¹—bð lOÐUÝ√ WFЗ√ rŁ ©w½«bOÄ oO³Dð  Uý—uë qK ²¹ Ê√ vKŽ ¨dNý√ WŁöŁ Ë√ s¹dNý q Ÿu³Ý√ WHK² Ä lO?{«uÄ w  UIO³DðË qLŽ  Uý—Ë Ã–U/ ±± qB? sÄ ÷dF² ½ Æ»U²Jë «c¼ sÄ …UŠu² Ä tð¡«dÁË Ádš¬ vë tÃË√ sÄ »U²Jë «b ²Ý« WÐuF vë »—U−²Ã« dOAð sJà WFł«d* WO½¬Ë …œb×Ä WłUŠ WO³Kð w tKLF² ½ ¨ÊUOŠ_« rEFÄ w Æ…bŠ«Ë WF œ Æœb×Ä Ÿu{uÄ sŽ …b¹bł  «—UNÄ »U ²Â« Ë√  UÄuKF*« sÄ b¹eÄ ·UA²Â« Ë√ w …œułu*« pKð sŽ nK?² ð «Î—UJ √ Ë√ UÎÞUA½ ŸöD²?Ýô« «c¼ bÃu¹ UÄ «ÎdO?¦ÂË Æ»U²Jë œ«d √ w½U?F¹ ÆWMOF?Ä qLŽ Wý—Ë w jÒAMÄ ÓX½√ ∫‰U?¦*« qO³?Ý vKŽ cšQMà Èdð ÆiF³Ã« vë rN?CFÐ ¨ŸUL²?Ýô« WÐuF sÄ UN?FÄ qLFð w²Ã« W?ŽuL:« »U²Jë `H?B²ð ÆWKJA*« Ác¼ wŽË vKŽ rNðbŽU ?ÄË rN O ?% vë WłU(« oO³Dð w? —UJ √ p¹bà bÒÃu²ð b?ÁË Æ¡UG ù« Ë√ ŸU?L²Ýô« Ÿu?{uÄ sŽ U?Φ×Ð Æ…b¹bł —UJ √ …—uKÐ Ë√ ¨UNK¹bFð Ë√ ¨w¼ UL »U²Jë w …—uÂc*«  UÞUAMë e¹e?Fð w XÄb ?²Ý« w²Ã« lł«d*« vKŽ ‰u?B(« WÃËU?×Ä U?ÎC¹√ bO?H¹Ë w²Ã« lO{«u*« œbF²Ã «ÎdE½Ë ÆqB q W¹U?N½ lÄ …—uÂcÄ w¼Ë ¨bŠ«uë qBHë »U?²Jë vÃ≈ «Î¡e?ł UMH{√ ¨b?Š«Ë »U?²Â w WK?ÄU W?ODGð U?N²?ODGð VF?B¹ Æ…bŽ lO{«uÄ w …bOHÄ œ—«uÄË WHK² Ä qLŽ  Uý—Ë sÄ Ã–U/ ÷dF² ¹ VÝUM¹ UÄ tMÄ —U²? ð Ê√Ë »U²Jë «c¼  U¹u²×Ä w? oÁbð Ê√ vKŽ pF−A½ ÆWÄ¡öÄ d¦Â√ `³B²Ã UNÒÃbFð Ë√ pðUłUŠ
 27. 27. P1- 26 ¸ ≤∂  sÄ bŠ«Ë v?Ã≈ ¡u−Kë pMJ1 ¨»U?²Jë w …œb;« lO?{«u*« sÂUÄ√ W? dF*Ë ∫wÃU²Ã« »U²Jë ‰Ë√ w  U¹u²;« WLzUÁ ©¬® qB q lKDÄ w  U¹u²;« WLzUÁ Ë√ ©»® Ë√ Ÿu{uÄ sŽ Y׳ð XM «–≈ ¨»U²Jë dš¬ w lO{«u*« ·UÒA ©Ã® Ë√ Æœb×Ä «Îb¹eÄ Íu²?%  U×H vKŽ  ôUŠ≈ ‰u?BHë gÄ«u¼ w b& Ê√ pMJ1Ë ∫«cJ¼ WÐöÁ WŠuà vKŽ pÃ–Ë ¨UMLN¹ Ícë Ÿu{u*« w  «—UN*« Ë√ W dF*« sÄ ÊuJ¹ 5Š W U?šË UMà «ÎbOHÄ tK?ÄUJÐ qBHë b$ bÁ ¨ÊU?OŠ_« iFÐ w Ë ÆUMðUłUŠ w³K¹Ë UMKLFà «Î—u×Ä w Ozdë qBHë Ÿu{uÄ ÆWŽÒuMÄ ÂuÝdÃ«Ë W×{«Ë ◊uD)« Êu?Jð Ê√ »U²Jë ëdš≈ w UMOŽ«— bÁË  U¹u²×Ä WÐU²Jà gÄUNë UMKLF²Ý« UL ƠUEŠö*« WÐU²JÐ `L ¹ UÎAÄU¼ UMÂdðË ‘UIMë ×b?² ð Âu?Ý—Ë ‰U¦Ä√Ë ‰«u?Á√ Ë√ ¨WMOF?Ä —UJ √ e¹eF?²Ã Ë√ ¡«eł_« Æ¡e'« pÖ Èu²×Ä qÒLJð Èdš√  U×H ÂUÁ—√ dÂcà —UJ _«Ë dšü« sÄ rÒKF²Ã«Ë —«u?(«Ë pO³A²Ã« e¹eF²Ã WMOLŁ W? d qLFë «c¼ w Ê≈ wÐdFë rÃUFë w rÒKF²Ã«Ë V¹—b²Ã« U¹UCÁ w UMNł«uð w²Ã«  U¹Òbײë ·UA²Â«Ë U¹UCÁ «e?²Ã« sÄ UÎÁöD½≈Ë WO½«bO*«  «d?³)« vKŽ ΡUMÐ UÎOŽU?Lł UNÒKŠ WO?HOÂË Æ”UMë w »U²Jë «b? ²Ý« WO½UJÄ≈ v?ë WOÐdFë WF?³Dë …œu Ä »—U& d?OAðË …œb?×Ä  «¡U?Ià sL{ …d?O?G  U?ŽuL?−Ä lÄ qL?Fë Ë√ W?Oð«cë WF?ł«d*« ÆWFÒÝuÄ qLŽ  Uý—Ë Ë√ ©W¹—u×Ä qLŽ  UŽuL−Ä® Ë√  U¹uDÄ œ«b?Ž≈ q¦?Ä Èdš√ ‰UJý√ w Âb? ?² ð »U?²Jë …œU?Ä UM¹√—Ë ÆÈdš√  UŽu³DÄË V²Â œ«bŽ≈ Ë√ ¨WAÁUMLKà qš«bÄ Ë√  UIBKÄ Ÿu{u*« ©W×HBë rÁ—® WÐuKD*«  UÄuKF*« ÊUJÄ Ë√ ©ÆÆÆÆÆ® w pðbŽU Ä vë ÃU²×½ sÄ WOÃU²Ã« WF³Dë d¹uDð UMÂdAð Ê√ ułd½ ∫qOÃbë «c¼ w²Ã« WI¹dDë œËœdÄ w ¨»U²Jë «c¼ UNÐ Âb ² ð lOL&Ë tÄb ² ð v²ÄË …bOH*« …œU*« ‰uŠ —UJ _« Xë“ UÄ w²Ã« hÁ«uMÃ«Ë tO Æd¹uDð vë ÃU²% ø»U²Jë «c¼ sÄ bOH² ½ nOÂ
 28. 28. P1- 27 ¸ ≤∑  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ UNŠdýË ULKJësŽWLK «c¼ w œdð w²Ã« W?O Ozd?ë  U×KDB*«Ë  UL?KJë iFÐ ÁU½œ√ ÷dF?² ½ dOÐUF?²Ã« Ác¼ Xë“ UÄ ÆUιœUOŠ fOà UNà U½d?O HðË UÎOzU³?HÃ√ XHM bÁË Æ»U²Jë Æ”UMë lÄ dL² *« qLFë WÂdŠ sL{ UNà qC _« vMF*« »U ²Â« —uÞ w ÆUNOÃ≈ W U{ù«Ë WŠd²I*« w½U?F*« ‰uŠ WAÁUM*«Ë —«u(« `² vKŽ pF−A½ sJ2 œbŽ lÝË√ vë qB² U¼dAM½Ë UN?FL−M ¨ZzU²Më w UMÂdAð Ê√ ułd½ ÆrÒKF²Ã«Ë V¹—b²Ã« U¹UCIÐ 5OMF*« ”UMë sÄ nB?Fëò Ë√ å—UJ _« …—UM²?Ý«ò Ë√ ∫ brain-storming —UJ _« ë—b?²Ý« ˚ dOJHð Ë√ ¢W?ýœ—œ¢ W−O²½ bÃu?²ð w²Ã« W¹uHFë —UJ _« UM¼ œu?BI*« ÆåwM¼cë «c¼ ·bN?² ¹Ë Æ5FÄ Ÿu?{uÄ ‰uŠ l¹dÝË n¦J?Ä —«uŠ Ë√ eÒÂdÄ wŽU?Lł gÁUM²Ý w²Ã« …dJH?ë —UO²š« q³?Á —UJ _« sÄ sJ2 œbŽ d³?Â√ lLł »uKÝ_« Ÿu{uÄ ‰Ë√ W?AÁUMÄ sŽ "UMë lzUAë QD)« VM−²Ã WÃËU?×Ä w pÃ–Ë oLFÐ ÆÈdš√  UŠ«d²Á« ŸUL à w UJë XÁuë WŠUð≈ ÊËœ sÄ ÕdDð …dJ Ë√ lO{«uÄ b¹b% UM¼ wMFð ∫ survey of generic themes lO{«u*« ŸöD²Ý« ˚ uÃËUÐ eÒ— bÁË ÆtKOK%Ë tLN Ë lÁ«uë d¹u?Bð ·bNÐ ”UMë sÄ WŽuL−Ä rNð vë ŸUL²Ýô«Ë ”UMë WA¹UFÄ o¹dÞ sÄ lO{«u*« ŸöD²Ý« WOL¼√ vKŽ Íd¹d Ær¼dŽUAÄ dO¦ð w²Ã« U¹UCIë ÂUL?²¼« VBM¹ ¨wLOKFð »uKÝ√ ∫ problem-posing  öJA*« ÕdÞ »uKÝ√ ˚ rNHà „d²A*« Y׳ë w «Î—Ëœ lOL'« VF?K¹ ÆlOL'« rNð WKJAÄ vKŽ WŽuL:« tÄb?I¹ UÄ h ý qJà ʫ „«—œ≈ lÄ ‰uKŠ œU?−¹≈Ë WKJALKà W¹—c'« »U?³Ý_« ÆWÐuł_« lOLł pK1 bŠ«Ë h ý błu¹ ô t½≈Ë ÆdOOG²Ã« lł«— ∫ liberation —dײë ˚ ÆdOOG²Ã« lł«— ∫ transformation ‰Òb³²Ã« ؉Òuײë ˚ wÐdFë ‚dA?*« w åV¹—b²Ã«ò WLK «b ?²Ý« lOA¹ ∫ training V¹—b²Ã« ˚ Ë√ W dF?Ä »U ²Â≈ wMF¹ UÄ «Îd?O¦ÂË ¨UOI¹d « wÃU?Lý w ©tKÓJÚÝÓdë® ås¹uJ²Ã«ò WLNÄ WÝ—U2 vKŽ ÊdL²Ã« Í√ WÐÚ—Ôb?ë sÄ V¹—b²Ã«Ë Æ5FÄ Ÿu{uÄ w …—UNÄ V¹—b²Ã« ò q¦Ä d?OÐUFð U?ÎC¹√ Âb ?² Ôð ÆqC √ q?JAÐ UNz«œ√ qł√ sÄ WMO?FÄ Ác¼ q¦?Ä sLC?²ð Ê√ Àb×¹ b?Á sJÃË ÆåW—U?A*UÐ V¹—b²Ã«ò Ë√ å„—UA*« WŽu?L:« …œ«—≈ ×Uš W?OKFHë  «—«d?Ië ÊuJð UÄbMŽ UÎMD³?Ä «ÎdNÁ  U?³¹—b²Ã« ÆWOÄö Ë√ W¹—u WÃQ Ä œd−Ä W—UA*« ÊuJðË WOMF*« lł«— ∫ participatory training ©W?—UA*UÐ V¹—b?²Ã« Ë√® „—UA*« V¹—b?²Ã« ˚ ÆV¹—b²Ã« W d?F*« »U ²?Âô wŽULł b?Nł ∫ popular education WO?³FAë W?OÐd²Ã« ˚ q  «—bÁË WÁUÞ „«—œ≈ sÄ oKDMð w¼Ë ÆlOL−Kà qC √ …U?OŠ w UNÄ«b ²Ý«Ë ¡UMÐ WOKLŽ w WKÄU WL¼U Ä «uL¼U Oà rNMOJJ9 ‰ËUײ ¨WŽULł qÂË ÊU ½≈ ÆWOÝUÝ_« ”UMë  UłUO²Š« WO³Kð tO sJ1 b¹bł lL²−Ä ·b?Në d¹uD?ð W?OKL?Ž ∫ organizational development wL?OE?Mð d¹uDð ˚
 29. 29. P1- 28 ¸ ≤∏  ¡UMÐË  U¹UGë `O{uð o¹dÞ sŽ WOKLFë r²ð ÆU?Ä WÂdŠ Ë√ WLEMÄ Èbà …bŠuÃ«Ë ÆbOł ‰UBð« “UNł vKŽ eÒÂd¹ rÒKF?²ÃU ÆrOKF²Ã« u¼ …—ËdCÃUÐ fOà rÒKF²Ã ∫ learning rÒKF²Ã« ˚ Ê√ ÃU²?×¹ UÄ b¹b%Ë —U?O²š« w? tIŠË ©W?ŽuL:« Ë√® œd?Hë …—œU³Ä W?OL¼√ ÆrÒKF²Ã« WOKLŽ w åw³KÝò ÌoK²Ä œd−Ä fOÃË UÎOÐU−¹≈ «Î—œU³Ä tKF−¹ «cN ÆtLKF²¹ ÆWO³FAë WOÐd²Ã« lł«— ∫ adult education —U³Jë rÒKFð ˚ ÆrÒKF²Ã« lł«— ∫ education rOKF²Ã« ˚ «c¼ w ådOOG²Ã«ò WLK «b? ²Ý« ŸUD² *« —bÁ UM³M& ∫ change dOOG²Ã« ˚ UÎÁöD½« qÐ ¨WOŠËdÃ«Ë W¹œU*« …UO(« WÒMÝ u¼ Ícë d?OOG²Kà UÎC — fOà ƻU²Jë rÃUFë w U?NNł«u½ w²Ã« —UDš_« sÄ «ÎdO?¦Â ÆWIKDÄ WL?OÁ fOà dOO?G²Ã« Ê√ sÄ Èdš√  ôUŠ w Ë ÆtLN ÊËœ ådOOG²Ã«ò dO³Fð ”UMë ‚UM²Ž« sÄ WFÐU½ d UF*« sÄ dO¦? vKŽ ÿUH(« Ê≈ ÆwIO?I(« vMF*« sÄ UΞ—U «Î—U?Fý ådOO?G²Ã«ò `³ √ `³ √ ©WO?¾O³Ã«Ë WO½U ½ù«  U?ÁöFÃ«Ë bOÃUI²Ã«Ë  «œU?Fë iFÐ UNMÄË® —uÄ_« WOKzU?Fë  UÁöFÃ«Ë WO?ŽUL'« ÕËdÃ«Ë ÀœU×?²Ã«Ë ¡U*« »dA Æ«Îbł U?Î×KÄ «ÎdÄ√ åWOLM?²Ã«ò vKŽ UÎC¹√ WAÁUM*« Ác¼ `Bð b?ÁË ÆdOOG?²Ã« rÝUÐ ‰Ëeð U¼«d½ WK¦Ä√ Æå—dײëòË å‰uײëòË åÂbI²Ã«òË ÆdOOG²Ã« lł«— ∫ progress ÂÒbI²Ã« ˚ ÆV¹—b²Ã« lł«— ∫ training s¹uJ²Ã« ˚ vë ·b??Nð  «uDš WK? KÝ u¼Ë ∫ exercise (activity) ◊U??A½ Øs¹d9 ˚ ÆrÒKF²Ã« Ë√ ·UA²Âô« vKŽ U?Ä WŽuL−Ä …bŽU Ä Ë√ WMOF?Ä W¹dEMà WOKLŽ WLłdð «c¼ w ÆWOL?OKF²Ã« dÞ_«Ë qLFë  Uý—Ë ¡«u?ł√ sL{ s¹dL²Ã« r²¹ U?Ä UγÃUžË Æå◊UA½òË ås¹d9ò UMÄb ²Ý« »U²Jë ÆwFL²:« qLFÃ«Ë dOOG²Ã« lł«— ∫ development WOLM²Ã« ˚ Æ—UJ _« ë—b²Ý« lł«— ∫ brain-storming wM¼– nBŽ ˚ vë eJðd¹ Ícë qLFë tÐ b?BI½Ë ∫ community work wFL²?:« qLFë ˚ «c¼ w r²¹ Ícë qŽUH²Ã«Ë W?OK;«  UFL²:«Ë  UŽUL?'«Ë  UŽuL:«Ë ”UMë sÄ WHK²<« s¹œU?O*« vKŽ «c¼ o³DM¹Ë ÆsÄUC²*« w½U ½ô« ¡U?LMë ·bNÐ qLFë WÃu?HDÃ«Ë ¡U MÃ«Ë W?¾?ýUMë lÄ qLFÃ«Ë qšb?ë 5 %Ë W?Ž«—eÃ«Ë W×?Bë …¡UÝ≈ V³ Ð pÃ–Ë ÊUJÄù« —bÁ åWOLMðò WLK «b ²?Ý« UM³M& bÁË ÆU¼dOžË pOJH?²Ð XD³ð—« U?N½√ bŠ vë d?Ä_« q Ë bÁË ¨—dJ²?Ä qJAÐ U?NÄ«b? ²?Ý« ÆÊUOŠ_« iFÐ w qÄQ²Ã«Ë dO³F²Ã« l−Að ¡«uł√ u/ lMÄË W¹dA³Ã«  UFL²:« Æ…œUOIë sÄ WHK² Ä UÎŽ«u½√ qLA¹ ÂUŽ dO³Fð ∫ group leader WŽuL−L*« bzUÁ ˚ u¼ ∫ principles of popular education WO³?FAë WOÐd²Ã« w rOKF?²Ã« ∆œU³Ä ˚ WO?³KðË ¨Â«d²Šô« ∫∆œU?³*« Ác¼ ”UÝ√Ë ¨rÒKF?²Ã« “ÒeFð w²Ã« ∆œU?³*« WŽuL?−Ä WÝ—U?L*« WO?L¼√Ë ¨WOðUO?(« »—U−²?ë o¹dÞ sÄ rÒKF²Ã«Ë WO?½ü«  UłUO?²Šô« «cÃË ¨rNЫdð√ sÄ ÊuLKF²¹ ”UMë ÊQÐ WO³FAë WOÐd²Ã« ∆œU³Ä dOAðË ÆoO³D²Ã«Ë rÒKFðòË Æ—«u(«Ë ÀœU?ײë vKŽ l−?A¹ ŒUMÄ oKš w bŽU? ¹ Ê√ jAM*« vKŽ ÆWÃË«b²*« Èdš_« dOÐUF²Ã« sÄ å—U³Jë UNŠdýË  ULKJë sŽ WLKÂ
 30. 30. P1- 29 ¸ ≤π  ”UMë lÄ qLFë w —UJ √ gOFð w²Ã« ”UMë sÄ WŽuL:« Ë√ ¨WŽUL'« ∫ community wK;« lL²:« ˚ Ë√ WM¹bÄ Ø…bKÐ w WIDMÄ Ë√ U?ÎOMJÝ UÎOŠ ÊuJð bÁ …œb×Ä WO? «dGł WIDMÄ w lL²−LKà «ÎÎdGBÄ UÎOK×Ä UÎÝUJF½« wK;« lL²:« ÊuJ¹ UÄ UγÃUžË Æn¹dë w W¹dÁ nOF?Cë 5Ð ‚—«uHë fH½ t?O ÊuJð YO×Ð ¨t?O ÊuJ¹ Ícë bK³Ã« Ë√ d?O³Jë WDK ë vKŽ  U?Ž«dBÃ«Ë  öJA*« fH½Ë rKEÃ«Ë ‰b?Fë dÞ√ fH½Ë ¨ÍuIÃ«Ë Æ UŽ«eMÃ«Ë ÕdÞ vKŽ bŽU ð `OðU?HÄ Ë√ “uÄ— Ë√ œ«uÄ w¼ ∫ codes WAÁUM*« qš«bÄ ˚ sŽ d³F¹ U2 pÖ dOž Ë√ WOKO¦9 Ë√ WBÁ Ë√ UÎLÝ— qšb*« ÊuJ¹ bÁË Æ öJA*« Ær¼dŽUAÄ „Òd%Ë ’Uš qJAÐ WŽuL:« rNð W uÃQÄ WKJAÄ qŠ«dÄ Ë√ ”UMë lLł w o M*« —Ëœ ∫ coordinator ©WI M*« Ë√® o M*« ˚ sÄ d¦Â√ 5Ð o M?¹ bÁË ÆÀ«bŠ_«Ë ‰ULŽ_« jÐd?O ¨ŸËdAÄ …UO?Š w œb×Ä ÆZÄU½dÐ Ë√ ŸËdAÄ lÄ åjAMÄò W?LK «b? ²?Ý« j³ðd¹ ∫ animator ©WDAM*« Ë√® jAM*« ˚ jAM*« ÊuJ¹ Ê√ …—ËdCÃU?Ð fOÃË ¨UÄ ·b¼ oOI?ײà …œb×Ä W?ŽuL−?Ä qLŽ vKŽ ”UMë lO?−AðË wLKFð ŒUMÄ oKš vKŽ W?ŽuL?:« jAMÄ qLF¹ ÆUιœU?OŠ ”UMë jAM*« Y×¹Ë Æ„d?²A*« qLF?ë jOD ðË ‰uK(«Ë »U³?Ý_« sŽ Y׳ë sÄ pÃ–Ë …b¹bł ‰u?KŠ œU−¹≈Ë  öJA*« qOK%Ë W¹b?I½ WI¹dDÐ dOJ?H²Ã« vKŽ d= O*« dO³Fð UMÄb ?²Ý« »U²Jë «c¼ w Ë Æ öJA*« ÕdÞ »uKÝ√ œUL²Ž« o¹dÞ lO{«u*« WAÁUMÄ vK?Ž WŽuL:« bŽU ¹ Ícë h Aë n¹d?F²Ã ©…d= O*« Ë√® ÆW−O²MÃ«Ë ÊuLC*UÐ oKF²¹ UÄ w å«Îb¹U×Äò u¼ vI³¹Ë UMH??Á«u?Ä w dŁR?ð w²Ã«Ë —u?Ä_« vë U?MðdE½ Ë√ ∫ perspective —uEM*« ˚ ÆU½dE½  UNłËË „Òd?% w²Ã« qzU? *« w¼ ∫ important issues (subjects) W?L?N*« lO?{«u*« ˚ ÆUN¼U& UÄ qLŽ ¡«dł≈ ÊËœu¹Ë ”UMë dŽUAÄ ÆjAM*« lł«— ∫ facilitator d= O*« ˚ Æs¹d9 lł«— ∫ activity ◊UA½ ˚ Ë√ «Îœ«d? √ lL?−¹ ¨qL?F?KÃË ÀœU?×?²Kà —UÞ≈ ∫ workshop qL?Ž W?ý—Ë ˚ qLF?ë ’d d¹uDðË —«u?(«Ë dO³?F²Ã« vK?Ž l−A¹Ë ”UMë sÄ  U?ŽuL?−Ä WOÐd²Ã« ∆œU³Ä vKŽ wMÐ «–≈ UÎ uBš ¨¢WOLKFð ¡«uł√¢ d¹uDð “eF¹Ë wŽUL'« ‰uŠ ”U?Më sÄ WŽu?L−Ä 5?Ð UÎýUI½ åq?LFë Wý—Ëò w?MFð bÁË ÆW?O³F?Aë UN½≈ ÆtÐ ”UMë  «dAŽ „—UA¹ bÁË ¨ZÄd?³Ä ¡UIà Ë√ œb×Ä ZÄU½dÐ Ë√ Ÿu{uÄ ÆÂU¹√ Ë√  U Kł …bŽ Ë√ …bŠ«Ë W K' b²9 bÁË WÃœU³²Ä WOLKFð …d³š h×?Hð vë …u?Žœ w¼Ë ∫ critical awareness Íb?IMë „«—œù«Ë wŽuë ˚ bI?F*« rÃUFë ¡Íe?& wMF¹ «c¼Ë ÆUNÐU³?Ý√Ë  öJA*« b¹b%Ë ¨W?ÁbÐ —uÄ_« WëbŽ d¦Â√ rÃU?Ž oKš vKŽ bŽU ð WI¹dDÐ t³OÂdð …œUŽ≈Ë tKOK?%Ë tLN ·bNÐ lLł –≈ w*UŽ dOŁQð Íd¹d uÃËUÐ wK¹“«d³Ã« wÐd?LKà ÊU bÁË ÆlOL−Kà UÎ UB½«Ë ÆWO³FAë WOÐd²Ã«  «—UNÄ 5ÐË ÍbIMë „«—œù«Ë wŽuë d¹uDð WOKLŽ 5Ð

×