Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MMind - Swedish thesaurus to Cloud computing

481 views

Published on

Abbreviations, nomenclature, fluffy descriptions... Here's a Swedish Thesaurus to Cloud computing

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MMind - Swedish thesaurus to Cloud computing

  1. 1. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.seOrdbok i Molnet (X)aaS (X) as a Service. Fundamentalt begrepp i Cloud computing; att IT levereras som en tjänst. Cloud computing är as a Service. Köp eller finansiering (hyra, leasing) av produkt är inte as a Service, det är en finansieringsform. ASP Application Service Provider. En föregångsmodell till Cloud computing. Bygger på samma filosofi – att leverera IT som tjänst. Mer inriktad på applikationer och desktops. Har i grundutförande inte samma grundläggande karakteristika såsom elasticitet, provisionering etc. Absolut mer privat än publikt. Ofta relaterat till terminaltjänster. API Application Programming Interface. Regel/instruktion (för ex programvara X) om hur programvara Y ska skrivas för att prata med programvara X. Genom att skriva molntjänster att följa ett specifikt API kan molntjänster samt andra programvaror (enkelt?) kopplas samman (i de bästa av världar). Big Data, Hadoop System, teknik och funktioner för att lagra, korsreferera och analysera STORA mängder data. Hadoop från Apache den största idag. BPaaS Business Process as a Service. En affärsprocess i molnet där man inte adderar data utan värden. Definieras ej av NIST. Ex, användare och användningsområde: Resebokning, tidredovisning Prestation: Deltagande. Instruktioner och rutiner. BYOA Bring Your Own Application. Mer ett framtida scenario. Användaren tar med sig sina applikationer var än användaren är/arbetar och ansluter till ett gemensamt (företags)system. Find your role in an evolving world of IT! Page 1 of 8
  2. 2. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.seBYOC Bring Your Own Cloud. Användaren tar med sig sina (personliga) molntjänster var än användaren är. Viktigt att få dem att funka säkert på enheter tillsammans/åtskilt från företagets IT.BYOD Bring Your Own Device. Anställda tar med sig sina egna enheter till arbetet. Alternativ: CYOD (Choose YOD). Erbjud enheter från en ändlig lista.Cloud computing En modell för att leverera IT-tjänster (SaaS). Kriterierna definieras, enligt mig, bra av NIST.Cloud Aggregator Förmedlar och samordnar molntjänster.Cloud Broker Förmedlar molntjänster. Här kan råda olika uppfattning: att Broker även är Aggregator.Cloud Bursting När en applikation körs i ett privat moln och vid behov lånar kraft och kapacitet från ett publikt moln. Komplicerat.Cloud Washing ”Tvätta” tjänster till att vara moln… bara för att heta moln. Marknadstrick och/eller okunskap. Kommentar: Definitioner och uppfattning av Cloud computing varier; fria hellre än fäll.Community Cloud En variant av en privat och publik molntjänst. En grupp av intressenter har samma specifika krav och behov på en montjänst. Molntjänsten sätts samman för att uppfylla den grupp av intressenters specifika krav och behov och görs tillgänglig för dessa intressenter – endast. Molntjänsten är alltså privat för intressenterna men likadan (standardiserad (publik)) för var och en av intressenterna.Compliance Hur lagar och regelverk ditt företag är rekommenderad eller ålagd att följa matchar de lagar och regelverk dina molnleverantörer är rekommenderade eller ålagda att följa. Viktigt och ibland komplicerat!Consumerization Konsumenternas formande av IT. Istället för att IT formar konsumenten. Privatpersoners användande starkt påverkande. Find your role in an evolving world of IT! Page 2 of 8
  3. 3. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.seConverge(-d Cloud) Liknande Orchestrator… sno ihop moln… men mer inriktat på aktiviteten moln. Converged Cloud = produkt från HPCo-Sourcing Outsourcing med delat ansvar, med flera ansvarstagare… Företaget tar ”best of bread”. Nyckel till framgång är att hantera alla leverantörerna för att knyta ihop till en enad IT-funktion. (Orchestration!) Kommentar: Modern (normal?) outsourcing?Crowdsourcing Flera intressenter samverkar för att lösa problem, utveckla nya möjligheter, nya tjänster samt förvalta och vidareutveckla tjänster. Att tillsammans arbeta för bättre molntjänster.CHP Cloud Hosting Provider. Den som erbjuder en plattform och infrastruktur för CSP.CSP Cloud Service Provider. Den som erbjuder en molntjänst.DaaS Desktop as a Service. Refererar oftast till virtuella klienter (desktops) som levereras centralt från ett datacenter. Citrix XenDesktop/-App, VMware View, Linux, Microsoft RDS (tidigare TS).DevOps Development & Operations arbetar tillsammans. Agil arbetsmetod för att minimera time to market (/verksamheten) samt att vidareutveckla kontinuerligt.Eco system Kretsloppet av något, exempelvis IT…Federation Funktion för att integrera (moln)tjänster att samverka, ex med IT-miljön on-premise eller mellan olika tjänster. Tekniken är att en tjänst litar (tänk tidigare Trust) på en annan (ex molntjänsten litar på företagets AD), det som är mellan är federation. Detta skapar ett smidigt användande för användaren och kan ge exempelvis SSO (Single Sign On (logga in en (1) gång)).HaaS Hardware as a Service. Ej inom moln. Normalt fysisk infrastruktur i en datahall såsom yta, rack, VM-host mm inkl kyla el mm. Bör inte användas på finansiering av hårdvara såsom ex klienter. Find your role in an evolving world of IT! Page 3 of 8
  4. 4. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.seHybrid Cloud Ett eller flera publika och privata molntjänster samverkar och nyttjar, enkel- eller flervägsriktat, i någon form resurser, funktioner etc. från ”den andra” molntjänsten.Hybrid IT Framtidens IT på riktigt? IT från flera olika källor: molntjänster, tjänster från SP’s, on-premise osv.ITO IT Outsourcing. Utkontraktering av IT-funktioner till en out-/sourcingleverantör. Har i grund och botten inget med moln att göra. Outsourcing är akten som kunden utför. Sourcing är akten som leverantören utför.IaaS Infrastructure as a Service. (Virtuella) Server- och lagringstjänster. Definierad av NIST. Ex: Microsoft Windows Azure, Amazon Web Services (AWS)EC2, Google Compute Engine, Rackspace Cloud Servers, Interoute Virtual Data Center Användare, användningsområde: IT-avdelning, utvecklare, kampanjer, ww-media och BigData-företag. Ex Netflix Prestation: Hög kunskap samt stort deltagande och engagemang.ITaaS IT som tjänst. Ett helhetsbegrepp på IT- tjänsteperspektivet. Ofta används det av MSP och ITOP, som erbjuder tjänster från ett datacenter. Konsult- och on-sitetjänster är inte att kategorisera ”som tjänst” i det här fallet.MDM Mobile Device Management. Managering av mobile enheter, och gärna styrt och kontrollerat av ett MDM- system. Bra ex i BYOD. Dock; BYOD, MDM etc utan policy = inte bra.MSP Managed Service Provider. Find your role in an evolving world of IT! Page 4 of 8
  5. 5. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.seNIST (US) National Institute of Standards and Technology Bra definition av Cloud computing. Grundläggande:Orchestration/-or System eller roll med uppgift att samordna IT-tjänster. Ofta automatiserat i systemsammanhanget. “An arrangement of events that attempts to achieve a maximum effect!”Off-premise IT-funktionen/-r residerar utanför företaget och företagets lokaler. Exempelvis i molnet eller hos/från en traditionell Service Provider.On-premise IT-funktionen/-r residerar lokalt inom företaget och företagets lokaler. Varianter är att driftansvaret är outsourcat (men fortfarande i företagets lokaler) eller att IT-funktionen finns i ett externt datacenter (co- location) Find your role in an evolving world of IT! Page 5 of 8
  6. 6. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.seOpen Cloud Regler och ramverk för att utveckla och etablera öppna moln som ”möter” och samverkar med andra öppna moln som följer samma regler och ramverk. Se även OpenStack.OpenStack Regler och ramverk för hur man kan utveckla, primärt, infrastrukturtjänster (IaaS) för att användas i publika och privata moln. Ex skulle man kunna ersätta produkter från VMware och Microsoft. Det man vill komma från är licensavgifter samt ”begränsningar” i en färdig produkt/tjänst.PaaS Plattform as a Service. Skiktet mellan IaaS och SaaS. Konsumenten vill styra inställningar i applikationen, ex en SQL-databas men vill inte ta ansvaret för infrastrukturen Definierad av NIST Ex: Microsoft Windows och SQL Azure, Google App Engine, Amazon Elastic Beanstalk Användare, användningsområde: Utvecklare, SaaS- leverantörer, kampanjer Prestation: Hög kunskap samt stort deltagande och engagemang.Personal Cloud Ditt personliga moln av olika molntjänster som du ”tar med dig” oavsett arbetsgivare samt når från valfri enhet.Post PC (-era) När PC:ns era är förbi… när det nu sker… Vi är en bit på väg och börjar allt mer prata om enheter.Private Cloud Molntjänst producerad och tillgänglig för en (1) organisation. Den är privat. Ofta mer flexibel än ett publikt moln. Kan levereras över Internet, VPN över Internet eller fast lina. Kan produceras av den egna IT-avdelningen inom organisationen. Ett privat kan naturligtvis kopieras och levereras till annan organisation. Find your role in an evolving world of IT! Page 6 of 8
  7. 7. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.sePublic Cloud Molntjänst producerad och tillgänglig för flera organisationer. Den är publik. Ska inte vara flexibel – what you see is what you get. Likadan för alla. Tillgänglig over Internet. Produceras av en CSP.Rogue Cloud Montjänster som avropats av verksamheten utan att IT- avdelningen är inblandadSaaS Software as a Service. Två aspekter: 1. Allt är SaaS (!) vare sig det är Cloud, IaaS, PaaS, SaaS eller BPaaS. Däremot behöver funktionen differentieras för att konsumenten ska förstå vad det är OCH om det levereras som moln eller inte. Utvecklingen och utbudet har ökat lavinartat, från början var SaaS bara en bestämd programvara över en kommunikationsförbindelse. Och ex IaaS var mer att jämföra med dagens HaaS. 2. SaaS i molnet. En applikation utan data. Datat fylls och ägs av konsumenten. Vanligtvis levererad som publik molntjänst. Definieras av NIST. Ex: Microsoft Office 365, Google Apps Användare, användningsområde: många typer av användare och användningsområden av såväl privatpersoner som företag Prestation: Deltagande men glöm inte information managementSDN Software Defined Networking. Enkelt beskrivet är att kontrollen och administrationen sker i en programvara som talar om för nätverksenheter hur de ska hantera trafik. Administratören behöver ej fysisk eller direkt access in i nätverksenheten. I den bästa av världar är SDN även hårdvaruoberoende.Service Provider (SP) Producent av IT-tjänsterShadow IT Den IT-verksamhet som bedrivs inom verksamheten utan att IT-avdelningen är iblandad. Find your role in an evolving world of IT! Page 7 of 8
  8. 8. Author: Max Büchler, MMind Date: 3/27/2013 Version: 1.0 Email: max@mmind.se Mob: +46707978676 Twitter: @maxbuchler Web: www.mmind.se Sourcing Mottagande part av en outsourcing. Normalt en ITaaSP, SP, ITO, MSP. VAR Value Added Reseller. Producenter av värdehöjande tilläggsprodukter och -tjänster. Virtualization Servers etc som ej är fysiska. Med hjälp av en programvara, hypervisorn, skapas en eller flera virtuella servrar. Allt residerar på en kraftfull fysisk host (värdenhet) alternativt på flera som kopplas samman för att skapa bättre redundans. Virtualisering är fundamentalt i Cloud computing, däremot är virtualisering inte = Cloud computing. XaaS Everything as a Service. Egentligen ingen realitet men man kan fråga sig om man ska äga hård- och mjukvara, det operativa ansvaret etc överhuvudtaget?(Supporting) sources: TechTarget, NIST, Wikipedia, Björn Andersson (@diversetips) and Maxknowledge & mind.List will be updated when new information is available.Please let me know: - If you disagree in any description - If you miss something - If you want it translated to English - If you need a copy to re-brand it with your logo etc Find your role in an evolving world of IT! Page 8 of 8

×