Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Verkossa opettamisen taito 13.9.22

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

Verkossa opettamisen taito 13.9.22

Download to read offline

AMK-opettajien digipedagogisen jatkokurssin webinaarin materiaalit. Perusteet teemasta löydät mm. näistä dioista: https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/verkkopedagogiikka-18122

AMK-opettajien digipedagogisen jatkokurssin webinaarin materiaalit. Perusteet teemasta löydät mm. näistä dioista: https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/verkkopedagogiikka-18122

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Verkossa opettamisen taito 13.9.22 (20)

More from Matleena Laakso (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Verkossa opettamisen taito 13.9.22

 1. 1. Verkossa opettamisen taito AMK-opettajan digipedan jatkokoulutus 2 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto Webinaari 1/4: 13.9.2022 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
 2. 2. Iltapäivän ohjelma Klo 13-15 Johdanto verkkopedagogiikkaan • Tervetuloa ja koulutuksen käytännöt. • Verkko-opetus, motivaatio ja vuorovaikutus: jotain uutta, jotain tuttua ja jotain keskustelun herättäjäksi. • Koulutuksen oppimistehtävät. Klo 15-16 Ohjaustunti Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löytyvät koulutuksen Padletista.
 3. 3. AMK-opettajan digipedan jatkokoulutus 2 op Tavoitteena on perehtyä verkkopedagogiikkaan ja sen sovellusten hyödyntämiseen niin lähi-, etä- kuin hybridiopetuksessa ja verkkokursseilla. • Webinaarit klo 13-15 (tallenteet katsottavissa ke 30.11. asti). • Keskustelu- ja ohjaustunti klo 15-16 (ei tallenneta). • Kuhunkin webinaariin kuuluu oppimistehtävä. Webinaarien teemat • 13.9. Verkossa opettamisen taito • 26.9. Erilaiset oppimistehtävät yksin ja pienryhmissä • 13.10. Arviointi (mm. jatkuva arviointi, vertaisarviointi, massakurssit) • 31.10. Interaktiiviset H5P-työkalut.
 4. 4. Koulutuksen Padlet
 5. 5. Kuka olet? Mitä kuuluu webinaariosallistumiseesi? Kuvat: pixabay.com
 6. 6. Ollaanko verkossa etäällä? Heidi Paal: www.taitotalo.fi/artikkelit/verkkopedagogiikan-asiantuntija-heidi-paal- etaopetus-termina-harhaanjohtava Etäopetus on terminä harhaanjohtava, sillä se viittaa etäällä olemiseen, mutta olemme etäällä vain fyysisesti.
 7. 7. Tue opiskelijoiden verkkoviestintätaitojen kehittymistä ”Maalikuussa 2020 meistä tuli puhuvia päitä”. Kielten ja viestinnän opettajien kertomuksia siirtymisestä verkkoympäristöön. TAMK. Toim. Toim.Saarinen & Lähteenmäki 2021. (Lainaus Lähteenmäki s. 24). www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/513107/KiVi-2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y OPS: ”…asiantuntijan on onnistuttava luomaan positiivinen, luottamuksellinen ilmapiiri, osattava viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti sekä kyettävä sopeuttamaan omaa viestintäänsä kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi…”
 8. 8. Oppimisen tukeminen Turun Akatemian kaunopuheisuuden professori Porthan käsitteli luennollaan yliopisto-opetuksen teemaa. Hän korosti kriittisyyden opettamista ja että ”hyvä akateeminen opettaja ei ole luentokone vaan pikemmin inspiraation lähde nuorisolle”. Mari Murtosen professoriluento www.utu.fi/fi/yliopisto/akateemiset- juhlat/professoriluennot/kevat-2021/mari-murtonen Kuva: Kansalliskirjasto, PD
 9. 9. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen- suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 10. 10. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle: unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 11. 11. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 12. 12. Oppimisen säätelytaidot Kati Mäenpää (CC BY-SA): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja- opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Korkeakoulutuksen päätavoitteena on valmentaa ja ohjata ihmisiä elinikäiseen oppimiseen ja hyviin oppimisen säätelytaitoihin. • Motivaation puute viivästyttää opintoja (Eurostudent 2019). Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. • Korona: 70 % korkeakouluopiskelijoista koki opintojen vaikeutuneen (etäopiskelu & yksinäisyys). Osalle joustavuus oli positiivista. Tutkimuksen sairaanhoitajaopiskelijat: • Osattava mukauttaa opiskelutapojaan tilanteen mukaan. • Osattava arvioida onnistumistaan tavoitteisiin nähden. • Hallittava erilaisia motivaation säätelystrategioita. → Artikkelin kuva motivaation säätelystrategioista!
 13. 13. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (CC BY-SA): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja- opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac • Kehittämällä yksilöiden itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan opiskelumotivaatiota ja -hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Myös koulutusorganisaatiolla on vastuuta. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 14. 14. Esittäytykää / Vaihtakaa kuulumiset Miten osallistat ja aktivoit? Miten luot turvallisen fiiliksen? Miten tuet itsesäätelytaitojen kehittymistä? Kuva: Geralt, pixabay.com
 15. 15. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 16. 16. Keskeisiä oppimismotivaation teorioita Katariina Salmela-Aron esipuhe kirjassa Motivaatio ja oppiminen (2018): ps-kustannus.fi/lisamateriaalit/motivaatio_ja_oppiminen_esipuhe.pdf Itsemääräämisteoria • Oppijoita motivoi autonomia eivät ulkoiset pakot ja palkkiot. • Myös kompetenssi ja yhteenkuuluvuus motivoivat, samoin merkityksellisyys. Odotusarvoteoria • Oppijoiden odotuksilla selviytymisestä ja heidän arvostamillaan asioilla suuri merkitys. • Kun oppija uskoo pärjäävänsä tehtävässä ja arvostaa siinä onnistumista, hän myös panostaa tehtävään ja menestyy siinä. • Arvostus liittyy kiinnostukseen, tehtävän henkilökohtaiseen tärkeyteen ja hyötyarvoon tulevaisuudessa sekä hintaan (Ahdistaako? Viekö aikaa kiinnostavammalta?).
 17. 17. Keskeisiä oppimismotivaation teorioita Katariina Salmela-Aron esipuhe kirjassa Motivaatio ja oppiminen (2018): ps-kustannus.fi/lisamateriaalit/motivaatio_ja_oppiminen_esipuhe.pdf Tavoiteorientaatioteoria • Tehtäväsuuntautunut on kiinnostunut itse tehtävästä ja uskoo, että taito on opittavissa. Vaikeudetkin nähdään oppimiskokemuksina. • Minäsuuntautunut haluaa osoittaa, että on tehtävässä muita parempi. Hän usein ajattelee, että kykyjä ei voi kehittää, mikä heikentää motivaatiota. Vaatimusten ja voimavarojen merkitys oppimiselle ja hyvinvoinnille • Vaatimusten ja voimavarojen sopiva suhde motivoi oppijaa. • Jos vaatimukset ylittävät voimavarat, oppiminen vaikeutuu. • Motivaatio oppia ja ’akateeminen kimmoisuus’ toimivat resursseina, jolla oppija voi selvitä haasteista.
 18. 18. Motivaation tukemisen keinoja Lerkkanen ja Pakarinen: Opettajan merkitys oppimismotivaatiolle. Teoksessa Salmela-Aro (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus. • Osallistava vuorovaikutus. • Avoimet kysymykset. • Tilaa oppimiseen liittyvälle dialogille. • Turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. • Ilmapiiri, joka tukee sosiaalista vastuuta. • Valintamahdollisuuksia. • Palaute, joka korostaa oppimisprosessia, konkretisoi osaamista ja tarjoaa sopivasti haastetta → tukee minäpystyvyyden tunnetta. • Oppijakohtaiset tavoitteet, kannustimet, palaute ja arviointi tukevat hallinnan tunnetta.
 19. 19. Padlet-työskentely
 20. 20. Verkkotapaamisen vaiheet 1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali • Valmistautuneena tapaamiseen • Käänteinen oppiminen: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali 2. Virtuaalikahvit 3. Yhteinen aloitus • Webinaarityökalu haltuun (tai jo virtuaalikahveilla) • Tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen, tavoitteet,.. • Pelisäännöt: kommentointi, luottamuksellisuus, kamerat,.. 4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely 5. Lopetus • Opitun/työskentelyn reflektio, palaute • Jatkosta sopiminen ym. 6. Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 21. 21. Webinaarin rytmittäminen Vuorottele työskentelytapoja • Kuunnellen, katsellen, puhuen, kirjoittaen,… • Harjoitellen, äänestäen, työskennellen,.. • Muista myös tauot! Vuorottele kokoonpanoa • Yksin – opettaja päivystää Zoomissa/Teamsissa • Pienryhmissä – Satunnaiset ryhmät – Opettaja määrittelee ryhmät – Kukin saa valita oman ryhmänsä • Kaikki yhdessä – Keskustelu, chat, kyselyt ym. Muistatko viimeksi harjoittelemiamme työkaluja?
 22. 22. Neljä työkalua sanapilviin • WordArt, kun haluat, että jokainen luo sanapilven ja voi määritellä sen muodon, värit,.. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven. • Teamsin Forms on kokouksiin lisättävissä oleva sovellus kyselyille ja sanapilville. • Mentimeter diasarjoille, joihin voi liittää kysymyksiä. Yhtenä kysymyksenä sanapilvi. – LAB: Yksiköt voivat hankkia maksullisia lisenssejä. Lue lisää ja katso ohjevideot: www.matleenalaakso.fi/2020/03/sanapilvet-opetuksessa.html
 23. 23. Kahdenlaisia Flinga-sessioita Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. • flinga.fi ja kirjautuminen LABin Google-tunnuksilla • Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti) • Ohjeet ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
 24. 24. padlet.com/matlaakso/padlet Mitä uutta 2022?
 25. 25. Samat sovellukset sopivat myös lähi- ja hybridiopetukseen Kuva: Chusa8, pixabay.com Mitä kampukselle tulevat opiskelijat odottavat?
 26. 26. Peruskurssin teemoja ja työkaluja Palauttele mieleen syksyn/kevään kurssin antia (3 min). Sitten jaan teidät pienryhmiin keskustelemaan: • Mikä osoittautui tärkeimmäksi opiksi? • Miten olet oppimaasi hyödyntänyt? • Mikä työkalu on suosikkisi? Miten sitä käytät? Peruskurssin teemat & työkaluja: 1. Verkkopedagogiikka: ClassroomScreen 2. Osallistaminen ja aktivointi: Flinga, Padlet, sanapilvet 3. Videot ja animaatiot: Powtoon, Adobe CC Express (ent. Spark) 4. Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt: Adobe CC Express, ThingLink ja H5P 5. H5P-työkalut 6. Sähköiset kyselyt: Forms, Quizizz, Mentimeter
 27. 27. Anna aikaa ajatella Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
 28. 28. Oppimistehtävät • Neljä webinaaria (jos poissa: tallenne ja opitun jakaminen Padletiin). • Neljä oppimistehtävää tehdään omaan tiedostoon: – Kopioi Padletista itsellesi OneDriven dokumentti. – Jaa kopiosi linkki Padletin reunimmaisiin sarakkeisiin (otsikoksi oma nimi). Tallenteet ovat katsottavissa ke 30.11. asti ja se on myös dead line viimeisillekin tehtäville. Padletissa on tarkemmat ohjeet ja aikataulu.
 29. 29. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Käsikirjoitus voi olla esim. visuaalinen malli, taulukko tai aikajana. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 30. 30. www.matleenalaakso.fi • Yli 340 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: syksyn verkkokoulutuksiani.
 31. 31. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×