Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opetuksen uusia tuulia, TTY

Koulutustilaisuus uusitaan TTY:llä syksyllä 2015

 • Login to see the comments

Opetuksen uusia tuulia, TTY

 1. 1. Opetuksen uusia tuulia Korkea-asteen opetusteknologiat, trendit ja haasteet Tampereen teknillinen yliopisto 13.4.2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuvat: pixabay.com, CC0 Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
 2. 2. Vuoden työt sanapilvenä: www.matleenalaakso.fi/2014/12/vuoden-2014-tyot-sanapilvina.html
 3. 3. Taustakanava: todaysmeet.com
 4. 4. 1. Twitter 2. Google Docs/Drive 3. YouTube 4. PowerPoint 5. Google Search 6. WordPress 7. Dropbox 8. Evernote 9. Facebook 10. LinkedIn Top Tools for Learning 2014 List c4lpt.co.uk/top100tools
 5. 5. Suomalaisten osallistujien havainnoimia trendejä 2015 • Collaborative learning (yhteisöllinen opp.) tvt:tä hyödyntäen  • Flipped Classroom (käänteinen opetus) • Digital leaders (oppilaat jotka tukevat opettajia ja toisia oppilaita) • Googlen ja Microsoftin uusimmat ratkaisut • Esitystekniikka • 3D-tulostus, -mallinnus, -skannaus • Koodaus, koodikoulut, ohjelmointi, robotit yms.  • Tabletit, Chromebookit, läppärit, säilytys, lataus, synkronointi • Suljetut sähk.oppimisympäristöt ja avoimet virtuaaliset työtilat • Kokonaisvaltaiset ratkaisut koulutuksen järjestäjille • Lisätty todellisuus • Pelit ja pelillisyys • Erityisopetuksen tukeminen opetusteknologialla Suomalaisten matkaraportit: bit.ly/finnbett2015.
 6. 6. Yhteisöllinen oppiminen Collaborative learning; Järvinen & Häkkinen 2002; Dillenbourg 1999 Oppimismuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä (työyhteisö, tutkimusryhmä, opiskelijaryhmä,..) on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tunnuspiirteet •yhteiset tavoitteet •työskentelyprosessin korostaminen •ongelmalähtöisyys •jaettu asiantuntijuus •tiedonrakentaminen •ajattelun näkyväksi tekeminen •oppijoiden kognitiivisten (tiedon käsittelyn) ja metakognitiivisten (oppimaan oppimisen) taitojen kehittäminen •oppijoiden vastuu opiskelun organisoinnista ja oppimisesta Kuva: Netalloy, CC0
 7. 7. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 8. 8. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat – Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan – Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia – Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa – Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena • Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit – Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
 9. 9. New Media Consortium • Horizon-raportit (koulut, korkea-aste, kirjastot, museot,… myös alueellisia raportteja) – Horizon Europe 2014 suomenkielisessä tiivistelmässä on vertailutietoa korkea-asteen ja muiden välillä • Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium • YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium – HE edition: www.youtube.com/watch?v=ikcPU5Q6tPs • Twitter: @nmcorg
 10. 10. Scandinavian Schools: 1-2 years NMC Technology Outlook (CC BY): www.nmc.org/publication/2015-nmc-technology-outlook-scandinavian-schools
 11. 11. NMC Horizon Report: 2015 HE Edition go.nmc.org/2015-hied (CC-BY)
 12. 12. NMC Horizon Report: 2015 HE Edition go.nmc.org/2015-hied (CC-BY)
 13. 13. Sulautuva oppiminen (blended learning) (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009) ”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisesti integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että tvt:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.” Integrointi: •Verkko- ja kasvokkainen •Synkroninen ja asynkroninen •Opetuksen metodit •Tiedon ja toiminnan muodot •Yhdessä oppiminen ja itseohjautuva opiskelu •Koulutus ja työssäoppiminen Kuva: Matleena Laakso, CC BY Pyrkii verkko- ja lähiopetuksen hyvien puolien yhdistämiseen.
 14. 14. Sulautuva oppiminen saa eniten kannatusta Kyselytutkimus Aallon opiskelijoiden teknologian käytöstä keväällä 2013: into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079
 15. 15. Jere Majava: Opetuksen tähtimalli
 16. 16. Blogeja käytetään paljon Muuttuvat oppimisympäristöt -kurssi, Tay •Kurssiblogi: seurantasivu, luentojen materiaalit, tiedotus •Lukupiirien blogit: oppimispäiväkirja, vuorovaikutus, tehtävien tekeminen, tutustumiskohteista raportointi Yleissivistävä koulutus •Samken viestintälinjalaisilla omat blogit •Kurssiblogit, läksyblogit, kirjallisuusaiheiset vlogit •Konferenssiblogit: Bittejä maailmalta Kiltakoulut (esim. pintakiltalaisten blogeja) •Kullakin ryhmällä/ammattialalla oma wiki •Kullakin opiskelijalla oma blogi
 17. 17. Tehtäväkortit Esimerkki yliopistopedagogiikan kurssilta Vaasasta 1. Kukin pienryhmä sai oman artikkelin ja tehtäväkortin 2. Opiskelijat lukivat artikkelin ja täydensivät ryhmänsä dokumenttia GoogleDrivessä. Keskustelua verkossa, osa tapasi myös kasvotusten. 3. Oppitunnin alussa 10 min. opetustuokion viimeistelyyn. 4. Esitykset katsottiin ja niistä keskusteltiin yhteisesti – Ryhmäkohtainen palaute
 18. 18. Twitter työssäoppijoiden käytössä Maarit Jaakkola 2013: Vastakaikua visertäen - Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana. Teoksessa: Joutsenvirta & Myyry (toim.): Sulautuvaa opetusta ja oppimista . • Toimittajaopiskelijat tviittasivat 3-4 kk työharjoittelunsa ajan • Twitterin merkitys – Kokemuksellinen kentän laajentaja – Mahdollisuus kuulla vertaisten kokemuksia – Vertaistuki – Omien kokemusten reflektio välittömän työyhteisön ulkopuolella • Tavoitteita mm. – akateemisten ja ammatillisten tavoitteiden yhteen sovittaminen – lisätä vuorovaikutusta harjoittelijoiden ja ohjaajan, myös toimittajien kesken – edistää ja tehdä näkyväksi työssäoppimista prosessina sekä helpottaa näin harjoitteluraportin laatimista ja harjoittelujärjestelmän kehittämistä.
 19. 19. Twitter työssäoppijoiden käytössä Maarit Jaakkola 2013: Vastakaikua visertäen - Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana. Teoksessa: Joutsenvirta & Myyry (toim.): Sulautuvaa opetusta ja oppimista . • Tviitattiin oppimiskokemuksista • Oivallettiin jotain journalismista tai journalistisesta työstä • Muiden aineiston jakaminen ja keskustelun herättäminen • Omien kokemusten dokumentointi (harjoitteluraportin tuki) • Tviiteistä suurin osa (44 %) koski oppijaa itseään • 31 % koski journalistista työprosessia ja 15 % työyhteisöä • Merkittävää oli • Twitter oppimisen tukena (työnteon edistäminen, ammatti-identiteetin pohdinta ja somen ammatillinen käyttö) • Pohdinta liittyen julkisuuteen (verkkoidentiteetti, julkisuuden säännöstely, eri somen välineiden roolien hallinta)
 20. 20. Helppoja some-työkaluja • Facebook-ryhmät • QR-koodiradat/tehtäväpisteet • Sähköiset kyselyt luentojen tai harjoitusten aikana • Valokuvat, videot, digitarinat • Yhteismuistiinpanot • Todaysmeet • Padlet
 21. 21. padlet.com/matlaakso/tty15 Mitä somen työkaluja olet opetuksessa käyttänyt? Otsikoi palvelun nimellä ja jatka lyhyesti kommen- toimalla kokemusta.
 22. 22. padlet.com • Opettaja tai yksi ryhmästä luo seinän ja jakaa linkin muille • Seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja • Opettajan kannattaa kirjautua. Näin saat monipuolisemmat ominaisuudet ja käyttäjänimestäsi tulee osa seiniesi osoitetta
 23. 23. Yksittäisen Padlet- seinän asetukset • Basic info: seinän nimi ja kuvaus • Wallpaper: taustakuvan valinta, voi tuoda myös oman • Layout: seinän tuotosten järjestys (grid!) • Address: seinän osoitteen valinta
 24. 24. Yhteisöllistä työskentelyä ja teknologiatuettua oppimista tukeva luentosali Oulun yliopistolta Kuvat: Jari Laru, esityksessä hänen luvalla NMC Horizon Report: 2015 HE Edition •Lisää muunneltavia tiloja, joissa voi käyttää erilaisia laitteita. •Suunta kohti työelämän ja reaalielämän ympäristöjä, missä oppirajat ylitetään. •Langaton verkko, pistorasioita
 25. 25. Pesiä ja pajoja Kuvat: Matleena Laakso, CC BY; vasemmalla oleva kuva Vaasan yliopistolta Tampereen yliopisto, Oasis; yllä oleva kuva on Oasiksin Instagramista sen luvalla. ”Tilat vaikuttavat keskeisesti siihen, millaista opetusta on mahdollista toteuttaa… Opettajat kaipaavat enemmän muunneltavia ryhmätyöskentelytiloja. Opiskelijat kaipaavat epämuodollisia ”pesiä”… ja käsillä tekemisen pajoja.” Kirsi Reiman: kirsireiman.wordpress.com/2015/03/31/miksi-yliopistot-ovat-taynna-kaytavia
 26. 26. Avoimet oppimisresurssit Open Educational Resources (OER) Esimerkkejä •Jaa jotain: jaajotain.wordpress.com – 2014-2015 jaetut materiaalit: www.scoop.it/t/jaajotain •avoinoppikirja.fi
 27. 27. • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Maailman käytetyin avoin lisenssi • Mm. Opetushallitus, monet hankkeet ja opetuksen järjestäjät suosittelevat CC- lisenssien käyttämistä. • creativecommons.fi Kuva: https://creativecommons.org/licenses, CC BY
 28. 28. Kuva: creativecommons.fi/wp-content/uploads/2014/11/CC-Finnish.pdf (CC BY)
 29. 29. Jakaminen somessa • Materiaalia viedessään (Flickr, SlideShare,..) tai oppimisympäristöä perustaessaan (Blogger, Wikispaces,..) täytyy usein määritellä haluamansa CC-lisenssi tai copyright. • CC-lisenssi sopii hyvin myös yhteistuotantoon ja hankkeisiin. Kuva: creativecommons.fi/wp-content/uploads/2014/11/CC-Finnish.pdf (CC BY)
 30. 30. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
 31. 31. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Epävirallinen suositus oppimateriaaleille on CC BY-SA Voit toki käyttää muitakin lisenssejä, mutta suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu. Suositus
 32. 32. CC-lisenssin edut Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY Täältä saat lisenssim erkin
 33. 33. NMC Horizon Report: 2015 HE Edition go.nmc.org/2015-hied (CC-BY)
 34. 34. Formaalin ja informaalin oppimisen sekoittuminen • Informaali oppiminen – Arkioppiminen, epämuodollinen oppiminen – Jokaisen ulottuvilla: netti, televisio, lehdet, kaverit, harrastukset, museot, tiedekeskukset,.. • Lisäämällä informaalia oppimista yliopiston formaalin oppimisen joukkoon ajatellaan voitavan lisätä kokeiluja, uteliaisuutta ja luovuutta. • Moni työyhteisö kannustaa informaaliin oppimiseen. • Sosiaalinen media on muuttanut oppimisen tapoja ja tehnyt sen kaikkialla läsnä olevaksi.
 35. 35. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014 Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, informaali ja non-formaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 36. 36. Digitaalisen lukutaidon parantaminen • Tvt:n hyödyntäminen opetuksessa vaatii uudenlaista osaamista opettajilta ja opiskelijoilta – Tekninen ja pedagoginen tuki opettajille – Oppilasagentit yms. • Luku- ja kirjoitustaidon käsite laajentunut – Palvelut ja työkalut, niiden pedagogisesti mielekäs hyödyntäminen, plagiointi,.. Miten opiskelijat oppivat tarvittavat tvt-taidot?
 37. 37. Taustaa perus- ja II asteen kouluista Survey of schools: ICT in Education, 2013 ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=9920 • Varustelutasolta Suomen koulut olivat parhaimpien joukossa • Laitteiden käytössä olimme häntäpäässä • Huonoin tilanne oli peruskouluissa, myös lukioissa olimme viimeisten joukossa ja ammatillisissa oppilaitoksissakin alle keskitason. • Suurimpana esteenä pidettiin pedagogisia syitä. Kysely tehty syksyllä 2011 – miten tilanne on muuttunut?
 38. 38. Ylioppilaskokeiden sähköistäminen näkynee pian TTY:llä • YTL:n Digabi-projekti sähköistää yo-kokeet 2016-2019. • Päätös on muuttanut lukiopedagogiikkaa ja pian entistä useammalle tietotekniikan hyödyntäminen oppimisessa on tuttua jo vuosien ajalta. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 39. 39. Yo-kokeen ohjelmistot (04/2015) Listaus elää jatkuvasti, ks. uusin versio: digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot • LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, vektorigrafiikka) • GIMP (kuvankäsittely) • Pinta (kuvankäsittely) • InkScape (vektorigrafiikka) • Dia (vektorigrafiikka) • wxMaxima (symbolinen laskenta) • Texas Instruments TI-Nspire CAS (symbolinen laskenta) • Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta) • Geogebra (mm. kuvaajat) • LoggerPro (kuvaajat) kaikille kokelaille • MAOL-digitaulukot (Otava)
 40. 40. Kyselytutkimus Aallon opiskelijoiden teknologian käytöstä into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079 ja into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661082 • Aalto-yliopiston 1500 opiskelijaa vastasi 2013 ECAR:in kyselyyn. • Teknologia on lähentänyt yliopistoa ja opiskelijoita ja parantanut opiskelumahdollisuuksia. • Opiskelijoiden toivelistan kärjessä: – Luentotallenteet – Järjestelmien integrointi selkeäksi kokonaisuudeksi (ilmoittautuminen, materiaalit, tehtävien palautus,..) – Monipuoliset tulostuspalvelut (3D, wifi,..) – Sekä e-kirjat, sähköiset oppimisalustat, erilaiset ohjelmistot, verkkosisällöt ja -työkalut, pilvipalvelut, simuloinnit ja pelit sekä opetuksen ja oppimisen tueksi tarkoitettujen järjestelmien integrointi.
 41. 41. Teknologia ja opiskelu into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079 Väitteitä Aallon opiskelijoille 1= erittäin samaa mieltä, 5= täysin eri mieltä •Teknologia auttaa minua saavuttamaan akateemiset tavoitteet 3,9 •Teknologia auttaa minua tulevien opintojen suunnittelussa 3,8 •Teknologia tekee opiskelusta edullisempaa 3,7 •Osallistun todennäköisemmin kampuksen tapahtumiin, kun niistä tiedotettaessa käytetään teknologiaa 3,7 •Teknologian vuoksi olen paremmin selvillä siitä, mitä yliopistolla tapahtuu 3,6 •Osallistun aktiivisemmin kursseilla, missä käytössä on teknologiaa 3,5
 42. 42. Kuinka opettajat (N 1548) toimivat? Kyselytutkimus Aallon opiskelijoiden teknologian käytöstä 2013: into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079
 43. 43. Kilpailevista koulutusmalleista MOOCit merkityksellisimpiä • MOOC = Massive Open Online Course • Verkkokurssit Aallossa into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079 – 83 % ei ollut suorittanut yhtään kurssia kokonaan verkossa – 68 % ei tunne sanaa MOOC – 2 % oli suorittanut MOOC-kurssin (ja 3 % jättänyt kesken) • Vertaa: 10 % opinnoista täysin verkossa (US National Center for Education Statistics) • Pirkanmaan lukiolaisilla käytössä Maakunnallinen verkkokurssitarjotin
 44. 44. MOOC – avoin verkkokurssi • Luennoitsijat parhaimmillaan omien alojensa huippunimiä • Kurssit rakentavat yliopiston brändiä, toisaalta niiden avulla voidaan tarjota erityislahjakkaille opiskelupaikkaa • Suomessa ensimmäisen MOOC:n järjesti Helsingin yliopisto 2012 ohjelmoinnin perusteista (Pönkä 2014) • HY:n julkaisu (kuva) – ok.helsinki.fi/wp-content/uploads/2014/01/Jos_mooc_on_vastaus.pdf • MOOC-tarjoajia: – Coursera, edX, Udacity, FutureLearn… – jml.kapsi.fi/jussi/2014/07/31/mooc-tarjoajia-ja-alustoja
 45. 45. Piilaakson eväitä ITK:n iloksi Jarmo Vitelin ITK-webinaari 12.2.2015 (tallenne) • Teknologia selvästi strateginen tavoite USA:n yliopistoissa • Stanfordin Online-strategian kolme tasoa – Omat kampusopiskelijat, Flipped Classroom – Omat vaihdossa, maailmalla – Globaali palvelu
 46. 46. NMC Horizon Report: 2015 HE Edition go.nmc.org/2015-hied (CC-BY)
 47. 47. Älypuhelinten hyödyntäminen opiskelussa into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=14661079 • Aallon opiskelijat kokivat hyödylliseksi – Luentoon/keskusteluun liittyvän tiedon hakeminen – Pääsy digitaalisiin materiaaleihin – Valokuvaamisen • Suurimmat haasteet – Pieni näyttö ja näppiksen puute – Akun kesto – itselle hyödyllisten sovellusten puute
 48. 48. Kokemuksia Hove Park -koulusta iPadien käyttönoton jälkeen www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html • Jokaisella opettajalla oma tavoite iPadin pedagogiselle käytölle. • Kun aiemmin katsottiin videoita, nyt niitä tehdään itse. • Eräs opettaja: Suurin muutos liittyy opettajan rooliin. Nyt jää enemmän aikaa yksilölliseen ohjaamiseen. • Paljon ryhmissä työskentelyä. • Oppilaiden tyytyväisyys oppitunteihin 31  87 %:iin. • Kotona koulutöitä esitteli 15  56 %. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 49. 49. Ohjeita mobiilioppimiseen • Ilona IT:n omat ja linkatut iPad-oppaat – www.ilonait.fi/web/tilaa-ipad-lehti-ja-muita-oppaita • Harto Pönkä, Tablet-sovelluksia opetukseen – tablet.purot.net • Opetuksen kehittämishankkeet – sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti – sites.google.com/site/mobiilisovelluksetopetuksessa/etusivu • Juhani Kärki, Android opetuksessa: – sites.google.com/site/androidopetuksessa Suurin osa hyödyllisistä sovelluksista on tehty yleiskäyttöön, ei oppiainekohtaisiksi.
 50. 50. Käänteinen oppiminen flipped classroom/learning • Oppijat tutustuvat käsiteltävään aiheeseen itsenäisesti itselleen parhaita menetelmiä hyödyntäen (opetusvideot, äänitiedostot, kirjat,..) ja luokassa sovelletaan opittua. • Oleellista: itseohjautuvuuden ja oppimisen omistajuuden tukeminen, aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen ja tvt:n hyödyntäminen.  Kuva: www.knewton.com/flipped-classroom
 51. 51. Videotehtäviä EDpuzzlen avulla • EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Lue bloggaus ja kokeile: – www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
 52. 52. Videoneuvottelun hyödyntäminen Pirkanmaalla (perus ja II aste) • Harvinaisten kielten ja uskontojen opetus seutukunnan alueelle • Poliisin ja palokunnan kyselytunnit koululaisille • Kielten etäkerhot • Verkkokurssien tapaamiset: luennot, ryhmätyöt, ohjaus, kokeet,.. • Opiskelijoiden ohjaus: työssäoppiminen,.. • Asiantuntijaverkosto.fi • Täydennyskoulutus: seminaarisarjat, yksittäiset webinaarit ja lähiopetuksen täydentäminen • Opettajaverkostojen tapaamiset • Muutoksista tiedottaminen: ensitieto, ohjeet ja kyselytunnit • Henkilökunnan ohjaus: tvt-pedagoginen tuki
 53. 53. Opeverkostot ja webinaarit • Kollegoita löydät kahvihuoneen lisäksi verkosta: opeverkostot.wikispaces.com  yli 120 opetusalan FB-ryhmää/sivua. • Webinaareja tvt:n opetuskäytöstä: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
 54. 54. Mobiilirata www.matleenalaakso.fi
 55. 55. Mikä on QR-koodi? • QR-koodi  (=Quick Response, ruutukoodi) toimii kuvalinkkinä verkkosivulle. • Koodin takaa voi löytyä myös esim. teksti- tai ääniviesti tai käyntikortin tiedot. • QR-koodin avulla saadaan paperille digitaalista sisältöä. • Tee koodi: www.qr-koodit.fi/generaattori Kuva: Matleena Laakso, CC BY Diasarja: QR-koodit opetuksessa
 56. 56. Thinglink – interaktiiviset kuvat ja videot • Voit upottaa kuviin (videoihin) tekstiä tai nettisisältöä ”kuumien pisteiden” avulla • www.thinglink.com, App Store, Google play
 57. 57. Thinglink-kuvan tekeminen Alla ohje selaimelle, seuraavassa diassa mobiililaitteille • Kirjaudu ja valitse kohta CREATE – valitse kuva (voi tehdä myös videosta) • Tuplaklikkaa kuvaa kohdasta, minne haluat interaktiivista sisältöä – Tuo linkki ja/tai teksti – Valitse haluamasi kuvake (icon) – SAVE TAG – Lisää uutta sisältöä • Kun kuva on valmis  SAVE IMAGE – Pääset halutessasi edelleen muokkaamaan kuvaa – Voit jakaa kuvan linkkinä tai somen kautta – Kuvan alla on kohta, mistä voit tuhota kuvan tai lisätä sen kanavallesi
 58. 58. Thinglink-kuvan tekeminen Ohje mobiilisovellukseen (Android, iOS) • Kirjaudu • Uuden kuvan teet +-merkistä – Valitse kuva laitteeltasi tai kuvaa se nyt • Siirrä ns. hotspot haluamaasi kohtaan ja muokkaa sen sisältöä (teksti, oma video tai kuva, YouTube) – Tuplaklikkaamalla kuvaa voit lisätä näitä kuumia pisteitä ja niihin sisältöä • NEXT-kohdasta pääset antamaan kuvallesi nimen ja halutessasi jakamaan sen somen kautta  SAVE • Jos haluat lisätä kuvan kanavallesi, tee se selaimen kautta
 59. 59. Aurasma Pikaohje auran tekemiseen mobiilisovelluksella A-logosta saat valikon auki, +-merkistä pääset tekemään auroja: 1. Valitse tai kuvaa OVERLAY (näkyy näytön läpi katsottaessa) – Oma kuva/video tai sovelluksen valmis 3D-malli 2. Ota kuva TRIGGERistä (kuva, jota katsotaan näytön läpi) – Asettele overlay sen päälle valiten koko ja sijainti 3. Nimeä aura ja tallenna se yksityiseksi tai julkiseksi Yksityiskohtaisemmat ohjeet: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/listty-todellisuus-opetuksessa
 60. 60. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 61. 61. Quizlet sopii erityisesti sanaston ja termien harjoitteluun ja testaamiseen • Vinkkaa oppijoille palvelusta ja linkkaa muutama hyvä oppimisalustalle • Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja, joita voit muokata • Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms., jos tarkoitus on tunnistaa sanat myös äännettynä. – Jos haluat taivutusmuodot: en blomma blomman
 62. 62. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/opetuksen-uusia-tuulia- tty. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

×