Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lääne Elu Aasta Matkategelane

976 views

Published on

Läänemaa ajaleht "Lääne Elu" kirjutab Aasta Matkategelasest 2009, Katrin Pärnpuust

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lääne Elu Aasta Matkategelane

  1. 1. Tänane ilm Läänemaal Pilvi vähe ja ilm sajuta. Pu- hub kagutuul 6–10, ranni- kul puhanguti 15 m/s. Soo- ja on 1 kuni 3 kraadi. Nr 125 (2875) Teisipäev, 3. november 2009 Hind 9 kr SISU Taebla valis volikogu Noarootsis jäi IRL jättis Ridalas esimehe võimu enda kätte Taebla vallavolikogu esime- heks sai läinud neljapäeval Taebla gümnaasiumi direk- tor Jaanus Mägi. Loe lk 3 vallajuht valimata Lehte Ilves lehte@le.ee „Kus oli nende programm või visioon? Mida nad järgmisel neljal aastal teha kavatsevad?” Lehte Ilves Kuigi Ridalas valimised võit- küsis Nebokat retooriliselt. lehte@le.ee Martna mehed nud Isamaa ja Res Publica Liit laiendasid remondiäri lubas teha liidu Reformiera- IRL: tööd on rohkem kui Eile tahtis valimisliit Parem konnaga ning oli valmis viima- neljaks aastaks Lapseeast koos kasvanud Noarootsi vallavanemaks va- sele andma volikogu esimehe Martna noorte meeste auto- lida arhitekt Erik Hansoni, „Kõik, mis täna Ridalas toimub koha, katkesid läbirääkimised remondiäri laienes koduko- kuid pidi sellest loobuma, sest või toimuma hakkab, on IRLi juba eos ja volikogu valis ju- hast Haapsallu. Hanson kui Rootsi kodanik ei tehtud või käima lükatud,” üt- hiks taas Olev Peetrise. Loe lk 3 saa olla vallavanem. les Toomas Schmidt. „Reformi Olev Peetris sai kaheksa Vallavolikogu esimees Rein poolt midagi uut ei pakutud. häält, Reformierakonna kandi- Vatku ütles, et kuulis sellest Schmidt ütles, et valimisplat- Neuroloogiahaigla pool tundi enne volikogu is- daat Reimo Nebokat seitse, üt- les vallasekretär Igor Pogodin. vormis neil erinevusi ei ole, aga patsient loob tungit vallasekretärilt. lepingut, et kõik teed auguva- kõnnirobotit Kõik volinikud olid kohal. „Teada oli, et volikogu lii- baks, nad ka sõlmida ei saa. „Omavalitsuse hingeelu tun- Noore mehena ratastooli ge võib ta olla, kuid seda ei Vallavanema sõnul polegi nen väga hästi,” ütles Peetris, jäänud Tanel Joost pani osanud ettegi kujutada , et val- neil vaja mingit platvormi, sest kes on töötanud selles süstee- kokku meeskonna, kes hak- lavanem ei tohi olla,” ütles kõik suuremad tööd on voliko- mis 1993. aastast. kab Eestis välja töötama Vatku. „Ootame nüüd õigus- gus otsustega kaetud ja seda on Aseesimeheks sai Kiideva kõnnirobotit, mis aitab ratas- kantslerilt vastust, kas euro- rohkem kui neljaks aastaks. külla elama asunud Madis toolis inimestel oma jalgel liidu kodanik võib olla meil „Rünnakuid 110 asjaga eri Sarik, kes on varem olnud Rae kõndida. vallavanem.” suunda ei saa teha,” ütles ta. vallavolikogus. Tema poolt oli Loe lk 4 Erik Hanson on Tallinnas Kui tuleva aasta suurim töö 14 liiget, üks sedel oli täitmata. sündinud ja seal kunstiinsti- on Uuemõisa lasteaed, siis pa- tuudi lõpetanud 56aastane ar- neb see aastaks muud tööd kin- hitekt, abielus, täiskasvanud Reformierakond lootis kindlat lepet ni. Haudejaamas on vaja torus- poja isa. Rootsi läks ta tööle tikke vahetada, see võtab teise 1988 ja ongi 21 viimast aastat Reformierakond ja IRL kohtu- aasta investeeringud. Veevärgi seal elanud. See tähendas kol- sid liidulepingu asjus läinud arendamine nõuab veel küm- me kodu: Rootsis, Tallinnas ja nädala teisipäeval. Reformiera- neid miljoneid, sest Panga küla viimasel ajal üha rohkem ka konnast osalesid Reimo jäi europrojektist välja. Elbikus, kus on tal ema kau- Nebokat ja Madis Sarik, IRList Erjavas, kus on üle 200 suve- du suvekodu 1972. aastast. vallavanem Toomas Schmidt, maja, elatakse paljudes aasta Rootsi kodakondsuse võttis Olev Peetris ja Lea Samarajev. ringi ja kirjutatakse ennast sis- ta soovituse peale, kui tal oli Koalitsioonilepingu projek- se. See tähendab omavalitsuse- palju tööd Venemaal ja Eesti tis olid kirjas teehooldus, kerg- le kohustust rajada ühisvee- positsioon oli nõrk. liiklusteed, mängu– ja spordi- värk. Schmidt arvustas ka re- Eile ei osanud Hanson öel- väljakud, Uuemõisa lastehoid formikate lubadust tuua roh- Selgusid noorte Eesti da, kas loobub Rootsi koda- jm. Et euroraha valda tuua, kem euroraha sisse. Praegu ei rallimeistrid kondsusest ja võtab Eesti oma, tahtsid reformikad luua aren- ole küsimus mitte raha sisse- Reedel ja laupäeval sõideti sest „see on alles viimase kahe dusjuhi koha ja teha ise ettepa- toomises, vaid vastuvõtmises Läänemaa teedel Honda tunni küsmus”.Ta möönis, et neku, kes selle koha saab. ehk omaosaluses. Selles kon- Racingu noorteralli Haapsa- mingi otsus tuleb teha. Reformikad tahtsid ka voli- tekstis ei poolda Schmidt ka lu etapp, kus selgitati Eesti Hanson tunnistas, et valla- kogu esimehe kohta ja määra- arendusjuhi koha loomist. kiireimad noored rallisõit- vanema mõte ei tulnud ker- ta inimese, kes läheb Eesti pre- „Leidsime IRLi liikmetega, jad. gelt, kuid sõprade ja pere toe- sidendi valijameheks. et selline leping pole vastuvõe- Loe lk 5 tus veenis teda ümber. Koalitsioonileping suri eos, tav,” ütles Schmidt. „Koostööst „Seda tööd palga eest ei Tallinnas sündinud Erik Hanson (56) ei saanud eile Noa- sest erakonnakaaslastega kon- pole me taganenud, seda taha- teeks,” tunnistas Hanson. rootsi vallavanemaks, sest tal on Rootsi kodakondsus. sulteerinud Toomas Schmidt me teha igal juhul.” Ta ütles, et toetaks vallava- ERAKOGU teatas, et IRL loobub liitlastest. Vallavanem ütles, et eelarve nemana aktiivsemalt ettevõt- ka oma Tallinna kodu Kalm lisas, et kui tuleb val- „Tundus, et leidsime kahe on veel plussis, aga võib aasta OHHOO! lust, pööraks rohkem tähele- likvideerimst: „Võtsin maak- lavanema konkurss, kavatseb tunniga üksmeele, kuid selgus, lõpuks miinusesse jääda. Sep- Uuemõisa pood müüs panu vanemate inimeste eest leriga ühendust.” ta kandideerida, sest on seda et IRLi esindajail ei olnudki tembris laekus tulu 700 000 miljonivõidupileti hoolitsemisele ja elavdaks 22 aastat Noarootsi valda oma valijaile lubanud. mandaati midagi otsustada,” krooni oodatust rohkem, aga valla elu, korraldaks üritusi juhtinud Ülo Kalm jätkab Noarootsis valitseb habras nentis Nebokat. Ta pani pa- nüüd on hakanud tulu vähene- Läinud kolmapäeval Eesti ja kooskäimisi. kuni uue vallavanema ame- ülekaal: valimisliidul on 5, haks, et vallajuhid ei olnud en- ma. Nii võib jääda puudu um- Loto kontoris oma miljoni- Hanseni sõnul alustas ta eile tisse nimetamiseni. Keskerakonnal 4 häält. nast ette valmistanud. bes 100 000 krooni. kroonist võitu vormistamas käinud lotomängija oli või- dupileti ostnud Uuemõisa Läänlane valiti aasta matkategelaseks Konsumi R–Kioskist. 30. aastais naine oli oma võidu kraapinud Miljonäri kiirloteriipiletilt. Sama päev tõi veel ühe lo- Kaie Ilves öelda,” ütles Eesti matkaliidu Pärnpuu on põhitöö kõrvalt tomiljonäri, kui „Lotokolma- ERAKOGU kaie@le.ee president Levo Tohva, kes li- tegelnud matkamisega viima- päeva” saates võideti inter- sas, et matkaga poliitiliselt pin- sed kuus–seitse aastat. „Esi- netist ostetud piletiga Bingo Eesti matkajuhid andsid aasta gelisse piirkonda kaasnes tohu- mest korda sattusin mägedes- Loto jackpot võidusummaga matkategelase 2009 aunimetu- tu bürokraatia ja tegu oli kee- se juhuslikult ühel Kreeka–rei- 4 637 008 krooni. se Lääne Elu vastutavale välja- rulise, nii poliitilise kui ka mai- sil,” ütles ta. Tänavu on loosiõnn nae- andjale Katrin Pärnpuule (pil- nekujundusüritusega, millega Matkajuhid valisid aasta ratanud kokku 13 lotomiljo- dil), kes tegutseb põhitöö kõr- sai Katrin Pärnpuu suurepära- matkategelase ja aasta matka- närile, 2008. aasta tõi 19 lo- valt matkajuhina. selt hakkama. ja nädalavahetusel 42. Eesti tomiljonäri. Pärnpuu pälvis aunimetuse, „Muidugi on hea meel, aga matkajuhtide kokkutulekul Kaie Ilves sest korraldas tänavu oktoob- matkates ei mõtle ma selle pea- Põlvamaal Moostes. Aasta mat- ris Eesti matkaliidu ja välismi- le, et võin selle eest midagi saa- kaja aunimetuse sai Heiki ISSN 1406-1430 nisteeriumi koostöös mägimat- da. Ma matkan, sest mulle Hanso, kes matkas tõukeratas- ka Araratile, tähistamaks 180 meeldib seda teha,” ütles Pärn- tel sel suvel Ateenast Orissaar- aasta möödumist Johann puu, kes käib matkajuhina de. Ta matkas koos kahe Virtsu Parroti esmatõusust sinna. mägedes kaks–kolm korda aas- mehe Silver Knäzevi ja Rivo „Katrinit iseloomustab mehi- tas. Tänavu käis ta Kesk–Nor- Aruksaarega ja pälvis aunime- sus, kui nii võib naise kohta ras ja Madal–Tatrates. tuse matka eestvedajana.

×