20122013Auteur: Herman MaassenFunctie: Veiligheidskundige i.o.Bedrijf: Gemeente BarneveldVeiligheid en Beveiliging op ‘de ...
Samenvatting Onderzoek Veiligheid en Beveiliging op ‘de Harselaar’Samenvatting & Aanbevelingen ExternenSamenvatting van he...
Ten eerste kwam de samenwerking van de partners in het collectief ter sprake. Hierinwerden goede en mogelijk minder goede ...
de feiten bleek, maar er zijn een aantal zaken die echt beter moeten in de toekomst. Verderzullen zaken als een database e...
Aanbeveling is om het bovenstaande door te voeren in het meldbeleid op dewebsite www.beveiliging-harselaar.nl!• Op organis...
• Vroegtijdig signalering van onraad en incidenten, zoals inbraak, diefstal, vernielingbrand,etc.;• Detectie op basis van ...
Het samenvattende antwoord op deze deelvraag is dat er mogelijkheden zijn om het beter en anderste gaan doen op en voor de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenvatting aanbevelingen externen rapport harselaar jun…

263 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samenvatting aanbevelingen externen rapport harselaar jun…

  1. 1. 20122013Auteur: Herman MaassenFunctie: Veiligheidskundige i.o.Bedrijf: Gemeente BarneveldVeiligheid en Beveiliging op ‘de Harselaar’SAMENVATTINGONDERZOEKIn opdracht van:Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar
  2. 2. Samenvatting Onderzoek Veiligheid en Beveiliging op ‘de Harselaar’Samenvatting & Aanbevelingen ExternenSamenvatting van het onderzoeksraportHet begin van het rapport is een beschrijving van deHarselaar en de organisatie rondom de veiligheid en beveiliging op de Harselaar. De StichtingCollectieve Beveiliging en haar leden en taken werden beschreven. Interne en externe partners enhun rollen werden uitvoerig toegelicht. Van politie, naar Securitas en van Securitas tot installateurVolkerWessels. Door deze alinea met nuttige informatie is er voldoende duidelijkheid om de centralevraagstelling en de deelvragen te gaan beantwoorden!De centrale vraagstelling ofwel de hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe is het gesteld met deveiligheid op bedrijventerrein de Harselaar in Barneveld anno 2012-2013 en kan en/of moet deveiligheid beter en zo ja op welke wijze?• Om hierop een antwoord te krijgen zullen de deelvragen worden uitgewerkt en beantwoord.Te beginnen bij deelvraag 1 die als volgt werd gesteld: Hoe is de veiligheidssituatie opHarselaar nu?Hieronder een conclusie op deelvraag 1, ‘Hoe het anno 2012/2013 gesteld is met deveiligheid op de Harselaar?’! Ten eerste hebben we een aantal zaken over cameratoezicht enbeveiliging beschreven. Door middel van cameratoezicht middels publieke camera’s op detoegangswegen van de Harselaar is er een (grote) stap gezet in het verbeteren van deveiligheid op de Harselaar. In combinatie met LiveView, camera in beeld, de beelden op hetHVC en in de meldkamer van MPL en de surveillance door Securitas ’s avonds, ’s nachts en inhet weekend is de veiligheid aanzienlijk verbeterd. Dit kan gezegd worden aan de hand vande analyse van de cijfers van incidenten op de Harselaar. Punt van aandacht is wel de stijgingin het aantal incidenten vanaf eind 2011 (zowel allerhande incidenten als specifiek genomende inbraken en diefstallen uit bedrijfspanden). Het volgende onderdeel van dit rapport zal dewerkelijke samenwerking en de knelpunten en goede punten op het gebied van de veiligheiden de beveiliging van de Harselaar gaan beschrijven en analyseren.• Om een compleet antwoord te krijgen op de hoofdvraag is het nodig om het antwoordt opde eerste deelvraag aan te vullen. Dit wordt gedaan door het stellen van een tweededeelvraag. De tweede deelvraag luidt: Is de huidige veiligheidssituatie op de Harselaar ookwerkelijk zoals gezegd, geschreven en/of beweerd wordt?Hieronder een conclusie op deelvraag 2. Het antwoordt op die deelvraag zal worden gegevenin onderstaande conclusie/samenvatting. Ter inleiding werd gesproken over deonderzoeksmethode (interview/vraaggesprek). Daarna werden de uitkomsten van hetonderzoek en de gesprekken verwoord.
  3. 3. Ten eerste kwam de samenwerking van de partners in het collectief ter sprake. Hierinwerden goede en mogelijk minder goede punten in de veiligheid, beveiliging ensamenwerking van de partners benoemd. Hieronder een aantal belangrijke punten:o Samenwerking tussen alle partijen is over het algemeen goed!o De betrokken partijen zeggen dat de communicatie onderling goed is, maar dat menaltijd moet openstaan om te communiceren ten behoeve van verbetering in desamenwerkingo Communicatie met de bedrijven/ondernemers moet beter geregeld worden. Eengoede stap is de website www.beveiliging-harselaar.nl waarmee gecommuniceerdkan worden naar deelnemers en niet-deelnemers.o Politie en MPL hebben uitgesproken dat ze graag nieuwe technieken en vernieuwdehard- en software voor de beveiligingscamera’s zouden willen laten realiseren. Depolitie om de opsporing en zaakoplossing te vergemakkelijken, verbeteren enversnellen en MPL ten behoeve van de hightech alarmcentrale.o Bedrijven/ondernemers gaven aan samenhangend met communicatie meerbetrokkenheid bij de veiligheid en beveiliging wensen. Ondernemers willenbetrokken worden bij waar ze voor betalen.Ten tweede werd de samenwerking met/door externe partners behandeld. Desamenwerking over het algemeen is redelijk goed, maar er zijn altijd punten dieverbeterd/veranderd moeten worden. Hieronder belangrijke zaken die naar voren kwamen:o Securitas ziet graag de doormelding en de rechtstreekse aansturing tijdens eenincident verbeteren. Voor de doormelding is al een snelle oplossing (hetresponsesysteem). Verder wil Securitas graag communiceren via www.beveiliging-harselaar.nl en wil de collectieve beveiliging meer promoten bij de ondernemers opde Harselaaro MPL zou graag andere manieren van beveiliging (blokbeveiliging o.a.), VPNverbinding op particuliere camera’s en koppeling van publieke en private camera’szien.o Niet collectieve deelnemers/ondernemers zouden niet allemaal betrokken willenworden bij collectieve beveiliging. De een wel, de ander niet. Dit kan verschillendeoorzaken hebben, zoals niet diefstalgevoelige producten bij een bedrijf. De nietcollectieve ondernemers vinden overigens dat de politie goed bereikbaar is.Uit bovenstaande samenvatting/conclusie blijkt dat de samenwerking en deveiligheid/beveiliging op de Harselaar over het algemeen goed te noemen is (dit sluit aan bijhet feit van vooruitgang in de veiligheid zoals bij deelvraag 1 geconcludeerd werd). Er zijn weleen aantal punten waar aan gewerkt mag en moet worden. Denk aan communicatie,technologische verbeteringen in het camerasysteem en bijvoorbeeld het promoten van decollectieve beveiliging om meer deelnemers te trekken. De veiligheid is grotendeels zoals uit
  4. 4. de feiten bleek, maar er zijn een aantal zaken die echt beter moeten in de toekomst. Verderzullen zaken als een database en een politiedatabase gestolen voertuigen gekoppeld aan hetANPR-systeem (Automatic Numberplate Recognition) gerealiseerd moeten worden om detechniek (cameratechniek) bij te blijven en om effectief en efficiënt te werken voor deveiligheid en in de beveiliging van de Harselaar. Voor innovatie en mogelijkheden voorverbetering van effectiviteit en efficiëntie van de beveiliging en veiligheid op de Harselaargaan we over tot het beantwoorden van de derde deelvraag.• Om hierop een compleet antwoord te krijgen is het nodig om het antwoordt op de eerste entweede deelvraag aan te vullen. Dit wordt gedaan door het stellen van een derde deelvraag.De derde deelvraag luidt: Hoe gaat het elders in het land op vergelijkbarebedrijventerreinen op het gebied van veiligheid en beveiliging en kan het op de Harselaarbeter/op een andere manier?De vraag die gesteld werd in deze deelvraag was een zoektocht naar mogelijkheden ominnovatiever en beter/anders te gaan beveiligen om de veiligheid op de Harselaar te verbeteren.Hoe gaat het elders en kan het op de Harselaar anders/beter in de toekomst? Het antwoord opdeze deelvraag, of beter gezegd de antwoorden die gevonden zijn worden hierondersamenvattend beschreven. Er zijn namelijk een aantal punten naar voren gekomen die in detoekomst geïmplementeerd zouden kunnen worden op de Harselaar voor een betere veiligheiden beveiliging van het bedrijventerrein!• Op financieel gebied hebben we het gehad over de reclamebelasting. Reclamebelasting isonder enkele strenge voorwaarden te realiseren, maar de realisatie is niet eenvoudig.Aanbeveling 1: Naast het nadeel dat we noemden is het voor de ondernemers dietegen meelifters bij de beveiliging zijn een voordeel als reclamebelasting opHarselaar kan worden gerealiseerd. Wanneer reclamebelasting geheven gaatworden ten bate van veiligheidsmaatregelen, dan wordt in ieder geval dooriedereen meebetaald aan de veiligheidsmaatregelen. Het is mogelijk een idee omreclamebelasting op een bepaalde manier te verwerken in Parkmanagement. Ditgezien het dienen van een maatschappelijk doel (schoon, heel en veilig e.d.), watook aandachtspunten zijn bij Parkmanagement.Voor meer informatie en voorwaarden zie:www.mkb.nl/images/1204_infoblad%20Reclamebelasting2.pdf van MKB Nederland.• Op communicatief gebied (de communicatie naar ondernemers (deelnemend en niet-deelnemend) kwam de volgende aanbeveling boven tafel. Het gaat om het melden vansuccessen naar de ondernemers. Voor het melden moet je niet alleen vaste datumsgebruiken, je moet successen zo spoedig als mogelijk melden.Aanbeveling 2: Wanneer successen direct gemeld worden via de website,trekt/triggert dit ondernemers die (nog) niet deelnemen aan de collectievebeveiliging. Successen melden is investeren in de collectieve beveiliging!
  5. 5. Aanbeveling is om het bovenstaande door te voeren in het meldbeleid op dewebsite www.beveiliging-harselaar.nl!• Op organisatorisch gebied zijn we tot de conclusie gekomen dat in de toekomst desamenwerking tussen Parkmanagement Harselaar en Stichting Collectieve Beveiliging gaatontstaan en moet worden gerealiseerd. Om dit organisatorisch juist op papier te hebben ishet goed om zaken af te bakenen.Aanbeveling 3:Aanbeveling is om Stichting in de toekomst onder te brengen bij hetonderdeel Veiligheid van Parkmanagement Harselaar Daarnaast is het aan tebevelen om ook een inventarisatie voor de toekomstige samenwerking te makenvanuit de Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar naar Parkmanagement enandersom. Vervolgens kunnen en zouden onderling afspraken gemaakt kunnenworden. Wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking is nodig, omdat hetonderdeel Parkmanagement gelijke doelstellingen heeft als de Stichting CollectieveBeveiliging Harselaar als het gaat om veiligheid. Op papier geeft het inzicht in desamenwerking en in de praktijk kan en gaat het effectiviteit en efficiëntie voor hetdienen en bewaken van de veiligheid van de Harselaar opleveren!• Op het gebied van techniek (denk aan surveillance en camerabeveiliging) is de RTR©(Regionale Toezicht Ruimte Nijmegen) eruit gesprongen als mogelijkheid voor de toekomstom de veiligheid en beveiliging op de Harselaar zo optimaal mogelijk te maken.De primaire doelen van cameratoezicht via RTR© volgens het Programma van Eisen(PvE)zijn:5.1.1 Primair doelDit is het voorkomen en verminderen van activiteiten waarbij de veiligheid van personen engoederen in geding komt en het verbeteren van het veiligheidsgevoel voor klanten enpersoneel.• Preventief, cameras kunnen preventief werken omdat ze van invloed zijn op het gedrag vanplegers van criminaliteit;• Repressief , opgenomen beelden kunnen achteraf door de politie en justitie worden gebruiktals bewijsmateriaal in het kader van opsporingsonderzoeken;• Subjectief, mensen kunnen zich veiliger voelen door cameras;• Proactief, met behulp van vroegtijdige signalering van onraad met behulp van intelligentecameras, kan de observant zijn werk proactief, effectiever en efficiënter doen;• Toezicht, bijvoorbeeld op illegale vuilstorting of straatraces.De secundaire doelen van cameratoezicht via RTR© volgens het Programma van Eisen(PvE)zijn:5.1.2 Secundair doelDit is de ondersteuning van het primaire bedrijfsproces van bewaking, beveiliging,handhaving en opsporing.
  6. 6. • Vroegtijdig signalering van onraad en incidenten, zoals inbraak, diefstal, vernielingbrand,etc.;• Detectie op basis van kenteken welke zich bevinden in de ‘black’ list van de RTRNederland database en/of afwijkend gedrag van voertuigbewegingen in hetbedrijventerrein.Aanbeveling 4: Het doel is om middels een publiekprivate samenwerking toteen goede heterdaadkracht te komen in de opsporing en afhandeling van enmet daders van criminaliteit.De pakkans wordt dus zo groot mogelijk gemaakt. Dit levert met RTR©wellicht vaak en snel het gewenste resultaat (een opgeloste zaak) op! Mijnaanbeveling is om als Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar, eeninventarisatie van de huidige situatie aan de hand van het programma vaneisen voor aansluiting op de RTR© te laten doen. Die inventarisatie moetgedaan worden aan de hand van een programma van eisen dat ik opgevraagdheb bij RTR© en Securitas. Dit programma van eisen is te krijgen bij Dirk Klein.Met RTR© kunt u een optimale veiligheid en beveiliging voor bedrijventerreinde Harselaar realiseren. Na de inventarisatie kan indien het aantrekkelijk isgekeken worden naar een kostenplaatje en kan de beslissing worden genomen.Indien de beslissing positief is moet worden gekeken naar een implementatievan de maatregelen die nodig zijn om een aansluiting op de RTR© tebewerkstelligen.• Tot slot nog enkele aanbevelingen die niet onder een bepaald onderwerp te scharen zijn endie in het onderzoek onder ‘Overige maatregelen’ geplaatst zijn.Aanbeveling 5:Tweemaal per jaar een preventieve ronde langs de ondernemersis mijns inziens in het kader van preventie echt aan te bevelen. Je betrekt deondernemers bij het werk dat voor de veiligheid en beveiliging wordt verrichten je kunt mogelijke verbeterpunten voor de ondernemers en de beveiligingbespreken met elkaar!Aanbeveling 6 en 7: Aanbeveling is de realisatie van een bewaakte(vracht)wagenparkeerplaats op het industrieterrein zelf. Ik wil naast deaanbeveling om een parkeerplaats voor vrachtwagens op de Harselaar zelf terealiseren ook de aanbeveling doen om dan ook cameratoezicht op deparkeerplaats te realiseren!Aanbeveling 8: Tenslotte nog de aanbeveling om ondernemers er op teattenderen dat ze informatie kunnen opvragen bij Securitas, wat betreft degereden routes van de surveillanten. Dit kan voor de ondernemers terverduidelijking van de werkzaamheden van de surveillanten zijn. Hiermee kanmen controleren of men ‘waar voor geld’ krijgt.
  7. 7. Het samenvattende antwoord op deze deelvraag is dat er mogelijkheden zijn om het beter en anderste gaan doen op en voor de Harselaar. Vooral de RTR© is innovatief en ook het melden vansuccessen op de website www.beveiliging-harselaar.nl is een mooie mogelijkheid om meerdeelnemers voor de collectieve beveiliging te triggeren. De overige genoemde maatregelen zijntevens aanbevelenswaardig.Voor vragen mail d.klein@barneveld.nl

×