Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bouwmaterialen 20 80 30102014

358 views

Published on

Presentatie van Taco Hermans op het congres van Bouwmaterialen en Innovatie op 30 oktober. Hij sprak namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In zijn presentatie ging hij in op het gebruik en de toepassing van verschillende (bouw)materialen in cultureel erfgoed. Denk hierbij aan het behoud van deze materialen en de productie van nieuwe materialen die kunnen worden toegepast bij de renovatie van het cultureel erfgoed.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bouwmaterialen 20 80 30102014

 1. 1. Modern materiaalgebruik in cultureel erfgoed dr.ir. Taco Hermans senior onderzoeker instandhouding
 2. 2. Tot ca. 1850: traditionele bouwmaterialen: hout, baksteen, natuursteen, ijzer 2
 3. 3. Vanaf eind jaren ‘90 aanwijzing nieuwe rijksmonumenten van na 1850; deels nog traditionele materialen 3 Postkantoor, Utrecht 1924, J. Crouwel jr.
 4. 4. 4 Evoluon, Eindhoven 1966, Louis Kalff & Leo de Bever
 5. 5. 5 Nieuwe bboouuwwmmaatteerriiaalleenn ((ccaa 11887700--nnuu)):: ddeeeellss nnoogg oopp bbaassiiss vvaann ttrraaddiittiioonneellee mmaatteerriiaalleenn:: ttrriipplleexx,, hhaarrddbbooaarrdd,, kkeerraammiieekk,, ssttaaaall,, eettcc.. ddeeeellss oopp bbaassiiss vvaann nniieeuuwwee mmaatteerriiaalleenn:: kkuunnssttssttooff,, aalluummiinniiuumm,, aassbbeesstt,, eettcc..
 6. 6. 6 Productinnovatie - materialen - asbest - asfalt - kunststoffen - lijmen - plaatmaterialen - constructies - systeemvloeren - gelamineerd hout - gelaste spanten - schokbeton - voorgespannen beton - bouwsystemen - kleine elementenbouw - grote elementenbouw
 7. 7. 7 TTooeenneemmeenndd aaaannttaall vvrraaggeenn:: WWeellkkee mmaatteerriiaalleenn zziijjnn wwaannnneeeerr oopp ddee mmaarrkktt ggeekkoommeenn?? WWeellkkee sscchhaaddeess kkoommeenn eerr vvoooorr?? ZZiijjnn zzee ttee hheerrsstteelllleenn?? IIss eerr eerrvvaarriinngg mmeett rreessttaauurraattiiee//hheerrsstteell?? ZZiijjnn zzee nnoogg lleevveerrbbaaaarr??
 8. 8. Utrecht, A. van Ostadelaan, 1952 A.P. Koster & A. van Overhagen 8 1956 De Vries Robbé & Co. 1941
 9. 9. 9 plaatmaterialen
 10. 10. ca 1965, = tempex, bestaat nog 1964-2004 10
 11. 11. 11 asbestvinyltegels, veiligheidsglas, plastic, stalen leuningen, etc. Almelo, kantoor Nijverdal- Ten Cate, 1953 Van den Broek & Bakema ook in interieur
 12. 12. 12 HHEERRBBEESSTTEEMMMMIINNGG
 13. 13. 13 AAccttuueeeell:: KKaarrwwiijjhhooff NNaaggeellee 11995544 PPrroocceell ggeevveellppllaaaatt ZZaacchhttbbooaarrdd ppllaaffoonnddss
 14. 14. 14 Ca. 1965 Asbest
 15. 15. 15 TTooeenneemmeenndd aaaannttaall vvrraaggeenn:: WWeellkkee wwaaaarrddee kkeennnneenn wwee ttooee aaaann ddee nniieeuuwwee mmaatteerriiaalleenn?? MMooeetteenn aallllee mmaatteerriiaalleenn wwoorrddeenn ggeewwaaaarrddeeeerrdd?? MMooeetteenn aallllee mmaatteerriiaalleenn hheettzzeellffddee wwoorrddeenn ggeewwaaaarrddeeeerrdd??
 16. 16. 16 DDooeell pprroojjeecctt:: aannttwwoooorrdd ggeevveenn oopp vvrraaggeenn aaaannlleeggggeenn ddaattaabbaassee ppuubblliicceerreenn ffaaccttsshheeeettss kkeennnniisscceennttrruumm wwaaaarrmmaakkeenn
 17. 17. 17 Project: ‘‘MMooddeerrnnee bboouuwwmmaatteerriiaalleenn 11887700--11998800’’ termijn: 2014- 2018 onderdeel van programma: ‘Erfgoed van de moderne tijd’ t.hermans@cultureelerfgoed.nl

×