Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Organització ESO 16 17

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
 Accésbo
Accésbo
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Organització ESO 16 17 (20)

More from Escola Mata de Jonc (20)

Advertisement

Organització ESO 16 17

 1. 1. Mata de Jonc Secundària 2016­2017 Secundària 2016­2017
 2. 2. 1­CARACTERÍSTIQUES GENERALS 2­ HORARIS 3­ MATÈRIES  4­ EQUIP PEDAGÒGIC 5­ AVALUACIÓ 6­ CONVIVÈNCIA 7­ ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 8­ TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ 9­ VIATGES 10­ COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 11­ ESPAIS 12­ NOVES TECNOLOGIES 1­CARACTERÍSTIQUES GENERALS 2­ HORARIS 3­ MATÈRIES  4­ EQUIP PEDAGÒGIC 5­ AVALUACIÓ 6­ CONVIVÈNCIA 7­ ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 8­ TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ 9­ VIATGES 10­ COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 11­ ESPAIS 12­ NOVES TECNOLOGIES
 3. 3. • Etapa de 4 anys • Preparatòria i terminal • Obligatòria fins als 16 anys • 2 cicles (1r ­3r ) 4t   • Normativa autonòmica vigent: Decrets 34/2015 i 29/2016 • • Etapa de 4 anys • Preparatòria i terminal • Obligatòria fins als 16 anys • 2 cicles (1r ­3r ) 4t   • Normativa autonòmica vigent: Decrets 34/2015 i 29/2016 • 1­ CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 4. 4. ­30 sessions setmanals ­Compatibilitat amb les altres etapes ­8.50­16.10 ­3r  i 4t  comencen 2 dies a les 8 i no tenen classe            els divendres capvespre ­El matí hi ha un pati de 20 minuts ­L'intèrval del migdia és de 12.30 a 14.30     ­Exemple ­30 sessions setmanals ­Compatibilitat amb les altres etapes ­8.50­16.10 ­3r  i 4t  comencen 2 dies a les 8 i no tenen classe            els divendres capvespre ­El matí hi ha un pati de 20 minuts ­L'intèrval del migdia és de 12.30 a 14.30     ­Exemple 2­HORARIS
 5. 5. 3­MATÈRIES LOMCE
 6. 6. 3­MATÈRIES LOMCE ­A 1r  d'ESO no hi ha assignatures específiques (optatives)  a triar. ­A 2n  d'ESO, 1 entre: música II , plàstica II o segona  llengua estrangera­francès. ­A 3r  d'ESO 2 entre: cultura clàssica, plàstica II, música II  o segona llengua estrangera­francès II. ­A 4t  d'ESO, 2 itineraris: d'estudis acadèmics o estudis  aplicats.
 7. 7. 3­MATÈRIES LOMCE ­A 1r  d'ESO no hi ha assignatures específiques (optatives)  a triar. ­A 2n  d'ESO, 1 entre: música II , plàstica II o segona  llengua estrangera­francès. ­A 3r  d'ESO 2 entre: cultura clàssica, plàstica II, música II  o segona llengua estrangera­francès II. ­A 4t  d'ESO, 2 itinieraris: d'estudis acadèmics o estudis  aplicats.
 8. 8. 3­MATÈRIES LOMCE ­Les 2 hores de lliure disposició es dedicaran a treballar 2  aspectes principals: ­treballar transversalment eines que puguin servir per a  qualsevol àmbit, principalment noves tecnologies i  tècniques d'estudi ­treball per projectes, per tal d'aprofundir en algun  aspecte concret
 9. 9. 3­MATÈRIES LOMCE ­A 4t , s'ha de triar entre dues modalitdats: a)  ensenyaments  acadèmics  per  a  la  iniciació  al  batxillerat b)  ensenyaments  aplicats  per  a  la  inciació  a  la  formació professional
 10. 10. ­el  paper  del  tutor  varia  respecte  de  primària,  ja  que el nombre d'hores que fa al grup disminueix  ­el  tutor  manté  comunicació  contínua  amb  el  professorat ­L'equip d'etapa està format per 11 membres: ­ 8 professors (a temps total o parcial)          ­ 1 cap d'estudis/especialista ­ 1 mestre de suport ­ 1 orientador (8 hores setmanals) ­el  paper  del  tutor  varia  respecte  de  primària,  ja  que el nombre d'hores que fa al grup disminueix  ­el  tutor  manté  comunicació  contínua  amb  el  professorat ­L'equip d'etapa està format per 11 membres: ­ 8 professors (a temps total o parcial)          ­ 1 cap d'estudis/especialista ­ 1 mestre de suport ­ 1 orientador (8 hores setmanals) 4­EQUIP PEDAGÒGIC
 11. 11. 5.1 ELS INFORMES ­2 informes trimestrals + 1 informe final ­nota  numèrica  i  sense  decimals  de  cada  matèria ­contínua ­informe de juny inclou feina per l'estiu i les dates  d'exàmens en cas de matèries suspeses ­1 informe extraordinari de setembre 5.1 ELS INFORMES ­2 informes trimestrals + 1 informe final ­nota  numèrica  i  sense  decimals  de  cada  matèria ­contínua ­informe de juny inclou feina per l'estiu i les dates  d'exàmens en cas de matèries suspeses ­1 informe extraordinari de setembre 5­AVALUACIÓ
 12. 12. 5.2 PROMOCIÓ (1r, 2n, 3r) I TITULACIÓ A 4t ­Promocionen  al  curs  següent  els  alumnes  que  el  juny  tenen  totes les matèries amb qualificació positiva. ­Els  alumnes  que  el  juny  tenguin  matèries  amb  qualificació  negativa  hauran  de  presentar­se  a  les  proves  extraordinàries  de  setembre. ­Aquells  alumnes  que,  una  vegada  realitzades  les  proves  de  setembre,  tenguin  tres  o  més  matèries  suspeses,  o  dues  si  són  matemàtiques i castellà o català, hauran de repetir curs. 5.2 PROMOCIÓ (1r, 2n, 3r) I TITULACIÓ A 4t ­Promocionen  al  curs  següent  els  alumnes  que  el  juny  tenen  totes les matèries amb qualificació positiva. ­Els  alumnes  que  el  juny  tenguin  matèries  amb  qualificació  negativa  hauran  de  presentar­se  a  les  proves  extraordinàries  de  setembre. ­Aquells  alumnes  que,  una  vegada  realitzades  les  proves  de  setembre,  tenguin  tres  o  més  matèries  suspeses,  o  dues  si  són  matemàtiques i castellà o català, hauran de repetir curs. 5­ AVALUACIÓ
 13. 13. 5.2 PROMOCIÓ (1r, 2n, 3r) I TITULACIÓ A 4t ­Aquells  alumnes  que  promocionen  sense  haver  superat  totes  les matèries ­dues com a màxim­ hauran de recuperar­les durant  el curs següent. ­Es pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades,  com a màxim, dins de l'etapa. ­Al  final  de  cada  curs,  es  lliurarà  a  cada  alumne  un  informe  de  consell orientador  que  inclourà  una  proposta  orientadora  no  vinculant. 5.2 PROMOCIÓ (1r, 2n, 3r) I TITULACIÓ A 4t ­Aquells  alumnes  que  promocionen  sense  haver  superat  totes  les matèries ­dues com a màxim­ hauran de recuperar­les durant  el curs següent. ­Es pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades,  com a màxim, dins de l'etapa. ­Al  final  de  cada  curs,  es  lliurarà  a  cada  alumne  un  informe  de  consell orientador  que  inclourà  una  proposta  orientadora  no  vinculant. 5­ AVALUACIÓ
 14. 14. 5.3 TITULACIÓ LOMCE (4t) – A PARTIR CURS 17­18 ­Obtindran el títol de graduat en secundària els alumnes de 4t  que obtenguin almanco un 5 sobre 10 de la ponderació següent: ­70% nota mitjana ESO ­30% avaluació final individualitzada 5.3 TITULACIÓ LOMCE (4t) – A PARTIR CURS 17­18 ­Obtindran el títol de graduat en secundària els alumnes de 4t  que obtenguin almanco un 5 sobre 10 de la ponderació següent: ­70% nota mitjana ESO ­30% avaluació final individualitzada 5-AVALUACIÓ
 15. 15. ­El mateix per tot el centre. ­L'objectiu  últim  és  aconseguir  un  marc  de  convivència  i  responsabilitat  que  faci  innecessari  l'adopció de mesures correctives. ­Accions.  Avís  oral,  nota  a  l'agenda,  amonestació,  obertura expedient disciplinari. Informació al Consell  Escolar. ­Importància de la col∙laboració escola­família. ­El mateix per tot el centre. ­L'objectiu  últim  és  aconseguir  un  marc  de  convivència  i  responsabilitat  que  faci  innecessari  l'adopció de mesures correctives. ­Accions.  Avís  oral,  nota  a  l'agenda,  amonestació,  obertura expedient disciplinari. Informació al Consell  Escolar. ­Importància de la col∙laboració escola­família. 6­ CONVIVÈNCIA ESCOLAR
 16. 16. NORMES DE CONVIVÈNCIA ­assistència i puntualitat ­predisposició, esforç i participació ­correcció i respecte vers totes les persones del centre ­respecte i bon ús de materials i instal∙lacions ­implicació en la bona convivència ­higiene i cura personal ­bon ús dels dispositius mòbils ­honestedat en exàmens, treballs i tasques escolars ­respecte pels escrits de comunicació família­escola NORMES DE CONVIVÈNCIA ­assistència i puntualitat ­predisposició, esforç i participació ­correcció i respecte vers totes les persones del centre ­respecte i bon ús de materials i instal∙lacions ­implicació en la bona convivència ­higiene i cura personal ­bon ús dels dispositius mòbils ­honestedat en exàmens, treballs i tasques escolars ­respecte pels escrits de comunicació família­escola 6­ CONVIVÈNCIA ESCOLAR
 17. 17. ­Les  activitats  que  subvenciona  la  fundació  van  dirigides  a  una  millora  de  la  qualitat  de  l'ensenyament.  Es  divideixen  en  quatre  àmbits principals. 1.­  Desdoblaments.  Per  exemple  a  ciències  naturals,  per  poder  anar al laboratori; a tecnologia, per cobrir la part informàtica o a  socials, per anar a l'hort. 2.­ Servei de biblioteca els migdies quatre dies a la setmana. 3.­ Speaking amb professor nadiu, una vegada a la setmana. 4.­  Tallers  per  a  l'educació  integral:  Educació  sexual,  Educació  medioambiental,  Educació  per  a  la  prevenció  de  drogodependències,  Educació  vial,  Educació  pel  bon  ús  de  les  Xarxes socials o Educació per a una alimentació sana. ­Les  activitats  que  subvenciona  la  fundació  van  dirigides  a  una  millora  de  la  qualitat  de  l'ensenyament.  Es  divideixen  en  quatre  àmbits principals. 1.­  Desdoblaments.  Per  exemple  a  ciències  naturals,  per  poder  anar al laboratori; a tecnologia, per cobrir la part informàtica o a  socials, per anar a l'hort. 2.­ Servei de biblioteca els migdies quatre dies a la setmana. 3.­ Speaking amb professor nadiu, una vegada a la setmana. 4.­  Tallers  per  a  l'educació  integral:  Educació  sexual,  Educació  medioambiental,  Educació  per  a  la  prevenció  de  drogodependències,  Educació  vial,  Educació  pel  bon  ús  de  les  Xarxes socials o Educació per a una alimentació sana. 7­FUNDACIÓ
 18. 18. ­Comptam amb un orientador 8 hores a la setmana.  Les seves tasques principals són: ­ Orientació educativa i psicopedagògica ­ Pla d'acció tutorial ­ Disseny d'activitats de temes transversals ­ Orientació acadèmica i professional ­ Informe de Consell Orientador ­ Informació a pares i alumnes ­Comptam amb un orientador 8 hores a la setmana.  Les seves tasques principals són: ­ Orientació educativa i psicopedagògica ­ Pla d'acció tutorial ­ Disseny d'activitats de temes transversals ­ Orientació acadèmica i professional ­ Informe de Consell Orientador ­ Informació a pares i alumnes 8­ORIENTACIÓ I TUTORIA
 19. 19. 1r 2n 3r 4t ­PREV. DROGA ­ALIMENTACIÓ ­ED. PAU ­NOVES TEC./XXSS ­E. SEXUAL ­PREV. DROGA ­ALIMENTACIÓ ­ED. PAU ­NOVES TEC./XXSS ­E. SEXUAL ­PREV. DROGA ­EDUCACIÓ VIAL ­ALIMENTACIÓ ­ED. PAU ­NOVES TEC./XXSS ­PREV. DROGA ­EDUCACIÓ VIAL ­ED. PAU ­NOVES TEC./XXSS 8­ORIENTACIÓ I TUTORIA
 20. 20. Es fan dos viatges durant l'etapa: ­a  2n  d'ESO  estada  al  Camp  d'Aprenentatge  de  la  Vall  de  Boí,  per  treballar aspectes curriculars de les  àrees de  ciències naturals i socials (març) ­a  4t  d'ESO  viatge  d'estudis  lúdic  i  de  convivència (hivern o primavera). Es fan dos viatges durant l'etapa: ­a  2n  d'ESO  estada  al  Camp  d'Aprenentatge  de  la  Vall  de  Boí,  per  treballar aspectes curriculars de les  àrees de  ciències naturals i socials (març) ­a  4t  d'ESO  viatge  d'estudis  lúdic  i  de  convivència (hivern o primavera). 9­ VIATGES
 21. 21. 10.1 TUTOR És el tutor o tutora qui transmet totes les informacions entre  les  famílies  i  el  professorat.  Els  professors  de  les  matèries  no  fan entrevistes personals. 10.2 REUNIONS Es fa una reunió anual a principi de curs a tots els cursos. A  1r  d'ESO  es  fan  reunions  pel  programa  Entre  Tots  i  una  reunió organitzativa sobre l'intercanvi amb l'Escola Gavina. A 2n d'ESO es fa una reunió informativa del viatge al camp  d'aprenentatge de la Vall de Boí. A 4t d'ESO es fan dues reunions d'orientació acadèmica. També es poden organitzar altres reunions monogràfiques en  cas necessari. 10.1 TUTOR És el tutor o tutora qui transmet totes les informacions entre  les  famílies  i  el  professorat.  Els  professors  de  les  matèries  no  fan entrevistes personals. 10.2 REUNIONS Es fa una reunió anual a principi de curs a tots els cursos. A  1r  d'ESO  es  fan  reunions  pel  programa  Entre  Tots  i  una  reunió organitzativa sobre l'intercanvi amb l'Escola Gavina. A 2n d'ESO es fa una reunió informativa del viatge al camp  d'aprenentatge de la Vall de Boí. A 4t d'ESO es fan dues reunions d'orientació acadèmica. També es poden organitzar altres reunions monogràfiques en  cas necessari. 10­ COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
 22. 22. 10.3 ENTREVISTES ­Es faran entrevistes amb el tutor procurant fer­ne una cada  curs. ­Les entrevistes poden ser sol∙licitades tant pel tutor com pels  pares  indistintament,  però  han  de  ser  sempre  concertades  amb antelació. ­Es  poden  fer  entrevistes  amb  l'orientador  quan  sigui  convenient. 10.4 AGENDA, TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC Les comunicacions família­tutor es fan a través de l'agenda.  També es pot utilitzar el telèfon o el correu electrònic en cas  necessari. 10.3 ENTREVISTES ­Es faran entrevistes amb el tutor procurant fer­ne una cada  curs. ­Les entrevistes poden ser sol∙licitades tant pel tutor com pels  pares  indistintament,  però  han  de  ser  sempre  concertades  amb antelació. ­Es  poden  fer  entrevistes  amb  l'orientador  quan  sigui  convenient. 10.4 AGENDA, TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC Les comunicacions família­tutor es fan a través de l'agenda.  També es pot utilitzar el telèfon o el correu electrònic en cas  necessari. 10­ COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
 23. 23. 11­ ELS ESPAIS No només es fan les classes a les aules ordinàries, comptam també  amb: ­Taller de Tecnologia       ­Taller de Plàstica      ­Aula multiusos/bibioteca        ­Aula desdoblaments ­Laboratori de ciències ­Gimnàs / Sala de psicomotricitat ­Hort i composter       ­Patis per a Educació física
 24. 24. 12­ NOVES TECNOLOGIES ­La garantia dels ordinadors portàtils del projecte Xarxipèlag  ha caducat i han arribat al final de la seva vida úti. ­El  2013  es  va  aprovar  un  nou  pla  TAC  (tecnologies  de  l'aprenentatge i la comunicació) • Infantil­4t primària: espai digital amb tauletes • 3r   cicle  de  primària:  un  portàtil  per  a  cada  alumne  (propietat de l'escola) • ESO:  un  portàtil  per  a  cada  alumne  (propietat  de  l'alumne)
 25. 25. 12­ NOVES TECNOLOGIES ­Amb els ordinadors portàtils, pràcticament desapareixen els  llibres  de  text  en  paper.  Utilitzam  materials  elaborats  pels  professors o llibres digitals. ­L'escola  adquireix  els  portàtils,  s'encarrega  del  manteniment,  de  la  infrastructura,  de  la  gestió  de  les  garanties i del servei tècnic durant 4 anys. ­Es facturarà segons la modalitat triada per la família, el preu  inclourà  l'aparell,  els  materials  de  les  matèries  al  Moodle,  despeses  de  manteniment,  servei  tècnic  i  fitxes  fotocopiables. ­En acabar l'escolarització l'ordinador passarà a ser propietat  de l'alumne.
 26. 26. 12­ NOVES TECNOLOGIES ­Els ordinadors romandran sempre al centre. ­Si  un  alumne  deixa  el  centre  abans  d'acabar  l'escolarització, se’n podrà dur el portàtil si ja l’ha acabat de  pagar o bé si abona la diferència. ­L'escola no pot garantir el servei tècnic gratuït a partir del 5è  any en cas de repetició. ­En  cas  d'incorporació  tardana  al  centre,  es  proposarà  un  pla d'abonament específic per a cada cas. ­Si un alumne deteriora el portàtil per mal ús, s'haurà de fer  càrrec del cost de la reparació.
 27. 27. 12­ NOVES TECNOLOGIES ­Cada  alumne  utilitzarà  sempre  el  seu  ordinador,  només  es  podrà  compartir  amb  permís  específic  per  a  una  tasca  concreta. ­Si un alumne no està interessat en quedar­se l'ordinador en  acabar l'escolarització, no es farà retornament de les quotes  abonades.
 28. 28. ­ http://weib.caib.es/ ­ reunió octubre/novembre 2016 ­Programacions ­ http://weib.caib.es/ ­ reunió octubre/novembre 2016 ­Programacions MÉS INFORMACIÓ A...

×