Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QUAN L? THEO MUC TIEU | Déo Tao Master skmsm

I¢1terPoole-laterovuulnnon

Mastcrskills - Chuong Trinh Déo Tao K9 Néng Mé...
QUAN LY THEO MUC TIEU| 030 Too

K? Mime QUAN L? THEO Ml_lC Tléu

Mgc tiéu d‘ao tao

~ Lap he r-«. :«a-: i~ mnn dong win...
Master S4kil| s/"

I&Fj-Klfiolffllfld

N¢i Dung chuong trinh

Phén 1: Lap ké hogch vb quan ly' theo muc lieu

- Phuorng phép ...
Master SkillsT"‘

Better People - Better Organilation

HQC VIEW l-IASTERSKILLS
Add: Térg 9, Vietcomrea' Bufidurvg, 68 Ngu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Exponential_Logarithm Game
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

Download to read offline

Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp được làm nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau, và một trong những yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất là khả năng “Lập kế hoạch và quản lý theo mục tiêu” cho Doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, làm được điều này không hề dễ dàng, vì đây không đơn giản là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó mà còn bao gồm cả việc ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài… Để giúp Doanh nghiệp tháo gỡ những khúc mắc, và có những kỹ năng cơ bản nhất để xác lập những kế hoạch, mục tiêu đi đến thành công.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

 1. 1. QUAN L? THEO MUC TIEU | Déo Tao Master skmsm I¢1terPoole-laterovuulnnon Mastcrskills - Chuong Trinh Déo Tao K9 Néng Mém K? NIN(} __ QUAN LY THEO Ml_JC TIEU MaStc’. I'5kIHS.0rg — Vién [Mu Tau Iii" _'¢}ng Qmm L)" A" Ldnh Dun
 2. 2. QUAN LY THEO MUC TIEU| 030 Too K? Mime QUAN L? THEO Ml_lC Tléu Mgc tiéu d‘ao tao ~ Lap he r-«. :«a-: i~ mnn dong win to rfruu: iZD'! ‘._3 vi-3: u: .": :» twig :3 "mar r-:3 ; 'h: ':: ' it: far» the men 91.3: ~ ‘$3.? dxwh FJC C-J-rh mu: £. m‘: r.' . '_mL. ': CJC véo . '~: 'i grip . ‘fmo_: mi: in": -.‘ gear» . 'n: :.'u_} r: cvr‘g ué-: ~ 5»e: .- r: -Jim up At? ncu.3«: .n rvuet. qua‘ ta rw. 'm. m“» I, 'i"| C~'i§ ~ 5.»r. =:r i_'»3c. ’1 iinév. rujr: mac inc‘-.1. i-‘éu uju «rosy v‘-‘r3’ P. ‘-': uc. ‘1 {mi »; ‘JI: - X-3: rim! ) mm. ‘ riréu id . *10-3:? ‘ nfmti nhmii mt v: ‘r: wg Lie? - ix/ .'1a. '; fang nil. /or 13:: L”: new . ‘am ~: .«: ' . -:61 x3'. Lv he . m:. a.: h No.3.’ ‘long «:2 ongm DC» ca-5 ngusv: mt - Thiér «'5; : ‘J-: fir?1. : u'wf: v‘. rmn‘. .*w_= u ‘!1ij; ,r -jiijinig Phuorng phép déo tao - Chuyén 9:’: st} dung céc phuong phép déo too sau day dé chuyén rail noi dung khoa hoc: - Thdo Iuén md (Open discussion} - Nghién cuu mm huong (Case Study) - Bat‘ tap Hf danh gia (Sell- assessment) - Thuyétguing ngandétaitrnmté (Min; -lecture) rai liéu - Tat Iléu Iuu hanh DO! 00 Gié-i thiéu chuorng trinh I-lieu qua‘ hoat dong cfia Doanh nghiep duovc lam nen tn’: rét nhiéu yéu t6 khac nhau, vs mot trong nhfmg yéu t6 co bén nhét, quyét dgnh nhét la Khé néng ‘Lap ké hoach va quén I9 theo muc tieu” oho Doanh nghiep trong tong giai doan cu thé. Tuy nhien, trén thy-c té, lam duqc dséu nay khong he dé Master Skills" Ti-mm dang, vi day khong don gién lé mot qua trinh én dtnh nhfmg mgc tieu va xac djnh men phap tot nhét dé thL_rc men nhcmg muc tseu do ma con bao gbm ca‘ viec (mg pho va déi pho voi nhfrng may d6i cfza moi truovng ben ngoai. .. Bé giup Doanh nghiep théo gov nhfrng khuc méc, Va 06 nhfl-ng K9 néng ca bén nhét dé xéc lglp nhfmg ké hoaoh, muc lieu di dén thanh cong.
 3. 3. Master S4kil| s/" I&Fj-Klfiolffllfld N¢i Dung chuong trinh Phén 1: Lap ké hogch vb quan ly' theo muc lieu - Phuorng phép lap ké hoach kinh doanh - Phuang phép phan b6 céc ngubn lgrc. Phln 2: Cac btrovc tlén hanh trién khai M80 (Management By Object) twang hoe vién - Ouén W "I80 fl'Il_. IC 53111 diém mgnh & Ché ‘ - Cac phuorng phap trién khai ' C61‘ clip / tin/ I J00 rd qudn I)" _ True‘ rap muc lieu theo nguyen fie S_M_A_R_T nlmmlr nghiép, I6 clnhx O Specific ’ Cdc gidm dd}: ciurc nimg. . Measuraue 0 Achievable Inning. -'pIr¢5 mic‘ Phring. -‘Ban ‘ . Realistic B6 pluin Irung duunh nghiép. Q Time bound - NIH? -ng ngufri «Ii Idm (rung mic ' up "3 gig bang tbsp néng suél - Thuc hien muc lieu tr} r/ uh‘ lrti uhuén rd phi Iai _ Kjém “-3 mg“ chinh ", mJ" - Tbng két Va danh gia Phln 3: Céc Cong cu hi» my —He; th6ngmt_Jctieuvétieuchldo| u'bngmuctieu(KPOs—Key Performance Objectives! KPIs - Key Performance Indicators) o Chi 36 két qué cot yéu (KRls - Key Result Indicators) 0 Ch’ 36 hieu suét (Pls - Performance Indicators) 0 Chi s6 hieu suét c6t yéu (KP| s - Key Performance Indicators) 0 Phuong phap 10/80/10 o Mo hlnh 12 buovc my dung va ap dung chi s6 hieu suét cot yéu. Chfmg nhén - Ujtrentoanquéc - Mo hlnh me an béng (fiém (BSC — Balanced Scorecard): o Phat trién cac muc tleu qr thé. do luovng va dinh luqng duqc cho tirng phong ban dgra tren muc lieu chung cfia doanh fldiién» o Phat trlén céc muc tieu do Iuvdng dinh luqng cho tfrng ca nhan Xenr lhém chi tie‘! tar‘ Website Masterxkr'IIs. org:
 4. 4. Master SkillsT"‘ Better People - Better Organilation HQC VIEW l-IASTERSKILLS Add: Térg 9, Vietcomrea' Bufidurvg, 68 Nguyen Hué, P. Bé'n Nghé, Q.1, Tp. HCM ‘l'el. (08) 22 467 086 — ca. 22 194 047 web: http: I/www. masterskilIs. org ] Email: Info9masterskiIls. ogr

Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp được làm nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau, và một trong những yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất là khả năng “Lập kế hoạch và quản lý theo mục tiêu” cho Doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, làm được điều này không hề dễ dàng, vì đây không đơn giản là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó mà còn bao gồm cả việc ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài… Để giúp Doanh nghiệp tháo gỡ những khúc mắc, và có những kỹ năng cơ bản nhất để xác lập những kế hoạch, mục tiêu đi đến thành công.

Views

Total views

410

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×