Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
พิษณุโลกมีเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ จากปี 2553-2557
ปกป้ องชีวิตและทรัพย์สิน...อุ่นใจได้แม้ภัยมา
เขตพื้นที่เสี่ยงในการถูกขโมยรถ
แบ่งตามพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
สถานที่เกิดเหตุรถหายในพิษณุโลก
วันและเวลาที่มีการขโมยรถบ่อยครั้ง
วันและเวลาที่มีการขโมยรถบ่อยครั้ง
เสียว
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เสียว

รถ และ รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของต้องระวัง
เสียว โจรขโมยรถพิดโลก!

  • Be the first to comment

เสียว

  1. 1. พิษณุโลกมีเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ จากปี 2553-2557
  2. 2. ปกป้ องชีวิตและทรัพย์สิน...อุ่นใจได้แม้ภัยมา
  3. 3. เขตพื้นที่เสี่ยงในการถูกขโมยรถ แบ่งตามพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองพิษณุโลก
  4. 4. สถานที่เกิดเหตุรถหายในพิษณุโลก
  5. 5. วันและเวลาที่มีการขโมยรถบ่อยครั้ง
  6. 6. วันและเวลาที่มีการขโมยรถบ่อยครั้ง

×