Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KRM 3063: ASAS BENTUK DAN RUANG REFLEKSI 5 UNIT PELAJARAN              KUMPULAN             UPSI ...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN   Unit                        TAJUK    3               F...
2.   Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah   1. Aktiviti di luar kelas boleh dijalankan dengan mengadakan kuiz matematik ya...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN   Unit                       TAJUK    4                ...
2.   Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah   1. Diperingkat asas, murid harus diperkenalkan kepada nama dan contoh objek 2D...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN   Unit                      TAJUK    5                 ...
2.   Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah   1. Kaedah lipatan (folding) boleh digunakan untuk tajuk simetri dan pola, iait...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN   Unit                       TAJUK     6              PE...
2.  Cadangan Pelaksanaan Di sekolah   CONTOH AKTIVITI PENGAJARAN UNTUK MURID PENCAPAIAN TINGGI   MENGENAL KEABADIAN I...
UNIT                    TAJUK   7          KOMPOSIT PERIMETER, LUAS DAN ISIPADU1.    Ri...
2.   Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah   1. Aktiviti pengukuran secara ‘hands-on’ menggunakan bahan seperti benang atau...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Krm 3063 refleksi 5 unit

4,124 views

Published on

 • Be the first to like this

Krm 3063 refleksi 5 unit

 1. 1. KRM 3063: ASAS BENTUK DAN RUANG REFLEKSI 5 UNIT PELAJARAN KUMPULAN UPSI 07 (121PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFONDEWI PUSPITA BINTI HAJI MASOD D20102043292 013-2485080 NAMA PENSYARAH: DR. ZAMZANA BINTI ZAMZAMIR@ ZAMZAMIN TARIKH SERAH: 1 4 NOVEMBER 2012
 2. 2. REFLEKSI UNIT PELAJARAN Unit TAJUK 3 FAKTA ASAS BENTUK DAN RUANG1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Fakta asas untuk tajuk bentuk dan ruang dan geometri iaitu titik, garis dan satahdipaparkan dengan jelas dalam unit ini. Titik diberi definisi sebagai idea abstrak tanpa dimensi.Contohnya hujung suatu mata pensel, bucu sebuah meja atau suatu tanda yang boleh dibuat diatas kertas sebagai dot atau pangkah. Manakala garis ialah suatu kumpulan titik-titik yangterletak dalam satu lintasan lurus pada kedua-dua arah yang bertentangan secara tidak tiadahad, atau tiada titik penghujungnya. Selain itu, satah pula adalah permukaan rata yang tidakmempunyai ketebalan, tetapi boleh dilanjutkan dalam dua arah. Suatu satah boleh ditentukanmelalui tiga titik yang bersifat titik coplanar dan ketiga-tiganya bukan collinear. Tiga titik yang bersifat coplanar adalah titik yang berada pada satah yang sama. Titikbukan collinear adalah titik yang tidak berada dalam satu garis lurus. Sudut terbentuk daripadadua sinaran (rays) yang mempunyai titik penghujung yang sepunya atau bucu (vertex) dankedua-dua sinarannya dipanggil sebagai sisi (sides). Sudut diukur menggunakan jangka sudutatau protaktor. Terdapat empat jenis sudut yang sering ditemui dalam pembelajaran geometriialah sudut tirus, sudut cakah, sudut tepat dan sudut garis lurus. Sudut sehingga 360 ˚ iaitusudut dalam satu bulatan juga dijelaskan dengan baik.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 2
 3. 3. 2. Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah 1. Aktiviti di luar kelas boleh dijalankan dengan mengadakan kuiz matematik yang berkaitan dengan tajuk titik, garis, satah dan pengiraan sudut. Aktiviti seperti ini dapat menarik minat murid kerana tidak terlalu terkongkong dengan aktiviti di dalam kelas. 2. Guru boleh juga melakukan aktiviti mengira sudut dengan menggunakan protaktor dengan melibatkan murid secara aktif secara ‘hands-on’. Selain itu, untuk tajuk segi tiga, guru boleh menggunakan manila kad yang dipotong kepada 3 bahagian mengikut penjurunya. Kemudian disusun kertas itu mengikut penjurunya dalam satu garisan untuk menentukan jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180°. 3. Sebagai amalan biasa dalam profesyen keguruan, setiap guru khususnya guru matematik harus sentiasa menambahkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam pengajaran dan pembelajaran fakta asas bentuk dan ruang dengan sentiasa merujuk dan membaca pelbagai jenis bahan bacaan tentang pengajaran Matematik.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 3
 4. 4. REFLEKSI UNIT PELAJARAN Unit TAJUK 4 2-DIMENSI DAN 3-DIMENSI1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Isi kandungan unit ini memberi penjelasan tentang perbezaan ketara antara objek 2Ddan 3D dengan menyenaraikan ciri-ciri utama kedua bentuk tersebut. Unit ini jugamenerangkan mengenai kekeliruan yang sering dialami oleh murid terutama ditahap sekolahrendah. Penerangan yang jelas tentang ciri utama bentuk 2D ialah bentuk yang hanyamempunyai panjang dan lebar, sedangkan bentuk 3D pula mempunyai panjang, lebar dan tebal(atau tinggi) serta bersifat maujud atau ‘boleh diambil’. Bentuk 2D pula boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: pertama, yang jugadipanggil ‘poligon’ yang bermaksud ‘banyak sudut’ dalam bahasa Greek, disempadani olehbeberapa garis lurus seperti segi tiga segi empat dan hexagon; kedua, yang dipagari olehlengkok seperti bulatan dan elips; sementara yang ketiga ialah bentuk yang dipagari olehgabungan garisan dan lengkok seperti bentuk separuh bulatan. Beberapa contoh bentuk poligon yang diberi nama mengikut bilangan sudut yang dimilikiialah; quadrilateral (4 sisi dan 4 sudut – segiempat), pentagon (5 sisi dan sudut – segi lima),hexagon (6 sisi dan sudut – segi enam), heptagon (7 sisi dan sudut – segi tujuh), octagon (8sisi dan sudut – segi lapan), nonagon (9 sisi dan sudut – segi sembilan), decagon (10 sisi dansudut – segi sepuluh) serta tidak ketinggalan n-gon (mempunyai N bilangan sisi dan sudut).Sementara itu, poligon cembung (convex) dan poligon cengkung (concave), poligon equilateral(jika semua sisinya sama panjang), poligon equiangular (jika semua sudutnya sama luas) danpoligon regular (jika semua sisi dan sudutnya sama) juga telah dipaparkan beserta contoh yangmudah difahami. Istilah yang pelbagai dan kadangkala mengelirukan juga dipaparkan dengan jelas besertacontoh (contoh: trapezoid, rombus, parallelogram).DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 4
 5. 5. 2. Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah 1. Diperingkat asas, murid harus diperkenalkan kepada nama dan contoh objek 2D dan 3D dengan jelas menggunakan gambar jelas dan objek maujud yang ridak mengelirukan. 2. Guru harus sentiasa menyemak atau menguji kefahaman murid dengan memberikan banyak contoh bergambar dan bahan maujud dan mengemukakan soalan-soalan lisan mahupun bertulis. Ini dapat mengukuhkan kefahaman murid 3. Pada peringkat yang lebih tinggi, iaitu jika murid mampu menguasai kefahaman asas dan pertengahan, maka kemahiran ‘bentangan’ (net) boleh diperkenalkan dimana murid akan banyak menggunakan imaginasi untuk memahami bentuk 3D yang dihamparkan. 4. Guru boleh memberikan latihan yang kerap dan berterusan tentang pelbagai bentuk berbeza seperti kubus, piramid triangular (yang mempunyai tapak segi tiga) atau piramid rectangular (tapaknya segi empat tepat). Latihan melukis atau melakar mampu membantu murid mendapat kefahaman yang berasaskan latihtubi. Lakaran berterusan. Ini dapat memastikan murid akan mudah ingat dan memberikan jawapan dengan dengan tepat dan pantas. 5. Latihan pengiraan dan penyelesaian masalah berkaitan luas dan isipadu harus dilakukan dengan kerap kerana kekerapan murid membuat latihan pengiraan akan mengukuhkan kefahaman mereka.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 5
 6. 6. REFLEKSI UNIT PELAJARAN Unit TAJUK 5 SIMETRI DAN POLA1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit 5 ini memperincikan jenis simetri beserta ciri-cirinya. Input yang diberikan adalahberkaitan dengan cara mengaplikasikan geometri dalam kehidupan harian melalui susun aturbentuk-bentuk geometri. Prinsip asas menyusun atur bentuk-bentuk geometri adalah melaluitransformasi yang sering digunakan seperti refleksi, putaran, pembesaran dan translasi. Sifatyang penting dan menjadi panduan dalam membina susun atur sesuatu bentuk geometri ialahsimetri. Fokus diberikan kepada dua jenis simetri iaitu simetri bilateral (bilateral or linesymmetry) dan simetri putaran. Aktiviti mengaplikasikan simetri bagi membina corak atau polageometri yang menarik juga diberi penekanan dalam unit ini.Jenis 1: Simetri bilateral. Simetri merupakan transformasi yang berlaku dalam situasi refleksiberbentuk cermin dan tidak boleh dianggap sebagai bayangan objek pada suatu cermin.Simetri bilateral berlaku hasil daripada refleksi suatu objek kepada suatu paksi cermin yangtertentu bagi membentuk suatu imej. Penjelasan tentang ciri utama refleksi bilateral ini ialahjarak setiap titik pada objek daripada paksi simetri adalah sama dengan jarak setiap titikimejnya daripada paksi simetri berkenaan. Titik A pada objek dipantulkan pada paksi simetrikepada titik A’.Jenis 2: Simetri putaran. Simetri putaran merupakan transformasi yang berlaku dalam bentukrefleksi kepada suatu titik tetap. Ciri utama simetri putaran ialah setiap titik pada objekmengalami refleksi kepada suatu titik tetap bagi membentuk imej. Titik P pada objekdipantulkan pada titik simetri kepada titik P’. Dalam simetri putaran, bilangan simetri ataupusat simetri bagi sesuatu objek boleh lebih daripada satu. Sebuah segi tiga sama mempunyaisatu pusat simetri dan tiga paksi simetri.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 6
 7. 7. 2. Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah 1. Kaedah lipatan (folding) boleh digunakan untuk tajuk simetri dan pola, iaitu untuk menentukan paksi simetri bagi sesuatu objek dengan teknik melipat, manakala pusat putaran ditentukan secara memutar objek. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk menguji simetri bilateral dan simetri putaran boleh dilakukan dengan menyediakan kertas A4 dan helaian plastik lutsinar untuk menentukan paksi simetri dan pusat putaran. Langkah kerja boleh ditumpukan kepada aktiviti-aktiviti melipat kertas dan memutar kertas lutsinar bagi bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segi tiga tidak sama, segi tiga kaki sama dan segi tiga sama. 2. Untuk tajuk pola dan simetri pula, guru boleh menjalankan aktiviti membina corak geometri yang berpola berdasarkan prinsip simetri bilateral. 3. Aktiviti didik hibur yang mudah dan mampu menggalakkan kreativiti dikalangan murid yang boleh dipilih ialah dengan menyediakan kertas petak. Guru boleh memberikan beberapa garisan khusus sebagai permulaan. Dengan menggalakkan murid menggunakan kreativiti masing-masing, mereka boleh meneruskan binaan berdasarkan kepada garisan yang digambarkan dalam kertas petak.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 7
 8. 8. REFLEKSI UNIT PELAJARAN Unit TAJUK 6 PERIMETER, LUAS DAN ISIPADU1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini memberi tumpuan kepada perimeter, luas dan isipadu denganmemperincikan kaedah pengiraan mencari perimeter, luas dan isipadu. Perimeter melibatkan bentuk-bentuk 2-Dimensi, di mana perimeter untuk sebarangbentuk 2-Dimensi boleh diperolehi dengan membilang jarak unit mengelilingi bentuk 2-Dimensi tersebut atau menambah semua jarak yang tertutup yang mengelilingisebarang bentuk 2-Dimensi. Sementara itu, luas sesuatu bentuk 2-Dimensi atau luas muka bagi bongkah 3-Dimensi juga dinyatakan dengan jelas. Luas bagi 2-Dimensi contohnya segiempat tepat 1ialah tapak (dasar) x tinggi, sementara luas bagi segitiga tepat ialah x tapak(dasar) x 2tinggi. Jika unit yang digunakan ialah sentimeter , maka luas ialah sentimeter kuasa dua(cm²). Bagi objek atau bentuk 3-Dimensi pula, pengiraan luas adalah bergantung kepadabentuk asas seperti segiempat, segi tiga atau bulatan. Isipadu pula ialah bilangan unit padu (cubic) yang terkandung di dalam suatubentuk 3-Dimensi. Unit ukuran bagi isipadu ialah unit kuasa tiga. Contohnya, untukmengira isipadu suatu bongkah kuboid, kesemua sempadan didarabkan (panjang xlebar x tinggi). Jika unit yang digunakan ialah sentimeter (cm), maka isipadu akan ditulissebagai cm³.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 8
 9. 9. 2. Cadangan Pelaksanaan Di sekolah CONTOH AKTIVITI PENGAJARAN UNTUK MURID PENCAPAIAN TINGGI MENGENAL KEABADIAN ISI PADU CECAIR AKTIVITI : MENGGUNAKAN BEKAS YANG BERLAINAN SAIZ DAN BENTUK. BAHAN BANTU MENGAJAR : besen, gelas, jug, botol, air sirapLANGKAH :1. Guru menyediakan tiga bekas (A,B dan C) yang mengandungi cecair berwarnayang sama banyak. Guru menegaskan bahawa ketiga-tiga bekas mempunyai saiz danbentuk yang sama.2. Cecair di dalam bekas A dituang ke dalam bekas A1, cecair di dalam bekas C puladituang ke dalam bekas C1. (Bekas A1, B1 dan C1 tidak sama saiz dan bentuk) A B B1 A13. Murid diminta memerhatikan paras cecair di dalam setiap bekas A1, B1 dan C1 danmereka dibimbing membuat kesimpulan berikut: Isipadu cecair adalah sama walaupun diisi di dalam bekas yang belainan saiz dan bentukDEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 9
 10. 10. UNIT TAJUK 7 KOMPOSIT PERIMETER, LUAS DAN ISIPADU1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini merupakan lanjutan unit sebelumnya yang memperincikan tentangperimeter, luas dan isipadu bagi bentuk mudah yang bergabung. Contoh bentuk 2-Dimensiiaitu segi empat tepat (rectangle) dan segi empat sama (square) atau gabungan segi empatdengan segi tiga. Bagi bentuk 3-D pula, diterangkan cara mencari luas permukaan atauisipadu, dan contoh gabungan ialah gabungan antara kubus dengan kubus lain yang lebihbesar, gabungan antara kubus dengan kuboid dan gabungan antara kubus dengan piramid. a. Perimeter (Bentuk 2-Dimensi) Perimeter bagi suatu gabungan bentuk 2D adalah jumlah keseluruhan jarak yang mengelilingi sesuatu bentuk itu. Bagi mengukuhkan kefahaman murid tentang perimeter bentuk gabungan adalah dengan menggunakan bahan konkrit. b. Luas (Bentuk 2-Dimensi) Luas bagi gabungan bentuk 2D adalah berdasarkan formula luas bentuk gabungan tersebut. Cadangan untuk kefahaman konsep luas bentuk gabungan adalah dengan menggunakan kertas graf atau papan geoboard.Bagi bentuk 3D, a. Luas bagi gabungan bentuk 3D adalah dengan menjumlahkan semua luas muka bongkah tersebut. Bagaimanapun untuk mengira luas permukaan bagi suatu bongkah 3-D ianya bergantung kepada kehendak soalan atau permasalahan. b. Isipadu bagi bongkah bercantum merupakan jumlah isipadu kesemua bongkah yang bercantum.Oleh itu, secara keseluruhannya, unit ini membincangkan tentang operasi mencariperimeter, luas atau isipadu bagi bentuk atau objek komposit atau gabungan beberapabentuk atau bongkah asas.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 10
 11. 11. 2. Cadangan Pelaksanaan Di Sekolah 1. Aktiviti pengukuran secara ‘hands-on’ menggunakan bahan seperti benang atau pembaris lurus mahupun pembaris fleksibel (flexible curve). Berikan beberapa bentuk 2-Dimensi untuk dicari luas secara gabungan (komposit). 2. Perisian komputer seperti CD PPSMI boleh digunakan. Isi kandungannya dapat menunjukkan langkah-langkah secara visual bagi menentukan perimeter, luas, luas permukaan bagi gabungan bongkah dan isipadu bagi sesuatu bongkah. Penggunaan warna dan visual yang menunjukkan langkah secara satu persatu akan dapat membantu murid memahami kaedah pengiraan yang sebenar. 3. Aktiviti pemisahan rajah yang dikehendaki. Murid boleh diminta memisahkan rajah atau bongkah yang dikehendaki. Luas atau isipadu secara berasingan perlu diari terlebih dahulu sebelum menjumlahkan nilai yang diperolehi. Aktiviti seperti ini boleh mengelakkan kesilapan semasa mencari luas atau isipadu bentuk komposit. 4. Aktiviti membandingkan perimeter dan luas dengan mengunakan lipatan kertas yang mengandungi petak-petak segiempat sama. Murid akan dibimbing membezakan serta memahami konsep perimeter dan luas. Murid juga akan dapati bahawa walaupun luas rajah adalah sama, perimeter bagi kedua-dua rajah adalah berbeza. Ini disebabkan oleh ukuran keliling bagi kedua-dua rajah tidak sama antara satu sama lain. Melalui aktiviti seperti ini, murid akan dapat membezakan antara perimeter dan luas.DEWI PUSPITA HJ MASOD / D20102043292 Page 11

×