Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้ที่ 1

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบความรู้ที่ 1

  1. 1. ใบความรู้ที่ 1 ลักษณะและการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7 ลักษณะของ Macromedia Authorware Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างงานประเภทสื่อการเรียนรู้หรือ CAI สามารถสร้างงานได้หลายระดับทั้งงานที่เป็นการนาเสนอเนื้อหาไปเรื่อยๆ หรือมีลักษระโครงสร้างผัง งานเป็นแบบเส้นตรง จนถึงการสร้างงานที่มีความสลับซับซ้อน สามารถเลือกหรือเชื่อมโยงไปมาได้ หลายๆ ที่ในหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อีกด้วย Macromedia Authorware มีการพัฒนาให้ใช้ไอคอนแมนคาสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์ จึงไม่ จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง วิธีการพัฒนางานจะกระทาโดยการนา ไอคอนที่ต้องการใช้ทางานไปงางไง้บนเว้นโปรแกรม (Flow line) โดยวิธีการคลิกค้างแล้วลากหรือการ แดรกเมาส์ สิ่งที่สาคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ Macromedia Authorware ต้องคานึงถึงก็คือ การซ้าๆ กัน หลายไอคอน หากตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับงานก็จะช่วยให้สามารถแยกชิ้นงานและทราบว่ากาลังทางานอยุ่ ในส่วนใด จุดเด่นของ Macromedia Authorware คือในขณะที่ผู้ใช้งานกาลังพัฒนาโปรแกรมจะ สามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา ทาให้รู้ข้อผิดจากงานนั้นและเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นจาก ข้อผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้กลายเป็นบุคคลที่ระเบียบวินัยและมีความ รอบคอบในการทางานมากยิ่งขึ้น
  2. 2. การเรียกใช้ Macromedia Authorware ปัจจุบัน Macromedia Authorware ได้พัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถมากขึ้น ตามลาดับ โดยในที่นี้จะนาเสนอและยกตัวอย่าง Macromedia Authorware เวอร์ชั้น 7 ซึ่งขึ้นตอน ในการเรียกใช้ Macromedia Authorware 7 สามารถทาได้ดังนี้ 1. คลิกทีไอคอน ที่อยู่บนเดสก์ท็อปได้เลย หรือคลิกที่ 2. คลิกเลือก Programs 3. เลือกโปรแกรมชุด Macromedia 4. คลิกเลือก Macromedia Authorware 7 5. จะปรากฏหน้าจอโปรแกรม Macromedia Authorware 7 (ดังภาพ) 6. การเรียกใช้งานโปรแกรม Macromedia Authorware 7
  3. 3. หน้าจอโปรแกรม Macromedia Authorware 7

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

157

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×