Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
<ul><li>น . ส . จรัสรักษ์ อรรถโกวิทานนท์ ม . 6 . 3 เลขที่ 4 </li></ul><ul><li>น . ส . จินตญา วลีเดช ม . 6 . 3 เลขที...
 
<ul><li>ระเบียบใหม่ยุคแรก ระหว่างปี ค . ศ . 1945 ถึง สิ้นปี ค . ศ . </li></ul><ul><li>1989 ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ยัง...
<ul><ul><ul><li>บางประเทศสังคมนิยมมีการ “ สลายตัว ” จาก </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศใหญ่กลายเป็นประเทศเล็ก สืบ...
<ul><li>ระเบียบใหม่ยุคหลัง แม้จะมีระยะเวลาไม่นาน แต่ดูจาก </li></ul><ul><li>ภาพภายนอกปรากฏเป็นทวีปยุโรปที่คลายความตึงเครี...
 
<ul><li>เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ </li></ul><ul><li>ประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี รูส เวลท์ ของสหรัฐอเมร...
<ul><li>จัดระเบียบโลกใหม่ </li></ul><ul><li>เจ้าอาณานิคมยุโรปชาติอื่นๆ จึงค่อย ๆ เสียเมืองขึ้นของ </li></ul><ul><li>ตัวเอง...
<ul><li>สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดจบของยุคอาณานิคม </li></ul><ul><li>  </li></ul>
<ul><li>เศรษฐกิจแข็งแกร่ง </li></ul><ul><li>พอเจ้าอาณานิคมเดิมถอนตัวออกไป สหรัฐเริ่มเข้ามามี </li></ul><ul><li>บทบาทแทนที่...
<ul><li>นายพลดักกลาส แมคอาเธอร์ ผู้บัญชาการกองกำลัง </li></ul><ul><li>สัมพันธมิตรลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกบนเรือรบยูเอส </li>...
 
 
 
<ul><li>สาเหตุของสงครามเย็นเกิดจากการแข่งขันกันของ </li></ul><ul><li>ประเทศมหาอำนาจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใน </li></ul><ul>...
 
<ul><li>หรือใช้วิธีการเศรษฐกิจแก่ประเทศพันธมิตร ในทางตรงกัน </li></ul><ul><li>ข้าม อาจใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้ฝ่ายตรงข้...
การสะสมขีปนาวุธ
 
<ul><li>รัฐบาลจีนคณะชาติซึ่งเป็นฝ่ายโลกเสรีและได้รับความ </li></ul><ul><li>สนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา ต้องหนีไปตั...
โจเซฟ สตาลิน ผู้นำสหภาพโซเวียต ( ค . ศ . 1922 – 1953) กองกำลังรัสเซีย
<ul><li>ความขัดแย้งของสงครามเย็นยังส่งผลให้ประเทศเกาหลีถูกแบ่ง </li></ul><ul><li>ออกเป็น 2 ประเทศ ที่มีอุดมการณ์ต่างกัน ...
<ul><li>สำหรับประเทศญี่ปุ่น ลัทธิคอมมิวนิสต์ประสบ </li></ul><ul><li>ความสำเร็จในวงแคบ เสถียรภาพทางการเมือง </li></ul><ul><...
<ul><li>ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส เวียดนามจึงถูกแบ่ง </li></ul><ul><li>ออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้เส้นขนานที่ 17 อง...
<ul><li>การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในอินโดจีน ทำให้ </li></ul><ul><li>สหรัฐอเมริกานำนโยบายล้อมกรอบการขยายตัวของลัท...
<ul><li>ในตะวันออกลาง หรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็น </li></ul><ul><li>ภูมิภาคที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับด้วย...
<ul><li>ผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับที่สหภาพโซเวียตต้องการ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ให้แพร่หลายใน ...
<ul><li>ส่วนในทวีปแอฟริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆ </li></ul><ul><li>ได้รับเอกราช โดยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จ...
<ul><li>สำหรับประเทศเล็กที่สนับสนุนมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับที่ </li></ul><ul><li>วางตนเป็นกลางนั้นนอกจากจะมีความมุ่งหมาย...
<ul><li>กล่าวโดยสรุป แม้สงครามเย็นตั้งแต่ ค . ศ . 1945 จะไม่ </li></ul><ul><li>ลุกลามกลายเป็นสงครามอย่างเปิดเผย แต่ก็นำไป...
 
 
<ul><li>ประการแรก ประเทศเกิดใหม่ในยุโรปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลัง </li></ul><ul><li>ยุคสงครามเย็น ประเทศใหม่ ๆ เหล่านี้ส่ว...
<ul><li>ประการที่สาม เกิดการขยายตัวของพรรคใหม่ ๆ และเข้า </li></ul><ul><li>มามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นที่สำคัญคือกรณีเยอร...
<ul><li>ประการที่สี่ ในอดีตนั้นสหภาพยุโรปมีการรวมกลุ่มแน่น </li></ul><ul><li>แฟ้นไม่ว่า จะเกิดวิกฤตอย่างไรก็ใช้วิกฤตเป็นโ...
<ul><li>ประการที่ห้า พรรคการเมืองในสหภาพยุโรปมีแนวโน้ม </li></ul><ul><li>ทิศทางเดียวกันคืออุดมการณ์แบ่งแยกอย่าง เด่นชัดคื...
<ul><li>ประการที่หก ทิศทางที่มีลักษณะเหมือนกับในกลุ่ม </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรปคือการขยายตัวของแนวคิดชาติ นิยมโดยมี </...
 
 
<ul><li>อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มมีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในปี </li></ul><ul><li>2521  เศรษฐกิจของจีนซึ่งนำโดยการลงทุน และกา...
 
<ul><li>องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ   หรือนาโต  </li></ul><ul><li>(North Atlantic Treaty Organization-NATO)  </li></u...
<ul><li>ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของภูมิภาคใน แถบ </li></ul><ul><li>แอตแลนติกเหนือ   องค์การนาโตจัดว่าเป็นความร่วม...
<ul><li>ปัจจุบันสมาชิกขององค์การนาโตมี  26  ประเทศ ได้แก่ </li></ul><ul><li>สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส <...
<ul><li>องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ </li></ul><ul><li>(Warsaw Treaty Organization)  หรือ   </li></ul><ul><li>กติกาสัญญาวอร์ซอ...
 
<ul><li>หน้าที่ขององค์การการค้าโลก  </li></ul><ul><li>     1.    บริหารตามข้อตกลงที่เป็นผลจากการเจรจาในกรอบขององค์การกา...
<ul><li>3.    เป็นเวทีสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิก ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้จัดตั้งคณะผู้พิจารณา ทำหน...
<ul><li>  5.    ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพีย...
<ul><li>องค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปก </li></ul><ul><li>( Organization of Petroleum Exporting Countries...
<ul><li>ต่อมาจึงย้ายมาตั้งที่  กรุงเวียนนา   ประเทศออสเตรียและได้ </li></ul><ul><li>จดทะเบียนกฎบัตรที่ก่อตั้งโอเปกนี้ไว้ก...
<ul><li>วัตถุประสงค์  </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การโอเปก   เพื่อต้องการลดหรือขจัดอิทธิพลของบริษัทต่างชาติ...
<ul><li>การบริหารงานขององค์การโอเปกประกอบด้วย </li></ul><ul><li>หน่วยงาน    4    หน่วยงาน   ดังนี้ </li></ul><ul><ul><l...
<ul><ul><li>คณะมนตรีของผู้ว่าการคณะมนตรีเป็นกลุ่มตัวแทนของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกต่างมีสิทธิส่งผู้แทนได้ประเทศละ 1 ...
<ul><ul><li>คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ   มีหน้าที่เสนอคำแนะนำแก่ ประเทศสมาชิกและบริษัทน้ำมันต่าง ๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค...
<ul><li>สหภาพยุโรป  </li></ul><ul><li>การก่อตั้งองค์กรสหภาพยุโรป </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรปเป็นการรวมตัวกันของประเทศในท...
<ul><li>สถานะและความสำคัญของสหภาพยุโรปในสังคมโลก  </li></ul><ul><li>-  ด้านการเมืองการปกครอง   สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศ...
<ul><li>ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีบทบาทสำคัญต่อสังคมโลกมาก   โดยมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจซึ่งสามารถมีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจต...
 
<ul><li>จุณเจิม ยุวรี , เสาวณีย์ รอดเรืองศรี และเพ็ญจันทร์ กู้ประเสริฐ , 2542. เหตุการณ์โลกปัจจุบัน .  กรุงเทพฯ . สถา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สงครามเย็น

4,377 views

Published on

-

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สงครามเย็น

 1. 2. <ul><li>น . ส . จรัสรักษ์ อรรถโกวิทานนท์ ม . 6 . 3 เลขที่ 4 </li></ul><ul><li>น . ส . จินตญา วลีเดช ม . 6 . 3 เลขที่ 5 </li></ul><ul><li>น . ส . สุฑาทิพย์ สว่างอารีตระกูล ม . 6 . 3 เลขที่ 36 </li></ul><ul><li>น . ส . สุฑามาศ จันทร์เทพ ม . 6 . 3 เลขที่ 37 </li></ul>
 2. 4. <ul><li>ระเบียบใหม่ยุคแรก ระหว่างปี ค . ศ . 1945 ถึง สิ้นปี ค . ศ . </li></ul><ul><li>1989 ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ยังอาจแบ่งออกเป็น </li></ul><ul><li>ช่วงเวลาย่อยได้อีกหลายระยะ ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือ </li></ul><ul><li>ระหว่างปี ค . ศ . 1945-1949 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของสงคราม </li></ul><ul><li>ใหญ่ระดับโลก ปรากฏการณ์เหล่านั้นได้จัดตัวเองให้ </li></ul><ul><li>ปรากฏเป็น “ ระเบียบ ” (Order) ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน </li></ul><ul><li>เลย อันได้แก่ </li></ul>
 3. 5. <ul><ul><ul><li>บางประเทศสังคมนิยมมีการ “ สลายตัว ” จาก </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศใหญ่กลายเป็นประเทศเล็ก สืบเนื่องมาจากการล่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>สลายของระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ได้มีผลให้มีการ </li></ul></ul><ul><ul><li>สลายตัวของ “ กลุ่มโซเวียต ” และ “ องค์การสนธิสัญญา </li></ul></ul><ul><ul><li>วอร์ซอ ” ( รวมทั้ง “ องค์การโคมีคอน ” ซึงเป็นองค์การ </li></ul></ul><ul><ul><li>ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสังคมนิยม ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ปรากฏการณ์นี้มีผลให้เกิดการสิ้นสุดของ “ สงครามเย็น ” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>มีการรวมประเทศเยอรมันทั้งสองเข้าเป็น </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศเดียวกัน </li></ul></ul>
 4. 6. <ul><li>ระเบียบใหม่ยุคหลัง แม้จะมีระยะเวลาไม่นาน แต่ดูจาก </li></ul><ul><li>ภาพภายนอกปรากฏเป็นทวีปยุโรปที่คลายความตึงเครียด </li></ul><ul><li>เป็นยุโรปที่มีท่าทีจะรวมกันระหว่างตะวันตก - ตะวันออก </li></ul><ul><li>เพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ จากทรัพยากร </li></ul><ul><li>ที่ต่างมีอยู่และเป็นยุโรปที่ดูทีท่าว่าจะ “ ปลอดวิกฤตการณ์ ” </li></ul><ul><li>รวมทั้งปลอดจากความหมิ่นเหม่ของการเกิดการนำไปใช้ </li></ul><ul><li>อาวุธนิวเคลียร์และจะเป็นยุโรปที่ไม่มีการเผชิญหน้าทาง </li></ul><ul><li>ทหารอีกต่อไป </li></ul>
 5. 8. <ul><li>เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ </li></ul><ul><li>ประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี รูส เวลท์ ของสหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>นัดพบกันในที่ประชุมลับ เมื่อปี 1941 </li></ul>
 6. 9. <ul><li>จัดระเบียบโลกใหม่ </li></ul><ul><li>เจ้าอาณานิคมยุโรปชาติอื่นๆ จึงค่อย ๆ เสียเมืองขึ้นของ </li></ul><ul><li>ตัวเองไป เพราะสหรัฐแสดงท่าทีชัดว่าไม่สนับสนุน </li></ul><ul><li>และนโยบายนี้ของสหรัฐทำให้โฉมหน้าภูมิศาสตร์การเมือง </li></ul><ul><li>ในเอเชียเปลี่ยนไปด้วย </li></ul>
 7. 10. <ul><li>สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดจบของยุคอาณานิคม </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 11. <ul><li>เศรษฐกิจแข็งแกร่ง </li></ul><ul><li>พอเจ้าอาณานิคมเดิมถอนตัวออกไป สหรัฐเริ่มเข้ามามี </li></ul><ul><li>บทบาทแทนที่ นอกจากนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ </li></ul><ul><li>ในช่วงสงครามก็ส่งให้ฐานะทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐ </li></ul><ul><li>เข้มแข็งยิ่งขึ้น ดร . คัลลาแฮนชี้ให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ของสหรัฐก่อนและหลังสงคราม </li></ul>
 9. 12. <ul><li>นายพลดักกลาส แมคอาเธอร์ ผู้บัญชาการกองกำลัง </li></ul><ul><li>สัมพันธมิตรลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกบนเรือรบยูเอส </li></ul><ul><li>เอส มิสซูรี่ </li></ul>
 10. 16. <ul><li>สาเหตุของสงครามเย็นเกิดจากการแข่งขันกันของ </li></ul><ul><li>ประเทศมหาอำนาจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใน </li></ul><ul><li>สงครามโลกทั้งสองครั้ง ทำให้สหรัฐอเมริกาเสียหายน้อย </li></ul><ul><li>กว่าประเทศคู่สงครามในยุโรป ทั้งยังเป็นประเทศที่มี </li></ul><ul><li>ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง และเป็น </li></ul><ul><li>ประเทศแรกที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่าง </li></ul><ul><li>สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีความรู้สึกว่าตนเป็นตำรวจโลก </li></ul><ul><li>เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางประชาธิปไตยและเสรีภาพ </li></ul>
 11. 18. <ul><li>หรือใช้วิธีการเศรษฐกิจแก่ประเทศพันธมิตร ในทางตรงกัน </li></ul><ul><li>ข้าม อาจใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม </li></ul><ul><li>นอกจากนั้นวิธีการทางทหารนับว่าเป็นวิธีการที่ใช้มาก </li></ul><ul><li>ที่สุด มีการสะสมกำลังอาวุธ การให้ความช่วยเหลือแก่ </li></ul><ul><li>ประเทศพันธมิตรด้านกำลังทหาร กำลังอาวุธ จัดส่ง </li></ul><ul><li>เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญทางการทหาร ตลอดจนการส่ง </li></ul><ul><li>กองกำลังของตนเข้าไปตั้งมั่นในประเทศพันธมิตร จนใน </li></ul><ul><li>ที่สุดก็ได้ตั้งองค์การป้องกันร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ </li></ul>
 12. 19. การสะสมขีปนาวุธ
 13. 21. <ul><li>รัฐบาลจีนคณะชาติซึ่งเป็นฝ่ายโลกเสรีและได้รับความ </li></ul><ul><li>สนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา ต้องหนีไปตั้ง </li></ul><ul><li>รัฐบาลที่เกาะฟอร์โมซา ชัยชนะของจีนคอมมิวนิสต์มี </li></ul><ul><li>ผลกระทบต่อดุลอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือ </li></ul><ul><li>เป็นการพ่ายแพ้ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและเป็นการเสีย </li></ul><ul><li>ดุลอำนาจครั้งสำคัญของโลกเสรี สหภาพโซเวียตและจีน </li></ul><ul><li>เป็นสองประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ มี </li></ul><ul><li>ทรัพยากรมาก และมีจำนวนประชากรมหาศาล </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจึงตึง </li></ul><ul><li>เครียดมานับตั้งแต่นั้น </li></ul>
 14. 22. โจเซฟ สตาลิน ผู้นำสหภาพโซเวียต ( ค . ศ . 1922 – 1953) กองกำลังรัสเซีย
 15. 23. <ul><li>ความขัดแย้งของสงครามเย็นยังส่งผลให้ประเทศเกาหลีถูกแบ่ง </li></ul><ul><li>ออกเป็น 2 ประเทศ ที่มีอุดมการณ์ต่างกัน กองทัพของประเทศ </li></ul><ul><li>เกาหลีเหนือซึ่งปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้ยกข้ามเส้นขนาน </li></ul><ul><li>ที่ 38 องศาเหนือเข้ารุกรานประเทศเกาหลีใต้อย่างฉับพลัน </li></ul><ul><li>สหประชาชาติจึงมีมติให้สหรัฐอเมริกาและกองกำลังทหารของ </li></ul><ul><li>สหประชาชาติจาก 18 ประเทศสมาชิกเข้าช่วยเกาหลีใต้จากการ </li></ul><ul><li>รุกรานครั้งนี้ ส่วนจีนส่งกองทัพช่วยเกาหลีเหนือ ก่อให้เกิดการ </li></ul><ul><li>เผชิญหน้ากันจนกระทั่ง ค . ศ . 1953 จึงมีการทำสนธิสัญญาสงบศึก </li></ul><ul><li>สงครามเกาหลีก่อให้เกิดความตื่นตัวต่อการขยายอิทธิพลของลัทธิ </li></ul><ul><li>คอมมิวนิสต์ในเอเชีย สหรัฐอเมริกาจึงเห็นความจำเป็นของการ </li></ul><ul><li>ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียอย่างจริงจัง </li></ul>
 16. 24. <ul><li>สำหรับประเทศญี่ปุ่น ลัทธิคอมมิวนิสต์ประสบ </li></ul><ul><li>ความสำเร็จในวงแคบ เสถียรภาพทางการเมือง </li></ul><ul><li>ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและมาตรฐานสังคมใน </li></ul><ul><li>ระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น อันเป็นผลงานส่วนหนึ่งของ </li></ul><ul><li>สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นกำลังสำคัญของ </li></ul><ul><li>โลกเสรีในทวีปเอเชีย การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ใน </li></ul><ul><li>ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มจากอินโดจีน คือ </li></ul><ul><li>ประเทศเวียดนาม เขมร และลาว </li></ul>
 17. 25. <ul><li>ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส เวียดนามจึงถูกแบ่ง </li></ul><ul><li>ออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้เส้นขนานที่ 17 องศาเหนือเป็น </li></ul><ul><li>เขตแบ่งชั่วคราว เวียดนามเหนืออยู่ใต้การปกครองของ </li></ul><ul><li>ลัทธิคอมมิวนิสต์ มีโฮจิมินห์เป็นผู้นำ เวียดนามใต้ปกครอง </li></ul><ul><li>ระบอบประชาธิปไตย มีโงดินห์เดียมเป็นผู้นำ โดยให้มีการ </li></ul><ul><li>เลือกตั้งทั่วไปในเวลา 1 ปี เพื่อรวมเวียดนามเป็นประเทศ </li></ul><ul><li>เดียวกัน แต่การเลือกตั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเกิดการสู้รบ </li></ul><ul><li>ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ </li></ul>
 18. 26. <ul><li>การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในอินโดจีน ทำให้ </li></ul><ul><li>สหรัฐอเมริกานำนโยบายล้อมกรอบการขยายตัวของลัทธิคอมมิว - </li></ul><ul><li>นิสต์ มาใช้ในเอเชียด้วย นายจอห์น ฟอสเตอร์ ดัลเลส รัฐมนตรี </li></ul><ul><li>ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาขณะนั้นประกาศอย่างแข็งขันว่าจะไม่ </li></ul><ul><li>ยอมให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ขยายตัวต่อไป โดยเชื่อมั่นในทฤษฏีโดมิโน </li></ul><ul><li>ว่า ถ้าประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล </li></ul><ul><li>ของคอมมิวนิสต์แล้ว ประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ก็จะพลอยเป็นคอมมิว - </li></ul><ul><li>นิสต์ไป จึงได้มีสนธิสัญญาที่กรุงมะนิลาเพื่อจัดตั้งองค์การสนธิ </li></ul><ul><li>สัญญาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ( Seato) ประกอบด้วย 8 ประเทศ </li></ul><ul><li>ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไทย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน สหราชอาณาจักร </li></ul><ul><li>ฝรั่งเศส ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยวัตถุประสงค์ทำนอง </li></ul><ul><li>เดียวกับนาโต </li></ul>
 19. 27. <ul><li>ในตะวันออกลาง หรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็น </li></ul><ul><li>ภูมิภาคที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับด้วย </li></ul><ul><li>กันเอง และระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับประเทศ </li></ul><ul><li>อิสราเอล สหภาพโซเวียตฉวยโอกาสขยายอิทธิพลของตน </li></ul><ul><li>ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เสนอให้ความช่วยเหลือทาง </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจและการทหารแก่ประเทศอิยิปต์ ในการปฏิรูป </li></ul><ul><li>ประเทศในสมัยประธานาธิบดีนัสเซอร์ด้วยการให้เงินสร้าง </li></ul><ul><li>เขื่อนอัสวาน อิยิปต์ เป็นต้น </li></ul>
 20. 28. <ul><li>ผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับที่สหภาพโซเวียตต้องการ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ให้แพร่หลายใน </li></ul><ul><li>ภูมิภาคตะวันออกลาง ฝ่ายโลกเสรีจึงหาทางสกัดกั้นด้วย </li></ul><ul><li>การจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาเซ็นโต หรือองค์การ </li></ul><ul><li>สนธิสัญญากลาง ( Central Treaty Organization:CENTO) </li></ul><ul><li>ซึ่งมีสมาชิก 5 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร ตุรกี อิรัก </li></ul><ul><li>อิหร่าน และปากีสถาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ </li></ul><ul><li>แทรกแซงและขยายอำนาจของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค </li></ul><ul><li>นี้ </li></ul>
 21. 29. <ul><li>ส่วนในทวีปแอฟริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆ </li></ul><ul><li>ได้รับเอกราช โดยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะปกครองตนเอง ส่งผล </li></ul><ul><li>ให้เกิดการจลาจลแย่งอำนาจระหว่างชนเผ่าต่างๆ คณะมนตรีความ </li></ul><ul><li>มั่นคงของสหประชาชาติจึงมีมติให้ส่งกองกำลังของสหประชาชาติ </li></ul><ul><li>เข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยในคองโก สหภาพโซเวียตและ </li></ul><ul><li>สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความช่วยเหลือแก่ประธานาธิบดีลูมุม </li></ul><ul><li>บาของคองโก และนายครุฟเซฟผู้นำสหภาพโซเวียตประณามการ </li></ul><ul><li>แทรกแซงสหประชาชาติ ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขยาย </li></ul><ul><li>อิทธิพลเข้าไปในแทนซาเนียด้วยการช่วยเหลือในการสร้างทาง </li></ul><ul><li>รถไฟยาว 1,000 ไมล์ ในขณะที่สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสได้ </li></ul><ul><li>พยายามรักษาอิทธิพลในแอฟริกา โดยเฉพาะกับประเทศอดีต </li></ul><ul><li>อาณานิคมของตน </li></ul>
 22. 30. <ul><li>สำหรับประเทศเล็กที่สนับสนุนมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับที่ </li></ul><ul><li>วางตนเป็นกลางนั้นนอกจากจะมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างความ </li></ul><ul><li>มั่นคงให้กับตนแล้ว ยังเป็นการสร้างสันติภาพให้แก่โลกด้วย </li></ul><ul><li>ดังนั้น จึงนำมาสู่นโยบายในการสร้าง “ ความมั่นคงร่วมกันในส่วน </li></ul><ul><li>ภูมิภาค ” (Regional Collective Security) อันเป็นการสนับสนุน </li></ul><ul><li>หลักการขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งจะสถาปนาความมั่นคง </li></ul><ul><li>ระหว่างชาติกับนโยบายที่สร้าง “ เขตสันติภาพ ” (area of peace) </li></ul><ul><li>เพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจหนึ่งอำนาจใดใช้ดินแดนในเขตนั้น เป็น </li></ul><ul><li>เวทีการแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลให้แก่ฝ่ายตนซึ่งเป็นการ </li></ul><ul><li>สนับสนุนองค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งรักษาสันติภาพของโลก </li></ul>
 23. 31. <ul><li>กล่าวโดยสรุป แม้สงครามเย็นตั้งแต่ ค . ศ . 1945 จะไม่ </li></ul><ul><li>ลุกลามกลายเป็นสงครามอย่างเปิดเผย แต่ก็นำไปสู่ความ </li></ul><ul><li>ขัดแย้งระดับวิกฤตการณ์ทางการเมืองจนกลายเป็น </li></ul><ul><li>สงครามระดับภูมิภาคขึ้นในหลายแห่งของโลก </li></ul>
 24. 34. <ul><li>ประการแรก ประเทศเกิดใหม่ในยุโรปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลัง </li></ul><ul><li>ยุคสงครามเย็น ประเทศใหม่ ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่แตกออกมาจาก </li></ul><ul><li>ประเทศเดิมเป็นหลายประเทศ </li></ul><ul><li>ประการที่สอง การเมืองภายในประเทศต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปก็มี </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงโดยสามารถแยกลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว </li></ul><ul><li>ออกมาดังนี้คือ เกิดจากการขยายตัวของพรรคฝ่ายขวาจัดซึ่งได้รับ </li></ul><ul><li>คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ </li></ul><ul><li>คะแนนเสียงของพรรคแนวหน้าแห่งชาติ (Front National) ที่เพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>ของฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังเกิดการขยายตัวของการดำเนินนโยบาย </li></ul><ul><li>ของพรรคเดิมแต่เพิ่มนโยบายฝ่ายขวาจัดมากขึ้นด้วยเช่น กรณีของ </li></ul><ul><li>ประธานาธิบดีซาร์โกซี ในเรื่องเกี่ยวกับผู้อพยพ </li></ul>
 25. 35. <ul><li>ประการที่สาม เกิดการขยายตัวของพรรคใหม่ ๆ และเข้า </li></ul><ul><li>มามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นที่สำคัญคือกรณีเยอรมัน </li></ul><ul><li>คะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นของพรรคกรีนที่เริ่มต้นในปี ค . ศ . </li></ul><ul><li>1968 เป็นเพียงกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>ของนักศึกษาและในช่วงการ เลือกตั้งท้องถิ่นในเยอรมันที่ </li></ul><ul><li>ผ่านมาก็สามารถได้คะแนนเสียงขึ้นมาจัดตั้ง รัฐบาล </li></ul><ul><li>ท้องถิ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ </li></ul>
 26. 36. <ul><li>ประการที่สี่ ในอดีตนั้นสหภาพยุโรปมีการรวมกลุ่มแน่น </li></ul><ul><li>แฟ้นไม่ว่า จะเกิดวิกฤตอย่างไรก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสเพื่อ </li></ul><ul><li>ขับเคลื่อนการรวมตัวกันทางการ เมือง เศรษฐกิจ รวมถึง </li></ul><ul><li>หลังสุดได้มีสถาบันประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศ </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรปอัน เป็นผลจากสนธิสัญญาลิชบอน ( Treaty </li></ul><ul><li>of Lisbon) อย่างไรก็ตามวิกฤติทางการเงินการคลังจาก </li></ul><ul><li>ประเทศกลุ่ม PIGS ประกอบด้วย โปรตุเกส ไอร์แลนด์ </li></ul><ul><li>กรีก และสเปน ได้ส่งผลกระทบต่อการรวมตัวนั่นก็คือ </li></ul><ul><li>เอกภาพทางนโยบายด้านการเงินและการคลัง </li></ul>
 27. 37. <ul><li>ประการที่ห้า พรรคการเมืองในสหภาพยุโรปมีแนวโน้ม </li></ul><ul><li>ทิศทางเดียวกันคืออุดมการณ์แบ่งแยกอย่าง เด่นชัดคือพรรคฝ่าย </li></ul><ul><li>ขวาและพรรคฝ่ายซ้ายนั้นเริ่มที่จะพร่าเลือนมากขึ้น เช่นช่วงที่ </li></ul><ul><li>ผ่านมาพรรคฝ่ายซ้ายในอังกฤษอย่างพรรคแรงงานก็ดำเนิน </li></ul><ul><li>นโยบายของ พรรคฝ่ายขวาในยุคของโทนี่แบร์ก็ดำเนินนโยบาย </li></ul><ul><li>ของแทชเชอร์ทั้ง ๆ ที่แบร์เป็นผู้นำฝ่ายซ้าย ขณะเดียวกันในช่วง </li></ul><ul><li>วิกฤตก็ปรากฏว่าพรรคฝ่ายขวาได้ดำเนินนโยบายฝ่ายซ้ายคือ </li></ul><ul><li>โอนกิจการธนาคารมาเป็นของรัฐ </li></ul><ul><li>การเมืองภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงมีนัยยะสำคัญคือการ </li></ul><ul><li>เปลี่ยนแปลงระบบการเลือก นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานาธิบดีโดยใช้ระบบ </li></ul><ul><li>primary แบบสหรัฐอเมริกา </li></ul>
 28. 38. <ul><li>ประการที่หก ทิศทางที่มีลักษณะเหมือนกับในกลุ่ม </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรปคือการขยายตัวของแนวคิดชาติ นิยมโดยมี </li></ul><ul><li>แนวโน้มที่จะแยกประเทศออกมา ทิศทางดังกล่าวเกิดมาก </li></ul><ul><li>โดยเฉพาะในเบลเยี่ยมและสเปนซึ่งต่างก็ประกอบด้วยชน </li></ul><ul><li>ชาติและภาษาที่แตกต่างกันไป ความขัดแย้งดังกล่าวนั้น </li></ul><ul><li>ไม่สามารถผสมผสานกันได้ดังในอดีต แนวโน้มในการ </li></ul><ul><li>แยกกันปกครองออกจากกันเริ่มแผ่วงกว้างมากขึ้น </li></ul>
 29. 41. <ul><li>อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มมีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในปี </li></ul><ul><li>2521 เศรษฐกิจของจีนซึ่งนำโดยการลงทุน และการ </li></ul><ul><li>ส่งออกเติบโตขึ้นถึง 70 เท่า และกลายเป็นมหาอำนาจทาง </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจที่เติบโตเร็ว และหากวัดด้วยอำนาจซื้อ จีนจะมี </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจใหญ่เป็นที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น จีน </li></ul><ul><li>เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก และเป็นประเทศที่มีมูลค่า </li></ul><ul><li>ทางการค้าสูงเป็นอันดับสามรองจากสหรัฐอเมริกา และ </li></ul><ul><li>เยอรมนี จีนมีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดใน </li></ul><ul><li>โลก เป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของการลงทุนจาก </li></ul><ul><li>ต่างชาติ โดยสามารถดึงเงินลงทุนมากกว่า 8 หมื่นล้าน </li></ul><ul><li>ดอลลาร์ในปี 2550 เพียงปีเดียว </li></ul>
 30. 43. <ul><li>องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ   หรือนาโต </li></ul><ul><li>(North Atlantic Treaty Organization-NATO)  </li></ul><ul><li>สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ   เป็นสนธิสัญญาทางการทหาร </li></ul><ul><li>ของค่ายตะวันตก   หรือค่ายเสรีประชาธิปไตย   มีฐานมาจาก </li></ul><ul><li>สนธิสัญญาดันเคิร์กและบรัสเซลส์   ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง </li></ul><ul><li>ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร   เพื่อต่อต้านการรุกรานของนาซี </li></ul><ul><li>เยอรมัน   และต่อมาเบลเยียมก็ได้เข้าร่วมในสนธิสัญญาฉบับนี้ </li></ul><ul><li>ด้วย   ใจความสำคัญของ สัญญาฉบับนี้มีว่า   ถ้าเกิดการโจมตีกัน </li></ul><ul><li>ขึ้น   ประเทศสมาชิกอื่นจะต้องเข้าช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ถูก </li></ul><ul><li>รุกราน   การเข้าช่วยเหลือนี้สามารถใช้กำลังได้   </li></ul>
 31. 44. <ul><li>ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของภูมิภาคใน แถบ </li></ul><ul><li>แอตแลนติกเหนือ   องค์การนาโตจัดว่าเป็นความร่วมมือทาง </li></ul><ul><li>การทหาร   ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันตัวเองจากการ </li></ul><ul><li>รุกรานของสหภาพโซเวียต   และสกัดกั้นการขยายตัวของ </li></ul><ul><li>ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าสู่ยุโรปตะวันตก สนธิสัญญานี้ได้ลงนาม </li></ul><ul><li>กัน   เมื่อวันที่   4  เมษายน   ค . ศ . 1949  แต่มีผลบังคับใช้ </li></ul><ul><li>เมื่อวันที่   24  สิงหาคม   ค . ศ . 1949  โดยไม่ได้จำกัด </li></ul><ul><li>อายุ   เพียงแต่ระบุว่า   หลังจาก   20  ปี ไปแล้ว   สมาชิกมี </li></ul><ul><li>สิทธิลาออกจากสมาชิกภาพได้   แต่จะต้องแจ้งให้ทราบ </li></ul><ul><li>ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี </li></ul>
 32. 45. <ul><li>ปัจจุบันสมาชิกขององค์การนาโตมี 26  ประเทศ ได้แก่ </li></ul><ul><li>สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส </li></ul><ul><li>เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก อิตาลี เยอรมนี </li></ul><ul><li>เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส กรีซ สเปน ตุรกี </li></ul><ul><li>โปแลนด์ ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก บัลแกเรีย เอสโตเนีย </li></ul><ul><li>ลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย   </li></ul>
 33. 46. <ul><li>องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ </li></ul><ul><li>(Warsaw Treaty Organization) หรือ   </li></ul><ul><li>กติกาสัญญาวอร์ซอ (Warsaw  Pact)  </li></ul><ul><li>เป็นองค์การความร่วมมือทางการทหารของค่ายคอมมิวนิวต์ </li></ul><ul><li>ซึ่งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก   โดยมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ </li></ul><ul><li>และมีสมาชิกทั้งหมดรวม 8 ประเทศ ได้แก่ สหภาพโซเวียต </li></ul><ul><li>เยอรมนีตะวันออก   โปแลนด์ เชโก สโลวเกีย ฮังการี โรมาเนีย </li></ul><ul><li>บัลแกเรีย   แอลเบเนีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวัน 14 พฤษภาคม ค . ศ . 1955 </li></ul><ul><li>ข้อตกลงสำคัญ ของสนธิสัญญาฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการป้องกัน </li></ul><ul><li>ร่วมกัน และประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศต่างยินยอมให้ </li></ul><ul><li>กองทัพของสหภาพโซเวียตเข้าไปตั้งในประเทศของตนได้ </li></ul>
 34. 48. <ul><li>หน้าที่ขององค์การการค้าโลก </li></ul><ul><li>    1.   บริหารตามข้อตกลงที่เป็นผลจากการเจรจาในกรอบขององค์การการค้าโลกรวม 28 ฉบับ โดยผ่านคณะมนตรี ( Council) และคณะกรรมการ ( Committee) ต่าง ๆตลอดตนดูแลให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณี </li></ul><ul><li>    2.   เป็นเวทีเพื่อการเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในรูปของมาตรการภาษีศุลกากร และมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร </li></ul>
 35. 49. <ul><li>3.   เป็นเวทีสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิก ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้จัดตั้งคณะผู้พิจารณา ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>4.   ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางการค้าเสรี </li></ul>
 36. 50. <ul><li>  5.   ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอตลอดจนทำการศึกษาประเด็นการค้าที่สำคัญ ๆ 6.   ประสานงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และธนาคารโลกเพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้น </li></ul>
 37. 51. <ul><li>องค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปก </li></ul><ul><li>( Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC) </li></ul><ul><li>ประเทศผู้ริเริ่มจัดประชุมเพื่อจัดตั้งองค์การโอเปก คือ ประเทศ </li></ul><ul><li>อิรัก ซึ่งจัดให้มีการประชุมที่กรุงแบกแดด ในระหว่างวันที่   10-14 </li></ul><ul><li>กันยายน   ค . ศ .1960 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมมี   5   ประเทศ   คือ </li></ul><ul><li>เวเนซุเอลา ซาอุดีอาระเบีย   คูเวต   อิรัก   และอิหร่าน ผลจากการ </li></ul><ul><li>ประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งองค์การโอเปกขึ้นโดยที่ตั้งของ </li></ul><ul><li>องค์การเริ่มแรกอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   </li></ul>
 38. 52. <ul><li>ต่อมาจึงย้ายมาตั้งที่ กรุงเวียนนา   ประเทศออสเตรียและได้ </li></ul><ul><li>จดทะเบียนกฎบัตรที่ก่อตั้งโอเปกนี้ไว้กับสำนักเลขาธิการ </li></ul><ul><li>องค์การสหประชาชาติ   เมื่อ   ค . ศ .1962   หลังจากนี้ได้มี </li></ul><ul><li>ประเทศผู้จำหน่ายน้ำมันอื่น ๆ   ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก </li></ul><ul><li>ปัจจุบันสมาชิกโอเปกรวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ   คือ แอลจีเรีย </li></ul><ul><li>อินโดนีเซีย   อิหร่าน   อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย กาตาร์ </li></ul><ul><li>ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวเนซุเอลา </li></ul><ul><li>เนื่องจากในปี ค . ศ . 1992 ประเทศเอกวาดอร์ และในปี </li></ul><ul><li>ค . ศ .1995   ประเทศกาบองได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ </li></ul>
 39. 53. <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การโอเปก   เพื่อต้องการลดหรือขจัดอิทธิพลของบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนเจาะน้ำมันดิบในกลุ่มประเทศโอเปกในราคาถูก   ประเทศสมาชิกจึงรวมกลุ่มกันเพื่อควบคุมราคาและกำหนดราคาน้ำมันอีกอย่างหนึ่ง   เพื่อภาคีสมาชิกได้ถือกรรมสิทธิ์ในบ่อน้ำมันโดยให้บริษัทต่างชาติ ทำหน้าที่เพียงขุดเจาะและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเท่านั้น </li></ul>
 40. 54. <ul><li>การบริหารงานขององค์การโอเปกประกอบด้วย </li></ul><ul><li>หน่วยงาน   4   หน่วยงาน   ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>ที่ประชุมทั่วไปของประเทศสมาชิก   นโยบายต่าง ๆตลอดจนการตัดสินปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมแห่งนี้   ลักษณะของมติจะต้องเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งต้องการเสียงรับรอง จากสมาชิกเก่าเพียง   3   ใน   4   ก็สามารถใช้ได้ แต่ประเทศผู้ก่อตั้งทั้งห้าได้แก่   เวเนซุเอลา   ซาอุดีอาระเบีย คูเวต   อิรัก   และอิหร่าน   เป็นผู้มีอำนาจใช้สิทธิยับยั้ง </li></ul></ul>
 41. 55. <ul><ul><li>คณะมนตรีของผู้ว่าการคณะมนตรีเป็นกลุ่มตัวแทนของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกต่างมีสิทธิส่งผู้แทนได้ประเทศละ 1 คน   คณะมนตรีทำหน้าที่ด้านบริการขององค์การเป็นผู้จัดส่งข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของน้ำมันในตลาดโลกให้แก่ประเทศสมาชิกทำการวิจัย ปัญหาต่าง ๆทั้งในด้านการตลาด และการนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน การบริหารงานของคณะมนตรี ประกอบด้วยประธานคณะมนตรี ( วาระละ 1   ปี ) เลขาธิการ ( วาระละ   2   ปี ) และคณะมนตรี </li></ul></ul>
 42. 56. <ul><ul><li>คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ   มีหน้าที่เสนอคำแนะนำแก่ ประเทศสมาชิกและบริษัทน้ำมันต่าง ๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าน้ำมัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ศาลยุติธรรม   เป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกรณีพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก </li></ul></ul>
 43. 57. <ul><li>สหภาพยุโรป </li></ul><ul><li>การก่อตั้งองค์กรสหภาพยุโรป </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรปเป็นการรวมตัวกันของประเทศในทวีปยุโรป เพื่อสร้างเสถียรภาพทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค แนวคิดการสร้างให้เกิดสันติภาพในยุโรปเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกและสงครามระหว่างประเทศในภูมิภาค ในช่วงแรกเป็นความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาให้เกิดตลาดเดียว (Single Market) ซึ่งทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการยกเลิกพรมแดนระหว่างกัน ประชาชน สินค้า บริการ และเงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี </li></ul>
 44. 58. <ul><li>สถานะและความสำคัญของสหภาพยุโรปในสังคมโลก </li></ul><ul><li>-  ด้านการเมืองการปกครอง   สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างกระแสและทิศทางการเมือง   ความมั่นคง   เศรษฐกิจและสังคม ระดับโลก </li></ul><ul><li>-  ด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก   เป็นตลาดสินค้าบริการ ตลาดการเงินและแหล่งที่มาของการลงทุนที่สำคัญที่สุดและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด </li></ul>
 45. 59. <ul><li>ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีบทบาทสำคัญต่อสังคมโลกมาก   โดยมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจซึ่งสามารถมีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจต่าง ๆได้   และการรวมตัวในนามสหภาพยุโรปยังได้มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ   ที่กำลังพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นกรณีประเทศไทย </li></ul>
 46. 61. <ul><li>จุณเจิม ยุวรี , เสาวณีย์ รอดเรืองศรี และเพ็ญจันทร์ กู้ประเสริฐ , 2542. เหตุการณ์โลกปัจจุบัน . กรุงเทพฯ . สถาบันราชภัฏสวนดุสิต . </li></ul><ul><li>http://tc.mengrai.ac.th/punnapa/St25522/12.ppt (29 พ . ค . 54) </li></ul><ul><li>http://tc.mengrai.ac.th/punnapa/St25522/04.ppt (29 พ . ค . 54) </li></ul><ul><li>  www.bbcpoint.ob.tc/2551m4/1-IR.doc (31 พ . ค . 54) </li></ul><ul><li>http://www.kullawat.net/current 3/ (2 มิ . ย . 54) </li></ul><ul><li>http://www.bbc.co.uk/thai/highlights/story/ 2005/08/050814 _asia_after_the_war.shtml (3 มิ . ย . 54) </li></ul><ul><li>http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87#.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.B2.E0.B8.A1 (4 มิ . ย . 54) </li></ul><ul><li>http://203.146.129.175/web/?q=node/59731 (5 มิ . ย . 54) </li></ul><ul><li>http://www.oknation.net/blog/print.php?id=632403 (18 มิ . ย . 54) </li></ul>

×