SlideShare a Scribd company logo

weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx

face to face

weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx

1 of 10
Download to read offline
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
Region II – Cagayan Valley
Schools Division of Nueva Vizcaya
DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL
Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Telephone Nos.: (+63)9178925615
Email Address: nv.300628@deped.gov.ph
School I.D.: 300628
Lingguhang Plano sa Pagkatuto
Markahan: Ikaapat Baitang at Pangkat: Grade- 8
Linggo: May 23-27
Mga kakayahan(MELCs): ________________ Asignatura: Araling panlipunan 8
Araw Mga Layunin Paksain
Gawaing Pansilid aralan
(Classroom-base activities) Pantahanang Gawain
(Home-base Activities)
1
Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring
naganap sa Unang Digmaang Pandaigdig
AP8AKD-IVb2
Mga Dahilan na
Nagbigay Daan sa
Pagsiklab ng Unang
Digmaang Pandaigdig
(Pahina 2-6)
A. Gawain A.
MAPA-NURI KA BA?
Panuto:Suriin mo ang
mapa ng Europa noong
1914. Kulayan ng luntian
ang mga bans ana kabilang
sa Triple Entente at
kulayan naman ng bughaw
ang mga bans ana kabilang
Tripple Alliance.
Pagguhit ng isang poster tungkol sa paksang
“Imahinasyon ko sa Mapayapang Mundo” o
pakinggan ang awit ni Bayang Barrios na may
pamagat na “Mapayapang Mundo upang
mabigyan ka ng inspirasyon habang
gumuguhit.
2
Natataya ang mga epekto ng Unang
Dimaang Pandadig AP8AKD-IVc3
Mga mahahalagang
pangyayaring naganap sa
at Epekto ng Unang Bigyan ang mga mag-aaral ng
photocopy ng timeline ng World
Poster Slogan Making
Sa isang Oslo Paper ay gumawa ng
Poster Slogan na nagpapakita ng
"MGA EPEKTO O RESULTA NG
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
Region II – Cagayan Valley
Schools Division of Nueva Vizcaya
DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL
Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Telephone Nos.: (+63)9178925615
Email Address: nv.300628@deped.gov.ph
School I.D.: 300628
Digmaang Pandaigdig War 1. Sa kalahating papel,
ipasagot ang mga tanong: Bakit
nasangkot ang maraming bansa
sa alitan na nagsimula lamang
sa pagitan ng dalawang bansa
(Serbia at Austria-Hungary)?
Ano-ano ang nagging Epekto
ng WW1? Paano binago ng
pangyayaring ito ang mapa ng
mundo?
DIGMAAN". Maghanda din ng
paliwanag ukol sa iyong iginuhit na
poster. Gawing batayan ang rubrics sa
pagmamarka bilang gabay sa pagtupad
ng gawaing ito.
Maaaring ipasa sa pamamagitan ng Google
Classroom, Facebook account na ibibigay
ng guro o sa ibang platform na ginagamit
ng paaralan.
3
Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na
makamit ang kapayapaang pandaigdig at
kaunlaran AP8AKD-IVd4
Pagsisikap ng mga bansa
na makamit ang
kapayapaang pandaigdig
Gamit ang multimedia, talakayin
ang kasaysayan ng United Nations.
Gamit din ito, mag-flash ng mga
pahayag na hindi kompleto ang
kaisipan, ang mga ito ay
dudugtungan o kukumpletuhin ng
mga mag-aaral. Magkaroon ng
interaktibong talakayan hinggil sa
paksa.
Para sa huling gawain, ikaw ay
binibigyan ng pagkakataon na makapag-
isip, makapagsulat ng isang SANAYSAY o
makaguhit ng isang MURAL PAINTING
tungkol sa iyong mga Repleksyon,
Reyalisasyon at natutunan sa modyul na
ito.
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
Region II – Cagayan Valley
Schools Division of Nueva Vizcaya
DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL
Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Telephone Nos.: (+63)9178925615
Email Address: nv.300628@deped.gov.ph
School I.D.: 300628
4
Nasusuri ang mga dahilan na nagbigay-
daan sa Ikalawang Digmaang Pandaidig.
AP8AKD-IVe5
Mga Dahilan ng WW2 Gamit ang multimedia,
magpalaro ng “Larawan ko,
Ideya mo!” kung saan lilitaw
ang mahahalagang dahilan
kung bakit sumiklab ang
WW2. Magkaroon ng
Interaktibong talakayan hinggil
sa paksa.
5
Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring
naganap sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
AP8AKD-IVf6
Mahahalagang Pangyayari
sa World War II
Bigyan ang klase ng worksheet ng
“Mahahalagahang Pangyayari sa
WWII” kung saan kukumpletuhin
nila ang mga kaganapan sa WW2
at ang mahahalagang papel na
ginampanan ng mga bansa at mga
pambansang lider na sangkot
Manood ng mga video clips na may
kinalaman sa WWII at ipasagot ang mga
tanong .
Prepared by: Checked by: Noted:
MARY JANE M. RAMISCAL AILYN G. PATING JOSEPH GASTON DONALD A. LANANG
Teacher III Subject Group Head - Designate Secondary School Head
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
Region II – Cagayan Valley
Schools Division of Nueva Vizcaya
DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL
Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Telephone Nos.: (+63)9178925615
Email Address: nv.300628@deped.gov.ph
School I.D.: 300628
Lingguhang Plano sa Pagkatuto
Markahan: Ikaapat Baitang at Pangkat: Grade- 8
Linggo: May 30-June 3
Mga kakayahan(MELCs): ________________ Asignatura: Araling Panlipunan 8
Araw Mga Layunin Paksain
Gawaing Pansilid aralan
(Classroom-base activities) Pantahanang Gawain
(Home-base Activities)
1
Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at
ekonomiko sa hamon ng estabilisadong
institusyon ng lipunan. AP8AKD-IVi9
Mga Ideolohiyang political
at ekonomiko
Gamit ang multimedia,
magkaroon ng interaktibong
talakayan tungkol sa paksa.
Itanong: Ano ang sistemang
kapitalismo? Anong
pinagkaiba nito sa
komunismo? Gamit ang
multimedia, magkaroon ng
Magpagawa ng Venn Diagram kung saan pag-
iiba-ibahin ng mga mag-aaral ang mga
ideolohiyang nagtutunggalisa panahon ng Cold
War
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
Region II – Cagayan Valley
Schools Division of Nueva Vizcaya
DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL
Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Telephone Nos.: (+63)9178925615
Email Address: nv.300628@deped.gov.ph
School I.D.: 300628
interaktibong talakayan
tungkol sa paksa. Itanong:
Ano ang sistemang
kapitalismo? Anong
pinagkaiba nito sa
komunismo?
2
Cold War Itanong: Ano ang pumapasok sa
inyong isipan kapag inyong
naririnig ang salitang, “Cold
War”?
Gumawa ng isang Slogan at posterna ipinapakita
ng isang Cold War
3
Naipaliliwanag ang sistemang pasismo ng
Italy.
Pasismo sa Italy Hatiin ang klase sa limang
pangkat. Ipabasa ang pahina 503
hanggang 504 sa loob ng
sampong minute. Magkaroon ng
quiz bee hinggil sa paksa.
Maaaring basahin ng mga mag-
aaral ang sagot sa aklat ngunit
kailangan din nilang ipaliwanag
ang nauwaan nila sa binasa.
Pagawin ang mga mag-aaral ng reflection paper
patungkol sa Pasismo sa Italy..
RepublicofthePhilippines
DepartmentofEducation
Region II – Cagayan Valley
Schools Division of Nueva Vizcaya
DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL
Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya
Telephone Nos.: (+63)9178925615
Email Address: nv.300628@deped.gov.ph
School I.D.: 300628
4
Naipaliliwanag ang sistemang Nazismo sa
Germany.
Nazismo sa Germany Ipasagot ang Gawain sa pahina
504-505 sa isang bung papel.
Ipatalakay ang sagot.
Gumawa ng isang Journal patungkol sa prinsipyo
ng Nazismo? Paano ito nakaapekto sa ekonomiya
ng Germany?
5
Naipaliliwanag ang konsepto, at iba’t-ibang uri
ng neokolonyalismo.
Neokolonyalismo Hatiin ang klase sa apat na grupo.
Bigyan sila ng paksa: 1. Sangkap at
kahulugan ng neokolonyalismo; 2.
Mga uri ng neokolonyalismo; 3.
Mga bansang nagpapatupd ng
mga dayuhang impluwensiya; 4.
Epekto ng neokolonyalismo.
Magpagawa ng symbolic drawing na
bubuod sa nilalaman ng kanilang
paksa.
Bilang mag-aaral, paano nakatulong ang
neokolonyalismo sa iyong pag-aaral at pang-
araw-araw na pamumuhay?
Prepared by: Checked by: Noted:
MARY JANE M. RAMISCAL AILYN G. PATING JOSEPH GASTON DONALD A. LANANG
Teacher III Subject Group Head - Designate Secondary School Head

More Related Content

Similar to weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx

AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfjosefadrilan2
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDixieRamos2
 
Lesson plan english 6 -writing an outline
Lesson plan english 6 -writing an outlineLesson plan english 6 -writing an outline
Lesson plan english 6 -writing an outlineRophelee Saladaga
 
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docxDLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docxHarleyLaus1
 
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docxWHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docxKeiSakimoto
 
grade 7 WLP Q.1 week 1.docx
grade 7 WLP Q.1 week 1.docxgrade 7 WLP Q.1 week 1.docx
grade 7 WLP Q.1 week 1.docxIrwinFajarito2
 
LP-Filipino 7-Week 1,2.docx
LP-Filipino 7-Week 1,2.docxLP-Filipino 7-Week 1,2.docx
LP-Filipino 7-Week 1,2.docxMarvinelVinuya1
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDixieRamos2
 
Contextualized Lesson Plan in G-8 Araling Panlipunan
Contextualized Lesson Plan in G-8 Araling PanlipunanContextualized Lesson Plan in G-8 Araling Panlipunan
Contextualized Lesson Plan in G-8 Araling PanlipunanJoselito Loquinario
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
 
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdfArts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdfyrrallarry
 

Similar to weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx (18)

DLL Aug 29-31.doc
DLL Aug 29-31.docDLL Aug 29-31.doc
DLL Aug 29-31.doc
 
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 6).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 6).docxWHLP- Grade 6 (Q4 Week 6).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 6).docx
 
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
 
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docxWHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
 
DLL_AP10_Q1_W1.docx
DLL_AP10_Q1_W1.docxDLL_AP10_Q1_W1.docx
DLL_AP10_Q1_W1.docx
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's GuideEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
 
Lesson plan english 6 -writing an outline
Lesson plan english 6 -writing an outlineLesson plan english 6 -writing an outline
Lesson plan english 6 -writing an outline
 
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docxDLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
 
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docxWHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 2).docx
 
grade 7 WLP Q.1 week 1.docx
grade 7 WLP Q.1 week 1.docxgrade 7 WLP Q.1 week 1.docx
grade 7 WLP Q.1 week 1.docx
 
LP-Filipino 7-Week 1,2.docx
LP-Filipino 7-Week 1,2.docxLP-Filipino 7-Week 1,2.docx
LP-Filipino 7-Week 1,2.docx
 
DLL3
DLL3DLL3
DLL3
 
Daily. final
Daily. finalDaily. final
Daily. final
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docx
 
Contextualized Lesson Plan in G-8 Araling Panlipunan
Contextualized Lesson Plan in G-8 Araling PanlipunanContextualized Lesson Plan in G-8 Araling Panlipunan
Contextualized Lesson Plan in G-8 Araling Panlipunan
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdfArts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
Arts-4-Q2-Mod1-Wk1-2-Fermina.Eda.pdf
 

More from MaryjaneRamiscal

More from MaryjaneRamiscal (11)

africa.pptx
africa.pptxafrica.pptx
africa.pptx
 
Sinaunang Tsina.pptx
Sinaunang Tsina.pptxSinaunang Tsina.pptx
Sinaunang Tsina.pptx
 
Face 2Face Monitoring Tool.docx
Face 2Face Monitoring Tool.docxFace 2Face Monitoring Tool.docx
Face 2Face Monitoring Tool.docx
 
DLL Week 9.pdf
DLL Week 9.pdfDLL Week 9.pdf
DLL Week 9.pdf
 
DLL-19.pdf
DLL-19.pdfDLL-19.pdf
DLL-19.pdf
 
DLL Week 11.pdf
DLL Week 11.pdfDLL Week 11.pdf
DLL Week 11.pdf
 
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docxGRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
 
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docxGRAPHIC ORGANIZERS.docx
GRAPHIC ORGANIZERS.docx
 
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
 
DLL Week 1.pdf
DLL Week 1.pdfDLL Week 1.pdf
DLL Week 1.pdf
 
DLL Grade 8 3rd Grading a.pdf
DLL Grade 8 3rd Grading a.pdfDLL Grade 8 3rd Grading a.pdf
DLL Grade 8 3rd Grading a.pdf
 

Recently uploaded

Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxmjaynelogrono21
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxayeshajane1
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxAkemiAkane
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxLlemorSoledSeyer1
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 

Recently uploaded (20)

Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docxESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
ESP83RDQUARTER lonAdhaigdagdadasdas.docx
 
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptxANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
 
q3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptxq3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptx
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
EsP-9-Q3-wk3.pptx
EsP-9-Q3-wk3.pptxEsP-9-Q3-wk3.pptx
EsP-9-Q3-wk3.pptx
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 

weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx

 • 1. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 Lingguhang Plano sa Pagkatuto Markahan: Ikaapat Baitang at Pangkat: Grade- 8 Linggo: May 23-27 Mga kakayahan(MELCs): ________________ Asignatura: Araling panlipunan 8 Araw Mga Layunin Paksain Gawaing Pansilid aralan (Classroom-base activities) Pantahanang Gawain (Home-base Activities) 1 Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang Digmaang Pandaigdig AP8AKD-IVb2 Mga Dahilan na Nagbigay Daan sa Pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig (Pahina 2-6) A. Gawain A. MAPA-NURI KA BA? Panuto:Suriin mo ang mapa ng Europa noong 1914. Kulayan ng luntian ang mga bans ana kabilang sa Triple Entente at kulayan naman ng bughaw ang mga bans ana kabilang Tripple Alliance. Pagguhit ng isang poster tungkol sa paksang “Imahinasyon ko sa Mapayapang Mundo” o pakinggan ang awit ni Bayang Barrios na may pamagat na “Mapayapang Mundo upang mabigyan ka ng inspirasyon habang gumuguhit. 2 Natataya ang mga epekto ng Unang Dimaang Pandadig AP8AKD-IVc3 Mga mahahalagang pangyayaring naganap sa at Epekto ng Unang Bigyan ang mga mag-aaral ng photocopy ng timeline ng World Poster Slogan Making Sa isang Oslo Paper ay gumawa ng Poster Slogan na nagpapakita ng "MGA EPEKTO O RESULTA NG
 • 2. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 Digmaang Pandaigdig War 1. Sa kalahating papel, ipasagot ang mga tanong: Bakit nasangkot ang maraming bansa sa alitan na nagsimula lamang sa pagitan ng dalawang bansa (Serbia at Austria-Hungary)? Ano-ano ang nagging Epekto ng WW1? Paano binago ng pangyayaring ito ang mapa ng mundo? DIGMAAN". Maghanda din ng paliwanag ukol sa iyong iginuhit na poster. Gawing batayan ang rubrics sa pagmamarka bilang gabay sa pagtupad ng gawaing ito. Maaaring ipasa sa pamamagitan ng Google Classroom, Facebook account na ibibigay ng guro o sa ibang platform na ginagamit ng paaralan. 3 Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran AP8AKD-IVd4 Pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig Gamit ang multimedia, talakayin ang kasaysayan ng United Nations. Gamit din ito, mag-flash ng mga pahayag na hindi kompleto ang kaisipan, ang mga ito ay dudugtungan o kukumpletuhin ng mga mag-aaral. Magkaroon ng interaktibong talakayan hinggil sa paksa. Para sa huling gawain, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na makapag- isip, makapagsulat ng isang SANAYSAY o makaguhit ng isang MURAL PAINTING tungkol sa iyong mga Repleksyon, Reyalisasyon at natutunan sa modyul na ito.
 • 3. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 4 Nasusuri ang mga dahilan na nagbigay- daan sa Ikalawang Digmaang Pandaidig. AP8AKD-IVe5 Mga Dahilan ng WW2 Gamit ang multimedia, magpalaro ng “Larawan ko, Ideya mo!” kung saan lilitaw ang mahahalagang dahilan kung bakit sumiklab ang WW2. Magkaroon ng Interaktibong talakayan hinggil sa paksa. 5 Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. AP8AKD-IVf6 Mahahalagang Pangyayari sa World War II Bigyan ang klase ng worksheet ng “Mahahalagahang Pangyayari sa WWII” kung saan kukumpletuhin nila ang mga kaganapan sa WW2 at ang mahahalagang papel na ginampanan ng mga bansa at mga pambansang lider na sangkot Manood ng mga video clips na may kinalaman sa WWII at ipasagot ang mga tanong . Prepared by: Checked by: Noted: MARY JANE M. RAMISCAL AILYN G. PATING JOSEPH GASTON DONALD A. LANANG Teacher III Subject Group Head - Designate Secondary School Head
 • 4. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 Lingguhang Plano sa Pagkatuto Markahan: Ikaapat Baitang at Pangkat: Grade- 8 Linggo: May 30-June 3 Mga kakayahan(MELCs): ________________ Asignatura: Araling Panlipunan 8 Araw Mga Layunin Paksain Gawaing Pansilid aralan (Classroom-base activities) Pantahanang Gawain (Home-base Activities) 1 Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan. AP8AKD-IVi9 Mga Ideolohiyang political at ekonomiko Gamit ang multimedia, magkaroon ng interaktibong talakayan tungkol sa paksa. Itanong: Ano ang sistemang kapitalismo? Anong pinagkaiba nito sa komunismo? Gamit ang multimedia, magkaroon ng Magpagawa ng Venn Diagram kung saan pag- iiba-ibahin ng mga mag-aaral ang mga ideolohiyang nagtutunggalisa panahon ng Cold War
 • 5. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 interaktibong talakayan tungkol sa paksa. Itanong: Ano ang sistemang kapitalismo? Anong pinagkaiba nito sa komunismo? 2 Cold War Itanong: Ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag inyong naririnig ang salitang, “Cold War”? Gumawa ng isang Slogan at posterna ipinapakita ng isang Cold War 3 Naipaliliwanag ang sistemang pasismo ng Italy. Pasismo sa Italy Hatiin ang klase sa limang pangkat. Ipabasa ang pahina 503 hanggang 504 sa loob ng sampong minute. Magkaroon ng quiz bee hinggil sa paksa. Maaaring basahin ng mga mag- aaral ang sagot sa aklat ngunit kailangan din nilang ipaliwanag ang nauwaan nila sa binasa. Pagawin ang mga mag-aaral ng reflection paper patungkol sa Pasismo sa Italy..
 • 6. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 4 Naipaliliwanag ang sistemang Nazismo sa Germany. Nazismo sa Germany Ipasagot ang Gawain sa pahina 504-505 sa isang bung papel. Ipatalakay ang sagot. Gumawa ng isang Journal patungkol sa prinsipyo ng Nazismo? Paano ito nakaapekto sa ekonomiya ng Germany? 5 Naipaliliwanag ang konsepto, at iba’t-ibang uri ng neokolonyalismo. Neokolonyalismo Hatiin ang klase sa apat na grupo. Bigyan sila ng paksa: 1. Sangkap at kahulugan ng neokolonyalismo; 2. Mga uri ng neokolonyalismo; 3. Mga bansang nagpapatupd ng mga dayuhang impluwensiya; 4. Epekto ng neokolonyalismo. Magpagawa ng symbolic drawing na bubuod sa nilalaman ng kanilang paksa. Bilang mag-aaral, paano nakatulong ang neokolonyalismo sa iyong pag-aaral at pang- araw-araw na pamumuhay? Prepared by: Checked by: Noted: MARY JANE M. RAMISCAL AILYN G. PATING JOSEPH GASTON DONALD A. LANANG Teacher III Subject Group Head - Designate Secondary School Head
 • 7. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 Lingguhang Plano sa Pagkatuto Markahan: Ikaapat Baitang at Pangkat: Grade- 8 Linggo: June 6-June 10 Mga kakayahan(MELCs): ________________ Asignatura: Araling Panlipunan 8 Araw Mga Layunin Paksain Gawaing Pansilid aralan (Classroom-base activities) Pantahanang Gawain (Home-base Activities)
 • 8. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 1 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran. AP8AKDIVi-11 MGA PANDAIGDIGANG ORGANISASYON Gamit ang multimedia presentation, magkaroon ng interaktibong talakayan tungkol sa kasaysayan, istruktura at layunin ng United Nations. Ano ang kahalagahan ng United Nations? Gumawa ng isang Journal tungkol ditto. 2 MGA PANDAIGDIGANG ORGANISASYON Sa isang buong papel, magpagawa ng Venn Diagram na magbubuod sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga layunin ng EU, OAS, OIC, at ASEAN. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pandaigdigang organisasyon at pagiging kasapi ditto?Gumawang isang symbolic drawing patungkol ditto. 3 Remedial Session #1 Ibigay ang panuto para sa remedial activity ng lahat: Maglista ng 15 espesipikong kaalaman na nakuha/ natutunan sa buong markahan. Halimbawa: Natutunan ko na ang nasyonalismo ay nakatutulong upang maging matatag ang isang bansa, ngunit sa kasaysayan ng daigdig, minsan na din itong nagdulot ng pighati dahil sa saobrang pag-ibig sa sariling bayan na handing tumapak sa Maaaring ipasa sa pamamagitan ng Google Classroom, Facebook account na ibibigay ng guro o sa ibang platform na ginagamit ng paaralan. Dalhin ng magulang ang output sa paaralan at ibigay sa guro ayon sa itinakdang araw at oras.
 • 9. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 bayan ng ibang lahi/ grupo ng mga tao. 4 Remedial Session #2 Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon na gawin at ipasa ang lahat ng mga gawaing hindi nila nagawa at naipasa sa takdang oras. Ibigay din ang kanilang raw grade upang mahikayat sila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral Maaaring ipasa sa pamamagitan ng Google Classroom, Facebook account na ibibigay ng guro o sa ibang platform na ginagamit ng paaralan. Dalhin ng magulang ang output sa paaralan at ibigay sa guro ayon sa itinakdang araw at oras. 5 Remedial Session #3 Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataon na gawin at ipasa ang lahat ng mga gawaing hindi nila nagawa at naipasa sa takdang oras. Ibigay din ang kanilang raw grade upang mahikayat sila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral Maaaring ipasa sa pamamagitan ng Google Classroom, Facebook account na ibibigay ng guro o sa ibang platform na ginagamit ng paaralan. Dalhin ng magulang ang output sa paaralan at ibigay sa guro ayon sa itinakdang araw at oras.
 • 10. RepublicofthePhilippines DepartmentofEducation Region II – Cagayan Valley Schools Division of Nueva Vizcaya DUPAX DEL SUR NATIONAL HIGH SCHOOL Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Address: Brgy. Domang, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya Telephone Nos.: (+63)9178925615 Email Address: nv.300628@deped.gov.ph School I.D.: 300628 Prepared by: Checked by: Noted: MARY JANE M. RAMISCAL AILYN G. PATING JOSEPH GASTON DONALD A. LANANG Teacher III Subject Group Head - Designate Secondary School Head