Skleníkový efekt menšíková martina

458 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skleníkový efekt menšíková martina

  1. 1. ArgumentaceSkleníkový efekt je aktuální problém, které je nutné v zájmu všech živých bytostí na tétoplanetě vyřešit. Jedná se o téma o kterém se musí mluvit a psát ať už jsme studenty filologie,ekonomie nebo ekologie. Jako studentka ukrajinského jazyka a literatury můžu šířit poselstvízdravého životního prostředí i mezi studenty z jiných zemí. Jako příklad jsem si vybrala ČR,o které mám nejvíc informací. Název mého příspěvku odráží stručně základní informace,které se čtenář v textu dozví.AnotaceSkleníkový efekt představuje v současné době problém zasahující do všech přírodních sfér ido fungování lidské populace. Informovanost obyvatelstva a pochopení principů a hrozebskleníkového efektu plynoucích z jeho dalšího zesilovaní je základním pilířem boje protioteplování planety. Tento text seznámí čtenáře se základními principy fungovánískleníkového efektu, geneze a účinnosti skleníkových plynů a možnosti ochrany ovzduší apředcházení jeho znečišťování.Klíčová slovaskleníkový efekt, oxid uhličitý, metanNázev a vlastní text příspěvku:Vliv lidské činnosti na skleníkový efekt a možnosti jeho předcházenív podmínkách české republiky Jedním z nejvýznamnějších projevů poškozování atmosféry člověkem je sílícískleníkový efekt (Çelikler a Kara, 2011). Jeho následkem může docházet k prohlubováníproblematiky globálního oteplování, následně k narušení a změně ve fungování některýchekosystémů. Skleníkový efekt má celosvětový význam, čím dál více je diskutovánv odborných kruzích i v politice zejména vyspělých států. Důkazem může být Kjótskýprotokol (ČR přijala v roce 1998) jako nástroj boje proti změně klimatu nebo Státní politikaochrany životního prostředí zohledňující ochranu a zvyšování kvality ovzduší i změnuklimatu. Skleníkový efekt je jednou z podmínek rozvoje a fungování života na Zemi. Udržujez globálního hlediska na zemském povrchu a v troposféře teplotu vhodnou pro existencimístně přizpůsobených živočišných a rostlinných společenstev. Tohoto stavu je dosaženovyrovnaným příjmem a výdejem sluneční energie. Ze slunce na zem proudí krátkovlnnézáření, část je ho zachyceno atmosférou, část je odrážena od zemského povrchu a zbylá částjej ohřívá. Ohřátý zemský povrch vyzařuje nazpět do vesmíru dlouhovlnné záření, část jehozachyceno atmosférou a může být zpět vyzářeno k povrchu Země a část ho uniká domeziplanetárního prostoru. Rozdíl mezi přijatou a vydanou energií je přeměněn na teplo, kteréohřívá spodní část atmosféry (troposféru) (Netopil et al., 1984). Významnou roli v procesu skleníkového efektu hrají skleníkové plyny. Jejichnebezpečí spočívá v pohlcování tepelného záření a jeho zpětného vyzařování směremk povrchu Země (Kalvodová a Moldan, 1996). Jedná se zejména o vodní páru, oxid uhličitý ametan, oxid dusný. Vodní pára se podílí na skleníkovém efektu 36-70%, jedná se nejčastějšískleníkový plyn. Problém vodní páry spočívá v přímé úměře jejího působení. Čím více sezahřívá povrch země tím dochází k intenzivnějšímu výparu (Metelka a Tolasz, 2009). Oxiduhličitý, jehož produkce v posledních desetiletích prudce roste zejména v souvislosti sespalováním fosilních paliv. Dále se do ovzduší může dostávat nevhodným obhospodařováním
  2. 2. půdy, výrobou cementu a vápna nebo vypalováním lesů a savan . Na Skleníkovém efektu sepodílí z cca. 26%. Metan je nejúčinnější skleníkový plyn. I jeho malé množství má naskleníkový efekt velký vliv. Vzniká při spalování fosilních paliv, při pěstování rýže a chovudobytka. Přirozenou cestou uniká metan do ovzduší z bažin, jedná se až o 20% z celkovéhomnožství emisí (Kalvodová a Moldan, 1996). Oxid dusný nebo jak je jinak nazýván „rajskýplyn“ může vydržet v atmosféře až 150 let. Jeho zdrojem je zemědělství, chemický průmysl aspalování fosilních paliv. V atmosféře je zastoupen v menším množství. Spolu s metanem aozónem se podílí na skleníkovém efektu cca 8% (Houghton, 2004).Produkce skleníkových plynů v ČR Česká republika produkuje cca. 146 milionů tun skleníkových plynů ročně, cožpředstavuje přibližně 0,3% celosvětové produkce. V přepočtu na jednoho obyvatele patřímemezi největší světové emitenty. Roční emise CO2 v přepočtu na obyvatele činí 14,2 tun apřevyšují průměr evropské unie o 35%. Jsou dokonce sedmkrát vyšší než v Indii.Největší měrou, 40%, se na produkci skleníkových plynů podílí energetika. Je to způsobenopředevším spalování uhlí v elektrárnách. Dále je to průmysl (32%), doprava (12%), spalovánífosilních paliv v budovách (8%), zemědělství (6%) a odpadové hospodářství (2%)(MŽP, 2009)Graf. č. 1 Skleníkové plyny z lidské činnosti v České republice (přepočteno na ekvivalentCO2 v Gg) (zpracováno podle Trčálek, 2009) Skleníkové plyny z lidské činnosti v České republice (přepočteno na ekvivalent CO2 v Gg) 180 000,00 160 000,00 140 000,00 120 000,00 oxid uhličitý 100 000,00 Gg metan 80 000,00 oxid dusný 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rokOchrana ovzduší Ochrana ovzduší jako celku je nezbytná pro snížení antropogenní vlivu v procesuskleníkového efektu. Pokud se má stav ovzduší zlepšit je nutné konat nápravná opatřenínejenom na úrovni státních výnosů a opatření ale zejména i v osobním přístupu. Spotřebitelmůže do jisté míry rozhodnout o tom jaké zboží bude kupovat a jaké firmy tím podpoří, je takschopen dát pozitivní signál firmám které při výrobě používají přírodě šetrné technologie.Uvědomělé chování populace se může podpořit prodej ekologicky koncipovaných
  3. 3. (úsporných) vozů, zvýšit vytíženost hromadný dopravy nebo zvýšit využití jízdních kol naúkor automobilové dopravy. Jednou z možností jak dosáhnout lepší kvality ovzduší je dosažení cílů státní politikyochrany klimatu. Ústředním motivem Politiky je návrh postupů a funkční opatření a jejichpozvolná implementace do rozhodovacích procesů. Cílem Politiky je snížit emiseskleníkových plynů v rozmezí let 2005 až 2020 o 20% (o 40% oproti roku 1990) (MŽP, 2009) Dalším nástrojem pro zlepšení stavu ovzduší je Státní politika životního prostředí2012-2020. Stát se tímto zavazuje k plnění několika základních cílů:- zlepšení kvality ovzduší v místech překročení imisních limitů a udržení kvality ovzduší namístech kde k překračování limitů nedochází,- plnit národní emisní stropy platné do roku 2010 a snížit celkové emise oxidu siřičitého(SO2), oxidu dusíku (NOx), těkavých organických látek (VOC), amoniaku (NH3) a jemnýchprachových částic ve schodě se závazky ČR do roku 2020,- udržet a dále snižovat emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod hodnotouz roku 1990 (MŽP, 2012). Konkrétně se jedná o snížení emisí skleníkových plynů na úroveň EU do roku 2020. Uemisí SO2 o 82%, NOx o 60%, VOC o 51%, amoniaku o 27% a primárních PM2,5 o 51%v porovnání s rokem 2000 (MŽP, 2012).Použitá literatura:HOUGHTON, John., CÍLEK, Václav., JENÍKOVÁ, Květa., JENÍK, Jan. Globálníoteplování: [úvod do studia změn klimatu a prostředí]. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 228 s.ISBN 80-200-0636-2. článek má velké množství citací v seznamu literatury informace v textu jsou odcitovány v seznamu literatury autor monografie je uveden autoři jsou uznávají odborníci ve svém obory (zejména RNDr. Václav Cílek, CSc.) kniha je psána vysokým jazykovým stylemKALVOVÁ, Jaroslava., MOLDAN, Bedřich. Klima a jeho změna v důsledku emisískleníkových plynů. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 161 s. publikace zaštítěna známou univerzitou často citovaný zdroj informace v textu jsou odcitovány v seznamu literatury množství citací v seznamu literatury autor příspěvku je uvedenMETELKA, Ladislav., TOLASZ, Radim. Klimatické změny: fakta bez mýtů. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2009. 35 s. publikace zaštítěna známou univerzitou, která na podobné téma hojně publikuje informace v textu jsou odcitovány v seznamu literatury autor práce je uveden práce je psána vysokým jazykovým stylem množství citací v seznamu literatury
  4. 4. NETOPIL, Rostislav. Fyzická geografie I. Praha: SPN, 1984. 273 s. jedná se o hojně citovaný zdroj i v dalších knihách týkajících se změny klimatu informace v textu jsou odcitovány v seznamu literatury autor práce je uveden práce je psána vysokým jazykovým stylem množství citací v seznamu literaturyElektronické zdroje:ÇELIKLER, Dilek., KARA, Filiz. Determining the misconceptions of pre-service chemistryand biology teachers about the greenhouse effect. Procedia Social and Behavioral Sciences[online]. 2011, č. 15 [cit. 2012-12-04]. Dostupné z <http://ac.els-cdn.com/S1877042811006756/1-s2.0-S1877042811006756-main.pdf?_tid=d7cb706c-528a-11e2-92a4-00000aab0f02&acdnat=1356876885_7041728df6e84a670862291616e1091d> věrohodný web jedná se o vědecký článek článek prošel před publikací recenzí článek má velké množství citací v seznamu literatury informace v textu jsou odcitovány v seznamu literatury autor příspěvku je uvedenMinisterstvo životního prostředí. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 –2020 [online]. c2009 [cit. 2012-12-04].<http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=7109> věrohodný web zaštítěn státním aparátem text psán vysokým stylem jasně formulovaná problematika jedná se o často publikovanou a různými zdroji recenzovanou práciMinisterstvo životního prostředí. Politika ochrany klimatu v české republice: NávrhMinisterstva životního prostředí ČR [online]. c2012 [cit. 2012-12-04].<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf> věrohodný web zaštítěn státním aparátem text psán vysokým stylem jasně formulovaná problematika jedná se o často publikovanou a různými zdroji recenzovanou práciTRČÁLEK, Karel. Skleníkové plyny: Oxid uhličitý (CO2) není jediný „hříšník“ [online].c2009 [cit. 2012-12-04].<http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/sklenikove-plyny-oxid-uhlicity-co2-neni-jediny-hrisnik.aspx> autor příspěvku je uveden datum publikování je uvedeno uveden kontakt na autora informace z tohoto článku jsou dohledatelné v originálních materiálech nebo na jiných webech článek pohlíží kriticky i na širší spektrum příčin skleníkového efektu

×