Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THOUGHTS AND INSIGHTS IN
  KNOWLEDGE MANAGEMENT
  BACKGROUND AND ACTIONPLAN
  MARTIN VAN VUURE / BUSINESS CONSULTANT...
AGENDA


• ACTIEPLAN
• KENNISMANAGEMENT: FOCUS OP TACTISCHE KENNIS
• PROBLEEMSCHETS
• KENNISMANAGEMENT = DELEN & SAMENWERK...
KENNISMANAGEMENT: FOCUS OP TACTISCHE
KENNIS
• Twee richtingen: codificatie / tools / expliciete kennis en interactie /...
KENNISMANAGEMENT = DELEN & SAMENWERKEN
• Data  informatie  kennis  wijsheid (System thinking)
• Kennis = informatie + i...
PROBLEEMSCHETS


• We weten elkaar niet meer te vinden
                                  ...
professionali sering
                                              posi tione...
OPLOSRICHTING
8  MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS  CONFIDENTIAL
BUCO’S KENNISBLOEM


            ONTMOETEN            KENNISPRODUCTEN        SOLUTION
   ...
KENNISMANAGEMENT = PROCES

   Weggeman:                         De keten bestaat uit de volgen...
KENNIS QUOTES ZIJN NOG EENS VULLING VOOR
 TEGELTJES
Imagination is more important than knowledge.            ...
MANAGEMENT CONSULTING: ROLLEN IN
TERMEN VAN KNOWLEDGE MANAGEMENT
12
DE BUSINESS CONSULTANT EN ZIJN / HAAR
KENNIS

   Om een oordeel       Moet de consultant    … en een stelsen ...
HET SPANNINGSVELD WAARBINNEN KM ZICH BEVINDT /
MOET ONTSTAAN WORDT GEKENMERKT DOOR:•investering en belang individu ver...
KENNISMANAGEMENTPRODUCTEN
15  MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS  CONFIDENTIAL
MOGELIJKE OPLOSRICHTINGEN


1. Profielen delen
• opstellen template / becommentarieren template / laten invullen
2. Thema ...
WELKE KENNISMANAGEMENTPRODUCTEN
WORDEN GEBRUIKT

KENNISMANAGEMENT-           GEBRUIK KENNIS-         TOE...
MARTIN VAN VUURE / BUSINESS CONSULTANT
    +31 62952 5732

MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS
   19           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martins Thoughts And Insights On Knowledge Management

920 views

Published on

Insights and thoughts on Knowledgemanagement

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martins Thoughts And Insights On Knowledge Management

 1. 1. THOUGHTS AND INSIGHTS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT BACKGROUND AND ACTIONPLAN MARTIN VAN VUURE / BUSINESS CONSULTANT Zoetermeer, 15 maart 2010 1 CONFIDENTIAL
 2. 2. AGENDA • ACTIEPLAN • KENNISMANAGEMENT: FOCUS OP TACTISCHE KENNIS • PROBLEEMSCHETS • KENNISMANAGEMENT = DELEN & SAMENWERKEN • INFRASTRUCTUUR VOOR CONSULTANCY • KENNISMANAGEMENT ALS PROCES • KENNIS QUOTES ZIJN NOG EENS VULLING VOOR TEGELTJES • MANAGEMENT CONSULTING: ROLLEN IN TERMEN VAN KNOWLEDGE MANAGEMENT • DE BUSINESS CONSULTANT EN ZIJN / HAAR KENNIS • HET SPANNINGSVELD RONDOM KM 2 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 3. 3. KENNISMANAGEMENT: FOCUS OP TACTISCHE KENNIS • Twee richtingen: codificatie / tools / expliciete kennis en interactie / personalisatie / tactische kennis. Het eerste is wat mij betreft niet interessant (gericht op documenten / gegevens  instrumenteel / know- it/google). • Interactie: bedijfs dagen, practices, intervisie, meetings, verhalen, warstories, coaching, junior-senior, (context) en hoe deze aspecten samenhangen. Het lijkt er op dat we dit onterecht als luxe beschouwen maar vormt de 4 essentie vanAND INSIGHTS MARTIN'S THOUGHTS een consultancy bedrijf.. CONFIDENTIAL
 4. 4. KENNISMANAGEMENT = DELEN & SAMENWERKEN • Data  informatie  kennis  wijsheid (System thinking) • Kennis = informatie + inzicht + vaardigheden • Kennis zijn verhalen. Hoofd >> verhalen > documenten. • Kennis is intellectueel kapitaal, medewerkers zijn drager van kennis. Menselijk kapitaal: toepassen , innoveren , groei van medewerkers voorwaarde voor groei organisatie. Kennis-management is de hefboom om intellectueel kapitaal te versterken, mens = drager + maker Kennis = • Veranderingen / verkorte lifecycles, hoger infogehalte producten. • informatie + inzicht + vaardigheden • Informatie * Ervaring * Attitude Kennisintensief / kenniseconomie. Marktwaarde > Financieel kapitaal + • Menselijk kapitaal intellectueel kapitaal --> Menselijk + structureel kapitaal • één van de pilaren van trust • Kennis: "de verworven vertrouwdheid met informatie die een persoon in staat stelt te handelen". 4 soorten: vak-, organisatie, omgevings- en ondersteunende kennis. • Kennis laten stromen: activeren, verspreiden, ontwikkelen, verankeren en benutten. 5 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 5. 5. PROBLEEMSCHETS • We weten elkaar niet meer te vinden Central e informati e repository Singele poi nt of truth • Matchen van vraag en aanbod Structurering van de gezameli jke i nformatie Sturi ng van de i nformati e (behoefte) Resultaat / voordelen Ook vaak op zoek naar de single poi nt of truth Li nks beschikbaar (ook voor ni euwe • Mooie klussen vullen we niet in medewerkers doorl oopbaar) (SPOC) / de meest actuel e data / het laatste MTP? Ik weet dat ik het heb gehad maar waar Er onstaat 'een organisatorisch staat het............ geheugen': zo doen / deden wi j dat .... En eh ....... archiveert u ook all es zonder het Mogel ij kheden tot kenni sdel ing daadwerkel ij k te kunnen terugvinden • Tarieven Heeft u ook regelmatti g het i dee dat "di t" een herhal ing van stappen is / het zoveelste wi el dat wordt uitgevonden. Ben ik de eni ge met die het Situatieschets 'organi satori sch geheugen vormt ...' Leesbaar Sturi ng van te gebruiken data gebeurd bi j mij Actueel Herkent u dit ....... door in mij n mail archi ef te kij ken. • Dubbele wielen Max 1 A4 Historie zichtbaar te maken Uitgangspunten Waar zal i k nou eens de klanti nformatie opsl aan voor di t MT P ........ Bent u ook wel eens opzoek naar de Actuel e info bovenaan Sjabloon / l ayout vakantieplanning, de laatste MSG notulen, "de procedure om email boxen aan te vragen , .......... • We weten niet wat we weten How to voor "newsflash Wekel ij ks li nks naar Verbe tering stati sche info Te nemen acties Daar komt weer een "li jstj e-vraag" ... we Wist ui dat Ke nnis v astle gge n l everen de data==> het komt in het l i jstje Mngt i nfo Indel ing 28-3-2010 - v14 ==> het bli jkt verk.... passen aan ..... Smoelenboek Waar staat het SIA / .... • KM=tool/expliciete kennis en geen tactische kennis Enter Sub-topi c Hoe MT P / Hoe outl ook / Hoe ........ Layout MvD Commentaar / suggesti es layout • Uit de vele manieren voor KM een manier kiezen die ook gebruikt Mail de ti ps / url 's naar Sander Data i s niet gestructureerd benaderbaar We creeeren individueel onze ei gen waarheid Het probleem is dus ..... Er is geen Si ngl e Point of truth Reguliere Centrale adreslijst-voor Een oplossing ...... Dit all es lei dt oa tot een mai lbox-overfow informatie Newsflash wordt ...?? (2 acspecten) T e wei ni g kenni sdel ing Databestanden (mn Excel ) geshard opsl aan en aanpassen in de bron. • Experts onzichtbaar • Vernieuwing beperkt • We kunnen elk probleem oplossen maar hebben het niet georganiseerd 6 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 6. 6. professionali sering posi tioneri ng coaching on the job di ci pl ine ni euwe ontwi kkel ingen ui twi ssel ing .... Consultancy binnen PR van Permanente Educati e Afstemming naar Permanente Professi onal iseri ng 1 stem Intgratie KM toekomst Generi eke professionali sering voor consul tants, interim-managers en Inventari sati e / di agnose projectleiders i mpl ementatie van indi viduele kennisvermeerderi ng naar Wat gebeurd er coll ecti eve (structureel ) met MoC aanvragen? i ntervisi e maat-product vs confecti epak AM coaching herkennen - kopel en - samen op pad samenhang tussen nstrumenten werk neuss voor MoC klussen Wat zou ik graag willen zien (Verander)plan bel oni ng CM (ook veranderi ngen bui ten consultancy ui twi ssel ing comm. wat we kunnen/wi ll e ui twi ssel ing i n breedte en diepte kenbaar maken marketi ng Infrastructuur v oor Personen aanspreekbaar op kennis ... wie we zi jn/ wat we kunnen consultancy Samenhang met QA, l eren 2002-01-10 - v9 succesen sel li ng/seni or consul tant voor MoC Uitwissel i ng methoden en techni eken di ci pl inbetrekker best-practice paradi gma decl arabi li tei t - vernieuwi ng publ i cati es Werken i n teams new busi ness Andere i nvul li ng vari bel Duo's aanbi eden op j ob Consultant als STAR Kenni smediators coaching Proj ectervari ngen beter kunnen gebrui iken sel li ng consul tant Netwerken organi seren van een MoC netwerk deel onderwerpen permanente leeromgeving i nteracti e proces Consultancy buiten PR i nteracti e inhoudel ij k Vervolg Sioo spoi egel en i nhoudel i jk Paradigma's i ndivi dueel - col l ecti ef professionali sering ontwikkelen - ontpl ooi en 7 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 7. 7. OPLOSRICHTING 8 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 8. 8. BUCO’S KENNISBLOEM ONTMOETEN KENNISPRODUCTEN SOLUTION Kenniskaart Maak een KM roadmap: Profiel •Selecteer enkele eenvoudige ONTWIKKELEN KENNIS ONDERNEMEN Delen, samenwerken kennisproducten; werk deze uit; maak ze gemeenschappelijk; vul Publicaties ze in en communiceer / onderhoud Referenties ze. ORGANISEREN Etaleren/Adverteren •Maak relaties helder: publicaties Kennis doelen intern = proeftuin voor publicaties Proces, afspraken extern; goede interne publicaties ONDERLING Peer-to-peer review kunnen met klanten gedeeld Inzicht worden. •Start met een interne focus – na 3 OPLOSSINGEN BUCO MARKT / KLANTEN Invullen witte plekken, maanden GC focus – na 3 profesionalisering maanden markt focus – evalueer Masterclass, thoughleadership en herhaal CONSULTING Profileren Kennis scope 9 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL  Personal performance –
 9. 9. KENNISMANAGEMENT = PROCES Weggeman: De keten bestaat uit de volgende activiteiten: ∙ vaststellen van de benodigde kennis, aangegeven door de strategie ∙ inventariseren van de, in de organisatie beschikbare kennis ∙ kennis ontwikkelen ∙ kennis delen ∙ kennis toepassen ∙ kennis evalueren Wanneer de activiteiten in de genoemde volgorde uitgevoerd worden, krijgt de kennis in de organisatie steeds meer waarde. Aan de hand van de missie, visie, doelen en de hierbij passende strategie wordt vastgesteld welke kennis nodig is; na inventarisatie van de bestaande kennis wordt bepaald welke kennis ontwikkeld moet worden. Aan het einde van de keten wordt de kennis geëvalueerd en bekeken welke activiteiten bijgesteld moeten worden; indien nodig wordt de strategie opnieuw vastgesteld en bepaald welke kennis nu ontwikkeld moet worden; het is een cyclisch proces dat steeds herhaald wordt. 10 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 10. 10. KENNIS QUOTES ZIJN NOG EENS VULLING VOOR TEGELTJES Imagination is more important than knowledge. " ... It is much better to know something about Knowledge is limited. Imagination encircles the world." everything than to know everything about one thing ... - Albert Einstein Blaise Pascal "We are here and it is now. Further than that all human 'Begrijpt…begrijpt…' zei hij, terwijl hij met een vreemde glimlach zijn knowledge is moonshine." vingers door zijn baard liet spelen - 'waarom begrijpt, sir? Ik zeg maar zo, een levende ezel is meer waard dan een dode geleerde.' - H. L. Mencken (Bertus Aafjes, Morgen bloeien de abrikozen, De charmeur der slangen, The only people who achieve much are those who want blz. 165) knowledge so badly that they seek it while the conditions are still unfavorable. Favorable conditions never come.- C.S. Lewis 'Iemand die álles weet wat er te weten is, heeft veel kennis', vervolgde professor Sickbock, die schik in het onderwerp begon Knowledge of what is possible is the beginning of te krijgen. 'Maar waarom zou hij alles willen weten? happiness. Kennis zonder doelstelling is eigenlijk niet-kennis. - Santayana Kunt ge me volgen?' (Marten Toonder, Heer Bommel en de weetmuts, in " We are drowning in information, but starved for Als u begrijpt wat ik bedoel", de taal van Marten Toonder, blz. 75) knowledge. -- John Naisbilt Meer-weten en minder-weten liggen zeer " ... Knowledge is power ... " " ... All wish to know , naby elkander. Maar er is groot verschil in Francis Bacon but none want to pay the price ... " het toepassen van 't weinige dat wy If a man empties his purse into his head, no one can Juvenal weten. take it away from him. An investment of knowledge (Multatuli, Ideeën Tweede bundel, blz. " ... He that increases knowledge always pays the best interest. 200, idee 463) increases sorrow ... " --Benjamin Franklin Ecclesiastes 1:18 Our vision is more obstructed by what we think we know than by our lack of knowledge. ... The fear of the Lord --Kristen Stendahl is the beginning of knowledge ... " 11 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS Proverbs 1:7 Meer kennis quotes CONFIDENTIAL zie notitie pagina
 11. 11. MANAGEMENT CONSULTING: ROLLEN IN TERMEN VAN KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
 12. 12. DE BUSINESS CONSULTANT EN ZIJN / HAAR KENNIS Om een oordeel Moet de consultant … en een stelsen van … om .. En voor te geven over: beschikken over: normen en waarden: oplossingen Implementatie: te genereren: Aspect-systeem/ geheel Omgeving Best Minimum Client Practices vereisten system Oordeel/ nieuw inzicht Database met concepten, Data base mbt technische, Data base met werkende Didactische technieken Vereiste frameworks en diagnose sociale vereisten oplossingen voorbeelden presentatievormen modellen ontwerpprincipes organisatie-ontwikkeling kennis: Wat Best practices Kennis en ervaring hoe De kern van de zaak bloot te Een oplossing te Oplossingen te vertalen deze toe te passen leggen, technisch en qua specificeren in systemen, mensen Vereiste Achtergrond kennis van (intra-)psychische processen etc. kennis: Hoe methoden e.d. Theory-in-use Nieuwe inzichten vertalen Kennis op het sociale bloot leggen en vernieuwen in de instituties van de niveau doen ontstaan en Onbewuste aannames organisaties internaliseren Kennis creatie bloot leggen, nieuwe ontwikkelingen benoemen 13 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 13. 13. HET SPANNINGSVELD WAARBINNEN KM ZICH BEVINDT / MOET ONTSTAAN WORDT GEKENMERKT DOOR: •investering en belang individu versus / •Professionalisering / ontwikkeling PR •uitwisselling •formeel - informeel •R&D, marketing •halen - brengen •7S aspecten! •technisch - cultuur •ketens en/of netwerken •inhoud - proceskennis •Kennismakelaar •pr-breed - bu-gerelateerd •kennis en belonen •eilanden - archipel/troyka •wielen uitvinden / ‘not invented here” •expliciet - generiek versus hergebruik/ontwikkeling •ervaring/wijsheid - boekenkennis •persoonlijke vs organisatiebelang •best-practices / theorie •USP 14 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 14. 14. KENNISMANAGEMENTPRODUCTEN 15 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 15. 15. MOGELIJKE OPLOSRICHTINGEN 1. Profielen delen • opstellen template / becommentarieren template / laten invullen 2. Thema gericht kennis ontwikkelen: a) Kies thema / verzamel content / geef uit als pdf intern b) Als verdere profesionalisering plaatsvindt kunnen we dit binnen GC / Getronics / klanten delen. c) Redactie; 3 maanden doorlooptijd. Door lopende set onderwerpen d) interne publicatie groen en geel door elkaar 3. Kennis makelaars / eigenaren / mediators 4. Kennisproducten: procesmatig en onderlinge samenhang 16 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 16. 16. WELKE KENNISMANAGEMENTPRODUCTEN WORDEN GEBRUIKT KENNISMANAGEMENT- GEBRUIK KENNIS- TOEPASSING KENNIS- PRODUCTEN MANAGEMENTPRODUCTEN MANAGEMENTPRODUCTEN •Artikel •Extern / vakbladen / klanten •Interne publicatie •…… •War story / verhaal / storytelling •…… •Referentie •Individueel •CV •Individueel / template •Case study •…… •White paper •…. •You tube film •??? •Podcast •??? •RTV •??? •s 17 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS CONFIDENTIAL
 17. 17. MARTIN VAN VUURE / BUSINESS CONSULTANT +31 62952 5732 MARTIN'S THOUGHTS AND INSIGHTS 19 CONFIDENTIAL

×