Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Úvod
Nemocnice slúžiaľuďomuždostredoveku,keďvznikali v kláštoroch
prvé hospice. Ich úlohou bolo liečiť ranených a chorých ...
Aknie je splnenánižšiaúroveňpotrieb,nemôže sariešiťvyššiaúroveň –človeksasústredína uspokojenie
aktuálnej základnejšej pot...
1. Zabezpečenie kontaktu s prírodou a svetlom:
a. Vizuálny kontakt s prírodným prostredím:
Pohľad na prírodu zmierňuje str...
d. Zabezpečenie kontaktu so
svetlom:
Svetlo má priamy vplyv na psychický
ale aj fyziologický stav človeka a jeho
schopnosť...
V priestorochnemocnícmôžubyťinštalované rôzne
výstavy, maliarske a sochárske diela, takisto ako
prezentovanie dramatického...
Celková štruktúra nemocnice (úzko súvisiaca s vnútorným navádzacím systémom):
Vnútornýinformačnýsystém môže byť individuál...
Výsledné zásady pre architektonicko- urbanistickú tvorbu
Všetkyzásadypre humanizáciunemocničného prostredia by sme mohli s...
Zvyšuje satiežobsadeniepostelíčošetrí finančné náklady,akoaj znižuje rizikoinfekcií,eliminuje potrebu
prenášania pacienta ...
Použitá literatúra:
Odkazy:
[1.] Darvinovateóriaevolúcie
[2.] AngelicaThierot,zakladateľkaorganizácie Planetree.
[3.] Masl...
SSSeeemmmiiinnnááárrrnnnaaa ppprrrááácccaaa:::
HHHuuummmaaannniiizzzáááccciiiaaannneeemmmooocccnnniiičččnnnéééhhhooo
ppprr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HUMANIZÁCIA NEMOCNIČNÉHO PROSTREDIA

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HUMANIZÁCIA NEMOCNIČNÉHO PROSTREDIA

 1. 1. Úvod Nemocnice slúžiaľuďomuždostredoveku,keďvznikali v kláštoroch prvé hospice. Ich úlohou bolo liečiť ranených a chorých ľudí, ako aj poskytovať prístrešie okoloidúcim. Okrem medicíny bola pre liečbu významná starostlivosť, priateľský prístup, ako aj modlitby a sviatosti. Ľudiavtedyneverililen medicíne, ale aj nadprirodzeným schopnostiam uzdraviť sa. Dnešnáliečbavďaka pokročilému vedecko-technologickému pokroku je založenánaliečbe vymoženosťamimodernej doby. Lekári ani pacienti sa na zázraky dnes už veľmi nespoliehajú, zabúda sa však na dôležitý aspekt liečby: ľudské samoliečiace schopnosti a ich podpora. Prirodzenou vlastnosťou človeka je byť zdravý [1.]. a keďže človek sa vyvíjal milióny rokov vo svojom prirodzenom prírodnom prostredí, vplyv prírody je aj dnes nezanedbateľný. Človek na liečbu potrebuje okrem aktívnej liečby a starostlivosti aj príjemné prostredie, čím sa v ňom aktivizujúpozitívne samoliečiace sily,ktoré urýchľujú jeho liečebný proces. Pri dnešnom ekonomickom systéme je urýchlenie a zefektívnenie liečby dôležitým faktorom na zníženie výdavkov a zvýšenie spokojnosti pacientov. Okrem toho ďalšie faktory sú: - Zmiernenie bolesti - Zlepšenie spokojnosti pacienta - Zvýšenie atraktívnosti a komfortu nemocničného prostredia - Zredukovanie stresu ošetrujúceho personálu - Zvýšenie príťažlivosti pracovného prostredia pre ošetrujúci personál  Zvýšenie konkurencieschopnosti nemocníc, zníženie výdavkov na liečbu prostredníctvom urýchlenia liečby „Ideálna nemocnica by mala byťkombináciou toho najlepšieho z kúpeľných sanatórií,hotelov a nemocníc, aby bolo dosiahnuté vhodné liečebné prostredie, v ktorom už len pobyt bude aj liečbou.“ [2.] Vzťah nemocnice k užívateľovi: Na pacienta pôsobia 4 základné vplyvy: prostredie, personál, návštevníci a ostatní pacienti. Na základe tohopociťuje pacientrôzne pocityodnádeje po strach z bolesti zosmrti,stráca svojuintimitu,je odkázanýnadruhých.Aj zdravotný personál má svoje emócie potrebuje uznanie, pocit užitočnosti, ale aj chvíľu oddychu a čo najmenej frustrácie. Pre humanizáciu nemocníc je dôležité aby pacienti aj personál boli spokojný, keďže sa navzájom ovplyvňujú pri dennom kontakte. Na základe teórie Maslowowej pyramídy [3.] rozdeľujeme potreby do 5tich základných úrovní v hierarchickom usporiadaní podľa dôležitosti a špecifikácie. Najnižšie sú základné potreby, najvyššie vysoko individuálne potreby: 1. fyziologické potreby ( kyslík, pitie, jedlo, spánok, vykonávanie potreby...) 2. potreba bezpečnosti (ochrana, istota, bezpečnosť, ...) 3. spoločenské potreby ( láska, priateľstvo, rodina, vzťahy, pocit spolupatričnosti) 4. potreba uznania ( sebaúcta, uznanie vlastnej hodnoty, sebareflexia, dôležitosť, jedinečnosť...) 5. potreba sebarealizácie(úspech, vlastné plány, individuálne potreby, trávenie voľného času...) Obr.č.1: hala renesančnej nemocnice Obr.č.2: Maslowova pyramída
 2. 2. Aknie je splnenánižšiaúroveňpotrieb,nemôže sariešiťvyššiaúroveň –človeksasústredína uspokojenie aktuálnej základnejšej potreby, až po jej vyriešení sa zamieria na vyššie potreby Čím vyššie požiadavky sú uspokojené, tým viac stúpajú nároky človeka. Spokojnosť pacienta závisí od uspokojenia potrieb do určitej úrovne v Maslowovej pyramíde, pričom každý pacient má individuálnu úroveň. Stav nemocníc na Slovensku: Na Slovenskuje väčšinanemocničnýchstaviebz obdobiasocializmu.Z tohto obdobia pochádzajú mohutné blokové nemocnice utilitárneho charakteru, ktoré sa vôbec nezaoberajú humanizačnými myšlienkami. Prostredie pôsobí inštitucionálne ,neosobne. Navyše sú mnohé vo veľmi schátralom stave. Preto je potrebná ich rekonštrukcia,adaptácianovýmpožiadavkámprípadne nahradenienovými objektmi. Zahraničie: V zahraničí sa už realizujú mnohé projekty zohľadňujúce v návrhu humanizačné tendencie. Staré budovy sa adaptujú a neustályvývoj produkuje stále efektívnejšie riešenia.Voforme nemocnice sa vytvoril kompromis medzi horizontálnou a vertikálnou formou, kde sa centralizujú vybrané prevádzky. Taktiežsa vytváraprogram aktivítpre pacientov,rieši saestetika a osobnosť priestorov ako aj kontakt s prírodným prostredím. Vplyv prostredia na naše zmysly: Zrak: Je hlavným informačným zmyslom človeka. Prísunom svetla sa zlepšuje vitálnosť, psychický stav človeka a prísun vitamínu D, zlepšujú sa tiež motorické schopnosti. Hmat: Je potvrdzujúci zmysel, kožačlovekaje najväčšíorgántela,dôležitýnajmäpre slabozrakých a nevidiacich, ktorým vnímame bezprostredné okolie. Čuch: Je najviac prepojený s pamäťou, pocitmi a je najrýchlejšie sa šíriaci vnem. Ovocné/prírodné vône spomaľujútep,znižujúkrvnýtlak, uvoľňujú svaly, podporujú koncentráciu, naopak nemocničné zápachy sú kontraproduktívne Chuť: Je úzko spojená s čuchom. Deti zvyknú ochutnávať predmety v nemocnici , preto platí zásada výberu vhodného materiálu a jeho úpravy Vplyv architektúry v redukovaní stresu pacienta: „Architektúra ako taká nemôžepacientov liečiť, ale môže svojímriešenímredukovaťstresa depresiu,a tak priamo vplývať na priebeh jeho liečby.“ [4.] Základné požiadavky pacientov a rodinných príslušníkov v nemocničnom prostredí: Obr.č.3: Kramáre, Bratislava Obr.č.4: nemocnica, Gibraltár Obr.č.5: vnímanie zmyslami
 3. 3. 1. Zabezpečenie kontaktu s prírodou a svetlom: a. Vizuálny kontakt s prírodným prostredím: Pohľad na prírodu zmierňuje stres a bolesti, navodzuje pocit bezpečnosti, pokoja, harmónie a krásy. Jej nedostatok spôsobuje depresiu, stres, emocionálne zmeny v osobnosti. Kontakt s prírodou poskytuje najmä okno izby, ktoré by malo byť čo najväčšie, so zníženým parapetom, regulovaným tienením, orientované do atraktívneho prírodného prostredia a na slnečnú stranu. Pri vyšších podlažiach je dobré riešenie zrkadlového podhľadu pri okne, v ktorom sa zrkadlí prírodné prostredie. Kontakt s prírodným prostredímmožno dosiahnuť aj imitáciou prírody, pomocou obrazov, motívov, malieb na stenách. b. priamy kontakt s exteriérovýmprírodnýmprostredím: Súčasťou nemocnice by mali byť aj vonkajšie prírodné plochy, ideálne na relaxáciu a oddych pacientov ako aj personálu. Riešenie nemocničných záhrad poskytuje ideálne riešenie pre únik z neosobného a inštitucionálnehopriestoru, do priestoru ponúkajúceho bohatý zmyslový zážitok, jemné línie, čerstvý vzduch a harmóniu, prostredie evokujúce život. Výskum C. Francisciho [5.]dospel k tomu, že dominantná väčšina pacientov a dokonca aj personálu by si za miesto oddychu a uvoľnenia zo stresu zvolili vonkajšie prírodné prostredie. Prírodné prostredie nemocnice by malo byť riešené podľa určitých architektonických zásad. Malo by to byť prostredie sľahkouorientáciou,tiché,ľahkoprístupné pre pacientovaj personál.Nemocničný park by mal byť viditeľný a lákať ľudí už pri vstupe do nemocnice. Dizajn prostredia by mal byť kompatibilný s architektúrounemocnice,podnecujúci zvedavosťa fantáziučloveka,poskytujúci aj miestapre súkromie. Prostredie musí byť riešené bezbariérovo, citlivo vzhľadom na stav pacienta, bezpečné a chránené od okolia. Dizajn tiež závisí od druhu zdravotného zariadenia, špecializácie. V priestore záhrad môže byť situované stredisko zdravotných sestier pre lepší dohľad a starostlivosť. c. Interiérovýkontakt s prírodným prostredím: U rastlínsa nepreukázaloobávané rozširovanie baktérií,zatoich pozitívne vlastnosti sú známe, okrem produkcie kyslíka, eliminácie oxidu uhličitého, čistenia vzduchu a tlmenia hluku aj odbúravajú kašeľ, suchú sliznicu nosa a hrdla, svrbenie kože, bolesť únavu, stres, zvyšujú citlivosť a koncentráciu, ovplyvňujú náladu apod. Ich umiestnenie v interiéri zohráva dôležitú úlohu pre pacientov aj personál. Obr.č.6: projekt nemocnice v Singapure Obr.č.7: príklad prírodného prostredia Obr.č.8:dizajn pacientovej izby
 4. 4. d. Zabezpečenie kontaktu so svetlom: Svetlo má priamy vplyv na psychický ale aj fyziologický stav človeka a jeho schopnosť orientovať sa. Denné prirodzené osvetlenie má na pacienta výrazne lepší vplyv ako náhradné umelé osvetlenie. Ideálne je pre pacientov ranné osvetlenie. Umelé svetlo v noci by malo byť rozptýlené, nepriame pripomínajúce denné osvetlenie, nevhodné je blikajúce neónové osvetlenie, spôsobujúce stres a bolesti hlavy. 2,5 . zredukovanie stresu a zvýšenie efektívnosti personálu : Keďže personál je jednýmzhlavnýchvplyvovpôsobiacichnapacienta,je dôležité aby bol efektívny a tiež aby sa cítil spokojne. Efektívnu prevádzku je možné docieliť decentralizáciou prevádzok zdravotných sestier, aby boli čo najbližšie k pacientom. Ideálne by malo byť 6-8 izieb na 1 prevádzku, ktorú obsluhujú dve zdravotné sestry. Treba klásť dôraz na minimálne dochádzkové vzdialeností, flexibilitu a dostupnosť skladov a pomocných priestorov, jednoduchú orientáciu ale aj príjemné prostredie aj pre personál. Veľkým prínosomje využitie výpočtovej techniky. Personál by mal mať možnosť na príjemný oddych odpočinok. 3. Zredukovanie rušivých vplyvov prostredia: Hluk: Pôsobenie hlukumá výrazný vplyv na krvný tlak, tep, vstrebávanie kyslíka, spánok ,či stres. V nemocnici má hluk tri potencionálne zdroje: Hluk pochádzajúci od ostatných pacientov (prípadne personálu) Hluk pochádzajúci z prevádzky liečebných prístrojov a pomôcok Hluk z exteriéru V súčasnosti sú problémom vysoko reflexívne povrchy ktoré sú maximálne nevhodné. V interiéri sú vhodnejšie pohltivé materiály, prírodné elementy, správne dimenzované deliace priečky, podlahy a akustické podhľady. Norma uvádza maximálnu hladinu zvuku 40dB cez deň a 30dB v noci. Dostatočný kľud sa dá dosiahnuť aj navrhnutím jednolôžkových izieb, či dispozíciou separujúcou hlučné a tiché prevádzky. Vďaka technológii sa tiež vyvíjajú prístroje a zariadenia s nižšou hladinou hluku. Zvuk však tiež môže pôsobiť na liečbu pozitívne. Pacienti môžu počúvať príjemnú hudbu a to podľa vlastného uváženia. Aktivity pripomínajúce mi život mimo nemocnice Súčasťou nemocnice by mal byť široký sortiment iných prevádzok ako sú obchody, služby, knižnice, fonotéky, kaviarne, reštaurácie, náboženské priestory, rehabilitačné aktivity, detský kútik apod., prístupné pre pacientovpersonál aj verejnosť,ktoré spríjemňujúpobyt a zároveň sú ekonomickým prínosom pre nemocnicu. Súčasťoupobytupacientabymala byťaj možnosťzábavy a kultúrnehovzdelávania,s cieľomodpútaťpozornosťod choroby. Obr.č.9: vizualizácia izby pacienta Obr.č.10: dieťa v nemocnici S.C.Mott
 5. 5. V priestorochnemocnícmôžubyťinštalované rôzne výstavy, maliarske a sochárske diela, takisto ako prezentovanie dramatického umenia. Umenie by malo mať konkrétny charakter, jasné motívy a pozitívny charakter. Dôležité je tiežvyužitie fariebv priestore-kýmteplé farby podporujú aktivitu, trávenie ale aj krvný tlak a nervozitu, studené farby zasa odpočinok, relax. Tmavé odtiene pôsobia skôr depresívne biela a čierna aj sterilne. Vhodné sú veselé pastelové farby. Pri navrhovaní prostredia platí zásada nenavrhovať monotónne ani príliš extravagantné priestory. 3,5. Umožnenie regulovanie mikroklímy v nemocničnej izbe: Človek v nemocnici si potrebuje zachovať vlastnú individualitu, určitú samostatnosť a slobodu, ktoré podporujú jeho psychickú pohodu. Preto by mal mať pacient možnosť prispôsobiť si prostredie podľa svojich potrieb, nastaviť si mikroklímu, usporiadať si vnútorný priestor. Ovládacie prvky by mali byť prístupné s postele. Taktiež je vhodné aby mal pacient vizuálny kontakt z personálom na chodbe. Na druhej strane pacient potrebuje maximálne súkromie, vlastný priestor, možnosť súkromne komunikovať. 4. Zlepšenie informačného systému: „Pre psychickú pohodu pacientajemimoriadnedôležité,kde sa v komplexe nemocnice nachádza, ako sa môže samostatne dostať na jemu žiadané miesto“[6.] Orientáciav budove je dôležitýmaspektom humanizácie nemocníc.Okremprehľadné riešenia dispozície je dôležité riešiť Informačný systém, jasne čitateľný a jednoduchý pre všetkých ľudí bez ohľadu na prípadné postihnutie. Súčasťou systému môžu byť mapy, priestorové modely, virtuálny systém, značky a smerovky, signalizácia ako aj samotná architektúra nemocnice. 4 hlavné aspekty informačného systému: -Elektronicky dostupné informácie -Vonkajší navádzací systém: Zahŕňa informačné tabule, navádzacie body, línie, smerovky, informačné prostriedky pre postihnuté osoby, informačné displeje, svetelné navádzanie, informovanie o členení budovy apod. Dôležitá je dostupnosťparkovania, viditeľnýhlavnývstup,predstavao vnútornomčleneníbudovy, ako aj dostupnosť pre všetky osoby (rôzne spôsoby dopravy, postihnutia, výšky človeka) Vnútorný navádzací systém: Okrem grafického informačného systému môže byť jeho súčasťou aj personálne informačné centrum, model nemocnice,virtuálnyinformačný systém či svetelná signalizácia. Dôležité je vyznačenie hlavných trás, oddelení, únikových ciest a orientačných bodov. Informačný systém je potrebné zriadiť aj pre zrakovo a inak postihnutých a to svetelný, hmatový, a zvukový (najmä vo výťahoch),používať taktilné značenia, brailove písmo. Orientačné plány musia byť zrozumiteľné,správne otočené,sosprávnymmnožstvomdetailova sosprávnoumierkou,pri zobrazení sa preferuje zobrazenie smerových označení pred vyznačením kríženia smerov. Dôležité je aj farebné riešenie, veľkosť značiek, tabúľ, piktogramov, textov, ich dizajn, názornosť, osvetlenie, umiestnenie, informačný systém nesmie prekážať v dispozícii pri pohybe, evakuácii apod. Obr.č.11: prostredie nemocnice Aurora St. Luke
 6. 6. Celková štruktúra nemocnice (úzko súvisiaca s vnútorným navádzacím systémom): Vnútornýinformačnýsystém môže byť individuálne riešený pre každého pacienta na jeho nemocničnej izbe.Dôležitýje model nemocnice najmäpre postihnuté osoby na lepšiu predstavivosť členenia budovy. Človekmátendenciu pohybovaťsavpriestorochpriestrannejších,jednoduchších,dostatočne osvetlených – čo môžeme využiť pri architektúre na lepšiu orientáciu osôb. 6. Umožnenie blízkym byť súčasťou liečebného procesu: Účasť blízkychpri ošetrovanímá pozitívnyvplyvnielennapacienta,ale aj odľahčuje vyťaženie personálu. Znižuje sapočetfyzickýchúrazovnaizbe.Návštevybynemali byťdeterminované návštevnými hodinami a je potrebné mať dostatok súkromia pri ich návšteve. 7. Prostredie ohľaduplné a bezbariérové: nemocnice umožňujúce prístup, pohyb a orientáciu všetkým ľuďom bez ohľadu na vek, a fyzické či mentálne postihnutie 8. Bezpečné prostredie Veľkým problémom súčasných nemocníc je šírenie infekcií, ktoré sa v prípade prepuknutia ľahko šíria vo viaclôžkových izbách,pri transporte infikovaného.Dôležitá je efektívna hygiena. Aby personál viacej dbal na hygienu, treba umiestniť pohotovostné umývadlohneď pri dveráchči zaviesťjednorazovédezinfekčné utierky. Pri riešení jednolôžkovej izby je hygiena tiež efektívnejšia, separácia pacientov znižuje riziko prenosu nákazy a zvyšuje efektivitu vyčistenia izby. Takistosa eliminuje množstvopresunovpacientaz izbydoizby,týmaj rizikoúrazovpri prenášaní. Na trhu sa objavuje novýmateriál- oxidtitaničitý, ktorý má samočistiacu schopnosť vplyvom slnečného žiarenia. Bezpečnosť pacientov sa zvyšuje aj decentralizáciou strediska zdravotných sestier. Obr.č.12: farebné riešenie nemocničnej haly Obr.č.12: starostlivosť o pacienta
 7. 7. Výsledné zásady pre architektonicko- urbanistickú tvorbu Všetkyzásadypre humanizáciunemocničného prostredia by sme mohli stručne zhrnúť do týchto bodov: Možnosť jednolôžkových izieb: separovaním pacientov sa lepšie predchádza infekciám, znižuje sa úrazovosť, zvyšuje súkromie, a pocit spokojnosti pacienta, lepšia komunikácia s lekárom, aj s rodinnými príslušníkmi, možnosť regulácie prostredia Vhodný výhľad: prírodné prostredie pôsobí pozitívne na psychický stav pacienta, dobrý výhľad sa zaistí vhodnou orientáciou, veľkosťou okna (min 20-30% plochy steny) nízkopodlažnou koncepciou či pomocou zrkadlového nadpražia Priamy kontakt s prírodou: Dôležité je situovať stavbu do prírodného prostredia, komplexne riešiť park podľa zásad bezbariérovosti, intimity, vyváženosti, umeleckých hodnôt. Ďalej môžeme zeleň umiestňovať aj v interiéri, či imitovať audiovizuálne Dostatok denného svetla: Okná, svetlíky musia spĺňať hygienické normy, umelé osvetlenie sa čo najviac má približovať dennému. Nehlučnosť v nemocničnom prostredí: Použitie izolácií, separácia pacientov, izieb ale aj samotnej nemocnice od zdroja hluku, využitie tichých prístrojov -izolácie proti hluku Priestorová orientácia pacienta v nemocnici: Nemocnicamusíbyť navrhnutás jednoduchoalogicky,s komplexnýminformačnýmsystémom s využitím všetkých dostupných prostriedkov od architektonického riešenia až po najmodernejšiu techniku. Aktivity bežného života: Je potrebný efektívny program na rozptýlenie pacienta, služby a umenie. Vhodné esteticko-výtvarné riešenie a možnosti umeleckého vyžitia: Pre pacientov sú vhodné konkrétne, najmä prírodné motívy, dramatické umenie, jemná farebnosť izieb, pastelové odtiene Výmena vzduchu, hygiena: Preferuje sa prirodzené vetranie, separácia hygienických jadier izieb Decentralizovať stanice zdravotných sestier: S cieľombyťporuke k pacientom, efektívny a mať vizuálny kontakt. Zároveň treba zapojiť členov rodiny do ošetrovaciehoprocesu. Fenomén jednolôžkovej izby Jednolôžková izba ponúka brilantné riešenie mnohých požiadaviek humanizácie prostredia. Pacient má takto maximálne súkromie amožnosťregulácieklímy,súkromie na rozhovor s lekárom aj na stretnutie s blízkymi. Kompletné jednolôžkové riešenie umožňuje decentralizovať pracoviská sestier smerom k izbám pacientov, ako aj presunutie mnohých úkonov do izieb pacienta, čím zaniká potreba špecializovaných priestorov na to určených. Pritom jednolôžkové riešenie nezaberá výrazne viac plochy, ani príliš nepredražuje investície. Obr.č.13: kontakt s prírodným prostredím Obr.č.14: jednolôžková izba
 8. 8. Zvyšuje satiežobsadeniepostelíčošetrí finančné náklady,akoaj znižuje rizikoinfekcií,eliminuje potrebu prenášania pacienta a tým aj prípadné úrazy. Toto všetko spolu s vplyvom na psychický stav pacienta výrazne ovplyvňuje dĺžkua nákladnosťpobytualiečby.V určitýchprípadochvšak predsa len preferujeme viaclôžkové riešenieato pri dlhodobej liečbe najmästaršíchosôb,osôbs poruchouzraku a pohybu.Vtedy je ideálna 4lôžková izba. Prvotné náklady cca o 30% vyššie ako pri viaclôžkových izbách –vďaka zvýšenému počtu hygienických zariadení. Znižujúsanákladynajednotlivé prevádzky,zefektívňuje sa systém poskytovania starostlivosti, efektívnosť obsadenia lôžok, skracuje pobyt pacienta v nemocnici. 70% všetkého servisu sa vykonáva na pacientovej izbe. Náklady závisia od pomeru jednolôžkových a viaclôžkových izieb, pri pomere 50% na 50% sú najnižšie náklady pri pomere 70-80sú najvyššie. Pri 100% jednolôžkových izieb je možné decentralizovať všetky aktivity čím sa výrazne znižujú celové náklady nemocnice. Záver: Humanizácia nemocničného prostredia je základnou požiadavkou pri obnove súčasných a výstavbe nových nemocničných stavieb. Je potrebné uspokojovať najskôr základné potreby pacienta, ako prežitie, bezpečnosť, hygiena a následne vyššie potreby. Niektoré základné potreby však môžu byť ťažko naplnené v prostredí dnešných schátraných monoblokových nemocniciach na území Slovenska. Preto ako prvý krok je potrebná ich kompletná rekonštrukcia a renovácia, prípadne ich nahradenie novostavbou, aby boli vôbec splnené požiadavkynaprevádzkunemocnice, statickú bezpečnosť a hygienu. Už pri rekonštrukcii je všakpotrebnémyslieť na základné humanizačné zásady- pri rekonštrukcii sa často môže zmeniťdispozícia,ktorámátiežveľkývplyvnanemocničné prostredie.Jednýmz najväčšíchprínosov je prevádzka jednolôžkovej izby, ktorá pri minimálnych investíciách umožňuje zvýšenie komfortu, bezpečnosti a hygieny priestoru pre pacienta a tiež umožňuje ďalší dôležitý krok- decentralizáciu prevádzok. Všetka činnosť je upriamená na pacienta- preto musí byť rýchla a efektívna, čo je pri decentralizácii umožnené. Jeden z najpodstatnejších zásad humanizácie je ale priblíženie prírodného prostredia k pacientovi. Človek pochádza z prírody a v jej prostredísa cíti harmonicky. Preto je príroda dôležitým faktorom liečby pacienta a spolupodieľa sa na efektívnej akomplexnej liečbe. Príjemné prostredie v interiéri aj exteriéri nemocnice riešené zo všetkých hľadísk je hlavným kľúčom k liečbe pacienta a príjemný zážitok sa prejaví aj na obľúbenosti nemocničného prostredia. Obr.č.15: spokojný pacient Obr.č.16: projekt novej zelenej nemocnice Odens v Dánsku
 9. 9. Použitá literatúra: Odkazy: [1.] Darvinovateóriaevolúcie [2.] AngelicaThierot,zakladateľkaorganizácie Planetree. [3.] Maslowowapyramída [4.] Wagenaar Coor , 2003, Evidence BasedDesign:architecture asmedicine [5.] VýskumC.Francisciho [6.] Isadore Rosenfield Ilustrácie: https://www.imss.org/shop/img/big/medeival_hospital.jpg http://www.educationonline.cz/clanky/maslows.jpg http://fotky.sme.sk/foto/160376/kramare?type=v&x=637&y=900 http://www.todayifoundout.com/wp-content/uploads/2010/07/520senses1.jpg http://www.gibraltar.wz.cz/images/nemocnica.jpg http://www.instablogsimages.com/images/2011/04/28/jurong-general-hospital-singapore_ExfhU_69.jpg http://2.bp.blogspot.com/_3RYuLj1cvsg/SOkv9Rpdo8I/AAAAAAAAATU/zU6Q1dIeIcE/s400/Legacy+OBC+c hildrens+garden+redbud.jpg http://www.interiordesignsworld.com/hospital-interior-design.html http://splatworld.tv/wp-content/uploads/2010/10/hospital_3d_rendering_01.jpg http://ur.umich.edu/0506/Apr03_06/img/060403_spotlight.jpg http://www.healthinformer.net/wp-content/uploads/2008/07/garden-exterior.jpg http://interior.dstylish.com/wp-content/uploads/2011/10/hospital-interior.jpg http://www.chomp.org/img/stock/Patient-Room-web.jpg http://api.ning.com/files/jChendlr2BFjpfTYOiyg4r- g7JTM3qmFh0unaMMvWfq8i3PgPrxG9nVsgICMT0k7RlCXPxrK2M*35BDuIs*w9kd5VtBLWEao/legacytopia ry1.jpg http://www.rlfae.com/images/fhwp_1.jpg http://news.consumerreports.org/a/6a00d83451e0d569e2010536fe1ae0970c-800wi http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/04/Odense-University-Hospital-4-537x331.jpg
 10. 10. SSSeeemmmiiinnnááárrrnnnaaa ppprrrááácccaaa::: HHHuuummmaaannniiizzzáááccciiiaaannneeemmmooocccnnniiičččnnnéééhhhooo ppprrrooossstttrrreeedddiiiaaa MMMaaarrrtttiiinnn PPPrrrnnnooo 222///666ssskkk MMMaaarrrtttiiinnn PPPrrrnnnooo,,, 222///666 SSSKKK,,, SSSTTTUUU FFFAAA ÚÚÚAAAOOOOOOBBB,,,ooobbbčččiiiaaannnssskkkeee ssstttaaavvvbbbyyy,,, 222000111000///111111 DDDoooccc... IIInnnggg... AAArrrccchhh... SSSaaammmooovvvááá,,, PPPhhhDDD...

×