Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мехника

2,139 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

мехника

  1. 1. Мехника на белодробното дишење
  2. 2. Дишење <ul><li>Дишењето е процес кој се одвива благодарение на периодичната промена на волуменот на градниот кош,а со тоа доаѓа и до промена на воздушниот притисок во белите дробови во однос на атмосферскиот притисок. </li></ul><ul><li>Процесот односно системот на дишење го сочинуваат : </li></ul><ul><li>носот,голтникот,гркланот,душникот и белите дробови. </li></ul>
  3. 3. Бели дробови <ul><li>Од физичка гледна точка белите дробови се кеси,непропустливи за воздухот,кои само преку трахеите се поврзани со атмосферата. </li></ul><ul><li>Белите дробови не се споени со ребрата и немаат сопствена мускулатура.Тие можат да се полнат и празнат со воздух само со пасивен механизам. </li></ul>
  4. 4. Ширење и издишување на белите дробови <ul><li>Секое ширење на градниот кош доведува до зголемување на негативноста на протисокот во интерплеврениот простор,што доведува до ширење на белите дробови. </li></ul><ul><li>Обратен процес се одвива при издишувањето .Со олабавувањето на меѓуребрените мускули волуменот на градниот кош се намалува а со тоа притисокот во белите дробови се зголемува. </li></ul>
  5. 5. Болести на органите за дишење <ul><li>Хроничен бронхитис -е воспаление на главните дишни патишта кое се карактеризира со редовно кашлање и трае 3 месеци во текот на 2 години.Во основа хроничниот бронхитис е болест на пушачите и претставува трајна иритација на дишните патишта предизвикана од разни видови иритатори. </li></ul>
  6. 6. Болести на органите за дишење <ul><li>Туберкулоза -е болест предизвикана од бактериска инфекција( Mycobacterium tuberculosis) .Најчесто се зафатени белите дробови во кои се создаваат мали туберкулозни чворчиња,кои понатаму доведуваат до деструкција на ткивото.Тоа е заразно заболување кое се пренесува преку близок и долготраен контакт со инфицирани лица или предмети(кивање,кашлање,зборување,смеење). </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Астма -кај луѓето со Бронхијална астма дишните патишта се осетливи.Кога се изложени на некои предизвикувачи нивните дишни патишта се стеснуваат и му го отежнуваат дишењето.Причините за појава на астма не се познати,но можи да се јави на било која возраст. </li></ul>Болести на органите за дишење
  8. 8. Изработиле : <ul><li>Милошевски Мартин </li></ul><ul><li>Наловски Кире </li></ul>

×