Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Martijn Kools | Urban Design

1,425 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Presentatie Martijn Kools | Urban Design

  1. 1. PLANKAART ? DOORSNEDE / VERKAVELING MET EEN ITALIAANS KARA HET LIMIMBURGSE D DOORSNEDE A-A’ SOLLIEVO? BIJZONDERE ZICHTLOCATIES IDEAALBEELD VERBORGENHEID STRUCTUURVISIE LOCATIE KWALITEITEN REFERENTIEBEELD Reliëf als ontwerpondergrond. Mensen weten niet dat zuid-Limburg over een hoge dichtheid De lintstructuur aan de west kant van het dorp is een open structuur. Huidige boeren kunnen 1/500 beschikt en een hoge infrastructuur. Die gedachten gang wil ik niet veranderen. Dit ideaalbeeld hier blijven zitten en nieuwe boeren kunnen zich hier tussen vestigen om zo een eenduidige is een compliment voor de provincie. Hierdoor mijn idee om deze verstedelijking zo door te zet- structuur te creëren. De reliëf lijn van de tweede laag vormt de kavellijn om zo het hoogste niet zal versterken. ? ten dat een klein dorp in het zuiden tussen de kleinere dorpen de hoge dichtheid in de driehoek De locatiekeuze. De smalle plateau zijn te vinden in het zuiden samen met de meest steile hel- lingen. Deze combinatie zorgt voor een ideale situering van het dorp. Doordat deze locatie uit spel verder door te voeren in de beleving van de omgeving. De groenstructuur op de hellingen wordt niet aangetast en vormt hiermee een contrast met de plateaus. De plankaart. De verdere uitwerking van de bebouwing is hierin getekend, waar duidelijk de bebouwingstructuur in de binnenstraat in contrast staat met A’ buitentraat. De nieuwe fiets- en de A’ een helling met gedeeltelijk bos bestaat wordt de verborgenheid van het dorp versterkt. wandelroutes zorgen voor een betere beleving van de omgeving. Verblijfsfuncties zijn toege- kend op plaatsen waar het ultieme uitzicht/natuurbeleving te bewonderen is. De ligging. Het dorp wordt omringt door grote en kleine dorpen. De centrale functie van het dorp zorgt gelijk voor een goede ontsluiting. De hoofdontsluiting is snel te bereiken en met een De doorsnede/verkaveling. Op de doorsnede is te zien hoe het dorp zich in hoogte verschilt. De noord-zuid verbinding en een oost-west verbinding is ook de omgeving snel te bereiken. De omgeving ligt laag, de infrastructuur ligt iets hoger en bovenop licht het dorp. Dit mini plateau huidige infrastructuur is niet verandert, alleen is de noord-zuid verbinding vanaf het centrum in zorgt ervoor dat de bebouwing over de bossen en de infrastructuur heen kijkt en dat uit ideale 1/4000 zuidelijke richting vertakt in twee wegen om zo de ontsluiting van de woningen te bereiken. uitzicht vanuit de woningen wordt bereikt. 1/500 BIJZONDERE ZICHTLOCATIES VERBORGENHEID burg De structuurvisie. De glooiing van het reliëf vormt een lint van bebouwing in een organische Het reliëf bepaald de afmeting en de positionering van de bebouwing. De reliëfvorm wordt Zuid - Lim structuur. Die in het hartBestaande bebouwingdit hart is ook het plein van het dorp gesitu- van het dorp vertakt. Op geabstraheerd aan de buitenstraat en versterkt aan de binnenstraat. De ontdekte kwaliteiten Bebouwing eerd en bevindt zich hier de hoogste bebouwing. Een gebouw in het bijzonder zal uit meerdere uit het gebied komen tot zijn recht bij dit ontwerp. Het zichtenveld vanaf de woningen over de lagen bestaan en zal vanuit iederebebouwing bebouwing door verschijnen tijdens de bele- Nieuwe lint tussen de Daktuin IDEAALBEELD STRUCTUURVISIE A buitenstraat, met het contrast van de intieme, stedelijke binnenstraat. ving van de linten. Dit zorgt voor een grotere beleving van het plein en is het hart van het dorp afleesbaar van buitenaf. Akkerland / tuinbouw Trottoit Bos Straatweg / parkeren A Reliëf als ontwerpondergrond. Mensen weten niet dat zuid-Limburg over een hoge dichtheid De lintstructuur aan de west kant van het dorp is een open structuur. Huidige boeren kunnen Gras Hoofdonstluitingsweg beschikt en een hoge infrastructuur. Die gedachten gang wil ik niet veranderen. Dit ideaalbeeld hier blijven zitten en nieuwe boeren kunnen zich hier tussen vestigen om zo een eenduidige Onstluitingsweg is een compliment voor de provincie. Hierdoor mijn idee om deze verstedelijking zo door te zet- structuur te creëren. De reliëf lijn van de tweede laag vormt de kavellijn om zo het hoogste ten dat een klein dorp inPlateau relief het zuiden tussen de kleinere dorpen de hoge dichtheid in de driehoek spel verder door te voeren in de beleving van de omgeving. De groenstructuur op de hellingen Patio niet zal versterken. Relieflijnen wordt niet aangetast en vormt hiermee een contrast met de plateaus. Bos Fietsroutes De locatiekeuze. De smalle plateau zijn te vinden in het zuiden samen met de meest steile hel- De plankaart. De verdere uitwerking van de bebouwing is hierin getekend, waar duidelijk de Wandelroutes Boom lingen. Deze combinatie zorgt voor een ideale situering van het dorp. Doordat deze locatie uit bebouwingstructuur in de binnenstraat in contrast staat met de buitentraat. De nieuwe fiets- en een helling met gedeeltelijk bos bestaat wordt de verborgenheid van het dorp versterkt. wandelroutes zorgen voor een betere beleving van de omgeving. Verblijfsfuncties zijn toege- A’ kend op plaatsen waar het ultieme uitzicht/natuurbeleving te bewonderen is. Belevingspunt (natuur) De ligging. Het dorp wordt omringt door grote en kleine dorpen. De centrale functie van het A’ dorp zorgt gelijk voor een goede ontsluiting. De hoofdontsluiting is snel te bereiken en met een De doorsnede/verkaveling. Op de doorsnede is te zien hoe het dorp zich in hoogte verschilt. De Hoogte element noord-zuid verbinding en een oost-west verbinding is ook de omgeving snel te bereiken. De omgeving ligt laag, de infrastructuur ligt iets hoger en bovenop licht het dorp. Dit mini plateau huidige infrastructuur is (bebouwing) alleen is de noord-zuid verbinding vanaf het centrum in niet verandert, zorgt ervoor dat de bebouwing over de bossen en de infrastructuur heen kijkt en dat uit ideale zuidelijke richting vertakt in twee wegen om zo de ontsluiting van de woningen te bereiken. uitzicht vanuit de woningen wordt bereikt. burg De structuurvisie. De glooiing van het reliëf vormt een lint van bebouwing in een organische 1/4000 Het reliëf bepaald de afmeting en de positionering van de bebouwing. De reliëfvorm wordt 1/500 Zuid - Lim structuur. Die in het hart van het dorp vertakt. Op dit hart is ook het plein van het dorp gesitu- geabstraheerd aan de buitenstraat en versterkt aan de binnenstraat. De ontdekte kwaliteiten eerd en bevindt zich hier de hoogste bebouwing. Een gebouw in het bijzonder zal uit meerdere uit het gebied komen tot zijn recht bij dit ontwerp. Het zichtenveld vanaf de woningen over de DEMONATAGE lagen bestaan en zal vanuit iedere lint tussen de bebouwing door verschijnen tijdens de bele- buitenstraat, met het contrast van de intieme, stedelijke binnenstraat. Bestaande bebouwing ving van de linten. Dit zorgt voor een grotere beleving van het plein en is het hart van het dorp Bebouwing afleesbaar van buitenaf. Nieuwe bebouwing A Daktuin Akkerland / tuinbouw Trottoit INVENTARISATIE Bos Straatweg / parkeren A Hoofdonstluitingsweg Gras Onstluitingsweg Plateau relief Patio Relieflijnen Bos Fietsroutes Wandelroutes Boom Belevingspunt (natuur) Hoogte element (bebouwing) RELIËF DOORGEVOERD IN DE ROOILIJN AANSLUITING GROENZONES OP BEBOUWING (PATIO’S) ONTSLUITING VANAF BINNENSTRAAT DIFFERENTIATIE IN KAVELGROOTTE SFEERIMPRESSIES DEMONATAGE INVENTARISATIE LIGGING Gulpen Euverem RELIËF DOORGEVOERD IN DE ROOILIJN AANSLUITING GROENZONES OP BEBOUWING (PATIO’S) ONTSLUITING VANAF BINNENSTRAAT DIFFERENTIATIE IN KAVELGROOTTE Mechelen SFEERIMPRESSIES LIGGING Gulpen A’ Heijenrath Epen Eperheide 1/4000 Euverem STEDENLIJKE BINNENSTRAAT NATUURLIJKE BUITENSTRAAT A Martijn Kools | Urban Design | 061206 Martijn Kools | Urban Design | 061206
  2. 2. Reactie in Raffels Reactie in Rafels Ringbaan West INVENTARISATIE Reactie in Rafels Als specialisatie heb ik gekozen voor de straatprofiel en de beleving hiervan. Op verschillende Havendijk SPECIALISATIE locaties in de rand zijn deze rafels/scheuren te zien. Na het inventariseren van de locaties heb ik de locaties op de infrastructuurkaart van het plangebied gelegd. Bij de analyse hiervan bleek Reactie in Rafels Workshop CAST [eervolle vermelding] de locaties zich te bevinden op belangrijke punten hiervan. Zo zijn is de Spoorlijn. Deze toepassing De specialisatie van de testcase er locaties te vinden op krui- singen, entrees en hoofdwegenhebthet opnieuw geïnventariseerd in het hele plangebied. Deze van ik plangebied. toepassing kan inspelen op het evenwicht in het stratenprofiel, Ik heb drie verschillende locaties gekozen alsin het ritme van de bebouwing, de beleving van de lege ruimte testcase. 1| De spoorlijn, waar het evenwicht enen het toepassen van ritme. straat de beleving van het straatprofiel niet optimaal is. 2| De havendijk, hier ontbreekt de relatie met de groenstructuur. Het overzicht in zoek geraakt en de ruimte zijn van een te grote schaal. 3| De Ringbaan West, het aan westkant van het profiel drie laags eengezinswoningen en aan de oostkant een grote openbare ruimte met Grote bebouwing volumes. Spoorlaan Geen ritme - Verblijfsruimte ? - Parkeren Geen ritme Verloedering - Toevoegen Voorzieningen ? * * Evenwicht in straatpro el Verloedering RAFELRAND Aan de rand van het centrumgebied van Tilburg ligt het plangebied. De rand zelf vormt tevens RAFELRAND de locatie. Bij mijn analyse heb ik de scheuren aan de rand in kaart gebracht door middel van Havendijk simpele tekeningen. De scheuren veranderde zich in rafels. De rafels vormde zich tot een rafelrand. Aan de rand van het centrumgebied van Tilburg ligt het plangebied. De rand zelf vormt tevens Geen evenwicht Geen verbinding - Verblijfsruimte de locatie. Bij mijn analyse heb ik de scheuren aan de rand in kaart gebracht door middel van De rafels bestonden uit een verstoring van het evenwicht in het stratenprofiel, verloedering, het simpele tekeningen. De scheuren veranderde zich in rafels. De rafels vormde zich tot een rafelrand. INZOOMING - Parkeren De spoorlijn zelf heb ik verder ingezoomd. En gekeken hoe de ontbreken van ritme, lege ruimte in de bebouwingstructuur, etc. relatie kan zijn met de andere bebouwing. De volumes zijn visuele Geen evenwicht Geen verbinding De Units zorgen voor De rafels bestonden uit een verstoring van het evenwicht in het stratenprofiel, verloedering, het - Toevoegen Voorzieningen ontbreken van ritme, lege ruimte in de bebouwingstructuur, etc. inpassing in de open ruimtes van de overkant. een reactie, een - Relatie maken tussen bebouwing en openbare ruimte beleving van bezoekers en bewoners van de Noordhoekkring Ringbaan West stad. De reacties zijn - Verblijfsruimte gesitueerd op punten - Parkeren van rafels. - Toevoegen Voorzieningen SFEERIMPRESSIES Bij de sfeerimpressies heb ik de volumes in de openbare ruimte * Evenwicht in straatpro el ? geplaatst. De volumes zijn tijdelijk, verplaatsbaar en vrij indeelbaar. Spoorlaan Van kunstgalerie, kaaswinkel, informatiekiosk tot kledingwinkel. * De volumes kunnen uit meerdere functies bestaan, zo kan er een Spoorlaan Reactie in rafels. verblijfsfunctie aan worden gekoppeld of een huisvesting van bijvoorbeeld fietsen. Ringbaan West Martijn Kools | NHTV Breda | Workshop Scheuren in de Stad Ringbaan West Sfeerimpressies INVENTARISATIE Als specialisatie heb ik gekozen voor de straatprofiel en de beleving hiervan. Op verschillende Havendijk INVENTARISATIE locaties in de rand zijn deze rafels/scheuren te zien. Na het inventariseren van de locaties heb ik de locaties op de infrastructuurkaart van het plangebied gelegd. Bij de analyse hiervan bleek Als specialisatie heb ik gekozen voor de straatprofiel en de beleving hiervan. Op verschillende de locaties zich te bevinden op belangrijke punten hiervan. Zo zijn er locaties te vinden op krui- locaties in de rand zijn deze rafels/scheuren te zien. Na het inventariseren van de locaties heb Havendijk singen, entrees en hoofdwegen van het plangebied. ik de locaties op de infrastructuurkaart van het plangebied gelegd. Bij de analyse hiervan bleek de locaties zich te bevinden op belangrijke punten hiervan. Zo zijn er locaties te vinden op krui- Reactie in Rafels Ik heb drie verschillende locaties gekozen als testcase. singen, entrees en hoofdwegen van het plangebied. 1| De spoorlijn, waar het evenwicht en de beleving van het straatprofiel niet optimaal is. 2| De havendijk, hier ontbreekt de relatie met de groenstructuur. Het overzicht in zoek geraakt Ik heb drie verschillende locaties gekozen als testcase. en de ruimte zijn van een te grote schaal. 1| De spoorlijn, waar het evenwicht en de beleving van het straatprofiel niet optimaal is. 3| De Ringbaan West, het aan westkant van het profiel drie laags eengezinswoningen en aan de 2| De havendijk, hier ontbreekt de relatie met de groenstructuur. Het overzicht in zoek geraakt oostkant een grote openbare ruimte met Grote bebouwing volumes. en de ruimte zijn van een te grote schaal. 3| De Ringbaan West, het aan westkant van het profiel drie laags eengezinswoningen en aan de oostkant een grote openbare ruimte met Grote bebouwing volumes. SPECIALISATIE De specialisatie van de testcase is de Spoorlijn. Deze toepassing hebt ik opnieuw geïnventariseerd in het hele plangebied. Deze toepassing kan inspelen op het evenwicht in het stratenprofiel, Spoorlaan lege ruimte in het ritme van de bebouwing, de beleving van de straat en het toepassen van ritme. - Verblijfsruimte Spoorlaan ? - Parkeren - Verblijfsruimte ? - Toevoegen Voorzieningen - Parkeren ? * * Evenwicht in straatpro el - Toevoegen Voorzieningen ? * * Evenwicht in straatpro el Havendijk - Verblijfsruimte Havendijk - Parkeren - Verblijfsruimte - Toevoegen Voorzieningen - Parkeren - Relatie maken tussen bebouwing - Toevoegen Voorzieningen Martijn Kools | NHTV Breda | Wokshop Scheuren in de Stad en openbare ruimte INZOOMING - Relatie maken tussen bebouwing De spoorlijn zelf heb ik verder ingezoomd. En gekeken hoe de relatie kan zijn met de andere bebouwing. De volumes zijn visuele
  3. 3. West-visie Breda Duurzaam bedrijventerrein [Stage}
  4. 4. COLLECTIVE SPACES ARNHEM STADSBLOKKEN | MEINERSWIJK MARTIJN KOOLS | UD4 | 061206 PROFIEL 1 | Woonhof landschap | A-A’ PROFIEL 2 | Woonhof stad | B-B’ SCHAAL 1:500 SCHAAL 1:500 20,0 m. 13 16 m. 3 12,2 m 40,0 m 12,2 m 9,3 m 44,4 m 9,3 m 64,4 m 63,0 m SFEER PLAN KAART BEBOUWING IMPRESSIE Bestaande bebouwing plangebied Bestaande bebouwing Bestaande bebouwing > 60 m. Nieuwe bebouwing Nieuwe bebouwing >30 m. Nieuwe bebouwing >50 m. Nieuwe bebouwing > 80 m. Voorziening/ Recreatie Werk unit LANDSCHAP De Rijn Plassen 1m. boven rijn 2m. boven rijn A A’ 3m. boven rijn 4m. boven rijn 5m. boven rijn Binnenhof pleinstructuur / pleinen Binnenhof parkstructuur Bostructuur Bestaande boom B B’ Nieuwe boom INFRASTRUCTUUR Ontsluiting Buurt-ontsluiting Hoofd-ontsluiting Stads-ontsluiting Hoofd-fiets-ontsluiting Recreatieve route Spoorlijn Pleziervaart CONTRAST Vrachtvaart BINNENRUIMTE vs. OMGEVING Schaal 1:5000 N
  5. 5. NU AANPASSING CONCLUSIE WATER STRUCTUUR > > ONTWERPPRINCIPES KAMER > > LANDSCHAP BEBOUWINGS INDELING > >
  6. 6. Afstudeeropgave Stappegoor-Oost [Tilburg] Tilburg: stad in het groen Tilburg: opvallend ! Tilburg: stad in het groen Tilburg: opvallend ! Tilburg: meer dan de som van dorpen + + + Tilburg: opvallend ! Tilburg: meer dan de som van dorpen + + + Tilburg: meer dan de som van dorpen + + +
  7. 7. Bestaande situatie privé openbaar privé openbaar privé openbaar Nieuwe situatie privé openbaar
  8. 8. Bestaande sfeer Nieuwe sfeer
  9. 9. einde pr esenta tie T: 06 18 480 840 E: martijnboz@hotmail.com

×