Activitat 2 febrer_2014

221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Activitat 2 febrer_2014

  1. 1. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Disseny i gestió de projectes d’e-learning Febrer 2014 Pàgina 1 de 5 Activitat 2: El PLE/PLN, formació d’equips de treball i proposta esquemàtica d’un projecte d’e-learning Objectius  Iniciar-se en el disseny d'un projecte d'aplicació.  Prendre consciència de la importància de la planificació per al desenvolupament d'un projecte.  Desenvolupar l’esborrany d’un futur projecte d’aplicació  Posar les bases de la pròpia identitat digital i fer conscient i explícit l’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i la pròpia Xarxa Personal d’Aprenentatge (PLN) Competències:  Té capacitat d'assumir els rols que es requereixen per a afrontar diverses situacions d'aprenentatge.  S’inicia en el disseny d'un projecte d'aplicació.  Identifica els principals factors que intervenen en la realització d'un projecte virtual.  Pren consciència de la importància de la planificació en el desenvolupament i realització de projectes.  Adquireix habilitats de treball en equip en entorns virtuals, desenvolupant criteris comuns d'organització i funcionament de grup.  Utilitza operativa i funcionalment eines col·laboratives, marcadors socials, de planificació, difusió i control de projectes en línia.  Construeix de manera progressiva i constant el seu propi PLE (Personal Learning Environment –Xarxa Personal d’Aprenentatge-) fent ús de les eines més adients. Situació d'aprenentatge 1. Enunciat Aquesta activitat es desenvoluparà en dues fases: 1ª Fase: Formació d’equips de treball amb què treballareu en la resta d’activitats, elaboració d’acords de funcionament i planificació del treball al llarg del semestre. 2ª Fase: Proposta del tema del projecte a desenvolupar i elaboració d’un esborrany del mateix.
  2. 2. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Disseny i gestió de projectes d’e-learning Febrer 2014 Pàgina 2 de 5 1ª Fase: Formació d’equips de treball, acords inicials de funcionament i planificació del treball A partir de les presentacions fetes pels companys i companyes al fòrum de l’aula i de les seves aportacions al Debat de la primera activitat, així com de les orientacions del/de la consultor/a via Tauler de l’aula, haureu de formar els equips o grups de treball. Els equips els formareu vosaltres amb l’ajuda del consultor i els mantindreu al llarg de tota l’assignatura, i han d’estar formats per 4 membres. Un cop formalitzat el vostre grup, haureu d’arribar a uns acords que es concretaran en els següents aspectes:  Donar un nom al vostre grup de treball. Això ho fareu en el vostre espai de treball en grup, concretament a l’espai de Debat.  Redactar els acords inicials de funcionament del grup, que heu d’elaborar a partir de les disponibilitats dels distints membres del grup i que han de ser realistes i alhora flexibles i, si arriba el cas, modificables, sempre per consens dels membres del grup o equip. Els vostres acords hauran d’incloure: o la freqüència de connexió prevista per cadascun dels membres. o els interessos i les habilitats de cadascun dels membres. o el sistema de repartiment del treball. o el procediment de presa de decisions. o els responsables o coordinadors de cada activitat. o els encarregats de fer els lliuraments. o les eines que emprareu per a l'elaboració del treball grupal. o com actuareu en cas que algun membre no compleixi algun dels seus compromisos, etc. Per a elaborar-los us serà d’ajuda consultar el document sobre “El treball en equip proposta metodològica”, que trobareu en l’apartat “Materials i fonts” de l’aula.  Elegir la situació d’aprenentatge sobre la qual desenvolupareu el vostre projecte, a partir de les opcions que us proposem més endavant.  Elaborar una planificació grupal de tota la feina que haureu de fer al llarg del semestre, i que es concretarà en una taula o cronograma del treball del grup al llarg del semestre, i que recollirà els aspectes següents: o les tasques a realitzar en cadascuna de les activitats, o la dedicació horària prevista per a cada tasca, o les dates clau (inici i finalització d’activitats, dates de revisió i lliurament d’activitats, etc.), o les assignacions dels rols de cada membre del grup en cadascuna de les tasques (per exemple: redacció inicial, aportacions al contingut inicial, revisió final (lingüística, formal...). Aquesta planificació la podeu fer en format de document de text (per exemple amb Word o Writter) i completar-la amb la utilització d’una eina de planificació en línia, com per exemple Google Calendar, que us facilitarà la organització i seguiment posterior i, si s’escau, la introducció de modificacions. Situacions d’aprenentatge suggerides per a la proposta del tema del projecte: En primer lloc heu de considerar que utilitzarem la tècnica del role playing al llarg de tota l'assignatura, per la qual cosa, a partir del moment de la formació dels equips, aquests es converteixen en equips de professionals que formen part d'una empresa, la missió de la
  3. 3. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Disseny i gestió de projectes d’e-learning Febrer 2014 Pàgina 3 de 5 qual serà el desenvolupament d'una proposta de projecte per a ser presentada a un concurs públic. Per això, cadascun dels membres del grup ha d’assumir el seu paper en l'activitat des del primer moment com si fos una situació real a tots els nivells. En aquesta primera activitat com a grup-empresa es proposa l'elecció d'una de les quatre situacions d'aprenentatge següents a partir de les quals s'haurà de realitzar una proposta de projecte, tot i que el desenvolupament del mateix és molt obert, precisament per a afavorir la creativitat del grup. També existeix la possibilitat que els grups feu suggeriments d’altres situacions d’aprenentatge més properes a la vostra realitat i interessos, que haureu d’acordar amb el consultor/a. Situació d'aprenentatge 1: La Càmera de Comerç convoca un concurs per a la creació de la seva plataforma d'e-learning amb l'objectiu d'impartir els seus cursos de gestió i informàtica. Situació d'aprenentatge 2: Una ONG publica un concurs mitjançant procediment obert per a la realització dels treballs de desenvolupament de plataforma e-learning per a la formació dels seus associats, especialment en TIC i gestió mediambiental. Situació d'aprenentatge 3: Un govern regional o local convoca un concurs públic per a la creació i posada en marxa de la plataforma d'e-learning que haurà d'implementar els serveis bàsics d'una comunitat virtual per a la formació en l'ensenyament de l’idioma propi d'aquesta comunitat a persones adultes. Situació d'aprenentatge 4: Una Universitat local convoca un concurs públic per a la creació i posada en marxa d’un Curs Online Massiu en Obert (MOOC) per a ser impartit de forma accessible per a tothom i de forma gratuïta. 2ª Fase: Concreció del tema i esborrany del projecte a desenvolupar La concreció del tema del projecte l’haureu de fer sobre la base d'una de les situacions d'aprenentatge anteriors. Un cop concretat el tema, haureu de preparar l'esborrany del projecte, un document que consistirà en un índex comentat, amb els punts clau sobre els que es basarà el projecte (màxim 5 pàgines sense comptar portada, índex, acords i mapa opcional), i sempre de manera concisa, clara i esquemàtica, ja que el desenvolupament del projecte pròpiament dit es durà a terme en les següents activitats. Aquest índex tindrà una rèplica en format de mapa conceptual opcional, que serà valorat. Índex per a l’esborrany del projecte: - Títol del Projecte: breu (una o dues línies com a màxim) i suficientment descriptiu. - Descripció resumida del projecte, àmbit d’aplicació i justificació: apartat on fareu una breu introducció al projecte. - Equip humà: apartat per presentar les persones que desenvoluparan el projecte en el cas de guanyar el concurs (és a dir, els membres del grup). - Objectius generals: indicar allò que la empresa (el vostre grup) vol assolir amb el projecte, de manera molt resumida. - Tasques principals a dur a terme durant el desenvolupament del projecte, de manera resumida. Paral·lelament caldrà anar donant d’alta i començar a utilitzar eines web 2.0 que fareu servir al llarg del desenvolupament del projecte: eines col·laboratives, de gestió i control de projectes, Twitter grupal, marcadors socials i altres que el consultor indicarà al tauler de l’aula.
  4. 4. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Disseny i gestió de projectes d’e-learning Febrer 2014 Pàgina 4 de 5 De fet, us recomanem molt especialment l’ús de marcadors socials (Diigo, Mr. Wong o delicious) i de Twitter com a eines de co-construcció de coneixement i per compartir recursos, informacions i troballes al llarg del desenvolupament del projecte. El document de la proposta i esborrany del projecte, haurà de contenir, com a punt 0, l’índex i, com annex, els Acords inicials del grup. 2. Temps estimat, eines i temporització per a aquesta activitat 30 hores, entre el 21 de març i el 18 d’abril Temporització Tasques Eines i recursos 21 al 28 de març Formació equips/grups de 4 persones Documents de referència Fòrum aula 28 març al 7 d'abril (dates orientatives) Elaboració acords inicials Espai de Debat del grup o grup de Google (*) Google Drive (**) Google Calendar (***) Construcció PLE/PLN Twitter, Facebook, Symbaloo, Marcadors socials,... 7 al 17 d'abril (dates orientatives) Proposta del tema i esborrany del projecte Google Drive Documents de referència Materials complementaris 18 d’abril Lliurament al RAC (només un dels membres en nom de tot el grup) S’haurà de lliurar: document amb proposta del tema i esborrany del projecte, acords inicials (annex), mapa conceptual (opcional) i URL de l’eina de planificació grupal. (*) S’haurà d’informar al consultor/a de l’opció d’espai elegit per deixar constància de l’intercanvi d’opinions, suggeriments, discussions i acords en el transcurs del treball en grup. (**) S’haurà de fer servir una carpeta compartida per a cada PAC, i donar accés a la mateixa al consultor/a, amb permisos d’edició. (***) S’haurà de compartir amb el consultor/a.
  5. 5. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Disseny i gestió de projectes d’e-learning Febrer 2014 Pàgina 5 de 5 Criteris de valoració  Participació activa en el fòrum de l’aula  Actitud constructiva en la creació del grup de treball  Correcta assumpció de rols dins del projecte grupal  Identificació correcta dels factors que intervenen en un projecte  Participació activa en la planificació grupal  Aplicació adequada d’habilitats per treballar en grup  Utilització correcta i eficaç d’eines col·laboratives i de planificació de projectes Documents de referència Document “El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic” http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/MZE2SBV4BTGLIS0O66UC.pdf?ajax=true Webs sobre mapes conceptuals http://mister-wong.es/user/juanmi/mapas_conceptuales/ Iniciació al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l’e-learning. Estudi de cas: Anàlisi d'un projecte de capacitació virtual (Morante, A.) http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/4QPYDFG9QN55D3UBP0TG.pdf?ajax=true Introducció a l’anàlisi, definició i gestió de projectes d’intervenció en e-learning (Morante, A.) http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00146817/index.html?ajax=true El projecte virtual http://cv.uoc.edu/moduls/XW08_04506_01259/web/el_projecte_virtual.pdf (Guitert, M.; Romeu, T. i Fuentes, M.) Material complementari Gestors de projectes (aplicacions similars, alternatives o complementàries a Google Calendar per a la gestió de projectes): - Teambox: http://www.teambox.com - Teamwork: http://www.teamworkpm.net/ - Altres gestors de projectes: http://www.mister-wong.es/user/juanmi/gestin_de_proyectos/ Els marcadors socials: http://cv.uoc.edu/app/mediawiki74/ Tutorial de Twitter: http://estwitter.com/tutorial/ Tutorial de Symbaloo, eina per completar el nostre PLE: http://issuu.com/centrederecursos/docs/tutorial_symbaloo

×