Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Opleiden, trainen en oefenen en
de rampenbestrijding in
Nederland
Week 2
Wet op de Veiligheidsregio’s
Wet op de Veiligheidsregio’s
-Waarom en wat wordt er geregeld?
-De Gemeente
-De Veiligheidsregio
-De Brandweer
-De GHOR
-D...
Waarom , en wat wordt er geregeld?
Waarom?
• rampen en crises kunnen gemeentegrenzen en de
bestrijdingsmogelijkheden van g...
Waarom, en wat wordt er geregeld?
Doel
• burgers beter te beschermen tegen risico’s
• betere hulpverlening en nazorg te bi...
Waarom, en wat wordt er geregeld?
Doel
De Wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige
organi...
Waarom, en wat wordt er geregeld?
Wat wordt er geregeld?
– Instellen van de veiligheidsregio
– Integratie besturen brandwe...
De Gemeente
College B&W belast met organisatie:
1. De brandweerzorg
2. De rampenbestrijding en crisisbeheersing
3. De gene...
De Gemeente
- Rol in lokaal veiligheidsbeleid
- Eigen verantwoordelijkheid
- Controlerend orgaan
- Inbreng prioriteiten vi...
De Veiligheidsregio
De Regeling
De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten
die behoren tot een regio als...
De Veiligheidsregio
Taken-1
a. Het inventariseren risico’s op het terrein van branden, rampen en crises;
b. Het adviseren ...
De Veiligheidsregio
Taken-2
e. Het instellen en in stand houden van een GHOR
f. Het voorzien in de meldkamerfunctie
g. Het...
De Veiligheidsregio
Bestuur-1
Algemeen bestuur: Burgemeesters van de deelnemende gemeenten
Voorzitter bestuur: één van d...
De Veiligheidsregio
Bestuur-2
Niet in de wet:
Dagelijks bestuur veiligheidsregio / veiligheidsdirectie:
Kolomdirecteuren: ...
De Veiligheidsregio
Planvorming
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast:
1. Regionaal Beleidsplan (1 keer per 4 jaa...
De Veiligheidsregio – politie
Artikel 19
1. Het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef en de hoofdofficier van
just...
De Brandweer – lokaal/regionaal
Uitgangspunt: één regionale brandweerorganisatie onder leiding van één
regionale brandweer...
De Brandweer
De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder
geval de volgende taken uit:
...
De GHOR
Het bestuur van de veiligheidsregio en de in die regio werkzame instellingen,
zorgaanbieders, ambulancevervoerders...
De Meldkamer
Uitgangspunt:
Een gemeenschappelijke meldkamer waarin de werkzaamheden
gecolokeerd worden uitgevoerd.
Dit bet...
Bovenlokale rampen en crisis
Eenhoofdig gezag:
De voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio:
• Heeft de bevoegdhe...
Bovenlokale rampen en crisis
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis ziet de
Commissaris der K...
Informatie en communicatie
• Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor
informatievoorziening aan de min...
Bijstand
Specifieke vorm van tijdelijke steunverlening en kan zowel
personeel als materieel betreffen.
Voorzitter van het ...
Week 2 wet op de veiligheidsregio's.ppt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Week 2 wet op de veiligheidsregio's.ppt

Wet op de Veiligheidsregio’s

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Week 2 wet op de veiligheidsregio's.ppt

 1. 1. Opleiden, trainen en oefenen en de rampenbestrijding in Nederland Week 2 Wet op de Veiligheidsregio’s
 2. 2. Wet op de Veiligheidsregio’s -Waarom en wat wordt er geregeld? -De Gemeente -De Veiligheidsregio -De Brandweer -De GHOR -De meldkamer -Bovenlokale crisis of ramp -Informatie en communicatie -Bijstand
 3. 3. Waarom , en wat wordt er geregeld? Waarom? • rampen en crises kunnen gemeentegrenzen en de bestrijdingsmogelijkheden van gemeentelijke organisaties overstijgen • de schaalvergroting biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding • multidisciplinaire samenwerking en samenhangend veiligheidsbeleid • versterking professionaliteit van organisaties door bundelen van capaciteit, kennis, ervaring en financiën.
 4. 4. Waarom, en wat wordt er geregeld? Doel • burgers beter te beschermen tegen risico’s • betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises • brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing in geval van calamiteiten onder één regionale bestuurlijke regie • versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht
 5. 5. Waarom, en wat wordt er geregeld? Doel De Wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De wet bepaalt dat veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven op de schaal van de politieregio’s.
 6. 6. Waarom, en wat wordt er geregeld? Wat wordt er geregeld? – Instellen van de veiligheidsregio – Integratie besturen brandweer en GHOR – Verplichte samenwerking met regionaal college politie – Verbreding van rampenbestrijding met crisisbeheersing – Multidisciplinaire samenwerking tussen de uitvoerende diensten en organisaties
 7. 7. De Gemeente College B&W belast met organisatie: 1. De brandweerzorg 2. De rampenbestrijding en crisisbeheersing 3. De geneeskundige hulpverlening De burgemeester heeft het opperbevel Risico- en crisiscommunicatie!
 8. 8. De Gemeente - Rol in lokaal veiligheidsbeleid - Eigen verantwoordelijkheid - Controlerend orgaan - Inbreng prioriteiten via burgemeester - Stelt lokaal veiligheidsbeleid vast - Besluit over financiën
 9. 9. De Veiligheidsregio De Regeling De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio.
 10. 10. De Veiligheidsregio Taken-1 a. Het inventariseren risico’s op het terrein van branden, rampen en crises; b. Het adviseren van bevoegd gezag over risico’s op het terrein van branden, rampen en crises; c. Het adviseren van het college van B&W bevoegd gezag over risico’s op het terrein van branden, rampen en crises; d. Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing;Het instellen en in stand houden van een brandweer;
 11. 11. De Veiligheidsregio Taken-2 e. Het instellen en in stand houden van een GHOR f. Het voorzien in de meldkamerfunctie g. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel h. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening
 12. 12. De Veiligheidsregio Bestuur-1 Algemeen bestuur: Burgemeesters van de deelnemende gemeenten Voorzitter bestuur: één van die burgemeesters(meestal grootste gemeente) Genodigden vergaderingen algemeen bestuur: • Hoofdofficier van Justitie en voorzitter Waterschap, • Crisispartners als de agenda hierom vraagt (agendaleden)
 13. 13. De Veiligheidsregio Bestuur-2 Niet in de wet: Dagelijks bestuur veiligheidsregio / veiligheidsdirectie: Kolomdirecteuren: regionale brandweercommandant, directeur GGD, Districtschef Politie, coordinerend gemeentesecretaris, hoofd veiligheidsbureau Vakgroepen, expertisegroepen, werkgroepen, overlegstructuren
 14. 14. De Veiligheidsregio Planvorming Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast: 1. Regionaal Beleidsplan (1 keer per 4 jaar prestaties, beleid, oefenbeleid) 2. Regionaal Risicoprofiel 3. Regionaal Crisisplan (1 keer per 4 jaar) 4. (Regionale) Rampbestrijdingsplannen
 15. 15. De Veiligheidsregio – politie Artikel 19 1. Het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef en de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, sluiten een convenant met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en crises. Een convenant dat betrekking heeft op de door de Koninklijke marechaussee uitgeoefende politietaak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012, wordt gesloten met Onze Minister van Defensie. 2. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises.
 16. 16. De Brandweer – lokaal/regionaal Uitgangspunt: één regionale brandweerorganisatie onder leiding van één regionale brandweercommandant. Dus: Regionalisering van de brandweer MAAR, Elk college van B&W kan [..] besluiten tot het hebben van een gemeentelijke brandweer, die in de eigen gemeente, [..] de volgende taken uitvoert: – het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; – het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. https://www.youtube.com/watch?v=438VstmJ588
 17. 17. De Brandweer De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; c. het waarschuwen van de bevolking; d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
 18. 18. De GHOR Het bestuur van de veiligheidsregio en de in die regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten, [..] maken schriftelijke afspraken over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten bij de uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop.
 19. 19. De Meldkamer Uitgangspunt: Een gemeenschappelijke meldkamer waarin de werkzaamheden gecolokeerd worden uitgevoerd. Dit betekent: - Een gemeenschappelijke huisvesting - Gebruik van ondersteunende systemen - Zoveel mogelijk afstemming van de werkprocesssen In 2010 is bij de vorming van kabinet Rutte bepaald dat er in Nederland een meldkamerorganisatie komt op maximaal tien locaties. De meldkamerorganisatie valt onder de minister van VenJ. Uiterlijk in 2017 moet deze reorganisatie zijn beslag hebben gekregen. https://www.youtube.com/watch?v=N7km1JYzPkA
 20. 20. Bovenlokale rampen en crisis Eenhoofdig gezag: De voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio: • Heeft de bevoegdheden van de burgemeesters • Roept een Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen • Wijst een Regionaal Operationeel Leider (ROT) aan • Is voorzitter van het RBT • Stuurt regionaal operationeel leider aan; • Kan een verzoek tot bijstand aan de minister van VenJ doen bij een tekort aan regionale capaciteit.
 21. 21. Bovenlokale rampen en crisis In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis ziet de Commissaris der Koning toe op de samenwerking in het regionaal beleidsteam en kan daartoe aanwijzingen geven. De CDK kan eveneens in geval van een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de voorzitter van de veiligheidsregio, zo mogelijk na overleg met hem, een aanwijzing geven over het te voeren beleid. Het bestuur van de veiligheidsregio werkt met diverse partijen nauw samen, zoals waterschappen, het OM en andere overheidsdiensten (waaronder Rijkswaterstaat en het Regionaal Militair Commando). Deze partijen worden aangeduid als crisispartners.
 22. 22. Informatie en communicatie • Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor informatievoorziening aan de minister, de cdK, hoofdofficier van justitie en het personeel van de hulpdiensten • Het veiligheidsbestuur is tevens verantwoordelijk voor informatievoorziening over rampen en crises die de bevolking kunnen treffen (risicocommunicatie) • Bij een daadwerkelijke ramp of crisis is de burgemeester verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de bevolking (crisiscommunicatie).
 23. 23. Bijstand Specifieke vorm van tijdelijke steunverlening en kan zowel personeel als materieel betreffen. Voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio doet een verzoek om bijstand aan de minister van V & J. (of onder specifieke omstandigheden naar een buurregio) Minister zet verzoek om bijstand door naar andere VR of andere ministeries (met name Defensie) LOCC: Landelijke Operationeel Coördinatie Centrum adviseert het ministerie en organiseert de operatie

×