Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานคอมพิวเตอร์

357 views

Published on

555

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานคอมพิวเตอร์

 1. 1. อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
 2. 2. นาย อัครชัย เหลืองสะอาดกุล เลขที่ 2 นาย สาทรกิจ เจริญวงศ์ เลขที่ 11 นาย เอกรัฐ เอ็นดูราษฏร์ เลขที่ 13 นาย ปัณณทัต เอ้งฉ้วน เลขที่ 20 นาย ภานุวัฒน์ บุญเรืองยศศิริ เลขที่ 22 นายรัชชานนท์ ดีหอมศิล เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 3. 3. 1.CASE เคสหรือตัวถัง หลายคนจะเรียกว่าซีพียู เนื่องจากเข้าใจผิด สำาหรับเคส นั้นเป็นเพียงวัสดุที่ทำาเพื่อให้เรา สามารถติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบกันได้เป็นระเบียบ แล้ว ก็ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ด้วย ภายในเคสก็จะมีพื้นที่ สำาหรับติดตั้งเมนบอร์ด ติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ ติดตั้งซีดีรอม มีพัดลม ระบายความร้อน และที่ขาดไม่
 4. 4. 2.Power Supply พาวเวอร์ซัพพลาย ทำาหน้าที่ในการจ่าย กระแสไฟฟ้า ให้กับชิ้น ส่วนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถ ทำางานได้ หากเครื่อง คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อ พ่วงเยอะ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ ก็ควรเลือกพาวเวอร์ ซัพพลายที่มีจำานวนวัตต์
 5. 5. 3.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU) หน่วยประมวล ผลกลาง เปรียบได้กับสมองของ คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนที่ สำาคัญที่สุด ทำาหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการ ประมวลผลและควบคุม ระบบต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ ให้ทุก
 6. 6. 4.Heatsink + FAN ชุดพัดลมและฮีตซิ งก์ ใช้ติดตั้งบนตัวซีพียู เพื่อช่วยระบายความ ร้อนออกจากซีพียู โดย พัดลม กับฮีตซิงค์นั้นจะ มีขายให้พร้อมกับซีพียู หรือจะซื้อแยกต่างหาก ก็ได้ พัดลมจะมี ความเร็วในการหมุน หากมีความเร็วรอบสูงๆ
 7. 7. 5.Mainboard เมนบอร์ด หรือแผง วงจรหลักที่ใช้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ การจะให้ อุปกรณ์ต่างๆ ทำางานได้นั้น ต้องติดตั้งหรือเชื่อมต่อ สาย เข้ากับเมนบอร์ด แม้แต่ซีพียู ก็ต้องติดตั้งเข้ากับเมนบอร์ด เมนบอร์ดถูกผลิตออกมา เพื่อใช้กับซีพียูต่างรุ่นต่าง แบบ และยัง มีผู้ผลิตหลาย รายด้วยกัน เช่น ASUS,
 8. 8. 6.หน่วยความจำาสำาหรับเก็บข้อมูล และคำาสั่ง (Data & Programming Memory) แรม (RAM; Random Access Memory) เป็นหน่วยความ จำาที่ สามารถเก็บข้อมูล และคำา สั่งจากหน่วยรับข้อมูล แต่ ข้อมูลและคำาสั่งเหล่านั้น สามารถหายไปได้ เมื่อมี การรับข้อมูลหรือคำาสั่งใหม่ หรือปิดเครื่อง หรือกระแส ไฟฟ้าขัดข้อง หน่วยความ
 9. 9. 7.Hard Disk ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk เป็นที่สำาหรับเก็บข้อมูลขนาด ใหญ่ มีความจุสูงถึงหน่วย เมกะไบต์ จนถึง กิกะไบต์ และ มีความเร็วสูงในการทำางาน จะประกอบไปด้วยจาน Disk หรือที่เรียกว่า Platters หลายๆ แผ่นมารวมกัน ซึ่ง แต่ละด้านของ Platter จะถูก ปกคลุมไปด้วยสารประกอบ Oxide เพื่อให้สามารถบันทึก ข้อมูลได้ ฮาร์ดดิสก์ (Hard
 10. 10. 8.Sound Card การ์ดเสียง ช่วยให้ฟังเพลง ดูหนัง เล่น เกม บันทึกเสียงเข้าไปใน คอมพิวเตอร์ได้ แม้ เมนบอร์ดส่วนใหญ่ จะรวม เอาการ์ดเสียงเป็นชุดเดียว กับเมนบอร์ด (Sound on Board) แต่ถ้าหากต้องการ คุณภาพเสียงที่ดีกว่า หรือ ต้องการใช้งานด้านตนตรี ตัดต่อวิดีโอ ฟังเพลง ดูหนัง ที่ได้อารมณ์สุดๆ ก็ควร
 11. 11. 9.Display Card การ์ดแสดงผลหรือ การ์ดจอ หรือเรียกอีกอย่างก็คือ VGA Card (Video Graphic Array) ถ้าเป็นการ์ดรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้สำาหรับเล่นเกมก็จะเรียก ว่า 3D Card ซึ่งเป็นการ์ดที่ ช่วยให้การแสดงรูปภาพที่เป็น ภาพสามมิติทำาได้เร็วขึ้น การ์ดแสดงผลจะส่งสัญญาณ ภาพไปแสดงที่จอคอมพิวเตอร์ การ์ดบางรุ่นจะแสดงผลได้
 12. 12. 10.DISK Drive ไดรฟ์สำาหรับอ่าน และบันทึกข้อมูล ไดรฟ์ที่เห็นในรูปเป็นไดรฟ์ ขนาด 3.5 นิ้ว ใช้อ่าน ข้อมูลจากแผ่นดิสก์ ขนาด 3.5 นิ้ว ด้านท้ายของไดรฟ์ จะมีคอนเน็คเตอร์ สำาหรับ ต่อสายไฟจากพาวเวอร์ ซัพพลายเข้าที่ตัวไดรฟ์ และคอนเน็คเตอร์สำาหรับ ต่อสายแพ (สายรับส่ง
 13. 13. 11.Floppy Disk Floppy Disk ทำำหน้ำที่เก็บข้อมูล เช่น เดียวกับ Hard Disk แต่มี ควำมจุน้อยกว่ำตัว Disk ถูกทำำจำก Mylar และฉำบ ด้วยสำรแม่เหล็ก เมื่อ Disk ถูกใส่ใน Drive Unit ใน Spindle Clamps ที่อยู่ ส่วนกลำงของช่องว่ำงจะ ถูกหมุน ด้วยควำมเร็วคงที่ อำจจะ 300 หรือ 360 รอบ ต่อนำที ข้อมูลจะถูกเก็บ
 14. 14. 12.CD-ROM (Compact Discs Read Only Memory) CD-ROM (Compact Discs Read Only Memory) เป็น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลรูปแบบ หนึ่ง โดยเฉพำะข้อมูลทำง ด้ำน Multimedia เนื่องจำก Multimedia ต้องใช้สื่อเป็น จำำนวนมำก เช่น ภำพ และ เสียง สิ่งเหล่ำนี้เป็น ข้อมูลที่มี ขนำดใหญ่ ถ้ำมีกำรเก็บ รูปภำพเป็นจำำนวนมำก และ เสียงที่มีควำมยำว นำนๆ เช่น Music Video ที่มีควำมยำว ประมำณ 3-4 นำที จะต้องใช้
 15. 15. 13.Combo Drive Combo Drive หรือไดรฟ์ที่รวมควำม สำมำรถของดีวีดี และซีดี อำร์ดับบลิวเข้ำด้วยกัน เรียก ว่ำจะเขียนแผ่นซีดีอำร์ หรือ จะดูหนังฟังเพลงผ่ำนทำง ดีวีดีก็ย่อมได้ ข้อดีของมันก็ คือรำคำจะถูกกว่ำกำรซื้อ ไดรฟ์แยกตัวใดตัวหนึ่ง แถม ยังประหยัดพื้นที่ในกำรติด
 16. 16. 14.Monitor จอภำพ หรือจะเรียกทับศัพท์ว่ำ มอนิเตอร์ ที่ด้ำนหลังของจอ จะมีสำยเอำไว้ต่อเข้ำกับ กำร์ดจอ จอภำพก็มีขนำดให้ เลือกใช้งำนเช่นเดียวกับจอ ทีวี เริ่มตั้งแต่เล็กๆ 15 นิ้ว 17, 19, 20, 21, 24 มีทั้งแบบ จอแบบ CRT หรือจะเล่นจอ แอลซีดี LCD ที่มีดีไซน์หรู บำงเฉียบ ขนำด 17 นิ้ว ที่ สำำคัญก็คือช่วยให้คุณทำำงำน
 17. 17. 15.Keyboard แป้นพิมพ์ กำรพิมพ์ข้อควำม กำร สั่งงำนคอมพิวเตอร์ และกำรทำำงำนหลำยๆ อย่ำงต้องใช้แป้นพิมพ์ เป็นหลัก แป้นพิมพ์หรือ คีย์บอร์ดจะต่อสำยเข้ำ กับพอร์ต PS/2 ของ เมนบอร์ด นอกจำกนี้ยัง มีคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ USB คือต้องต่อเข้ำที่ พอร์ต USB ของ
 18. 18. 16.Mouse อุปกรณ์ประเภท Pointing Device ทำำให้คุณสั่งงำน คอมพิวเตอร์ ด้วยกำรชี้ และกดเลือกคำำสั่งที่ ต้องกำรได้ง่ำยกว่ำ กำร ใช้แป้นพิมพ์ และเม้ำส์ ยังใช้กับกำรวำดภำพ เล่นเกม ได้อีกด้วย เม้ำส์จะมีให้เลือกใช้ งำนหลำยแบบหลำย รำคำ หลำยยี่ห้อ ตั้งแต่
 19. 19. 17.SCANNER สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ทำำหน้ำที่อ่ำน ข้อมูลที่อยู่ในรูปของรหัส แท่ง (Bar Code) แล้ว แปลงเป็นข้อมูล ที่อยู่ในรูป ที่คอมพิวเตอร์ สำมำรถรับรู้ และนำำไปประมวลผลได้ สแกนเนอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1.แบบแท่นนอน (flatbed scanner) 2.แบบเลื่อนกระดำษ
 20. 20. 18.FDD Connector (Floppy Disk Connector) คอนเน็คเตอร์สำำหรับต่อสำย แพเข้ำกับ Disk Drive ซึ่ง เมนบอร์ดจะมีคอนเน็คเตอร์ ไว้ให้หนึ่งช่อง ซึ่งก็เพียงพอ ต่อกำร ใช้งำน เพรำะเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะติด ตั้งดิสก์ไดรฟ์เพียงแค่หนึ่ง ไดรฟ์เท่ำนั้น จุดสังเกตก็คือ จะมีข้อควำมว่ำ FLOPPY หรือเมนบอร์ดบำงรุ่นจะเป็น ตัวย่อว่ำ FDD พิมพ์กำำกับอยู่ ส่วนที่สำำคัญอย่ำงหนึ่งก็คือที่
 21. 21. 19.IDE Connector เป็นคอนเน็คเตอร์ที่ใช้สำำหรับเชื่อมต่อสำยแพกับ ฮำร์ดดิสก์แบบ IDE รวมถึงอุปกรณ์จำำพวกไดรฟ์ อ่ำนเขียนข้อมูล เช่น ซีดีรอม ดีวีดี ซิฟไดรฟ์ โดย เมนบอร์ดจะมีคอนเน็คเตอร์ IDE อยู่สองชุดด้วย กัน เรียกว่ำ IDE 1 กับ IDE 2 แต่ละคอนเน็คเตอร์ จะรองรับอุปกรณ์ได้สองชิ้น ซึ่งหมำยถึงว่ำคุณจะ ต่อฮำร์ดดิสก์รวมทั้งซีดีรอมได้สูงสุดแค่สี่ชิ้น ซึ่ง อำจจะเป็นฮำร์ดิสก์ สองตัวกับไดรฟ์ CD-RW และ ไดรฟ์ DVD อีกอย่ำงละหนึ่ง เช่นเดียวกันกับ FDD
 22. 22. 20.PCI Slot
 23. 23. 20.PCI Slot สล็อตพีซีไอ เป็นช่องที่เอำไว้สำำหรับติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ติดตั้งกำร์ด SCSI กำร์ด เสียง กำร์ดเน็ตเวิร์ค โมเด็มแบบ Internal เมนบอร์ดโดยส่วนใหญ่จะมีสล็อตพีซีไอเป็นสี ขำวครีม แต่ก็มีเมนบอร์ดรุ่นใหม่บำงรุ่นที่เพิ่ม สล็อตพีซีไอ โดยใช้สีแตกต่ำง เช่น สีนำ้ำเงิน เพื่อ ใช้ติดตั้งกำร์ดที่ออกแบบมำโดยเฉพำะ สล็อต แบบพีซีไอนั้นถูกออกแบบมำแทนสล็อตแบบ VL ซึ่งทำำงำนได้ช้ำ กำรติดตั้งอุปกรณ์ทำำได้ยำก เนื่องจำกต้องเซ็ตจัมเปอร์ แต่พีซีไอนั้นจะเป็น ระบบ Plug and Play ที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ำย กว่ำ อุปกรณ์บำงอย่ำง เช่น กำร์ดเสียง เมื่อติด ตั้งแล้วโอเอส จะรู้จักทันทีหรือเพียงแค่ลง
 24. 24. 21.AGP Slot (Accelerator Graphic Port) เป็นสล็อตที่มีไว้สำำหรับติดตั้ง กำร์ดแสดงผล หรือกำร์ดจอ เท่ำนั้น สล็อตเอจีพีจะมีสีนำ้ำตำล ตำำแหน่งจะอยู่ด้ำนบนของ สล็อต พีซีไอ และอยู่ใกล้กับตำำ แหน่งของซ็อคเก็ตที่ติดตั้งซีพียู เหตุผลที่ใช้ติดตั้งเฉพำะกำร์ด แสดงผล ก็เนื่องจำกระบบบัส แบบ PCI ที่ใช้กันอยู่เดิมนั้น ไม่ สำมำรถตอบสนองกำรใช้งำน ที่ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำร แสดงผลสูงๆ อย่ำงเช่น เกมสำม มิติ โปรแกรมกรำฟิกประเภท

×