Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานคอมพิวเตอร์

58 views

Published on

eieiza55+

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง กระถางต้นไม้กระต่ายน้อย โดย 1. นางสาว เอล่า ฟุกส์ ม.5/3 เลขที่ 29 2.นางสาว อัญชิสา ทองคา ม.5/3 เลขที่ 36 3.นาย อัครชัย เหลืองสอาดกุล ม.5/3 เลขที่ 2 4.นาย เอกรัฐ เอ็นดูราษฏร์ ม.5/3 เลขที่ 11 5.นาย สาทรกิจ เจริญวงศ์ ม.5/3 เลขที่ 13 6.นาย นิพิฐพนธ์ มั่งคั่ง ม.5/3 เลขที่ 18 7.นาย ปัณณทัต เอ้งฉ้วน ม.5/3 เลขที่ 20 8.นาย ภานุวัฒน์ บุญเรืองยศิริ ม.5/3 เลขที่ 22 9.นาย รัชชานนท์ ดีหอมศิล ม.5/3 เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

×