Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stav marketingu ceskych firem - vyzkum Stem Mark

392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stav marketingu ceskych firem - vyzkum Stem Mark

 1. 1. ČESKÉ A KVALITNÍ ČESKÉ A ČESKÉ A KVALITNÍ KVALITNÍBřezen 2012, Jan Tuček, ředitel STEM/MARK
 2. 2. Struktura respondentů Projekt mapuje strukturu českých firem z hlediska Struktura vzorku přístupu k marketingu. Kdo je za marketing ve firmě ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 odpovědný, názor na vliv marketingu na různé oblasti Ředitel 28 působení firmy, objem prostředků na marketing vynakládaných, provádění průzkumu trhu apod. Marketér 41 Pozice Detaily terénního šetření Obchodník 14  Metodika: online dotazování (CAWI)  Počet kompletních rozhovorů: 295 Ostatní 17  Termín dotazování: 3. 2. – 12. 2. 2012 Malá firma do 99 zam. 61 Velikost Cílová skupina  Zaměstnanci firem odpovědní za marketing Velká firma 100+ zam. 39  Náhodný výběr z databáze STEM/MARK Region Praha 21 Zbytek ČR 79 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 2
 3. 3. Pouze čtvrtina českých firem má samostatné marketingové oddělení, čtvrtina nemá ani samostatnou odpovědnou osobu za marketing Q1. Je ve Vaší firmě marketingové oddělení nebo alespoň nějaká osoba odpovědná za marketing? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 Ano, samostatné oddělení 26% Ano, odpovědná osoba 50% Ne, ale marketing neopomíjíme 24%  Marketéři a velké firmy: mají samostatné oddělení  Obchodníci a mimopražští: marketing neopomíjí, ale samostatné oddělení nemají ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012  Malé firmy: mají pověřenou osobuSTEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 3
 4. 4. Osoby odpovědné za marketing – výrazně převyšuje VŠ vzdělání Q2. Jaké vzdělání a zkušenosti má člověk zodpovědný za marketing, případně vedoucí marketingového oddělení? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 VŠ s praxí nad 3 roky 50 VŠ s praxí do 3 let 17 SŠ s praxí nad 3 roky 27 SŠ s praxí do 3 let 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%  Velké firmy: marketingem pověřují vysokoškoláky s dlouholetou praxí ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012  Ředitelé: často dávají přednost středoškolákům s dlouholetou praxíSTEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 4
 5. 5. Ve 2/3 českých firem je marketing zastoupen v top managementu Q3. Je marketing a marketingový vedoucí zastoupen na úrovni vedení nebo na nižších úrovních struktury? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 Vrcholná Střední a nižší úroveň, top úroveň řízení management 34% 66%  Ředitelé: nejvyšší podíl zastoupení marketingu v top managementu (78 %) ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012  Marketéři, mimo Prahu: nejvyšší podíl zastoupení na nižších úrovních (41 %)STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 5
 6. 6. Marketing pomáhá budovat dobré jméno a úspěch firmy i produktů Q4. Jak je podle Vás marketing důležitý pro zajištění následujících aktivit vaší společnosti? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 POZNÁMKA: Průměr škály od 10=Souhlasím bez výhrad do 1=Vůbec nesouhlasím 10 - Souhlasím bez výhrad 9,8,7 - Souhlasím 6,5 - Neutrální 4,3,2 - Nesouhlasím 1 - Vůbec nesouhlasím Průměr Pomáhá budovat dobré jméno naší firmy 41 40 13 5 1 8,2 Pomáhá k dosažení celkového úspěchu firmy 41 38 15 5 1 8,1 Pomáhá k uvedení nového produktu / služby na trh 40 36 13 8 3 8,0 Slouží jako reklamní nástroj a nástroj komunikace 36 41 15 6 2 7,9 Slouží jako prodejní nástroj 32 40 18 9 1 7,7 Pomáhá nám najít zákazníky pro určitý produkt nebo službu 26 41 20 10 3 7,4 Slouží k uspokojování potřeb našich zákazníků 24 34 28 13 2 7,0 Pomáhá udržovat dobré vztahy s veřejností a s médii 26 33 25 11 5 6,9 Jako nástroj pro sledování konkurence 17 31 26 22 5 6,3 Pomáhá nám určovat priority v plánování 14 35 27 18 6 6,2 10 24 28 Slouží pro určení našich cen 28 11 5,3  Ředitelé: si často nemyslí, že marketing udržuje dobré vztahy s veřejností a médii  Marketéři: jsou výrazně častěji přesvědčeni o důležitosti marketingu100% 0% 20% 40% 60% 80% obecně  Obchodníci: často nesouhlasí s tím, že marketing udržuje dobré jméno firmy ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 6
 7. 7. Plánování marketingu zaujímá důležité místo ve firmách jen částečně. Hlavní marketingovou aktivitou je podpora výrobků. Q5. Zaujímá plánování marketingu ve Vaší Q6. Jaké druhy marketingových aktivit společnosti důležité místo v celkovém připravujete? firemním plánovacím procesu? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 ZÁKLAD: Společnosti / firmy, u kterých plánování marketingu zaujímá důležité místo, n=223 Podpora výrobků a služeb 76 Rozhodně ano 18 Zaměření se na podporu 58 koncového klienta Částečně 58 Podpora zvýšení prodeje na 28 internetu Ne 4 Podpora zvýšení prodeje v 26 kamenných prodejnách Marketing neplánujeme 20 Jiné 19  Marketéři: marketingové plánování významně častěji zaujímá důležité místo ve firmě  Obchodníci: často se20% 0% plánováním marketingu vůbec nezabývají únor 2012 20% 40% 60% 80% 40% 60% 80% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, 0% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 7
 8. 8. Téměř polovina českých firem neintegruje marketingové aktivity do ostatních oblastí systematicky, třetina až v případě problémů Q7. Snažíte se své marketingové aktivity propojovat s ostatními oblastmi působení? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 Význam propojení si plně 51 uvědomujeme a prosazujeme Někdy - obvykle když je třeba vyřešit 32 nedorozumění V ojedinělých případech nebo vůbec 17  Význam propojení marketingu s ostatními oblastmi působení firmy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor prosazují hlavně marketéři si plně uvědomují a 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 8
 9. 9. 77% firem realizuje marketingové průzkumy, ale jen 11 % pravidelně. Průzkumy české firmy realizují převážně vlastními silami. Q8a. Provádí Vaše společnost Q8b. Při průzkumu trhu pracujete marketingové, produktové výzkumy samostatně nebo spolupracujete či průzkumy trhu? s externí společností? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 ZÁKLAD: Společnosti / firmy, které provádějí průzkumy trhu, n=228 Soustavně a systematicky 12 Pouze vlastními silami 57 Nepravidelně podle potřeby 66 Pouze s externí společností 4 Ne 23 Oběma metodami 39  Mimopražské firmy:20% 40% 60% 80% 0% průzkum trhu realizují vlastními silami častěji než v Praze ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012 0% 20% 40% 60% 80%  Malé firmy: průzkumem se často vůbec nezabývají ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 9
 10. 10. Efektivita marketingových nákladů se měří několikrát do roka, více než 90% českých firem se snaží měřit svou schopnost konkurence Q9. Snaží se management společnosti měřit Q10. Snaží se Vaše firma měřit svoji efektivnost nákladů vynaložených na různé konkurenceschopnost vůči položky marketingu? svým konkurentům? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 Pravidelně každý měsíc 12 Pravidelně a důkladně 55 Několikrát ročně 56 Pouze cenovou politiku 38 1x za rok nebo méně často 23 Ne 10 Ne 7  Obchodníci: nízké měření efektivity nákladů, vysoké sledování0% cenové politiky 0% 20% 40% 60% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012 20% 40% 60%  Velké firmy a Praha: nejvyšší podíl pravidelného měření konkurenceschopnosti ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 10
 11. 11. V průběhu posledních 2-3 let role marketingu ve 45 % firem posílila, u cca stejného počtu firem se marketingové oddělení nijak nezměnilo Q11. Vyvinulo / změnilo se ve Vaší firmě marketingové oddělení za poslední 2-3 roky ve smyslu změny organizační struktury a pozice marketingu ve firmě? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 Ne 43% Role marketingu posílila 45% Role marketingu oslabila  Marketéři a velké firmy: role marketingu posílila 12%  Ředitelé ZDROJ: STEM/MARK, Českérole marketingu se nezměnila a malé firmy: a kvalitní, únor 2012STEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 11
 12. 12. Téměř třetina firem nemá v marketingu jasně vymezené kompetence, což považuje za prvek, který podporuje výkonnost Q12. Máte jasně vymezeno, kdo je komu v marketingovém oddělení podřízen? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 Ne 30% Organizační schémata a jasný popis práce 48% Organizační schémata vyjadřující vše 22%  Marketéři a velké firmy: mají zavedena organizační schémata a jasný popis práce ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012 častěji než v jiných firmáchSTEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 12
 13. 13. Necelá polovina firem přiděluje marketingovému odd. roční rozpočet. Ten činí většinou 5% zisku, málokdy překročí 10% zisku firmy. Q13. Má Vaše marketingové oddělení Q14. Kolik procent ze zisku věnujete přidělený rozpočet pro každý rok? na marketingové oddělení? ZÁKLAD: Všechny společnosti / firmy, n=295 ZÁKLAD: Společnosti / firmy, které přidělují rozpočet na marketing, n=134 Do 5% 47 Ano 45 6-10 % 26 11-20 % 15 21 % a více 8 Ne 55 Neví 4  Marketéři a velké firmy: rozpočet častěji přidělují 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012 0% 10% 20% ZDROJ: STEM/MARK, České a kvalitní, únor 2012 30% 40% 50% 60%  Ředitelé a malé firmy: rozpočet častěji nepřidělujíSTEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 13
 14. 14. STEM/MARK – český a kvalitní  Přední agentura výzkumu trhu a Kvalitní zázemí pro výzkumy veřejného mínění  60 stálých zaměstnanců, přes 1000  založena v r. 1994 tazatelů, 10 OZ  kompletní servis v oblasti marketingového výzkumu  250 CAPI notebooků po celé republice  obrat v r. 2011 = 105 mil. Kč  on-line panel s více než 30 000  velké sběry respondenty (off-line rekrutace)  člen SIMAR, ESOMAR, AMA, ISI  focus studia v Praze a Brně  2 CATI studia (80-110) 32 stálých, 800 externích operátorů  výrazně nadstandardní kontroly kvality  Dialogin - on-line statistiky v přímém přenosu  realizace výzkumů i na SlovenskuSTEM/MARK, a.s. České a kvalitní, březen 2012 strana 14
 15. 15. Děkuji za pozornost Jan Tuček tucek@stemmark.cz

×