Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present

211 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Present

 1. 1. Присвячується 150-річчю з дняПрисвячується 150-річчю з днянародженнянародженняВ.І. ВернадськогоВ.І. ВернадськогоНауково – дослідницькийпроект«Біосферно-ноосферні ідеїВ.І. Вернадського – основасучасної екології» 
 2. 2. «Чим більше ми віддаляємося від епохиВ.І. Вернадського, тим рельєфніше виступає роль ізначення для нас всього того, що зробив цейгеніальний учений, мислитель, справжній синУкраїни, який розробив науковий фундамент, силуі глибину глобального геологічного процесу,втілюючого сучасний перехід біосфери вноосферу». А.П. Травлєєв, член-кор. НАН України,доктор біологічних наук,професор ДНУ імені О. Гончара,лауреат Державної премії України
 3. 3. І. Учення В.І. Вернадського про біосферуЖИВА РЕЧОВИНАВ.І. Вернадським здійснено перший крок у зміні сучасної наукової картини Всесвіту, який характеризується:− введенням живої речовини;− ухвалою його як явища планетарного або космічного.В.І. Вернадський виділив кілька основних властивостей, серед яких – два біохімічних принципи:1. Геохімічна біогенна енергія прагне в біосфері до максимальногопрояву.2. При еволюції видів виживають ті організми, які своїм життямзбільшують біогенну геохімічну енергію.КРУГОВОРОТ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИОсновою  біосфери  є  круговорот  органічних  речовин,  що  здійснюється  за участю  всіх  населяючи  її  організмів.  У  закономірностях  біотичного круговороту вирішена проблема тривалого існування та розвитку життя.Основних круговороті речовин у природі два: великий (геологічний) і малий (біогеохімічний).Великий (геологічний) найбільш яскраво проявляється у циркуляції атмосфери.
 4. 4. Великий круговорот речовин у природі (геологічний)
 5. 5. 1. Малий (біогеохімічний), круговоротСхема біогеохімічного круговороту речовин на суші
 6. 6. Біогеохімічний круговорот речовин, зв’язаних з біосфероюпізніше розглянутий та деталізований в ученні В.Н. Сукачова 1942р.
 7. 7. Елементи живлення рослин (Тейлер Міллер «Життя в оточуючому середовищі»)
 8. 8. ЛЮДИНА – ГОЛОВНА ГЕОЛОГОУТВОРЮЮЧА СИЛА ПЛАНЕТИВ.І.  Вернадський  охарактеризував  ноосферу наступним  чином:  жива  речовина  (в  контексті нашого  часу  в  основному  людина)  перетворює верхню  оболонку  Землі.  Поступово  втручання людини все збільшується, людство стає основною планетарною геологотворною силою. У  розумінні  В.І.  Вернадського  наука розглядається як геологічна та історична сила, що змінює біосферу й життя людства.ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ НООСФЕРИНоосфера (від грец. Noos - розум) - сфера розуму, буквально «мисляча оболонка». Ноосферу як глобальну оптимізовану соціально-екологічну систему можна представити як комплекс чотирьох взаємоповязаних підсистем:- природної (вода, повітря, рельєф, клімат, флора, фауна);- економічної (населення, промисловість, сільськегосподарство, транспорт і т. д.);- соціокультурної (наука, мистецтво, охорона здоровя,освіта, релігія і т. д.);- етносоціальної (побут, традиції, звичаї, мова і т. д.).
 9. 9. КОНЦЕПЦІЯ НООСФЕРИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО людство-велика геологічна сила, ця сила є розум і воля людини як істоти соціально організованої; обличчя планети змінене людиною настільки глибоко, що виявивсяпорушеним її біогеохімічний метаболізм; людство еволюціонує в бік відокремлення від решти біосфери.ТЕОРІЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО І СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯМ.М Моїсєєв – доктор фізико-математичних наук,останні роки життя приділяв розробці та реалізаціїбезперервної екологічної освіти, незмінний ПрезидентМіжнародного незалежного еколого - політологічногоуніверситету (МНЕПУ).Микита Миколайович Моїсєєв був енциклопедистомнауки, досліджував біосферу як цілісну систему Цепривело його до переконання, що екологічна криза уже «напорозі». М.М. Моїсєєва хвилювало питання: що ж необхіднозробити сьогодні? Він розробив учення:•про коеволюцію (сумісний розвиток) людинита біосфери;•про «екологічний імператив» (обмеженнялюдської діяльності);•про «моральний імператив» (нову мораль).Микита МиколайовичМоїсєєв(1919-2000)
 10. 10. Схема К.П. Флоренськогов структурній формівідображує певну історичнустадію розуміння ідейВ.І. Вернадського.
 11. 11. “СПОСІБ ЖИТЯ ТА СПОСІБ ДУМКИ”
 12. 12. КАРТА ПЕРЕБУВАННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО В УКРАЇНІ
 13. 13. ПО СЛІДАХ ЕКСПЕДИЦІЙ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
 14. 14. ДИВНІ ПРИСТОСУВАННЯ.МОЗАЇКА РОСЛИННОСТІ ЗАСОЛЕНИХ ґРУНТІВ (2003р.)Геоморфологічна різноманітність Присамар’я обумовила різноманітністьґрунтів: зональних чорноземів звичайних, чорноземовидних лісолугових і лугово-лісових ґрунтів та інших генетичних типів: солонців та солончаків.Солончакові ґрунти, як відомо, формуються в умовах сухого, жаркого кліматута близького стояння ґрунтових вод. У результаті капілярного підняття води йдебезперервне її випаровування.Солонцьовато - солончакова тераса Самарської долини на початку літа
 15. 15. Із представників солончакової флори в Дніпропетровській області одним з найбільшхарактерних є солерос (Salicornia europaea).Молоденькі кущики солеросу. В подальшому вони створять барвистіаспекти з поєднанням пурпурних та ізмарагдових плям.
 16. 16. Поруч з солесосом проживає ще один типовий галофіт – сведа (Suaeda confusa).Ця рослина володіє дуже високою солеоб’ємністю та властивістю виносити івикористовувати внутрішнє засолення. Не дивлячись на те, що листя у сведизалишаються незрослими, її галофітні особливості не поступаються солеросу.Сведа на солончаках відтінює зеленню червоні зарослі солесосу.Солонцями називаються ґрунти, що виникають головним чином у результатіприродного розсолення солончаків. З пониженням ґрунтових вод (викликаним,наприклад, епейрогенічним підняттям району) скорочується поверхневевипаровування.
 17. 17. Але навіть в цих найбільш важких умовах живуть представники солонцевоїрослинності, так звані галоїдофіти.Більші площі солонців займає кермек (Limonium hypanica) – багаторічнарослина, що досягає висоти 80 см. під час цвітіння створюючи фіолетовий аспект.Нижній бік листя кермека покритий виділеннями солей
 18. 18. НАЩАДКИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГОНАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКІ ЕКСПЕДИЦІЇ
 19. 19. 4.1.2 Експедиція по річці КІЛЬЧЕНЬ (1994р.)Експедиція проводилась у польових умовах протягом 10 днів, пробиводи відбирались на 7 станціях від верхів’я (ставок с. Голубівка) до гирлаКільчені – під час виїзду на науково-дослідницькому теплоході «Джубга».Матеріал дослідження включав характеристики морфології та господарчіособливості заплави, гідрогеологічні виміри, опис водної та прибережноїрослинності, проби для гідрохімічних, токсикологічних, радіобіологічниханалізів, проби зоопланктону, зообентосу. Школярі-учасники експедиції –були розділені на спеціалізовані групи: гідрологи, гідрохіміки,мікробіологи, гідроботаніки, радіоекологи, токсикологи, бентосники,краєзнавці.
 20. 20. Експедиція дала комплексну оцінку екологічному стану води вр. Кільчень як такому, що відповідає категорії «слабо забруднена». Ур. Кільчень активно йдуть процеси самоочищення, і зараз ріка витримуєантропогенний прес.2.1.3 Присамар’я – перлина степового Придніпров’я
 21. 21. Спостереження та дослідження, проведені нами на прокладенихекологічних стежках протягом чотирьох польових сезонів , показали, що:- за останні п’ятдесят років відбулося зниження біорізноманітностіПрисамар’я, яке ще у XVII-XVIII ст. повністю виправдовувало переклад назвиріки Самари: «ріка родючості»;- антропогенне опустинювання та зменшення біорізноманітностіторкнулось усіх компонентів біосферного об’єму Присамар’я (від фауни,флори, ґрунтів – до біогеоценозів та ландшафтів у цілому);
 22. 22. НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ“ЕКОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПАМ’ЯТНИКА ПРИРОДИ“БАЛКА ВІЙСЬКОВА”
 23. 23. МІЖНАРОДНА АКЦІЯ “МАРШ ПАРКІВ”ОСТРІВ СЛАВИ
 24. 24. ВИСНОВКИДосліджуючи енергетичні потоки в біосфері (по Ф.Я. Шипунову)Надходження в біосферу Випромінення біосфериКосмічна енергія,що надходить наЗемлю~2,3·105ерг/см2·секКосмічна енергія,якавипромінюєтьсяЗемлею~2,3·105ерг/см2·сек«Система працює на біохімічній енергії, - підкреслювавЛ.М. Гумільов, - адсорбуючи (поглинаючи) її з навколишньогосередовища та видаючи залишок у вигляді роботи (у фізичномурозумінні)». «При розумовій роботі…- писав В.І. Вернадський усвоїх чорнових матеріалах «Думки та начерки», - йде тількиперерозподіл, а не збільшення роботи».Могутність цивілізації в наш час залежить не стільки від кількостіта виду енергії, скільки від:а– структурної організованості системи;б – розвину тості її інформаційних полів;в – мобільності зв’язків між нами.
 25. 25. У червні нинішнього року пройшла ювілейна конференція«Ріо+20» були визначені 7 ключових тем: вода;океани;зменшення ризику стихійних лих;стійкі міста;«зелені» робочі місця;продовольча безпека;стійке сільське господарство.Особливе значення в цьому відношенні має неформальнаекологічна освіта школярів, орієнтована на дослідницьку діяльність урамках наукових експедицій на природу та екологічне краєзнавство.Екологія – проблема моральна. Педагогічний досвід підтверджує, щодо формування екологічної культури необхідно підходити з дитинствакомплексно, системно, враховуючи об’єктивний взаємозв’язок міжнавчанням, вихованням і розвитком особистості та її екологізації.

×