Midden brabant werkt d.d. 10 10-2013 be zava

641 views

Published on

Presentatoe van Rebecca Geerts, Accountmanager MKB district Limburg en Midden & Oost Brabant UWV over modernisering ziektewet, de wet poortwachter en eigen risicodragerschap. Spoor 3

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ,,Nederland is ziek'', zegt premier Lubbers op 3 september 1990 in een rede aan de Nijmeegse universiteit. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is een reeks wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze wijzigingen hebben primair tot doel werkgevers en werknemers te stimuleren zich in te zetten voor het herstel en de werkhervatting van zieke werknemers en om instroom in de arbeidsongeschiktheidswetten te verminderen. De wetten waar het onder meer om gaat ziet u op de dia. Wulbz: Op 1 maart 1996 trad de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) in werking: De Wulbz verplichtte de werkgever om bij ziekte van een werknemer gedurende maximaal 52 weken 70% van het loon door te betalen. Een werkgever kon zich tegen het risico van ziekte verzekeren bij een particuliere verzekeraar, de hoogte van de premie was en is afhankelijk van het ziekteverzuim. De Wet Pemba: De Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid (Pemba). Deze wet, die van kracht werd op 1 januari 1998, was een financiële prikkel voor de werkgever om de WAO instroom te beperken. De vervuiler ging betalen. De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden om de WAO-instroom drastisch te beperken. Op 1 januari 2004 werd de Wulbz aangepast met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wvlbz of VLZ) in werking. Met de VLZ is de periode van loondoorbetaling verlengd tot 104 weken. Tot slot kwam de Wet WIA eind 2005, die de WAO verving. De nadruk kwam meer te liggen op wat iemand nog kan.
 • Het totaal aantal tijdelijke dienstverbanden in 2011 is tweeënhalf keer zo klein als het totaal aantal vaste dienstverbanden. Het ontbreken van een werkgever bij wie werkhervatting mogelijk is Minder prikkels in vergelijking tot vaste werknemers en hun werkgevers Met de BeZaVa zet de wetgever een reeks van maatregelen in om de betrokken partijen zoveel mogelijk te stimuleren om het hoge ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen en werkhervatting te stimuleren.
 • U ziet hier de vier categorieën waarop de BeZaVa zich richt. De categorieën zijn terug te vinden in het tweede lid van art. 29 van de Ziektewet. Bij de eerste categorie kunt u denken aan de thuiswerker en de stagiaire. Niet sprake van een echte dienstbetrekking maar die u wel behandelt als een echte dienstbetrekking (ook inhoudingen op het loon bijvoorbeeld) De tweede categorie betreft die mensen die binnen 4 weken na datum uit dienst alsnog ziek worden (artikel 46 ZW) De derde categorie bestrijkt een grotere groep. Hier kunt u denken aan; de uitzendkracht, iemand van wie het tijdelijk contract tijdens ziekte afloopt, ontslag. De laatste categorie betreft de persoon die een WW uitkering van UWV ontvangt. Voor alle vier de categorieën verandert er veel op het gebied van de re-integratie. Ik zal u bij de volgende sheets hier door de verschillende maatregelen heen leiden. De eerste drie categorieën komen we later in de presentatie opnieuw tegen maar dan gericht op u als werkgever in het kader van de financiële prikkel zoals die besloten ligt in de wet BeZaVa.
 • De re-integratieverplichtingen voor de klant zijn aangescherpt conform de WGA, met als doel de klant te bewegen tot een actievere opstelling. Deze verplichtingen omvatten zowel inspanningen gericht op herstel als op werkhervatting. De klant moet er alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. Werkt de vangnetter niet mee aan het herstel bijv. door het volgen van een therapie dan gaat UWV handhaven. De uitkering kan gekort of ingetrokken worden. Ook bij het niet verschijnen op het spreekuur van de va of ad volgt onmiddellijk schorsing van de ZW-uitkering. Ook kan de laatste werkgever worden betrokken bij de re-integratie van de ex-werknemer. Handhaving Het handhavingsbeleid is aangescherpt. Bij onvoldoend meewerken of werk weigeren, kan de uitkering gekort of geschorst worden.
 • Om in aanmerking te komen voor ziekengeld op grond van de Ziektewet was de maatstaf de geschiktheid tot het verrichten van ‘zijn arbeid’ wegens ziekte. Hieronder wordt verstaan: de feitelijk laatstelijk verrichte arbeid voor de aanvang van de ziekte. Sinds de invoering van de ZW gold dit criterium en was niet wezenlijk veranderd. In feite heeft de Wet VLZ geleid tot een minder streng criterium voor vangnetters tijdens het tweede ziektejaar. In de contacten met de verzekerde zal daarom de focus zowel bij de verzekerde zelf als bij het ZW-arboteam enerzijds gericht moeten zijn op herstel in het eigen werk, anderzijds tegelijkertijd op het verkrijgen en uitvoeren van passend werk. M.a.w. streven naar actieve arbeidsdeelname in de ZW omdat dit duurzame re-integratie bevordert.
 • Proefplaatsing is sinds 2000 onderdeel van ons re-integratie-instrumentarium. Een proefplaatsing stelt de werkgever in staat stelt iemand met behoud van uitkering een werkplek aan te bieden gedurende een bepaalde proefperiode en om een reëel beeld van de potentiële werknemer te verkrijgen. Voor de werkgevers zijn hieraan dus geen loonkosten verbonden, zodat het aantrekkelijker wordt een verzekerde een kans te bieden op werk. Door de mogelijkheid te bieden eerst een periode met behoud van uitkering te werken, krijgt de verzekerde de ruimte om arbeidsritme op te doen, om ingewerkt te raken en te laten zien wat hij waard is. De proefplaatsing is verruimd tot maximaal zes maanden. Deze verruiming biedt meer mogelijkheden om vast te stellen of de behoeften van de werkgever en de mogelijkheden van verzekerde op elkaar aansluiten. Uitgangspunt bij de verruiming tot maximaal zes maanden is dat het instrument gericht wordt ingezet, via maatwerk. De standaardperiode voor een proefplaatsing is 2 maanden, waarbij na argumentatie van de aanvrager en de werkgever een mogelijkheid bestaat to maximaal 6 maanden. Vereist is wel een intentieverklaring door de werkgever om iemand nadien in dienst te houden. Voorts dient de werkgever er zorg voor te dragen dat verzekerde, gedurende de periode van de proefplaatsing, valt onder de dekking van zijn aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
 • IVA uitgelicht
 • IVA uitgelicht
 • U kunt tweemaal per jaar ERD worden: per 1 januari en per 1 juli. Uw aanvraag moet tenminste 13c weken voor de beoogde ingangsdatum (Dus vóór 2 oktober of vóór 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt het aanvraagformulier downloaden via de website van de Belastingdienst. Als u uw aanvraag heeft ingediend ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking.
 • Midden brabant werkt d.d. 10 10-2013 be zava

  1. 1. 10 oktober 2013
  2. 2. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)
  3. 3. Programma  Inleiding  Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV  Prikkels voor werkgevers  Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA
  4. 4. www.eerstekamer.nl 33.241
  5. 5. 1998 W et P EM B A 199 6 W et uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte 2004 W et verlenging loondoorbetalingplicht bij ziekte 2002 W et verbetering poortw achter eind 2005 W et W IA Terugdringen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
  6. 6. Ontwikkeling aantal nieuwe WGA-uitkeringen Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010, 2011 en 2012 afkomstig uit kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag
  7. 7. Werkingsgebied Wet BeZaVa Vangnetters zonder werkgever:  Fictieve dienstverbanden (o.a. stagiaire, thuiswerker) Nawerking  Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beëindigd tijdens ziekte  Zieke WW-ers  Zieke uitzendkracht
  8. 8. Doelstelling BeZaVa  Prikkels voor vangnetters  aanpassing ZW-criterium  uitbreiding re-integratieverplichtingen  Uitbreiding mogelijkheden UWV  convenanten  proefplaatsing  Financiële prikkel voor werkgevers  aanpassing premievaststelling  uitbreiding risico met vangnetters
  9. 9. Aanpassing ZW-criterium  Beoordeling op ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ in plaats van ‘zijn’ arbeid na 52 weken ziekte (1e jaars beoordeling)  Oproep voor medische en arbeidskundige beoordeling vanaf 44e ziekteweek en beschikking na uiterlijk 52 weken  Geen ZW-uitkering als vangnetter > 65% van zijn maatmaninkomen kan verdienen met ‘algemeen geaccepteerde arbeid’  Indien geen recht meer op ZW na eerste jaar, mogelijk recht op WW of WWB
  10. 10. Uitbreiding re-integratieverplichting  Re-integratieverplichtingen conform WvP  Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting  Werknemer moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan  Aanscherping handhavingsbeleid  Mogelijkheid om werkgever te betrekken in re-integratie
  11. 11. Re-integratietaak UWV  Tot 2013 Gericht op de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor haar/zijn arbeid  Vanaf 2013 Naast de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor haar/zijn arbeid mede de vraag of passende arbeid verricht en verkregen kan worden
  12. 12. Uitbreiding mogelijkheden UWV  Verruiming proefplaatsing naar 6 maanden  Toekenning in beginsel voor 2 maanden  Afsluiten convenanten  UWV kan convenanten afsluiten met werkgevers & sectoren  Afspraken maken met werkgevers voor alle doelgroepen met een afstand tot arbeidsmarkt
  13. 13. 2014 Financiële prikkel voor werkgevers  UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar  Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGA-flex  Naar 3 werkgeversklassen Parameters  gemiddelde premieplichtige loon € 30.700  grens kleine werkgever € 307.000  grens middelgrote/grote werkgever € 3.070.000
  14. 14. Keuze ZW…  Garantieverklaring vanaf 01-01-2013 niet meer verplicht  Arbo-verklaring PRIVAAT PUBLIEK eigenrisicodragen ZW nu sectorpremie/Ufo premie 2014 gedifferentieerde premie
  15. 15.  Invoering premiedifferentiatie: ZW-flex  Naar 3 werkgeversklassen 2014 ZW
  16. 16. 2014: keuzes ZW… ZW PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde premieplichtige loon ERD ZW gedifferentieerde premie middelgrote werkgever >10 - ≤100 x ERD ZW gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤10 x ERD ZW sectorale premie
  17. 17. Premiejaar 2013 WGA-vast… WGA-VAST PRIVAAT PUBLIEK werkgevers met vast personeel minimale en maximale premie afhankelijk van bedrijfsgrootte ERD WGA gedifferentieerde premie
  18. 18.  Invoering premiedifferentiatie WGA-flex  Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie  WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren  Van 2 naar 3 werkgeversklassen 2014 stap 1 WGA
  19. 19. 2014 en 2015: keuzes WGA-vast en –flex WGA-VAST PRIVAAT WGA-VAST PUBLIEK WGA-FLEX PUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde premieplichtige loon ERD WGA gedifferentieerde premie gedifferentieerde premie middelgrote werkgever >10 - ≤100 x ERD WGA gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤10 x ERD WGA sectorale premie sectorale premie
  20. 20. 2016 stap 2  Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel  Twee gedifferentieerde premies  één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex  één premie voor ZW  Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex  uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor 02-10-2015
  21. 21. 2016: keuze WGA totaal (vast en flex)… WGA TOTAAL PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde premieplichtige loon ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie middelgrote werkgever >10 - ≤100 x ERD WGA TOTAAL gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤10 x ERD WGA TOTAAL sectorale premie
  22. 22. Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA
  23. 23. Eigenrisicodragen Ziektewet (1)  Geen ZW-flex premie betalen  Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk  Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re-integratie  Samen met Arbo deskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen
  24. 24. Eigenrisicodragen Ziektewet (2)  Zelf beschikken over wetskennis  Zelf ZW-uitkering betalen  Kosten herverzekering?  Kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratieve organisatie  Geen inlooprisico, maar bij stoppen ERD ZW wel uitlooprisico
  25. 25. Eigenrisicodragerschap Ziektewet mogelijkheid inkoop diensten bij UWV INKOOP DIENSTEN KOSTEN Beoordeling recht € 45 Beoordeling hoogte € 70 Beoordeling duur € 22 Beoordeling maatregel € 38 Informatieverzoek Ziektewet € 30 / € 36
  26. 26. Eigenrisicodragen Ziektewet Taken UWV  Registreren ziek- en herstelmeldingen  Afgeven beschikkingen  Uitvoeren eerstejaars Ziektewetbeoordeling - UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer informeren over deze beoordeling - Informatie uitvraag bij ERD-werkgever
  27. 27. Eigenrisicodragen Ziektewet Controle door UWV  Werkgever wordt minimaal éénmaal per 2 jaar gecontroleerd op - administratieve organisatie/interne controle - verzuimadministratie - wetsuitvoering  Werkgever wordt eerder gecontroleerd - als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt uitgevoerd - bij bevindingen tijdens periodieke controle  UWV neemt taken over als de wet niet goed wordt uitgevoerd; kosten worden verhaald
  28. 28. Eigenrisicodragen WGA Wie draagt de kosten van uitkering?  niet ERD - eerste 10 jaar uitkering via gedifferentieerde premie  ERD - eerste 10 jaar uitkering zelf of particulier verzekeren Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikt (IVA) valt niet onder ERD
  29. 29. Eigenrisicodragen WGA Wie betaalt de uitkering?  niet ERD - UWV betaalt de uitkering  ERD - optie 1 UWV betaalt de uitkering en verhaalt deze op u - optie 2 (op verzoek) u betaalt de uitkering zelf
  30. 30. Eigenrisicodragen WGA Hoe lang verantwoordelijk voor re-integratie?  niet ERD - werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid - UWV vanaf start WGA-uitkering  ERD - werkgever eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid - werkgever vanaf start WGA-uitkering nog 10 jaar - UWV daarna verantwoordelijk voor uitvoering & kosten
  31. 31. Eigenrisicodragerschap aanvragen  Indienen bij / beslissing door Belastingdienst  vóór 2 oktober - eigenrisicodrager per 1 januari  vóór 1 april - eigenrisicodrager per 1 juli  Startende werkgever kan bij aanvang ERD worden  Bij wijziging van rechtsvorm, fusie of bedrijfsovername opnieuw aanvraag met garantieverklaring
  32. 32. Premieheffing eigenrisicodragers 2016  Eigenrisicodrager ZW  Gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de premiecomponent WGA-vast/flex (ZW-flex is nul)  Eigenrisicodrager WGA  Gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de premiecomponent ZW-flex (WGA-vast/flex is nul)  Eigenrisicodrager WGA/ZW  Geen gedifferentieerde premie Whk (WGA-vast/flex en ZW- flex zijn nul)
  33. 33. Belanghebbende werkgevers  Vanaf 1 januari 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van beschikking WGA-flex  Vanaf 1 juli 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van de beschikking ZW-flex  Inhaalslag over 2012 en eerste helft 2013  mogelijkheid tot opvragen kopie beschikking  mogelijkheid tot aantekenen bezwaar

  ×