Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technical leadership. Od eksperta do lidera. ŁJUG 05.02.2015

1,270 views

Published on

Nie jesteś urodzonym liderem. Nawet nie przygotowywałeś się, żeby nim być, a mimo to zostałeś wybrany. I wszystko się zmieniło. Z dnia na dzień powinieneś zacząć świetnie się komunikować, negocjować, mediować, wspierać i motywować. Słyszałeś, że powinieneś być służebnym liderem (ang. servant leader), że powinieneś preferować współpracę ponad negocjowanie warunków, pracę z ludźmi zamiast zasłaniania się procesami... tylko pytanie “Jak do diabła mam to robić?”.


Jeśli zadajesz sobie pytania w rodzaju:

• Czy można nauczyć się bycia liderem?

• Czy będąc liderem ciągle powinienem być ekspertem technicznym?

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Technical leadership. Od eksperta do lidera. ŁJUG 05.02.2015

 1. 1. www.bnsit.pl Od lidera do eksperta Technical Leadership Mariusz Sieraczkiewicz @ms_bnsit_pl http://msieraczkiewicz.blogspot.com Źródło:http://ludomira.deviantart.com/
 2. 2. www.bnsit.pl Ścieżka kariery w IT Junior developer Developer Senior developer Tech/team leader
 3. 3. www.bnsit.pl Czym jest Technical Leadership?
 4. 4. www.bnsit.pl Lider techniczny to osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i kompetencje i nie zawaha się ich użyd, aby pomóc PM'owi dowieźd projekt wysokiej jakości od strony technicznej spełniający wymogi biznesu. Definicje liderów
 5. 5. www.bnsit.pl LIDER=SPRAWCA. Osoba odpowiedzialna za to, żeby rzeczy się działy. Definicje liderów
 6. 6. www.bnsit.pl Lider techniczny to często osoba od brudnej roboty. Ojciec sukcesów i porażek, gdyż wymaga tego od niego zarówno zarząd jak i deweloperzy. Definicje liderów Technical Leadership 6
 7. 7. www.bnsit.pl Lider techniczny: - wie, co jest do zrobienia; - wie, jak to osiągnąd; - potrafi przekonad innych do realizacji swojej wizji. Definicje liderów Technical Leadership 7
 8. 8. www.bnsit.pl Lider techniczny pomaga, żeby grupa niezależnych osób stała się zespołem. Definicje liderów Technical Leadership 8
 9. 9. www.bnsit.pl Lider techniczny pomaga, żeby grupa niezależnych osób stała się zespołem. Definicje liderów Technical Leadership 9
 10. 10. www.bnsit.pl Lider - osoba, która potrafi pogodzid ze sobą zarządzanie zespołem (umiejętności miękkie) z wiedzą techniczną. Idealny - programista wrodzonym genem przywództwa. Definicje liderów Technical Leadership 10
 11. 11. www.bnsit.pl • Jakie było środowisko (jaki projekt, jaka firma, jaki zespół, jaki czas) • Co robił? Co mówił? Jak się zachowywał? • Co potrafił? Jakie miał umiejętności techniczne i nietechniczne? • Co było dla niego ważne? Pod jakim stwierdzeniem mógłby się podpisad? • Jaką etykietkę, symbol byś mu nadał? Z życia wzięte Technical Leadership 11
 12. 12. www.bnsit.pl # Co robił? Jak się zachowywał? • zadawał pytania - analizował sytuację • był mediatorem • nie narzucał własnego rozwiązania • izolował od pożarów • dbał o dotrzymywanie zobowiązań (monitorował) • sam się angażował • podejmował decyzje (trudne) Cechy lidera technicznego - cytaty Technical Leadership 12
 13. 13. www.bnsit.pl # Co robił? Jak się zachowywał? • przypominał cel • „to co mamy do zrobienia jest ważne, ale nie przejmuj się” • „skoncentrujmy się na rozwiązaniu problemów” Cechy lidera technicznego - cytaty Technical Leadership 13
 14. 14. www.bnsit.pl # Co było ważne? • nastawienie na cel • pewność siebie • otwartość • budowa relacji • spokój • odwaga Cechy lidera technicznego - cytaty Technical Leadership 14
 15. 15. www.bnsit.pl # Jakie miał umiejętności? • wiedza i doświadczenie • komunikacja pozytywna • wytrwałość i cierpliwość • mediacja • podjęcie ryzyka • negocjacje Cechy lidera technicznego - cytaty Technical Leadership 15
 16. 16. www.bnsit.pl # Jaka etykietka? • dobry wujek • opiekun Cechy lidera technicznego - cytaty Technical Leadership 16
 17. 17. www.bnsit.pl Style przywódcze Technical Leadership
 18. 18. www.bnsit.pl # Lider charyzmatyczny # Lider transakcyjny # Lider transformacyjny # Lider wizjoner # Lider służebny Style przywódcze Technical Leadership Technical Leadership 18
 19. 19. www.bnsit.pl # Lider charyzmatyczny # Lider transakcyjny # Lider transformacyjny # Lider wizjoner # Lider służebny Style przywódcze Technical Leadership Technical Leadership 19
 20. 20. www.bnsit.pl # Najczęściej dotyczy liderów wysokopostawionych # Polega na wzbudzeniu energii i pasji w zespole # Sprawdza się w czasie niepewności • Ludzie wtedy szukają kogoś, komu mogą zaufad Lider charyzmatyczny Technical Leadership 20 Technical Leadership
 21. 21. www.bnsit.pl # Inspirują za pomocą słów # Atrakcyjna osobowośd # Dobrze wyglądają # Wielkie ekscytujące wizje # Charyzma zazwyczaj jest budowana w młodości Lider charyzmatyczny - cechy Technical Leadership 21 Technical Leadership
 22. 22. www.bnsit.pl # Lider charyzmatyczny # Lider transakcyjny # Lider transformacyjny # Lider wizjoner # Lider służebny Style przywódcze Technical Leadership Technical Leadership 22
 23. 23. www.bnsit.pl # Zazwyczaj bezpośrednio zlecają zadania, zorientowani na zadania # Motywują przez nagrody i kary # Mówią • Zrób to, a będziesz miał większą premię • Jak nie zrobisz tego do jutra, zostaniesz zwolniony # Nie sprawdza się w przypadku grup pasjonatów, którzy chcą coś zrobid sami z siebie Lider transakcyjny Technical Leadership 23 Technical Leadership
 24. 24. www.bnsit.pl # Lider charyzmatyczny # Lider transakcyjny # Lider transformacyjny # Lider wizjoner # Lider służebny Style przywódcze Technical Leadership Technical Leadership 24
 25. 25. www.bnsit.pl # Nastawienie na wprowadzenie pozytywnej zmiany do środowiska # Większośd wielkich liderów była transformacyjna # Cechy • Potrzeby innych są ważniejsze od własnych • Poddawanie w wątpliwośd Status Quo • Inspirowanie zespołu • Osobowośd do naśladowania Lider transformacyjny Technical Leadership 25 Technical Leadership
 26. 26. www.bnsit.pl # Lider charyzmatyczny # Lider transakcyjny # Lider transformacyjny # Lider wizjoner # Lider służebny Style przywódcze Technical Leadership Technical Leadership 26
 27. 27. www.bnsit.pl # Potrafi zwizualizowad przyszłośd i dzielid ją z zespołem # Zarażają wizją – np. wizja Disneylandu Walta Disneya # Widzą potencjał w każdej sytuacji # Jest to najbardziej efektywna forma budzenia zaangażowania Lider wizjoner Technical Leadership 27 Technical Leadership
 28. 28. www.bnsit.pl # Lider charyzmatyczny # Lider transakcyjny # Lider transformacyjny # Lider wizjoner # Lider służebny Style przywódcze Technical Leadership Technical Leadership 28
 29. 29. www.bnsit.pl # Kluczowe są potrzeby członków zespołu # Wspiera samoorganizujący się zespół # Usuwa przeszkody # Pomaga członkom zespołu w rozwoju Lider służebny Technical Leadership 29 Technical Leadership
 30. 30. www.bnsit.pl Lider a ekspert Technical Leadership 30
 31. 31. www.bnsit.pl Ekspert Lider Ważne jest to żeby … Ważne jest to że … Żeby robid dobrze to co robię, muszę umied/potrafid … Co muszę robid w tej roli? Jakie zachowania powinny mi towarzyszyd? Przywództwo – ekspert a lider Technical Leadership 31 Technical Leadership
 32. 32. www.bnsit.pl Ekspert Lider Ważne jest to żeby … Ważne jest to że … Rozwijad swoją wiedzę. Skutecznie wykonywad zadania. JA. Zespół działał jak najsprawniej. MY. Żeby robid dobrze to co robię, muszę umied/potrafid … Rozwiązywad dobrze zadania techniczne, muszę byd biegłym w obszarze wiedzy. Rozwiązywad konflikty, budowad zespół, tworzyd atmosferę. Co muszę robid w tej roli? Jakie zachowania powinny mi towarzyszyd? Dostaję zadania, analizuję je, tworzę koncept i wykonuję. Uważnie przyglądam się pracy zespołu, wychwytuję problemy. Rozdzielam lub pomagam zorganizowad efektywną pracę nad zadaniami. Przywództwo – ekspert a lider Technical Leadership 32 Technical Leadership
 33. 33. Technical Leadership 33
 34. 34. www.bnsit.pl Autorytet postawy Zwiększamy efektywność zespołów projektowych 34
 35. 35. www.bnsit.pl Dbaj o to, aby członkowie zespołu znali: - oczekiwania wobec nich, - cele zadao i sposobów ich realizacji, - sytuację: firmy - rynku - produktu, - różne możliwości działania. Budowanie autorytetu
 36. 36. www.bnsit.pl Słuchaj informacji na temat: - oczekiwao członków zespołu wobec ciebie, - proponowanych przez ciebie rozwiązao, - nieoczekiwanych zdarzeo, problemów.
 37. 37. www.bnsit.pl Doceniaj : - samodzielnośd działania, - podejmowanie wyzwao, - gotowośd dokonywania zmian w rozwoju. Zwiększamy efektywność zespołów projektowych 37
 38. 38. www.bnsit.pl Budowaniu własnego autorytetu sprzyjają następujące działania: - jasne zasady, najlepiej wspólnie ustalone, - facylitacja w rozwiązywaniu problemów, - brak akceptacji dla zachowao agresywnych, - zachowywanie sprawiedliwości, - pozytywne wzmocnienia, - modelowanie pozytywnych zachowao, - bycie cierpliwym. Autorytet - działania Zwiększamy efektywność zespołów projektowych 38
 39. 39. www.bnsit.pl Model Technical Leadership 39
 40. 40. Technical Leadership 41
 41. 41. www.bnsit.pl Od lidera do eksperta Technical Leadership Mariusz Sieraczkiewicz @ms_bnsit_pl http://msieraczkiewicz.blogspot.com m.sieraczkiewicz [AT] bnsit.pl Źródło:http://ludomira.deviantart.com/ ?

×