LØNN OG ØKONOMIPROSESSER    1Outsourcing   M A G A S I N E T     OUTSOURCINGMAGASINET
2                                                      Viktig å finne...
3                                                          BUSIN...
4    BUSINESS PROCESS OUTSOURCING     Statlig eide      UniRand:               Viktigst med flek...
5samarbeidspartner                                   Erik Gulbrandsen,         ...
6BUSINESS PROCESS OUTSOURCING:Velg rett samarbeidspartnerInvesteringsselskapet Ferncliff har skiftet outsourcingspartner o...
7og riktig system                                                     ...
8            Viktig med klar strategi                                     ...
9                                                             ...
10Denne artikkelen er den femtei en serie om Business ProcessOutsourcing - BPO skrevet avMarius Berg, visekonsernsjef iAme...
11                                                            ...
12                                              Denne artikkelen er den fjer...
13                                       BUSINESS PROCESS OUTSOURCINGSystemets betyd...
14   OUTSOURCINGMAGASINET
15OUTSOURCINGMAGASINET
16          ■          ■ ■  ■ ■  ■          ■ ■  ■ ■          ■ ■       ...
17                ▲                  ■■             ■            ...
18   OUTSOURCINGMAGASINET NR. 1 - 2006     OUTSOURCINGMAGASINET
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OutsourcingMagasinet BPO artikler av Marius Berg

924 views

Published on

Marius Berg, artikkelsamling BPO på Økonomi- og lønnsprosess forbedringer for kunder. Kundecaser på forretningsførsel for eiendomsselskaper for Union og Aberdeen. Kundecase lønnstjenester for Geomatikk. Kundecase regnskap og erp-systemer for Unirand og Ferncliff. I tillegg til artikkelsamling om gode råd vedrørende å outsource hele eller deler av økonomifunksjonen eller økonomiprosesser.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OutsourcingMagasinet BPO artikler av Marius Berg

 1. 1. LØNN OG ØKONOMIPROSESSER 1Outsourcing M A G A S I N E T OUTSOURCINGMAGASINET
 2. 2. 2 Viktig å finne En av UNION Eiendomskapitals viktigste områder er utvikling og forvaltning av Storebrand Eiendoms- fond. Det består av 62 eiendom- mer, organisert som selvstendige selskaper. UNION hadde allerede outsourcet den løpende forvaltning og regnskapsproduksjon. Nå ønsket de en partner som kunne automa- tisere alle økonomiprosessene og bringe UNION fra å jobbe manuelt til å jobbe 100 % digitalt. Amesto har den økonomiske forvaltnin- gen og regnskapsførselen for en betyde- lig portefølje eiendommer. Denne erfa- ringen gjorde at UNION valgte Amesto. UNION trengte en ny driftsløsning. Amesto tok utfordringen og i løpet av få uker designet de en ny fulldigitalisert løsning. Denne var basert på systemer Amesto allerede hadde i sin produksjon – satt sammen på en ny måte. I løpet av en måned satte Amesto løsningen i produksjon og tok over all løpende forvaltning og regnskaps- produksjon. Dette skjedde parallelt med årsoppgjøret og skulle håndteres samtidig med den løpende regnskaps- føringen. UNION iverksatte samarbeidet uten et langt forprosjekt. Hovedårsaken til dette var den tillit som var etablert mel- lom partene, og den holdning Amesto stod for gjennom å ta utfordringene som oppstod - løpende, uansett årsak. I tillegg var det viktig at partneren var ledende i sin bransje, hadde fornøyde kunder, var en partner som ledet proses- sen for å fulldigitalisere fagområdet i markedet, og hadde tilhørende webløs- ninger. Det viktigste var at de hadde de mest krevende og profesjonelle kundene i markedet, noe som gjordeDenne artikkelen er den niende i en serie om Business Process Outsourcing - Amesto i stand til å møte slike utfor-BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklenepå www.slideshare.net/MariusBerg Hvordan øke gevinstene på din outsourcingsavtale Bedrifter som har outsourcet forretningsprosessene sine har den største kostnadsbesparelsen. Disse En leverandør kan kun lære dette ved fortsatt mye å spare. Det hevder Handelshøyskolen BI i Out- selskapene har gjennom sin erfaring å ha mange forskjellige og krevende med outsourcingen opparbeidet kunn- kunder. Det gir dem en erfaringsplatt- sourcingsundersøkelsen 2009. skap og ”bestillerkompetanse” som form og læring på hvordan de stadig gjør dem bedre i stand til å stille økte kan forbedre måten de arbeider på. ”Reduserte personalkostnader og ytterligere besparelser i eksisterende krav til leveransen. Forutsetningen for at dette skal være redesign av forretningsprosesser er tjenesteavtaler.” effektivt er at ”beste praksis” innebæ- de to viktigste strategiske driverne Den beste metoden for å få mer effekt rer digitalisering og automatisering av for outsourcing under de rådende For selskaper som allerede har out- ut av din leverandør er å kreve at de hele arbeidsprosessen. økonomiske forhold.” ”Bedriftene sourcet, og derfor ikke har muligheten leverer sine tjenester basert på ”beste iverksetter tiltak for effektivisering av til å redusere personalkostnadene praksis”. ”Beste praksis” betyr den mest Skal du få den mest effektive leveran- outsourcings-relasjonen og for å oppnå ytterligere, gir redesign av prosessene effektive måten å levere tjenesten på. sen, må din partner være en betydelig OUTSOURCINGMAGASINET NR. 9 - 2/2010 OUTSOURCINGMAGASINET
 3. 3. 3 BUSINESS PROCESS OUTSOURCINGden rette samarbeidspartneren dringer. Valget handlet mye om kulturell • Gjennomsiktighet i avtalen og i det tid. Da må leveransene også endres til- match og om felles verdier som bærere løpende samarbeidet. Begge parter må svarende, slik at ikke kunden følger seg av samarbeidet. UNION Eiendomskapital være trygge på at den annen part har låst inne i en avtale de ikke kan bruke UNION Eiendomskapital er en ledende for- rett kompetanse, at utfordringer løses, til noe. Resultatene kan bli at de på nytt valter av eiendomsinvesteringer i det nor- Gode råd til andre: ikke problematiseres, og at man er 100 prøver å gjøre deler av prosessene selv, ske næringseiendomsmarkedet. Selskapet Partner Lars Even Moe i UNION vil gi % løsningsorientert. og til skifter parter. har fokus på tilrettelegging, finansiering følgende råd til andre virksomheter og forvaltning av eiendomsprosjekter som vurderer å outsource sin økonomi- • Finne en partner som stadig forbe- basert på ulike selskapsmodeller. funksjon eller regnskapsprosessene i drer ”beste praksis”, som jobber løpende Selskapets visjon er å gjøre eiendomsin- virksomheten. med å ta i bruk ny teknologi for ytter- vesteringer tilgjengelig for alle typer • Lage en avtale som er forretnings- ligere å digitalisere arbeidsprosessene, investorer på en sikker og lønnsom måte. messig fornuftig for begge parter og som gir kunden del av de effektivise- UNION Eiendomskapital tar et helhetlig – leverandøren skal også tjene pen- ringsgevinster som oppnås. ansvar for sine investeringer og skal skape ger – ellers vil dette ikke være en del meravkastning gjennom gode kjøp og av leverandørens langsiktige strategi, • Avtalen og partnerskapet må inne- salg, riktig finansiering og aktiv forvalt- og selskapet vil ikke være i stand til å holde fleksibilitet. Kunden utvikler seg ning av eiendommene. fortsette å være ledende på tjenesteut- løpende og behovene endrer seg over Selskapet, som ble etablert i 2004, har viklingen som kommer kunden til gode. lang erfaring innen eiendoms- og finans- markedet, og forvalter næringseiendom Lars Even Moe er partner i UNION • Velg en partner etter hode og hjerte. med en samlet markedsverdi på ca. 8,5 Gruppen med hovedansvar for milliarder kroner. Partneren skal tilfredsstille alle pro- Storebrand Eiendomsfond og utvikling fesjonelle krav, men de ansatte skal jobbe sammen daglig i flere år Det må av nye produkter. Han har tidligere vært fungere på det menneskelige plan, og ansvarlig for etableringen av Norges det er en klar fordel dersom kunde og første eiendomsfond for institusjonelle leverandør trives med å jobbe sammen. investorer hos Aberdeen. Langsiktig outsourcing på eiendom UNION Eiendomskapital og Amesto har inngått et samarbeid som gjelder UNIONs og ny plattform av integrerte systemer som digitaliserer arbeidsprosessene. Amesto eiendomsfond for Storebrand i hele fondets levetid. Avtalen har en lengde på opptil investerte flere millioner kroner i en løsning som inneholdt funksjonalitet som: åtte år med en totalverdi over 90 millioner kroner. Dette er en av de største BPO • Alle eiendommer ble digitalisert og lagt inn i et eiendomssystem med fullstendig kontrakter som er inngått på regnskapsområdet de siste årene. Leveransen omfatter oversikt over eiendommens arealer, egenskaper, tegninger, leietagere, fellesarealer, outsourcing av regnskap, fakturaprosesser, kontraktsforvaltning av eiendomsporte- justeringsmodul for komplekse merverdiavgiftsutfordringer innen eiendom m.m. føljen med tilhørende systemløsninger. • Alle inngående fakturaer ble skannet eller mottatt som e-fakturaer og importert i Tjenestene leveres fra Amestos Eiendomsavdeling. Avdelingen er Norges ledende et webbasert flyt-system for fakturaer, slik at ledelsen har en fullstendig oversikt over tjenestesenter for økonomisk forvaltning av eiendomsporteføljer med over 30 høyt alle inngående fakturaer. De kan enkelt godkjenne dem og ha fullstendig oversikt kvalifiserte medarbeidere. over alle utbetalinger. • Fakturasystem og eiendomssystem er integrert med økonomisystemet som har 100 % - digitalisering av økonomisk forretningsdrift for eiendom funksjonalitet for automatisk betaling, automatisk bankavstemming og er integrert Amesto tilbød UNION Eiendomskapital den mest moderne, effektive og optimali- mot automatisk inkasso og fordringsadministrasjon. serte driften av kontraktsforvaltning og forretningsførsel av eiendomsporteføljen. • Økonomisystem som er fullintegrert mot et kombinert konsolideringsverktøy og Amesto har bygget opp et helt nytt Eiendoms-driftssenter, med ny produksjonslinje, Business Intelligente analyseverktøy for ledelsesinformasjon. Amesto Business Partner AS, et leverandør. De må ha ressurser til å Artiklene er skrevet av Marius Berg, visekonsern- selskap i Amesto Group, er største gjøre nødvendige investeringer i ny sjef i Amesto. Berg har erfaring fra mange av de norskeide økonomihus, og en teknologi, nye systemer og proses- største outsourcingsprosessene, både på system av Norges ledende leverandører sarbeide for å etablere ”beste praksis” og tjenester, som er gjennomført i Norge innen av outsourcingstjenester innen som en kontinuerlig prosess. De må ha regnskap, lønn og HR. økonomistyring, lønns- og viljen og evnen til å samarbeide tett regnskapstjenester. Vi gir kunden med deg som kunde slik at dere i felle- «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter skap finner den beste løsningen. Dette verdi gjennom effektivisering krever en fleksibilitet fra begge parter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang og profesjonalisering av og en holdning som gir den nødven- økonomifunksjonen og tar ansvar på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske dige plattformen for gjensidig tillit. for hele eller deler av kundens løsninger, fleksibilitet og fokus.» økonomiprosesser. OUTSOURCINGMAGASINET NR. 9 - 2/2010 OUTSOURCINGMAGASINET
 4. 4. 4 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Statlig eide UniRand: Viktigst med fleksibel Amesto Business Partner hadde vært leverandør av regnskaps- og lønnstjenester til UniRand siden 2003. Etter å ha benyttet den samme leverandøren i så mange år, var det behov for en full ”loftsrydding”. UniRand ville forsikre seg om at de fikk tjenester og systemer de hadde behov for, og at dette ble levert med forventet kvalitet og konkurransedyktige priser. I 2009 iverksatte UniRand en offentlig 40 %, systemfunksjonalitet i forhold dimensjoner: Avtaleperioden, tjeneste- det viktig for UniRand at leverandøren anbudsrunde hvor seks leverandører til de tjenestene som skulle leveres innholdet, uttaket av tjenester, bruk hadde tjenester som kunne utvikle seg deltok. I anbudet ble kriteriene for valg 20-30% og leverandørens kapasitet og av systemer og oppsettet for hvert av i takt med dem som kunde. For UniRand av leverandør vektet. Totalpris utgjorde leveranseevne 30-40 %. datterselskapene i konsernet. har alle underliggende enheter i ulik grad tatt i bruk tjenestene. Dette betyr Pris er selvfølgelig helt vesentlig i UniRand er en statlig eiet virksomhet. at de selv kan variere hvor mange forhold til valg av leverandør. Kvalitet er Derfor hadde selskapet et spesielt egne ressurser de setter på oppdraget, en forutsetning. Derfor var hovedfokus fokus på at de eksisterende ansatte og hvilke tjenester som leveres fra for UniRand å finne en leverandør som som jobber med økonomi og regnskap leverandøren avhengig av egen kompe- kunne være fleksibel i forhold til flere i datterselskapene skulle bli værende i tanse. Over tid kan de også endre dette. virksomheten. Dette ga forutsetningen Dette gjør UniRand i stand til å utvide for hva som skulle leveres fra en ekstern sin virksomhet og sikre ressurstilgang økonomipartner. etter behov. Prosessen med valg av ny leverandør Ved inngåelse av en flerårlig avtale om endte med at Amesto fikk oppdraget outsourcing av økonomiprosessene var i sterk konkurranse med andre leverandører. I tillegg til undervisning og forskning som naturlig ligger under universitetets oppgaver har universitetet også aktiviteter som faller innenfor universitetets formål, men som ikke hører inn under kjernevirksomheten. Eksempler er forskning påDenne artikkelen er den åttende i en serie om Business Process Outsourcing - BPO odontologiske materialer og digitalisering av dokumenter. Disse virksomheteneskrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklene på er organisert under selskapet UniRand as.www.slideshare.net/MariusBerg Fleksibilitet - en forutsetning for vellykket out Det er fallgruver ved outsourcing av regnskapet og økonomifunk- på å gi deg verdi og gevinster i hele sene, men at dette kan endres etter sjonen. Den farligste er kanskje manglende fleksibilitet fra leveran- kontraktsperioden. En leverandør som kundens behov. Risiko og gevinster kan døren i samarbeidet. Det kan ta tid før du oppdager dette, men når tar ansvar for å utvikle deg som kunde deles mellom partene. Du trenger en du gjør det så velger du ikke den samme leverandøren på nytt. over tid, og som stadig søker etter mer leverandør som gir deg en mer variabel effektive måter å utføre oppdraget på, kostnadsstruktur knyttet til å utføre Manglende fleksibilitet er avslørende ikke kan påvirke i kontraktsperioden. selv om det reduserer egen fakturering. økonomifunksjonen enten du reduserer for hvilken holdning leverandøren har til All erfaring tilsier at det skjer en En leverandør som pro-aktivt møter eller utvider din virksomhet. sine kunder og kan avsløre leverandørens kontinuerlig endring. Du som kunde kundens økte krav over tid hvis de skal sanne ansikt og kultur. Ingen kunder endrer deg hele tiden, og du trenger en fortsette å være en relevant og kompe- En leverandør som setter kunden i fokus ønsker å oppdage at de er blitt ”låst samarbeidspartner som vil endre seg tent samarbeidspartner. Du trenger en vil få fornøyde og lojale kunder. Det er inne” med leverandøren, i en avtale de sammen med deg og utvikle deg. Du kontrakt som håndterer endrede forut- disse kundene som virkelig vil gi verdi ikke kan komme seg ut av, eller som de trenger en leverandør som har fokus setninger, slik at det ikke låser leveran- tilbake til leverandøren ved å være viktige OUTSOURCINGMAGASINET NR. 8 - 1/2010 OUTSOURCINGMAGASINET
 5. 5. 5samarbeidspartner Erik Gulbrandsen, adm. direktør i UniRand Adm. direktør Erik Gulbrandsen i UniRand vil gi følgende råd til andre som kan levere alle de tjenestene du virksomheter som er i tilsvarende har behov for, og de tilleggstjenestene situasjon: du kan ha behov for, for å løse hele økonomifunksjonen. Da har du en kravspesifikasjonen der alle selskaper leverandør å forholde deg til som har i konsernet er involvert. Dette sikrer totalansvar forankring og at de tjenestene som Du bør velge en leverandør som etterspørres er relevante og dekker de er i stand til å gi automatisering ulike behovene av tjenestene etter hvert som nye - systemer gir mulighet for ytterligere frister – noe som gir veldig høy effektivisering I tillegg til løpene dialog anbefales Det viktigste av alt er at avtalen gir belastning på økonomifunksjonen det å avholde to samarbeidsmøter frihet og fleksibilitet slik at den kan over korte tidsperioder. For å klare ikke være noen ubehagelige over- hvert år for å sikre at kunde og leve- endres i takt med organisasjonens å ferdigstille regnskapet i tide må raskelser, den skal være lett å forstå, randør er oppdatert på hverandres behov. leverandøren være en ressurspartner veldokumentert og lett å kontrollere. utvikling og endrete behov. Møtet gir som stiller med den riktige kompe- Ryddige fakturaer gir trygghet for at mulighet for å avstemme forventnin- tansen til rett tid hver måned leverandøren er ryddig ger og leveranser UniRand AS (UniRand) er et aksje- datterselskapene. Konsernet har opp til 200 ansatte. Konsernet med datterselskaper selskap heleid av Universitetet i Oslo har enhetlig økonomi-, lønns og regnskapsførsel. (UiO). Selskapet har fire datter- UniRand har vært en aktiv pådriver for utvikling av egne økonomiprosesser og selskap, Norsk senter for studier av automatisering av disse. Amesto leverer både tjenester og systemer til UniRand. Det problematferd og innovativ praksis AS (Atferdssenteret), Nasjonalt kunnskapssenter benyttes Compello dokumentflytsystem for automatisering av fakturaprosessen. Alle om vold og traumatisk stress AS (NKVTS). DigForsk AS (DigForsk) og NIOM as bilag er skannet og tilgjengelige digitalt. Det benyttes Visma Business til regnskapet (Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer.) UniRand ble etablert i 2002 og og Visma Lønn. Visma Reporting brukes til både distribusjon av standard rapporter, har som formål å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor men også til å analysere regnskapet. Her har de mulighet til ”drill down” ned til universitetets formål, men som ikke hører inn under universitetets kjernevirksomhet. transaksjonsnivå hvor de også ser de skannete bilagene. I tillegg vurderes nå Visma Konsernet har minimal overhead, og funksjoner er enten outsourcet eller lokalisert i Travel og Ansattportal for ytterligere å digitalisere prosessene.tsourcingt Amesto Business Partner AS, et referanser når leverandøren konkurrerer selskap i Amesto Group, er største om nye kunder eller oppdrag. Av: Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto og leder av Amesto Payroll. Berg har erfaring fra de største norskeide økonomihus, og en Fleksibilitet viser leverandørens evne til outsourcingsprosessene, både på system og tjenester, av Norges ledende leverandører å håndtere endring – endring for kunde, som er gjennomført i Norge innen regnskap, lønn og HR. av outsourcingstjenester innen endring i egen organisering og endring økonomistyring, lønns- og i tjenester. Endringsvilligheten sier også noe om i hvilken grad dette er en regnskapstjenester. Vi gir kunden «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter partner for fremtiden, en partner som verdi gjennom effektivisering er pro-aktiv i forhold til endring og kan for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang og profesjonalisering av tilføre endringsledelse i både kompe- økonomifunksjonen og tar ansvar på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske tanse og tjenester til kunden. for hele eller deler av kundens løsninger, fleksibilitet og fokus.» økonomiprosesser. OUTSOURCINGMAGASINET NR. 8 - 1/2010 OUTSOURCINGMAGASINET
 6. 6. 6BUSINESS PROCESS OUTSOURCING:Velg rett samarbeidspartnerInvesteringsselskapet Ferncliff har skiftet outsourcingspartner og tatt i bruk et fullstendig webbasert regn-skapssystem. Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH, betegner det som å gå inn i fremtiden til en effektivhverdag med full kontroll og forventning om halverte kostnader.- Ferncliff har jobbet målrettet med leverandøren gjorde heller ingen forsøk tidligere kostnad. Her er noen råd fra langsiktig strategisk samarbeidspartneren full gjennomgang av alle hoved- på å endre eller effektivisere prosessene. Gjethammer til andre selskaper som er som leverer kvalitet og har evne og viljesamarbeidspartnere for å effektivisere Det var uoversiktlig for Ferncliff hvilke i samme situasjon: til å utvikle seg sammen med Ferncliffsalle prosesser og redusere unødige personer som egentlig utførte arbeidet behov. Amesto Business Partners kom-kostnader, opplyser Gjethammer. for dem. Og det var viktig at Ferncliff CFO-er må tenke nytt og utnytte en kunne møte de som faktisk skulle samarbeidspartners muligheter. Det erAutomatisert dokumentflyt levere oppdraget ansikt til ansikt, slik helt vesentlig å få oversikt over nåsitua-Ferncliff arbeider for en fullautomati- at nødvendig tillit ble etablert mellom sjonen. Alle arbeidsprosesser knyttet tilsering og effektivisering av dokument- partene. administrative prosesser må kartlegges.flyten i selskapet. Forsystemet som Hva gjør egentlig de ansatte som erhåndterer trading (sluttsedler) er Fullintegrert system involvert i dette. Når man har fått enintegrert med XLEDGER.NET for regn- Ferncliff ønsket drastisk endring og totaloversikt må det lages en plan forskapet og dette er videre integrert med involverte alle de største leverandørene hva selskapet skal håndtere selv, ogCognos Controller for konsolidering. i Norge til en anbudsrunde. Valget hva som bør settes ut. Produksjonen avDet gjenstår å automatisere og falt på Amesto Business Partner med regnskapet bør settes ut slik at selska-digitalisere håndteringen av slutt- XLEDGER.NET som system for lever- pet kan fokusere på sin kjernevirksom-sedlene. ansen. Revolusjonen ligger i at tidligere het, noe Ferncliff har gjort. Videre må måtte man integrere en mengde man ha kompetanse på hva man vilTidligere leverandør av regnskapet forskjellige systemer og manuelt oppnå og hvordan man vil oppnåhadde meget tunge og komplekse arbeid med tilhørende kostnader. dette. Jo større bestillerkompetanserutiner for å løse regnskapet basert Løsningen er nå et fullintegrert selskapet har på en tjeneste depå et gammeldags system hvor alt standard system. skal kjøpe inn jo større sannsyn-ble håndtert manuelt. Ferncliff fikk Totalkostnadene er estimert til å bli lighet er det for at tjenesten blirikke kontroll eller oversikt med egen halvert i forhold til tidligere leveran- effektiv, fungerer over lang tidøkonomi eller kostnadene knyttet til dør. På løpende bokføring er estimert og gir ønskede gevinster.å produsere regnskapet. Den tidligere kostnad pr bilag redusert til 1/3 av Det har vært kritisk for Yngve Gjethammer å velge en Denne artikkelen er den sjuende i en serie om Business Process Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklene på www.slideshare.net/MariusBerg Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH.Den beste løsningen for kundenOutsourcing av økonomi- og lønnsområdet har i Norge for de fleste analyser. Nødvendig kontroll og over- sene fordi da ikke får noen gevinster avsmå og mellomstore bedrifter vært en ren tjenesteoutsourcing. sikt er en forutsetning både for god det. Dersom din leverandør kan levereLeverandøren har løst oppdraget på sine interne systemer, og virksomhetsstyring og for et vellykket begge deler vil du få en leverandør somkunden har i veldig liten grad vært involvert i systemets rolle for samarbeid med en outsourcingsleve- kan gi deg som kunde din optimaleleveransen. Også for noe større bedrifter har det vært vanlig med randør. Din outsourcingspartner må kombinasjon av tjeneste og system.rene tjenesteleveranser uten systemer. ha nødvendig kompetanse på disse Dette vil kunne sikre at dine endrete systemene slik at de blir en relevant behov over tid kan oppfylles enten le-Innen økonomiområdet er det viktig disse prosessene må den økonomiske samarbeidspartner som kan ha fokus veransen blir mer en tjeneste-leveransefor brukerne å ha tilgang til oppdatert informasjonen være oppdatert og lett på kontinuerlig forbedring og automa- eller mer en systemleveranse.informasjon fra systemene. Arbeids- tilgjengelig. Dette kan være elektro- tisering av arbeidsprosesser. For at systemet skal tas tilstrekkelig iprosessene som går i økonomisystemet er niske inngående fakturaer, integrerte bruk av kundens ansatte må det væreen så integrert del av daglige gjøremål. bankløsninger, aldersfordelte fordringer Valg av riktig partner enkelt og effektivt, meget brukervenn-Ordre- og varehåndtering, fakturering, og cash flow-oversikt. Dersom leverandøren ikke er en del av lig, nærmest selvforklarende og uteninnbetalinger og utestående fordringer, Gode systemløsninger har datafangst systemleveransen, men bare tjeneste- særlig behov for opplæring. Det børbestillinger og inngående fakturaer. ute hos brukerne, er integrerte mot for- leveransen, har de heller ikke nødven- ikke være behov for konsulentarbeid avDersom virksomheten skal få kvalitet i systemer, har rapporter og nødvendige dig interesse i å forbedre disse proses- typen, ”du har nå kjøpt et rammeverk OUTSOURCINGMAGASINET NR. 7 - 2/2009 OUTSOURCINGMAGASINET
 7. 7. 7og riktig system Ferncliff TIH AS, som eies av Øystein Spetalen, er en av Norges ledende investeringsselskaper. Konsernet ble etablert i 1995 og har i dag fire forretningsområder: Ferncliff DAI (Direct Active Investments), Ferncliff Trading, Ferncliff Finance og Ferncliff Property. Gruppen hadde en omsetning på MNOK 629, med balanseverdier for MNOK 2.311 i 2008 og består av 60 selskaper.binasjon som ledende både på system-implementeringer og tjenesteleveran-ser har vært en viktig årsak til suksesseni samarbeidet.Områder der Ferncliff har automatisertprosessen er:• Skanning av faktura, som sendes på digital arbeidsflyt for kontroll og godkjenning• Ved bokføring skjer betaling, bokføring og avstemming av bank automatisk• Innført ekstra sikkerhet med dobbelt godkjenning før utbetaling• Regnskapet er alltid à jour, alle bank- konti er alltid à jour• Ledelsesinformasjon med likviditet, fordringer, topp og bunnlinje på web• Full drilldown fra regnskap og ned på hvert enkeltbilag med kontering• Fullstendig dokumentasjon på alle bilag ligger i systemet digitalt• Tilgjengelig på nett 24/7• Selvbetjening – ansatte fører reiser, utlegg og timer• Fullstendig fakturering fra systemet• Frihet til å velge hva kunde selv skal utføre og hva partner skal utføre• Alle funksjoner er i ett system – ferdig integrert – rent web• Valuta er automatisert• Kunde- og leverandørinformasjon kommer direkte fra Brønnøysund Ferncliff og Amesto har inngått en langsiktig avtale som omfatter outsourcing av regnskapet med tilhørende prosesser. Tjeneste-• Fullstendig rapportering, nøkkeltall leveransen er bygget rundt systemet X-LEDGER.NET som gir kunden full tilgang til alltid oppdatert informasjon, når kunden selv tren- og informasjon ger det, over internett. Amestos tjeneste er utviklet spesielt for å gi kunde en optimal bruk av system og økonomisk informasjon på en• Konsernmodell med regnskapet til effektiv og kostnadsbesparende måte gjennom helautomatiserte prosesser. Amesto leverer et fullstendig spekter av både tjenester alle selskapene i ett system og systemer i kombinasjon til Ferncliff, slik at kunden kan forholde seg til en strategisk samarbeidspartner innen økonomiområdet. «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter Amesto Business Partner AS, for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang et selskap i Amesto Group, er største norskeide økonomihus, på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske og en av Norges ledende leveran- løsninger, fleksibilitet og fokus.» dører av outsourcingstjenester innen økonomistyring, lønns- og regnskapstjenester. Vi gir kundenog må betale for utvikling av systemet”. i bruk. Systemet skal være et effektivt verdi gjennom effektivisering ogDet skal være et standard system med verktøy for leverandøren og systemet profesjonalisering av økonomi-innebygget beste praksis i rutiner og skal underbygge og støtte hele tjeneste-arbeidsflyt, og der konsulentarbeidet leveransen. Du skal velge en samarbeids- Av: Marius Berg, visekonsernsjef i funksjonen og tar ansvar for helebare er parametersetting for den enkelte partner som både leverer systemer og Amesto og leder av Amesto Payroll. eller deler av kundens økonomi-kunde. tjenester og har en optimal kombinasjon Berg har erfaring fra de største out- prosesser.Alt i alt skal systemet støtte opp om kun- av disse for deg som kunde. sourcingsprosessene, både på systemdens organisasjonsutvikling, endrings- og tjenester, som er gjennomført iprosesser og effektivisering ved å ta det Norge innen lønns- og HR-området. OUTSOURCINGMAGASINET NR. 7 - 2/2009 OUTSOURCINGMAGASINET
 8. 8. 8 Viktig med klar strategi Aberdeen Property Investors har spisset fokus på kjernevirksomheten og overlater tjenester som ikke er kjernevirksomhet til partnere. Aberdeen har samarbeidet med Amesto i flere år, hvor Amesto har fått utføre stadig større del av støttetjenestene for Aberdeen innen økonomiområdet. Amesto jobber på Aberdeens egen installasjon av økonomisystem tett integrert mot eiendomssystemet sammen med øvrige ressurser i Aberdeen. Dette gir fleksibilitet for begge parter og gjør det enkelt å overføre porteføljer og arbeid mellom partene.Denne artikkelen er den sjettei en serie om Business Process «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheterOutsourcing - BPO skrevet av for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgangMarius Berg, visekonsernsjef iAmesto. på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus.»Du kan lese artiklene påwww.slideshare.net/MariusBerg Marius Berg, Amesto Business Partner Strategisk outsourcing og ledelse Thomas Wolff, adm. direktør i Aberdeen Property Investors define- for toppledere som gjennomfører disse rer i intervjuet på dette oppslaget at outsourcing som et lederverk- prosessene. Hele 80 % av bedriftene tøy først og fremst handler om fokus på kjernevirksomhet. nevner dette som den viktigste strate- giske driveren for å outsource. Den andre Ved å sette ut støttefunksjoner og ope- de ansatte ha tro på at dette er en riktig vesentligste driveren er tilgang på kvalifi- rasjoner som ikke er kjernevirksomhet vei og ha lojalitet og støtte opp om det sert kompetanse og ressurser. til strategiske samarbeidspartnere som som gjennomføres. Ledere trenger å bruke outsourcing kan dette best, så frigjøres ledelseskapa- offensivt og ha en strategi og plan før sitet i selskapet. Frigjort ledelseskapasi- Aktivt forhold til outsourcing de blir presset til å kutte kostnader i tet er kanskje det viktigste grepet man Å bruke outsourcing som et verktøy til krisetider. Av: Marius Berg, visekonsernsjef i gjør som toppleder. Videre er evnen til å fokusere på kjernevirksomhet er en Outsourcing er et strategisk verktøy Amesto og leder av Amesto Payroll. å fokusere på det som er vesentlig for å proaktiv strategi. Outsourcingsunder- som gir muligheter for ansvarliggjøring, Berg har erfaring fra de største out- drive businessen fremover den viktigste søkelsen fra 2007, som ble gjennomført definert kvalitet på tjenestene, tilgang sourcingsprosessene, både på system egenskapen til en toppleder. Når resulta- av Hans Solli-Sæther fra BI, bekrefter at på spisskompetanse, ny funksjonalitet og og tjenester, som er gjennomført i tene kommer som en følge av fokus, vil fokus er en av de aller viktigste driverne tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus. Norge innen lønns- og HR-området. OUTSOURCINGMAGASINET NR. 6 -- 1/2009 OUTSOURCINGMAGASINET NR. 6 1/2009 OUTSOURCINGMAGASINET
 9. 9. 9 BUSINESS PROCESS OUTSOURCINGfor outsourcingenDet har vært kritisk for Thomas Wolff i prosessen videre. Husk at en outsour-Aberdeen å velge en langsiktig strate- cing ikke bare berører de ansatte somgisk samarbeidspartner som leverer blir overført, men også de ansatte somkvalitet og har evne og vilje til å utvikle sitter igjen, avslutter Wolff.seg sammen med selskapets behov.Amestos kombinasjon som ledende Fem års avtalebåde på systemimplementeringer og Aberdeen og Amesto har inngått entjenesteleveranser har vært en viktig femårsavtale som omfatter outsourcingårsak til suksessen i samarbeidet. av regnskap, fakturaprosesser, kontrakts- forvaltning av eiendomsporteføljenGode råd for outsourcing og lønnstjenester. Kontrakten har enWolff har flere råd til andre selskaper som verdi på 50 millioner kroner og er blanthar samme utfordring som Aberdeen: de største outsourcingsavtaler som erSelskapet må ha en klar strategi for inngått i Norge siste året. Det er en egenhva man ønsker å oppnå med out- avdeling i Amesto som leverer tjenestensourcingen og hvorfor man gjør det. til Aberdeen. Flere av medarbeiderne erEn godt planlagt outsourcingsprosess blitt med over til Amesto som et resultater avgjørende. Sørg for at det som skal av virksomhetsoverdragelsen.outsources har kvalitet. Rydd i eget hus I tillegg til tjenestene som leveres avfør du outsourcer så tar du ut gevinster Amesto Business Partner og Amestoselv – og flytter ikke problemene over Payroll, så leverer Amesto Solutionstil leverandøren. Outsourcingen krever systemer til Aberdeen innen lønn-,mye engasjement, energi og prioritering reiseportal, time-, logistikk- og økono-fra begge parter for å få samarbeidet misystem. Amesto leverer et fullstendigtil å lykkes. Det tar tid, og derfor må du spekter av både tjenester og systemer ivelge en partner du kan leve med lenge. kombinasjon til Aberdeen, slik at kundenDet er viktig med åpenhet og informa- kan forholde seg til en strategisk samar-sjon gjennom hele prosessen, når det beidspartner innen økonomiområdet.gjelder ansatte som blir med over til Aberdeen Property Investors driver aktivleverandøren gjennom en virksomhets- forvaltning av eiendomskapital, og haroverdragelse. De ansatte må føle seg cirka 700 ansatte i elleve land med entrygge på at de blir godt ivaretatt i ny forvaltning tilsvarende 245 milliarderorganisasjon. Amesto inviterte alle de norske kroner hvorav 28 mrd. i Norge.berørte på besøk slik at de kunne møte I 2008 ble selskapet for fjerde år pånye kolleger og oppleve kulturen og rad rangert som den beste kapitalfor- Thomas Wolff, administrerende direktør for Aberdeen Property Investors i Norge.miljøet. De fikk snakke med de ansatte valteren innen eiendom i Norden og Selskapet har nettopp gjennomført en omorganiserings- og outsourcingsprosess. Wolffog fikk informasjon om Amesto og om Baltikum. har også erfaring med større outsourcingsprosesser fra tidligere arbeidsgivere. Ble med over fra Aberdeen til Amesto Margareta Beck jobber som kon- behov og forslag. Jeg opplevde å bli godt måten spille enAmesto Business Partner AS, traktsforvalter i Amesto Business mottatt fra første møte med selskapet og nøkkelrolle i ået selskap i Amesto Group, er Partner. Hun kom fra tilsvarende de ansatte. levere det somstørste norskeide økonomi- stilling i Aberdeen, og var en av de Det var også viktig med åpenhet og ærlig- forventes.hus, og en av Norges ledende ansatte som ble med over til Amesto het i dialogen og prosessen. Det var viktig I tillegg så ser jegleverandører av outsour- ved overføring av tjenesten. at ledelsen ikke var konfliktsky men tok at det åpner seg alle de spørsmål som kom, slik at vi fikk nye mulighetercingstjenester innen økono- Hvordan opplevde du å bli outsourcet? trygghet for at vi ble ivaretatt på en god til å jobbe etmistyring, lønns- og regn- Det var i utgangspunktet en tøff prosess måte. Det er viktig de ansattes lojalitetsfø- sted hvor denneskapstjenester. Vi gir kunden fordi en ikke selv har valgt å bli ansatt hos lelse at de blir tatt på alvor. kompetansenverdi gjennom effektivisering den nye arbeidsgiveren. Det er en prosess er kjernevirksomheten og ikke et støt-og profesjonalisering av hvor man må gå i seg selv og ta et valg, Hvordan er din nye arbeidssituasjon? teområde. Dette gir meg også muligheter ”ok dette gjør jeg”. Når valget var tatt var Jeg har med meg en omfattende kompe- til å jobbe på andre kunder og videre innenøkonomifunksjonen og tar det lett å fokusere på de positive mulig- tanse på det som skal leveres og kjenner faget i et større miljø. Dette gjør også at detansvar for hele eller deler av hetene dette ga. Det er jo slik at i endring kunden inn og ut. Denne kompetansen er lettere ved ferie og fravær – jobben blirkundens økonomiprosesser. oppstår det alltid nye muligheter. Amesto kan jeg dele med de andre på teamet som gjort av en kollega selv om jeg ikke er der. har virkelig hørt på alle de ansattes ønsker, ikke har jobbet hos Aberdeen – og på den OUTSOURCINGMAGASINET NR. 6 - 1/2009 OUTSOURCINGMAGASINET
 10. 10. 10Denne artikkelen er den femtei en serie om Business ProcessOutsourcing - BPO skrevet avMarius Berg, visekonsernsjef iAmesto.Du kan lese artiklene påwww.slideshare.net/MariusBerg «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang på spiss- kompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus» Gode råd når En finansiell krise som den vi erfarer nå, avslører forskjellen mellom en Amesto Business Partner AS er en god og dårlig økonomiavdeling, og av Norges ledende leverandører av forskjellen mellom en godt og dårlig outsourcingstjenester og konsulent- ledet organisasjon. utleie innenfor økonomi, lønns- og regnskapstjenester. Selskapet leverer også rekrutteringstjenester innenfor de samme fagområder. Amesto Business Partner er spesialiserte på 1 En erfaren økonomileder er for- beredt på worst case, har tatt for- håndsregler og lagt en katastrofeplan, å utvikle og drifte effektive økonomi- rutiner og løsninger. og han eller hun har skaffet likviditet for ”a rainy day” som nå. Hvis det ikke Av: Henrik Nokhart, Partner i Amesto er gjort, er det første man må tenke på; Consulting. Nokhart har erfaring fra mel- å skaffe pusterom i form av kreditter lomstore og store outsourcingsprosesser både hos banker og leverandører. Og av regnskapstjenester. eventuelt gjennom salg av eiendeler. OUTSOURCINGMAGASINET NR. 5 - 2/2008 OUTSOURCINGMAGASINET
 11. 11. 11 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Fleksible personellkostnader: Toppledere tar grep Under forrige krise i 2001 og 2002 måtte næringslivet Vi har i flere år hatt et altfor stramt arbeidsmarked hvor det har vært en brette opp ermene og kutte kostnader, ”skalke lukene” stor utfordring i det hele tatt å få tak i og virkelig fokusere på kjernevirksomhet. I tøffe tider er nødvendig arbeidskraft. Denne krisen det ”back to basic” og kun fokus på det som gir bunnlinje. vil gi arbeidsgiverne forhandlingskortet Dette gir toppledelsen mulighet til å ta grep i virksom- tilbake i forhold til de ansatte. Fremover heten da de ansatte har forståelse for at det må vises vil ikke tilgang på arbeidskraft være den fremste årsak til Outsourcing, men be- handlekraft. hovet for fleksibilitet i forholdet mellom Outsourcing gir mulighet for fleksibilitet faste og variable personellkostnader. i forholdet mellom faste og variable per- Outsourcing som sonellkostnader og blir et av de viktigste mulighet i krisetider Handlekraft gjennom outsourcing verktøyene for å møte krisen. Outsourcing er et viktig lederverktøy Den forrige krisen startet med dot.com- med en skremmende hastighet og vil for å kontrollere og redusere kostna- bølgens fall og ble forsterket av 9-11 ramme næringslivet hardt i Norge. der. Omstillingsprosesser, hvor man og av Enron-skandalen. De første Det positive er at vi har en langt bedre overfører hele funksjoner og prosesser kostnadene som ble kuttet under siste soliditet i den norske økonomien denne til en ekstern leverandør eller partner, krise var eksterne konsulenter, deretter gangen som vil redusere virkningene. kan være den fleksibilitet i kostnads- Av: Marius Berg, visekonsernsjef i forsvant vikarene, så ble det stopp Økt usikkerhet, økte rentekostnader og basen som en handlekraftig toppleder Amesto og leder av Amesto Payroll. i overtid, så ansettelsesstopp og til manglende likviditet stopper forbruk, trenger å vise sitt styre. Dette er også Berg har erfaring fra de største out- slutt nedbemanninger. Dette varte til boligbygging, reiseaktivitet. Neste år toppledelsens mulighet til å ta grep i sourcingsprosessene, både på system høsten 2004, da vi plutselig gikk fra vil betalingsvansker føre til omfat- virksomheten da de ansatte har forstå- og tjenester, som er gjennomført i nedbemanning til å rekruttere i løpet tende konkurser i næringslivet. Nå må else for at det må vises handlekraft. Norge innen lønns- og HR-området. av en måned. næringslivet nok en gang kutte i alle Gjennom en virksomhetsoverdragelse ”ikke nødvendige” kostnader, stoppe overtar en leverandør de ansatte og Nå står vi overfor en ny og langt større igangsatte IT-prosjekter og redusere de forpliktelsene arbeidsgiver har Fordeler for den ansatte krise som skyldes systemsvikt i USA. personellkostnader. overfor de ansatte. Dette flytter risiko Den ansatte får fordelen av å komme Det ble tillatt spekulasjon av nærmest for personell, kvalitet og leveranser til et større kompetansemiljø, hos en fullfinansiering av boliglån kombinert Fleksibilitet i kostnader fra kunde til leverandør. Modellen kan ledende outsourcingsleverandør, der med pakking av disse lånene med ”Tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft også gi nødvendig fleksibilitet til å deres oppgaver ikke er en kostnadspost finansiell kreativitet som har usynlig- er viktigste driver for Outsourcing”. redusere eller øke behovet for ressur- som vurderes kuttet, men der de blir gjort risikoen ved dem. I Norge var Sitatet er hentet fra Hans Solli-Sæther ser og tjenester i forhold til kundens en del av verdiskapning og inntekts- Terra-skandalen høsten 2007 vårt før- fra BI som i forrige nummer av Outsour- behov. Morgendagens vinnere er de strømmen i selskapet. I tillegg har de ste møte med starten på denne krisen. cingmagasinet presenterte resultatene som evner å se krisen som en mulighet muligheter til en langt mer variert Krisen har vist seg selvforsterkende fra Outsourcingsundersøkelsen 2007. og ikke bare som en trussel. karriere hos sin nye arbeidsgiver.krisen er der 2 Deretter bør man fokusere på å holde salget i gang, ha god i en godt drevet organisasjon. hendene i fanget og vente på ordre. Glem budsjett når alle forutsetninger debrief på hans/hennes ansvarsom- råder og noter røde områder. kontakt med de viktigste kundene om hvordan de er påvirket og hvilke planer de har samt eventuelt diskusjon om 4 Utnytt økonomifunksjonen som ”endringsagenten” i organisa- sjonen. Få dem til å skaffe endrede svikter. Tenk strategisk og tenk relative nøkkeltall. 8 Trekk inn kompetente rådgivere når du ser at kunnskap og gjen- felles tiltak og samarbeid, herunder endring i prising og betalingsbetingel- ser. Dersom dine konkurrenter har og oppdaterte måltall og distribuere disse. Trykk videre på etter raskere og mer relevant informasjon, særlig 6 Gjennomfør tiltak som skaffer mer fleksibilitet, særlig når det gjelder kostnadsstrukturen. Reduser innkjøps- nomføringsevne ikke er tilstrekkelig. Utnytt nettverket. vært mindre forberedt enn deg, kan du oppnå økt salg. Sjekk likviditeten dag- lig, ha oversikt over store utestående informasjon i forhold til konkurrenter og markedsutvikling – og sørg for at alle i bedriften har denne informa- kvantum, få mer fleksible bemannings- kostnader og skaff stykkpris på ikke strategiske varer og tjenester. Sett krav 9 Fokuser på kjerneområder og kjer- neprosesser. Hvor er din bedrift virkelig god og hvordan kan du bruke poster. sjonen. til nøysomhet. mer ressurser og tid på det? Det er i kriser man virkelig forstår hvordan 3 Internt må kunnskapen om bedriftens måltall og sensitivitet 5 Krev at alle må ha fokus på stra- tegiske relative måltall og at alle 7 Reduser antall i den innerste ledergruppen så den er i stand til man egentlig skulle ha ledet og drevet. drilles. Det er kunnskap som sitter hos dyktige ledere og i ”ryggmargen” gjør tiltak basert på avklarte rammer. En mellomleder skal ikke sitte med å diskutere strategiske grep. Ikke la noen gå fra borde uten en skikkelig 10 Vis lederskap, det er mer enn ledelse. OUTSOURCINGMAGASINET NR. 5 - 2/2008 OUTSOURCINGMAGASINET
 12. 12. 12 Denne artikkelen er den fjerde i en serie om Business Prosess Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. De tre første arti- klene tok for seg temaene «Gevinster forutsetter endring». «Tradisjonell outsourcing kontra BPO» og «Insource eller outsource?». Du kan lese artiklene på www.slideshare.net/MariusBergGeomatikk AS:Outsourcing av lønn somkombinasjon av system-og tjenesteleveranseGeomatikk outsourcet lønn for første gang i 2001, dengang som en del av Bravida-konsernet. Senere ble sel-skapet solgt ut. Nå som den opprinnelige outsourcings-avtalen på lønnsområdet opphørte, valgte Geomatikken delvis insourcing igjen.Lønn var ikke et strategisk ”Denne nærheten mellomområde og Geomatikk ønsker kunde og leverandør gir godderfor å fortsette å outsource kommunikasjon og gjør detdette, men samtidig hadde de lettere for leverandøren åbehov for en bedre tjeneste forstå kundens utfordringer.som var mer tilpasset Geo- Dette er ikke minst viktig nårmatikk. Fra at lønnsystemet Geomatikk endrer seg, da kantidligere var en del av tjeneste- leverandøren følge med i en-leveransen, valgte de nå en delt dringsprosessene og vi risikererløsning med implementering ikke ”å vokse fra hverandre”av lønnssystem fra Amesto uttaler Bratsberg. ”Det er blittSolutions på egen plattform, en maktforskyvning med bedrekombinert med outsourcing av kontroll og balanse i forhold tillønnsproduksjonen til Amesto tidligere”.Payroll. Denne løsningen gaGeomatikk mer kontroll over Gode råd for outsourcingprosessene. Alle integrasjoner Bratsberg vil gi følgende råd tilmellom systemene også mot andre bedrifter som har sam-andre leverandører og øvrige me utfordring som Geomatikk,HR-systemer blir gjort i IT- og kanskje har dyrekjøpte erfa-miljøet til Geomatikk. Amesto ringer med outsourcing ”Det erPayroll produserer lønnen i ho- viktig å kjenne egen prosesservedsak i kundens lokaler som og vite hva man vil oppnå meden del av økonomiavdelingen. outsourcingen. Ikke minst er arbeidsdeling og grensesnittet med leverandøren i kombina- sjon med tilliggende systemer og dataflyten viktig. Der er et mål at data bare registreres «Outsourcing er et strategisk verktøy som en gang der de oppstår ute hos brukerne. ”Vurder total- gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kostnaden for hele prosessenKnut Bratsberg, administrerende i kombinasjonen systemer og kvalitet på tjenestene, tilgang på spiss-direktør i Geomatikk AS. tjenester”. kompetanse, ny funksjonalitet ogGeomatikk leverer tjenester knyttet til implementering av tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus»elektronisk dokumenthåndtering og geografisk IT. Selskapethenvender seg til ledningseiere og entreprenører, både til offent-lige og til private virksomheter. Selskapet har 240 ansatte fordeltpå 14 steder i Norge. OUTSOURCINGMAGASINET OUTSOURCINGMAGASINET NR. 4 - 1/2008
 13. 13. 13 BUSINESS PROCESS OUTSOURCINGSystemets betydning forvellykket outsourcingTjenester contra systemer: Outsourcing av økonomi- og lønnsområdet har i Norgefor de fleste små og mellomstore bedrifter vært en ren tjenesteoutsourcing. Leve-randøren har løst oppdraget på sine interne systemer, og kunden har i veldig litengrad vært involvert systemets rolle for leveransen. Også for noe større bedrifter hardet vært vanlig med rene tjenesteleveranser uten systemer.Min erfaring er at mellomstore og stør- til oppdatert informasjon fra systemet.re bedrifter i Norge ikke får dekket sine Arbeidsprosessene som går i økono-behov når for eksempel outsourcing av misystemet er en så integrert del avlønnsområdet kun blir levert som en daglige gjøremål som ordre og vare-tjenesteleveranse og kanskje helt uten håndtering, fakturering, innbetalingersystemtilgang. og utestående fordringer, bestillinger og inngående fakturaer.HR-systemene blir strategiske Dersom virksomheten skal få kvalitet iI den daglige kampen for å sikre seg og disse prosessene må den økonomiskebeholde talentene i dagens stramme informasjonen være oppdatert og lettarbeidsmarked, er HR-prosessene i be- tilgjengelig, som elektroniske inngå- Av: Marius Berg, visekonsernsjef idriften viktigere enn noen gang. Dette ende fakturaer, integrerte bankløsnin- Amesto og leder av Amesto Payroll.betyr at riktige HR-systemer blir et stra- ger, aldersfordelte fordringer og cash Berg har erfaring fra de største out-tegisk anliggende. Disse systemene skal flow-oversikt. sourcingsprosessene, både på systemjobbe tett sammen med lønnssystemet, og tjenester, som er gjennomført iog kan være systemer innen; rekrutte- Den beste løsningen for kunden Norge innen lønns- og HR-området.ring, talent management, kompetanse Gode systemløsninger som både gir da- tafangst ute hos brukerne, er integrerte Økonomisk informasjon mot forsystemer, gir analyser, rapporter og nødvendig kontroll og oversikt er en kunden kan integrere de rette syste- må være oppdatert forutsetning både for god virksomhets- mene med hverandre enten på kundens og lett tilgjengelig. styring, og for et vellykket samarbeid plattform, eller systemet levert som en med en outsourcingsleverandør. Det delvis tjeneste kombinert med kundensog kursadministrasjon, time og prosjekt, er da viktig at din outsourcingspartner egne systemer.fravær, ferie og ressursstyring, reise- og har nødvendig kompetanse på disseutleggsadministrasjon. HR-systemene systemene slik at de blir en relevant Valg av riktig partnerer viktige verktøy for å kvalitetssikre at samarbeidspartner som kan ha fokus på Dersom leverandøren ikke er en delarbeidsprosessene standardiseres, ef- kontinuerlig forbedring og automatise- av systemleveransen, så har de hellerfektiviseres og profesjonaliseres. Dette ring av arbeidsprosesser. ikke nødvendig interesse i å forbedreer verktøy som hele organisasjonen vil Ingen av dagens systemleverandører i disse prosessene da de ikke får noenta i bruk og bringer HR fra ofte å være Norge innen HR- eller økonomiområdet gevinster av det. Dersom din leverandørnoe man driver med ved siden av forret- har de beste løsningene for en kunde, kan levere begge deler så vil du få enningen, til å være en viktig bidragsyter i men en kombinasjon av løsninger fra leverandør som kan gi deg som kundeforretningsprosessene. forskjellige leverandører vil kunne gi din optimale kombinasjon av tjeneste den beste løsningen for bedriften. Det og system. Dette vil kunne sikre at dineTilgjengelig økonomisk informasjon er viktig å ha en samarbeidspartner endrete behov over tid kan oppfyllesInnen økonomiområdet vil det være som ikke er låst til bare å levere egne enten leveransen blir mer en tjenestele-enda viktigere for brukerne å ha tilgang systemer, men som sammen med veranse eller mer en systemleveranse. Amesto Payroll leverer tjenester innen lønnsområdet som strekker seg over hele den faglige aksen fra totalavstemming av lønnsregnskapet inn i hovedbok, til lønnsproduksjon og med tilhørende personaltjenester. I tillegg kan de gjennom Amesto Solutions levere et bredt spekter av lønns- og HR-systemer som gir en kundefokusert kombinasjon av tjeneste- og systemleveranse. OUTSOURCINGMAGASINET OUTSOURCINGMAGASINET NR. 4 - 1/2008
 14. 14. 14 OUTSOURCINGMAGASINET
 15. 15. 15OUTSOURCINGMAGASINET
 16. 16. 16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ OUTSOURCINGMAGASINET
 17. 17. 17 ▲ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ OUTSOURCINGMAGASINET
 18. 18. 18 OUTSOURCINGMAGASINET NR. 1 - 2006 OUTSOURCINGMAGASINET

×