Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10              Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror Acco...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Outsourcing Magasinet Nr 7 2009

812 views

Published on

Velg rett samarbeidspartner og riktig system når du skal outsource økonomi, lønn eller regnskap

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Outsourcing Magasinet Nr 7 2009

  1. 1. 10 Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror Accounting, Amesto og Kvestor Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror Accounting, Amesto og Kvestor 11 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING: Velg rett samarbeidspartner og riktig system Ferncliff TIH AS, som eies av Øystein Spetalen, er en av Norges ledende investeringsselskaper. Konsernet ble etablert i 1995 og har i dag fire forretningsområder: Ferncliff DAI (Direct Active Investments), Ferncliff Trading, Ferncliff Finance og Ferncliff Property. Gruppen hadde en omsetning på MNOK 629, med balanseverdier for MNOK 2.311 i 2008 og består av 60 selskaper. Investeringsselskapet Ferncliff har skiftet outsourcingspartner og tatt i bruk et fullstendig webbasert regn- binasjon som ledende både på system- implementeringer og tjenesteleveran- skapssystem. Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH, betegner det som å gå inn i fremtiden til en effektiv ser har vært en viktig årsak til suksessen hverdag med full kontroll og forventning om halverte kostnader. i samarbeidet. - Ferncliff har jobbet målrettet med leverandøren gjorde heller ingen forsøk tidligere kostnad. Her er noen råd fra langsiktig strategisk samarbeidspartner Områder der Ferncliff har automatisert en full gjennomgang av alle hoved- på å endre eller effektivisere prosessene. Gjethammer til andre selskaper som er som leverer kvalitet og har evne og vilje prosessen er: samarbeidspartnere for å effektivisere Det var uoversiktlig for Ferncliff hvilke i samme situasjon: til å utvikle seg sammen med Ferncliffs • Skanning av faktura, som sendes på alle prosesser og redusere unødige personer som egentlig utførte arbeidet behov. Amesto Business Partners kom- digital arbeidsflyt for kontroll og kostnader, opplyser Gjethammer. for dem. Og det var viktig at Ferncliff CFO-er må tenke nytt og utnytte en godkjenning kunne møte de som faktisk skulle samarbeidspartners muligheter. Det er • Ved bokføring skjer betaling, Automatisert dokumentflyt levere oppdraget ansikt til ansikt, slik helt vesentlig å få oversikt over nåsitua- bokføring og avstemming av bank Ferncliff arbeider for en fullautomati- at nødvendig tillit ble etablert mellom sjonen. Alle arbeidsprosesser knyttet til automatisk sering og effektivisering av dokument- partene. administrative prosesser må kartlegges. • Innført ekstra sikkerhet med dobbelt flyten i selskapet. Forsystemet som Hva gjør egentlig de ansatte som er godkjenning før utbetaling håndterer trading (sluttsedler) er Fullintegrert system involvert i dette. Når man har fått en • Regnskapet er alltid à jour, alle bank- integrert med XLEDGER.NET for regn- Ferncliff ønsket drastisk endring og totaloversikt må det lages en plan for konti er alltid à jour skapet og dette er videre integrert med involverte alle de største leverandørene hva selskapet skal håndtere selv, og • Ledelsesinformasjon med likviditet, fordringer, topp og bunnlinje på web Cognos Controller for konsolidering. i Norge til en anbudsrunde. Valget hva som bør settes ut. Produksjonen av • Full drilldown fra regnskap og ned på Det gjenstår å automatisere og falt på Amesto Business Partner med regnskapet bør settes ut slik at selska- hvert enkeltbilag med kontering digitalisere håndteringen av slutt- XLEDGER.NET som system for lever- pet kan fokusere på sin kjernevirksom- • Fullstendig dokumentasjon på alle sedlene. ansen. Revolusjonen ligger i at tidligere het, noe Ferncliff har gjort. Videre må bilag ligger i systemet digitalt måtte man integrere en mengde man ha kompetanse på hva man vil • Tilgjengelig på nett 24/7 Tidligere leverandør av regnskapet forskjellige systemer og manuelt oppnå og hvordan man vil oppnå • Selvbetjening – ansatte fører reiser, hadde meget tunge og komplekse arbeid med tilhørende kostnader. dette. Jo større bestillerkompetanse utlegg og timer rutiner for å løse regnskapet basert Løsningen er nå et fullintegrert selskapet har på en tjeneste de • Fullstendig fakturering fra systemet på et gammeldags system hvor alt standard system. skal kjøpe inn jo større sannsyn- • Frihet til å velge hva kunde selv skal ble håndtert manuelt. Ferncliff fikk Totalkostnadene er estimert til å bli lighet er det for at tjenesten blir utføre og hva partner skal utføre ikke kontroll eller oversikt med egen halvert i forhold til tidligere leveran- effektiv, fungerer over lang tid • Alle funksjoner er i ett system – økonomi eller kostnadene knyttet til dør. På løpende bokføring er estimert og gir ønskede gevinster. ferdig integrert – rent web å produsere regnskapet. Den tidligere kostnad pr bilag redusert til 1/3 av • Valuta er automatisert Det har vært kritisk for Yngve • Kunde- og leverandørinformasjon Gjethammer å velge en kommer direkte fra Brønnøysund Ferncliff og Amesto har inngått en langsiktig avtale som omfatter outsourcing av regnskapet med tilhørende prosesser. Tjeneste- • Fullstendig rapportering, nøkkeltall leveransen er bygget rundt systemet X-LEDGER.NET som gir kunden full tilgang til alltid oppdatert informasjon, når kunden selv tren- Denne artikkelen er den sjuende i en serie om Business Process og informasjon ger det, over internett. Amestos tjeneste er utviklet spesielt for å gi kunde en optimal bruk av system og økonomisk informasjon på en Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. • Konsernmodell med regnskapet til effektiv og kostnadsbesparende måte gjennom helautomatiserte prosesser. Amesto leverer et fullstendig spekter av både tjenester Du kan lese artiklene på www.slideshare.net/MariusBerg Yngve Gjethammer, og systemer i kombinasjon til Ferncliff, slik at kunden kan forholde seg til en strategisk samarbeidspartner innen økonomiområdet. alle selskapene i ett system CEO i Ferncliff TIH. Den beste løsningen for kunden «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter Outsourcing av økonomi- og lønnsområdet har i Norge for de fleste analyser. Nødvendig kontroll og over- sene fordi da ikke får noen gevinster av Amesto Business Partner AS, små og mellomstore bedrifter vært en ren tjenesteoutsourcing. sikt er en forutsetning både for god det. Dersom din leverandør kan levere for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang et selskap i Amesto Group, er Leverandøren har løst oppdraget på sine interne systemer, og virksomhetsstyring og for et vellykket begge deler vil du få en leverandør som største norskeide økonomihus, på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske kunden har i veldig liten grad vært involvert i systemets rolle for samarbeid med en outsourcingsleve- kan gi deg som kunde din optimale og en av Norges ledende leveran- leveransen. Også for noe større bedrifter har det vært vanlig med randør. Din outsourcingspartner må kombinasjon av tjeneste og system. løsninger, fleksibilitet og fokus.» dører av outsourcingstjenester rene tjenesteleveranser uten systemer. ha nødvendig kompetanse på disse Dette vil kunne sikre at dine endrete innen økonomistyring, lønns- og systemene slik at de blir en relevant behov over tid kan oppfylles enten le- regnskapstjenester. Vi gir kunden Innen økonomiområdet er det viktig disse prosessene må den økonomiske samarbeidspartner som kan ha fokus veransen blir mer en tjeneste-leveranse og må betale for utvikling av systemet”. i bruk. Systemet skal være et effektivt verdi gjennom effektivisering og for brukerne å ha tilgang til oppdatert informasjonen være oppdatert og lett på kontinuerlig forbedring og automa- eller mer en systemleveranse. Det skal være et standard system med verktøy for leverandøren og systemet profesjonalisering av økonomi- informasjon fra systemene. Arbeids- tilgjengelig. Dette kan være elektro- tisering av arbeidsprosesser. For at systemet skal tas tilstrekkelig i innebygget beste praksis i rutiner og skal underbygge og støtte hele tjeneste- arbeidsflyt, og der konsulentarbeidet leveransen. Du skal velge en samarbeids- Av: Marius Berg, visekonsernsjef i funksjonen og tar ansvar for hele prosessene som går i økonomisystemet er niske inngående fakturaer, integrerte bruk av kundens ansatte må det være bare er parametersetting for den enkelte partner som både leverer systemer og Amesto og leder av Amesto Payroll. eller deler av kundens økonomi- en så integrert del av daglige gjøremål. bankløsninger, aldersfordelte fordringer Valg av riktig partner enkelt og effektivt, meget brukervenn- Ordre- og varehåndtering, fakturering, Dersom leverandøren ikke er en del av lig, nærmest selvforklarende og uten kunde. tjenester og har en optimal kombinasjon Berg har erfaring fra de største out- prosesser. og cash flow-oversikt. innbetalinger og utestående fordringer, systemleveransen, men bare tjeneste- særlig behov for opplæring. Det bør Alt i alt skal systemet støtte opp om kun- av disse for deg som kunde. sourcingsprosessene, både på system Gode systemløsninger har datafangst bestillinger og inngående fakturaer. leveransen, har de heller ikke nødven- ikke være behov for konsulentarbeid av dens organisasjonsutvikling, endrings- og tjenester, som er gjennomført i ute hos brukerne, er integrerte mot for- Dersom virksomheten skal få kvalitet i dig interesse i å forbedre disse proses- typen, ”du har nå kjøpt et rammeverk prosesser og effektivisering ved å ta det Norge innen lønns- og HR-området. systemer, har rapporter og nødvendige OUTSOURCINGMAGASINET NR. 7 - 2/2009 OUTSOURCINGMAGASINET NR. 7 - 2/2009

×