Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REPUBLIKA HRVATSKA
      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
__________________________________________________________

 ...
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/09-01/22
Ur.broj: 2188/01-01-09-__
Vinkovci, __ prosinca 2009.god.


    Gradsko vijeće G...
PLAN
  Vinkovci              od 01.01.2010 do 31.12.2010


OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  ...
PLAN
Vinkovci
                                    od 01.01.2010 do 31.12.2010
  ...
BROJ
KONTA  OPIS                                 IZNOS
341   Kamate za izdane vrijedno...
PLAN
   Vinkovci
                                        od 01.01.2010 do 31.12.2...
PLAN
VINKOVCI
                                               Od 01.01.2010 d...
BROJ
KONTA     VRSTA PRIHODA                                         IZNOS

 ...
BROJ
KONTA     VRSTA PRIHODA                                          IZNOS...
BROJ
KONTA     VRSTA PRIHODA                                        IZNOS

  ...
BROJ
KONTA     VRSTA PRIHODA                              IZNOS

    65129  Ostale ...
BROJ
KONTA     VRSTA PRIHODA                                           IZNO...
Članak 3.

    Rashodi u visini 158.640.000,00 kuna raspoređuju se po razdjelima, glavama,
proračunskim korisnicima i o...
VINKOVCI

              POSEBNI DIO PRORAČUNA
                 PLAN ZA 2010 GODINU


SVEUKUP...
Br.
Konta                                       IZNOS   Strukt. index
     V...
Br.
Konta                                       IZNOS   Strukt. index
     V...
Br.
Konta                                    IZNOS   Strukt. index
     VRSTA ...
Br.
Konta                                 IZNOS   Strukt. index
    VRSTA IZDATKA
3...
VINKOVCI
RAZDJEL 01

  UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I
         OPĆE POSLOVE
             ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                             FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                              FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                           FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 32322...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                          FUNKCIJA     IZNOS Strukt. index
 32...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                         FUNKCIJA      IZNOS Strukt. index
 381...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                              FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                         FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 38114  ...
VINKOVCI
RAZDJEL 02

  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM
    IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU
           ...
BROJ
KONTA    VRSTA IZDATKA                           FUNKCIJA      IZNOS Strukt. index...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                        FUNKCIJA      IZNOS Strukt. index
 41261...
VINKOVCI
RAZDJEL 03

     UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
                     Od 01.01.201...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                           FUNKCIJA    IZNOS Strukt. index
  ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                              FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                             FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                          FUNKCIJA    IZNOS Strukt. index
Progra...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                           FUNKCIJA    IZNOS Strukt. index
   ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                           FUNKCIJA    IZNOS Strukt. index
  ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                              FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
BROJ
KONTA   VRSTA IZDATKA                              FUNKCIJA   IZNOS Strukt. index
 ...
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
4. Proracun 2010 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4. Proracun 2010 2012

1,545 views

Published on

Prijedlog Proračuna grada Vinkovaca 2010

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. Proracun 2010 2012

 1. 1. REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA __________________________________________________________ GRAD VINKOVCI GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2010.GODINU __________________________________________________________ Vinkovci, prosinac 2009.god.
 2. 2. GRADSKO VIJEĆE Klasa: 400-08/09-01/22 Ur.broj: 2188/01-01-09-__ Vinkovci, __ prosinca 2009.god. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj ___ sjednici održanoj dana ________ 2009. godine, temeljem članka 39. i 43.. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 87/08.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8/09.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi ODLUKU o Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. godinu Članak 1. Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. godinu sadrži: • prihode 158.640.000,00kn • raspoređene prihode 158.390.784,62 kn • neraspoređene prihode 249.215,18 kn Članak 2. Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se Računom financiranja. 1
 3. 3. PLAN Vinkovci od 01.01.2010 do 31.12.2010 OPĆI DIO PRORAČUNA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZNOS 1. PRIHODI (klasa 6) 110.430.000,00 2. PRIHODI OD PRODAJE 8.910.000,00 NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 96.589.333,00 3. RASHODI (klasa 3) 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU 59.850.667,00 IMOVINU (klasa 4) 5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJA -37.100.000,00 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 0,00 PRETHODNIH GODINA C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE 39.300.000,00 IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 2.200.000,00 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 9. NETO 37.100.000,00 ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 10. VIŠAK/MANJAK 0,00 + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 2
 4. 4. PLAN Vinkovci od 01.01.2010 do 31.12.2010 A - Račun prihoda i rashoda BROJ KONTA OPIS IZNOS 6 PRIHODI POSLOVANJA 110.430.000,00 61 Prihodi od poreza 58.474.125,00 611 Porez i prirez na dohodak 53.722.125,00 613 Porezi na imovinu 3.300.000,00 614 Porezi na robu i usluge 1.452.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 21.941.875,00 633 Pomoći iz proračuna 21.341.875,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00 64 Prihodi od imovine 6.768.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.525.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.243.000,00 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 22.801.000,00 651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.700.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 19.101.000,00 66 Ostali prihodi 445.000,00 662 Kazne 25.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 420.000,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.910.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 7.230.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7.230.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.680.000,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.680.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 96.589.333,00 31 Rashodi za zaposlene 26.805.261,27 311 Plaće 22.637.817,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 783.500,00 313 Doprinosi na plaće 3.383.944,27 32 Materijalni rashodi 39.806.273,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.514.751,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.377.805,00 323 Rashodi za usluge 27.081.332,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.832.385,00 34 Financijski rashodi 3.865.583,55 A - Račun prihoda i rashoda 3
 5. 5. BROJ KONTA OPIS IZNOS 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 2.310.000,00 342 Kamate za primljene zajmove 739.729,55 343 Ostali financijski rashodi 815.854,00 35 Subvencije 3.258.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 3.258.000,00 poduzetnicima izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.643.000,00 363 Pomoći unutar opće države 3.643.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.060.200,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.060.200,00 38 Ostali rashodi 18.151.015,18 381 Tekuće donacije 17.771.800,00 382 Kapitalne donacije 130.000,00 385 Izvanredni rashodi 249.215,18 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 59.850.667,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.940.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 800.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.140.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.604.788,00 421 Građevinski objekti 51.576.300,00 422 Postrojenja i oprema 887.488,00 423 Prijevozna sredstva 1.230.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 341.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 570.000,00 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih 10.000,00 vrijednosti 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 10.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.295.879,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.295.879,00 A - Račun prihoda i rashoda 4
 6. 6. PLAN Vinkovci od 01.01.2010 do 31.12.2010 C - Račun zaduživanja / financiranje BROJ KONTA OPIS IZNOS 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 39.300.000,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 39.300.000,00 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim 39.300.000,00 financijskim institucijama izvan javnog sektora 8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim 39.300.000,00 institucijama izvan javnog sektora 81512 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim 39.300.000,00 institucijama izvan javnog sektora - dugoročni 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 2.200.000,00 ZAJMOVA 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.200.000,00 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih 2.200.000,00 institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih 2.200.000,00 financijskih institucija u javnom sektoru 54212 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih 2.200.000,00 financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni 5
 7. 7. PLAN VINKOVCI Od 01.01.2010 do 31.12.2010 OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI SVEUKUPNO PRIHODI 158.640.000,00 BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZNOS 6 PRIHODI POSLOVANJA 110.430.000,00 61 Prihodi od poreza 58.474.125,00 611 Porez i prirez na dohodak 53.722.125,00 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 45.001.000,00 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 45.000.000,00 61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih 1.000,00 samostalnih djelatnosti Po sudskoj presudi 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 4.032.000,00 61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od 1.400.000,00 slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti 61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od 10.000,00 slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno 1.000,00 obavljaju Po osnovi dobrovoljnog osiguranja MIO 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno 500.000,00 obavljaju Porez i prirez na dohodak od povremenih samostalnih djelatnosti 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno 500.000,00 obavljaju Porez na doh. od drugih samostalnih djelatnosti 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno 90.000,00 obavljaju Predujam poreza i prir. na doh. (čl. 32 . St. 3. t. 5. - 10. Zakona) 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno 30.000,00 obavljaju Predujam poreza i prir. na doh. Po osnovi nakanada za isporučeno umjetničko djelo 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno 1.500.000,00 obavljaju Predujam poreza i prireza na doh. (čl. 32. st. 3. t. 4. i t. 11.Zakona) A. PRIHODI Stranica 1 od 6 6
 8. 8. BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZNOS 61124 Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika 1.000,00 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 551.000,00 61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 500.000,00 61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 15.000,00 Predujam poreza i prir.na doh. od otuđenja nekretnina i imov.prav 61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i 35.000,00 turistima 61134 Porez i prirez na dohodak po odbitku od imovinskih prava 1.000,00 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 120.000,00 61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti 10.000,00 61145 Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 110.000,00 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.100.000,00 61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.100.000,00 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 70.000,00 61161 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 70.000,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -5.000.000,00 61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -5.000.000,00 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 7.848.125,00 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 4.990.000,00 Osnovno školstvo 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 2.858.125,00 Sredstva za JVP Vinkovci 613 Porezi na imovinu 3.300.000,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 3.300.000,00 61341 Porez na promet nekretnina 3.300.000,00 614 Porezi na robu i usluge 1.452.000,00 6142 Porez na promet 450.000,00 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 450.000,00 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.002.000,00 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 1.000.000,00 61454 Porez na reklame 2.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 21.941.875,00 A. PRIHODI Stranica 2 od 6 7
 9. 9. BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZNOS 633 Pomoći iz proračuna 21.341.875,00 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 13.341.875,00 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 12.000.000,00 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 180.000,00 Knate za smeće 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 40.700,00 Program predškole 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 Sajam zdravlja 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 400.000,00 Sufinanciranje plaća djelatnika 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 130.000,00 Vinkovačke jeseni 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 50.000,00 Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 441.175,00 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci - projekt "Bibliobus" 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 Sajam zdravlja 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 40.000,00 sredstva za nabavu knjiga i opreme Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 8.000.000,00 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 8.000.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00 63411 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti 600.000,00 Susinanciranje programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada na području Grada Vinkovaca 64 Prihodi od imovine 6.768.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.525.000,00 6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 5.000,00 64113 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima 5.000,00 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.520.000,00 64131 Kamate na oročena sredstva 2.500.000,00 A. PRIHODI Stranica 3 od 6 8
 10. 10. BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZNOS 64132 Kamate na depozite po viđenju 20.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.243.000,00 6421 Naknade za koncesije 670.000,00 64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 200.000,00 Javna vodoopskrba 64219 Naknade za ostale koncesije 440.000,00 64219 Naknade za ostale koncesije 30.000,00 poljoprivredno zemljište u vlasništvu države 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.085.000,00 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 5.000,00 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 350.000,00 Poslovni prostor 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 800.000,00 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 1.200.000,00 Korištenje javnih gradskih površina 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 380.000,00 Prihodi od najma stanova 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 90.000,00 Sajam zdravlja 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 150.000,00 Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 110.000,00 zemljišta 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 488.000,00 64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 6.000,00 64236 Prihodi od spomeničke rente 300.000,00 Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 2.000,00 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 180.000,00 Pravo služnosti 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 22.801.000,00 651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.700.000,00 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 2.200.000,00 A. PRIHODI Stranica 4 od 6 9
 11. 11. BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZNOS 65129 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom 1.600.000,00 Kanalizacijska mreža 65129 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom 600.000,00 Vodovodna mreža 6513 Ostale upravne pristojbe 1.500.000,00 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 1.500.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 19.101.000,00 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 19.000.000,00 65231 Komunalni doprinosi 8.500.000,00 65232 Komunalne naknade 10.500.000,00 6524 Doprinosi za šume 50.000,00 65241 Doprinosi za šume 50.000,00 6526 Ostali nespomenuti prihodi 51.000,00 65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 10.000,00 65269 Ostali nespomenuti prihodi 40.000,00 65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00 troškovi ovrhe 66 Ostali prihodi 445.000,00 662 Kazne 25.000,00 6627 Ostale kazne 25.000,00 66279 Ostale nespomenute kazne 25.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 420.000,00 6631 Tekuće donacije 420.000,00 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 420.000,00 Kante za smeće 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.910.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 7.230.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7.230.000,00 7111 Zemljište 7.230.000,00 71111 Poljoprivredno zemljište 1.400.000,00 poljoprivredno zemljište u vlasništvu države 71112 Građevinsko zemljište 5.830.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.680.000,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.680.000,00 A. PRIHODI Stranica 5 od 6 10
 12. 12. BROJ KONTA VRSTA PRIHODA IZNOS 7211 Stambeni objekti 1.320.000,00 72119 Ostali stambeni objekti 500.000,00 72119 Ostali stambeni objekti 820.000,00 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 7212 Poslovni objekti 360.000,00 72129 Ostali poslovni građevinski objekti 360.000,00 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 39.300.000,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 39.300.000,00 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama 39.300.000,00 izvan javnog sektora 8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan 39.300.000,00 javnog sektora 81512 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan 39.300.000,00 javnog sektora - dugoročni A. PRIHODI Stranica 6 od 6 11
 13. 13. Članak 3. Rashodi u visini 158.640.000,00 kuna raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi: 12
 14. 14. VINKOVCI POSEBNI DIO PRORAČUNA PLAN ZA 2010 GODINU SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 158.640.000,00 Br. Konta IZNOS Strukt. index VRSTA IZDATKA RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU 13.924.715,18 8,78% DJELATNOST I OPĆE POSLOVE GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU 7.170.300,00 4,52% DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 31 Rashodi za zaposlene 3.664.800,00 2,31% 32 Materijalni rashodi 230.000,00 0,14% 1 GRADSKA UPRAVA 3.275.500,00 2,06% 32 Materijalni rashodi 3.110.500,00 1,96% 34 Financijski rashodi 15.000,00 0,01% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 75.000,00 0,05% naknade 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 0,04% 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 10.000,00 0,01% GLAVA 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 6.754.415,18 4,26% 32 Materijalni rashodi 2.162.200,00 1,36% 34 Financijski rashodi 600.000,00 0,38% 35 Subvencije 2.668.000,00 1,68% 38 Ostali rashodi 1.324.215,18 0,83% RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 4.494.177,27 2,83% GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 1.152.100,00 0,73% GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU 31 Rashodi za zaposlene 1.136.100,00 0,72% 32 Materijalni rashodi 16.000,00 0,01% GLAVA 2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1.595.000,00 1,01% 32 Materijalni rashodi 465.000,00 0,29% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 50.000,00 0,03% naknade 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 300.000,00 0,19% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000,00 0,39% II. POSEBNI DIO PRORAČUNA 13
 15. 15. Br. Konta IZNOS Strukt. index VRSTA IZDATKA 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 160.000,00 0,10% GLAVA 3 MJESNA SAMOUPRAVA 1.747.077,27 1,10% 31 Rashodi za zaposlene 1.149.577,27 0,72% 32 Materijalni rashodi 67.500,00 0,04% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 330.000,00 0,21% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 0,03% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 145.000,00 0,09% RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH 63.373.132,00 39,95% DJELATNOSTI GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 1.511.000,00 0,95% 31 Rashodi za zaposlene 1.489.000,00 0,94% 32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,01% GLAVA 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.049.400,00 6,97% 1 ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 6.299.400,00 3,97% 31 Rashodi za zaposlene 4.699.500,00 2,96% 32 Materijalni rashodi 1.555.300,00 0,98% 34 Financijski rashodi 19.600,00 0,01% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,02% 2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 4.750.000,00 2,99% 38 Ostali rashodi 4.750.000,00 2,99% GLAVA 3 OBRAZOVANJE 12.352.100,00 7,79% 1 OSNOVNO ŠKLOSTVO 7.417.100,00 4,68% 32 Materijalni rashodi 5.479.467,00 3,45% 34 Financijski rashodi 31.754,00 0,02% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 470.000,00 0,30% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.435.879,00 0,91% 2 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU 3.845.000,00 2,42% 32 Materijalni rashodi 220.000,00 0,14% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000.000,00 1,89% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 225.000,00 0,14% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 0,25% 3 VISOKO ŠKOLSTVO 1.090.000,00 0,69% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 910.000,00 0,57% naknade 38 Ostali rashodi 180.000,00 0,11% GLAVA 4 KULTURA 8.664.992,00 5,46% 32 Materijalni rashodi 46.000,00 0,03% II. POSEBNI DIO PRORAČUNA 14
 16. 16. Br. Konta IZNOS Strukt. index VRSTA IZDATKA 38 Ostali rashodi 1.479.800,00 0,93% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 0,07% 1 MUZEJSKA DJELATNOST 2.734.733,00 1,72% 31 Rashodi za zaposlene 1.898.445,00 1,20% 32 Materijalni rashodi 668.800,00 0,42% 34 Financijski rashodi 4.000,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.488,00 0,10% 2 KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 2.699.335,00 1,70% 31 Rashodi za zaposlene 2.147.235,00 1,35% 32 Materijalni rashodi 402.100,00 0,25% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,09% 3 KAZALIŠNA DJELATNOST 1.595.124,00 1,01% 31 Rashodi za zaposlene 706.244,00 0,45% 32 Materijalni rashodi 185.880,00 0,12% 34 Financijski rashodi 3.000,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,44% GLAVA 5 ŠPORT 25.783.440,00 16,25% 32 Materijalni rashodi 124.000,00 0,08% 38 Ostali rashodi 5.800.000,00 3,66% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 170.000,00 0,11% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.534.440,00 12,31% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 155.000,00 0,10% GLAVA 6 SOCIJALNA SKRB 3.812.200,00 2,40% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 25.200,00 0,02% naknade 38 Ostali rashodi 3.787.000,00 2,39% GLAVA 7 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 200.000,00 0,13% 38 Ostali rashodi 200.000,00 0,13% RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG 60.184.975,55 37,94% GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG 2.268.400,00 1,43% GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA 31 Rashodi za zaposlene 2.227.900,00 1,40% 32 Materijalni rashodi 40.500,00 0,03% GLAVA 2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 33.366.575,55 21,03% 32 Materijalni rashodi 21.214.986,00 13,37% 34 Financijski rashodi 739.729,55 0,47% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 500.000,00 0,32% 38 Ostali rashodi 600.000,00 0,38% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 590.000,00 0,37% II. POSEBNI DIO PRORAČUNA 15
 17. 17. Br. Konta IZNOS Strukt. index VRSTA IZDATKA 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.521.860,00 4,74% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.200.000,00 1,39% GLAVA 3 UREĐENJE GRADA 24.520.000,00 15,46% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,03% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 850.000,00 0,54% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.620.000,00 14,89% GLAVA 5 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 30.000,00 0,02% 38 Ostali rashodi 30.000,00 0,02% RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL FINANCIJA 4.344.450,00 2,74% GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL FINANCIJA 4.344.450,00 2,74% 31 Rashodi za zaposlene 1.286.450,00 0,81% 32 Materijalni rashodi 573.000,00 0,36% 34 Financijski rashodi 2.445.000,00 1,54% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,03% RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 9.478.360,00 5,97% GLAVA 1 UPRAVNIODJEL ZA GOSPODARSTVO 841.560,00 0,53% 31 Rashodi za zaposlene 829.560,00 0,52% 32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,01% GLAVA 2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 990.000,00 0,62% 32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,08% 35 Subvencije 570.000,00 0,36% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,19% GLAVA 4 JAVNA HIGIJENA 500.000,00 0,32% 32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,32% GLAVA 5 POLJOPRIVREDA 1.065.000,00 0,67% 32 Materijalni rashodi 902.000,00 0,57% 35 Subvencije 20.000,00 0,01% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 143.000,00 0,09% GLAVA 6 JAVNI RED I SIGURNOST 6.081.800,00 3,83% 31 Rashodi za zaposlene 4.189.400,00 2,64% 32 Materijalni rashodi 654.900,00 0,41% 34 Financijski rashodi 7.500,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.230.000,00 0,78% RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG 2.840.190,00 1,79% UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL PROSTORNOG 1.345.050,00 0,85% UREĐENJA,GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA 31 Rashodi za zaposlene 1.326.050,00 0,84% II. POSEBNI DIO PRORAČUNA 16
 18. 18. Br. Konta IZNOS Strukt. index VRSTA IZDATKA 32 Materijalni rashodi 19.000,00 0,01% GLAVA 2 PROSTORNO PLANIRANJE 475.000,00 0,30% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 475.000,00 0,30% GLAVA 3 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.020.140,00 0,64% 31 Rashodi za zaposlene 55.000,00 0,03% 32 Materijalni rashodi 965.140,00 0,61% II. POSEBNI DIO PRORAČUNA 17
 19. 19. VINKOVCI RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE Od 01.01.2010 do 31.12.2010 SVEUKUPNO RAZDJEL 13.924.715,18 BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU 7.170.300,00 51,49% DJELATNOST I OPĆE POSLOVE TEKUĆI PROGRAMI 3.894.800,00 27,97% STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 3.739.800,00 26,86% GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 31111 Plaće za zaposlene 01110 3.040.000,00 21,83% 31131 Plaće za prekovremeni rad 01110 17.000,00 0,12% 31213 Darovi 01110 9.000,00 0,06% 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 01110 10.000,00 0,07% 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 01110 62.500,00 0,45% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 01110 459.000,00 3,30% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 01110 15.300,00 0,11% Posebni doprinos za osiguranje od nesreće na poslu 31331 Doprinosi za zapošljavanje 01110 52.000,00 0,37% 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01110 75.000,00 0,54% OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 155.000,00 1,11% 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 01110 50.000,00 0,36% Izdaci promidžbe i reklame 32371 Autorski honorari 01110 10.000,00 0,07% Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 18
 20. 20. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32372 Ugovori o djelu 01110 25.000,00 0,18% 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 01110 10.000,00 0,07% 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 01110 60.000,00 0,43% GRADSKA UPRAVA 3.275.500,00 23,52% PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 75.000,00 0,54% Program: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORE I 75.000,00 0,54% OPREMU GRADSKE UPRAVE 42211 Računala i računalna oprema 01330 15.000,00 0,11% 42212 Uredski namještaj 01330 10.000,00 0,07% 42219 Ostala uredska oprema 01330 10.000,00 0,07% 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 01330 10.000,00 0,07% 42229 Ostala komunikacijska oprema 01330 10.000,00 0,07% 42273 Oprema 01330 10.000,00 0,07% 43122 Pohranjena djela likovnih umjetnika 01330 10.000,00 0,07% TEKUĆI PROGRAMI 3.200.500,00 22,98% Program: OPĆI POSLOVI 3.200.500,00 22,98% 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01110 35.000,00 0,25% 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 01110 25.000,00 0,18% 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 01110 20.000,00 0,14% 32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 01110 10.000,00 0,07% 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 01110 25.000,00 0,18% 32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 01110 5.000,00 0,04% 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 01110 2.000,00 0,01% Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 19
 21. 21. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01110 30.000,00 0,22% 32132 Tečajevi i stručni ispiti 01110 5.000,00 0,04% Stručni ispiti 32132 Tečajevi i stručni ispiti 01110 10.000,00 0,07% Izobrazba kadrova 32211 Uredski materijal 01110 250.000,00 1,80% 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 01110 75.000,00 0,54% 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 01110 5.000,00 0,04% 32231 Električna energija 01110 200.000,00 1,44% 32233 Plin 01110 120.000,00 0,86% 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 01110 110.000,00 0,79% 32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 01110 50.000,00 0,36% 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih 01110 20.000,00 0,14% objekata 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 01110 15.000,00 0,11% 32251 Sitni inventar 01110 20.000,00 0,14% 32311 Usluge telefona, telefaksa 01110 210.000,00 1,51% 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 01110 185.000,00 1,33% 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 01110 50.000,00 0,36% Održavanje uredskih zgrada 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 01110 140.000,00 1,01% Čišćenje objekata 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 01110 65.000,00 0,47% Tekuće održavanje računalne opreme 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 01110 40.000,00 0,29% Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 20
 22. 22. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 01110 20.000,00 0,14% Tekuće održavanje opreme 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 01110 50.000,00 0,36% 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 01110 70.000,00 0,50% 32341 Opskrba vodom 01110 70.000,00 0,50% 32342 Iznošenje i odvoz smeća 01110 60.000,00 0,43% 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 01110 5.000,00 0,04% 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 01110 80.000,00 0,57% 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 01110 15.000,00 0,11% Alarmni sustav 32349 Ostale komunalne usluge 01110 80.000,00 0,57% 32352 Najamnine za građevinske objekte 01110 46.500,00 0,33% 32354 Licence 01110 7.000,00 0,05% 32359 Ostale najamnine i zakupnine 01110 15.000,00 0,11% 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 01110 30.000,00 0,22% 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 01110 10.000,00 0,07% 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 01110 50.000,00 0,36% 32922 Premije osiguranja ostale imovine 01110 30.000,00 0,22% 32923 Premije osiguranja zaposlenih 01110 30.000,00 0,22% 32931 Reprezentacija 01110 420.000,00 3,02% 32941 Tuzemne članarine 01110 30.000,00 0,22% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 100.000,00 0,72% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 120.000,00 0,86% (natječaji i oglasi) Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 21
 23. 23. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 10.000,00 0,07% Izdaci za sustav zaštite i spašavanja, te civilnu zaštitu 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 30.000,00 0,22% Izdaci za zaštitu od požara 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 10.000,00 0,07% Službenički sud 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 01110 5.000,00 0,04% 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 01110 10.000,00 0,07% 37215 Stipendije i školarine 01110 75.000,00 0,54% GLAVA 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 6.754.415,18 48,51% TEKUĆI PROGRAMI 6.754.415,18 48,51% PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA 2.657.215,18 19,08% 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 08200 40.000,00 0,29% 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 08200 20.000,00 0,14% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 08200 900.000,00 6,46% 32931 Reprezentacija 08200 40.000,00 0,29% Međunarodna suradnja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 08200 20.000,00 0,14% SAVIJET MLADIH 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 08200 40.000,00 0,29% članova predstavničkih i izvršnih 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 08200 600.000,00 4,31% 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 08200 18.000,00 0,13% 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 08200 20.000,00 0,14% 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 08200 200.000,00 1,44% Pokroviteljestva Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 22
 24. 24. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 08200 310.000,00 2,23% Političke stranke 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 08200 200.000,00 1,44% Sponzorstva 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 08200 249.215,18 1,79% NOVOSTI 250.000,00 1,80% 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 08300 250.000,00 1,80% VINKOVAČKA TELEVIZIJA 300.000,00 2,15% 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 08300 300.000,00 2,15% BOK D.O.O. 300.000,00 2,15% 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 08300 300.000,00 2,15% PERISKA D.O.O 1.000.000,00 7,18% 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 08102 1.000.000,00 7,18% POLET 800.000,00 5,75% 35221 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 08300 800.000,00 5,75% Program: GRADSKE MANIFESTACIJE 1.447.200,00 10,39% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 100.000,00 0,72% Doček Nove godine VINKOVAČKE JESENI 480.000,00 3,45% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 08200 100.000,00 0,72% 45. Vinkovačke jeseni 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 08200 80.000,00 0,57% Šokački divani 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 08200 300.000,00 2,15% 45. Vinkovačke jeseni VINKOVAČKI JESENSKI SAJAM GOSPODARSTVA I 301.200,00 2,16% OBRTNIŠTVA Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 23
 25. 25. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 04112 15.000,00 0,11% 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 04112 4.000,00 0,03% 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 04112 15.200,00 0,11% 32353 Najamnine za opremu 04112 180.000,00 1,29% 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 04112 6.000,00 0,04% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04112 14.000,00 0,10% osiguranje manifestacije 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04112 40.000,00 0,29% VINKOVAČKO LJETO 180.000,00 1,29% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 08200 70.000,00 0,50% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 08200 110.000,00 0,79% Program Vinkovačkog ljeta DAN GRADA 75.000,00 0,54% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 40.000,00 0,29% 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 06200 5.000,00 0,04% 38119 Ostale tekuće donacije 06200 30.000,00 0,22% SAJAM ZDRAVLJA 311.000,00 2,23% 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 06200 15.000,00 0,11% 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 06200 10.000,00 0,07% 32353 Najamnine za opremu 06200 180.000,00 1,29% 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 06200 22.000,00 0,16% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 60.000,00 0,43% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 14.000,00 0,10% osiguranje manifestacije Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 24
 26. 26. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 06200 10.000,00 0,07% Razdjel - UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE 25
 27. 27. VINKOVCI RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU Od 01.01.2010 do 31.12.2010 SVEUKUPNO RAZDJEL 4.494.177,27 BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 1.152.100,00 25,64% GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOUPRAVU TEKUĆI PROGRAMI 1.152.100,00 25,64% STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 1.152.100,00 25,64% GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 31111 Plaće za zaposlene 06200 903.000,00 20,09% 31112 Plaće za vježbenike 06200 35.000,00 0,78% 31131 Plaće za prekovremeni rad 06200 8.000,00 0,18% 31213 Darovi 06200 2.000,00 0,04% 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 06200 10.000,00 0,22% 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 06200 15.000,00 0,33% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 06200 5.000,00 0,11% Posebni doprinos za osiguranje od nesreće na poslu 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 06200 142.000,00 3,16% 31331 Doprinosi za zapošljavanje 06200 16.100,00 0,36% 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 16.000,00 0,36% GLAVA 2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 1.595.000,00 35,49% PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.080.000,00 24,03% - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOU 26
 28. 28. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 41119 Ostala zemljišta 06100 300.000,00 6,68% Otkup dijela parcele za nogostup u Zvonarskoj ulici Program: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA 780.000,00 17,36% 42112 Stambeni objekti za socijalne skupine građana 06201 620.000,00 13,80% 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 06201 160.000,00 3,56% TEKUĆI PROGRAMI 515.000,00 11,46% OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 515.000,00 11,46% 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 06100 40.000,00 0,89% 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 06100 160.000,00 3,56% Pričuva 32375 Geodetsko-katastarske usluge 06100 20.000,00 0,45% 32379 Ostale intelektualne usluge 06100 170.000,00 3,78% Usluge Stanoservisa 32379 Ostale intelektualne usluge 06100 50.000,00 1,11% 32399 Ostale nespomenute usluge 06100 25.000,00 0,56% Stručna mišljenja, ovjera potpisa kod javnog bilježnika, zemljišno knjižna provedba, sudske pristojbe i procjene 37223 Stanovanje 06100 50.000,00 1,11% Subvencija kamate za sanaciju fasada GLAVA 3 MJESNA SAMOUPRAVA 1.747.077,27 38,87% PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 530.000,00 11,79% 42212 Uredski namještaj 06100 55.000,00 1,22% 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 06100 145.000,00 3,23% fasade i krovišta Program: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE 330.000,00 7,34% Projekt: MO "RADIĆEV BLOK" 330.000,00 7,34% 41112 Građevinsko zemljište 06100 300.000,00 6,68% - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOU 27
 29. 29. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 41261 Ostala nematerijalna imovina 06100 30.000,00 0,67% Projektna dokumentacija TEKUĆI PROGRAMI 1.217.077,27 27,08% STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 1.182.077,27 26,30% GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 31111 Plaće za zaposlene 06100 933.000,00 20,76% 31131 Plaće za prekovremeni rad 06100 8.000,00 0,18% 31213 Darovi 06100 8.000,00 0,18% 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 06100 10.000,00 0,22% 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 06100 30.000,00 0,67% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 06100 141.150,00 3,14% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 06100 4.327,27 0,10% Posebni doprinos za osiguranje od nesreće na poslu 31331 Doprinosi za zapošljavanje 06100 15.100,00 0,34% 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06100 32.500,00 0,72% OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 35.000,00 0,78% 32352 Najamnine za građevinske objekte 06100 35.000,00 0,78% - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I LOKALNU SAMOU 28
 30. 30. VINKOVCI RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Od 01.01.2010 do 31.12.2010 SVEUKUPNO RAZDJEL 63.373.132,00 BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH 1.511.000,00 2,38% DJELATNOSTI TEKUĆI PROGRAMI 1.511.000,00 2,38% STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 1.511.000,00 2,38% GRADSKE UPRAVE VINKOVCI 31111 Plaće za zaposlene 09100 1.130.000,00 1,78% 31112 Plaće za vježbenike 09100 105.000,00 0,17% 31131 Plaće za prekovremeni rad 09100 8.000,00 0,01% 31213 Darovi 09100 4.000,00 0,01% 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 09100 10.000,00 0,02% 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 09100 18.000,00 0,03% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 09100 186.500,00 0,29% 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 09100 6.300,00 0,01% Posebni doprinos za osiguranje od nesreće na poslu 31331 Doprinosi za zapošljavanje 09100 21.200,00 0,03% 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09100 22.000,00 0,03% GLAVA 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.049.400,00 17,44% ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 6.299.400,00 9,94% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 29
 31. 31. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 25.000,00 0,04% Program: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, 25.000,00 0,04% ZEMLJIŠTA CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 25.000,00 0,04% 42273 Oprema 09100 25.000,00 0,04% TEKUĆI PROGRAMI 6.274.400,00 9,90% Program: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO 4.699.500,00 7,42% OSOBLJE CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.699.500,00 7,42% 31111 Plaće za zaposlene 09100 4.430.000,00 6,99% 31213 Darovi 09100 7.000,00 0,01% 31214 Otpremnine 09100 55.000,00 0,09% 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 09100 15.000,00 0,02% 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 09100 192.500,00 0,30% Program: OPĆI POSLOVI 1.423.300,00 2,25% CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.423.300,00 2,25% 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 09100 2.500,00 0,00% 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 09100 2.000,00 0,00% 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 09100 2.000,00 0,00% 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 09100 1.000,00 0,00% 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09100 250.000,00 0,39% 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 09100 10.000,00 0,02% 32211 Uredski materijal 09100 8.000,00 0,01% 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 09100 10.000,00 0,02% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 30
 32. 32. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 09100 30.000,00 0,05% 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 09100 5.000,00 0,01% 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 09100 3.500,00 0,01% 32224 Namirnice 09100 650.000,00 1,03% 32225 Roba 09100 64.000,00 0,10% 32231 Električna energija 09100 70.000,00 0,11% 32233 Plin 09100 90.000,00 0,14% 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 09100 6.800,00 0,01% 32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 09100 12.000,00 0,02% 32251 Sitni inventar 09100 16.000,00 0,03% 32311 Usluge telefona, telefaksa 09100 20.000,00 0,03% 32312 Usluge interneta 09100 2.000,00 0,00% 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 09100 2.000,00 0,00% 32341 Opskrba vodom 09100 63.000,00 0,10% 32342 Iznošenje i odvoz smeća 09100 18.000,00 0,03% 32343 Deratizacija i dezinsekcija 09100 1.500,00 0,00% 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 09100 6.000,00 0,01% 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 09100 2.000,00 0,00% 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 09100 5.000,00 0,01% 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 09100 15.000,00 0,02% 32363 Laboratorijske usluge 09100 3.000,00 0,00% 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 09100 1.000,00 0,00% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 31
 33. 33. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 09100 4.200,00 0,01% 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 09100 5.000,00 0,01% 32922 Premije osiguranja ostale imovine 09100 17.800,00 0,03% 32923 Premije osiguranja zaposlenih 09100 7.000,00 0,01% 34312 Usluge platnog prometa 09100 18.000,00 0,03% Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 96.000,00 0,15% CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 96.000,00 0,15% 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih 09100 10.000,00 0,02% objekata 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 09100 15.000,00 0,02% opreme 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih 09100 2.000,00 0,00% sredstava 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 09100 50.000,00 0,08% 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 09100 10.000,00 0,02% 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 09100 4.000,00 0,01% 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 09100 5.000,00 0,01% Program: PROGRAM PREDŠKOLE 45.600,00 0,07% CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 45.600,00 0,07% 32225 Roba 09100 30.000,00 0,05% 32231 Električna energija 09100 4.000,00 0,01% 32233 Plin 09100 4.000,00 0,01% 32311 Usluge telefona, telefaksa 09100 3.000,00 0,00% 32341 Opskrba vodom 09100 3.000,00 0,00% 34312 Usluge platnog prometa 09100 1.600,00 0,00% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 32
 34. 34. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index Program: PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM 5.000,00 0,01% CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.000,00 0,01% 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 09100 1.000,00 0,00% 32225 Roba 09100 4.000,00 0,01% Program: PROGRAM RADA S DJECOM S TEŠKOĆAMA 5.000,00 0,01% CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.000,00 0,01% 32225 Roba 09100 5.000,00 0,01% FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 4.750.000,00 7,50% TEKUĆI PROGRAMI 4.750.000,00 7,50% DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA 740.000,00 1,17% 38119 Ostale tekuće donacije 09110 740.000,00 1,17% DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA 800.000,00 1,26% 38119 Ostale tekuće donacije 09110 800.000,00 1,26% DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO 1.600.000,00 2,52% 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 09110 1.600.000,00 2,52% DJEČJI VRTIĆ KOLIJEVKA 650.000,00 1,03% 38119 Ostale tekuće donacije 09110 650.000,00 1,03% DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK 310.000,00 0,49% 38119 Ostale tekuće donacije 09110 310.000,00 0,49% DJEČJI VRTIĆ MEDENJAK 650.000,00 1,03% 38119 Ostale tekuće donacije 09110 650.000,00 1,03% GLAVA 3 OBRAZOVANJE 12.352.100,00 19,49% OSNOVNO ŠKLOSTVO 7.417.100,00 11,70% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 33
 35. 35. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.905.879,00 3,01% Program: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.905.879,00 3,01% 42211 Računala i računalna oprema 09120 82.000,00 0,13% 42212 Uredski namještaj 09120 95.000,00 0,15% 42219 Ostala uredska oprema 09120 26.000,00 0,04% 42221 Radio i TV prijemnici 09120 6.000,00 0,01% 42229 Ostala komunikacijska oprema 09120 25.000,00 0,04% 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 09120 55.000,00 0,09% 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 09120 30.000,00 0,05% 42261 Sportska oprema 09120 68.000,00 0,11% 42273 Oprema 09120 32.000,00 0,05% 42411 Knjige u knjižnicama 09120 51.000,00 0,08% 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 270.000,00 0,43% Rekonstrukcija sanitarnog prostora na I. katu OŠ. J. Kozarca 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 50.879,00 0,08% Rekonstrukcija prostora u OŠ N.Tesle Mirkovci 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 75.000,00 0,12% Sanacija krovišta OŠ. A.G. Matoš 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 30.000,00 0,05% 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 350.000,00 0,55% Adaptacija vanjskih športskih terena i dvorišta OŠ I.G. Kovačića II etapa 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 120.000,00 0,19% Završetak izrade projektne dokumentacije za dograd. OŠ. B. Kašića 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 09120 540.000,00 0,85% Pokretne tribine za športsku dvoranu I.G. Kovačića Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 34
 36. 36. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index TEKUĆI PROGRAMI 5.511.221,00 8,70% Program: REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG 5.511.221,00 8,70% OBRAZOVANJA OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 4.990.661,00 7,88% 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 09120 165.956,00 0,26% 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 09120 11.400,00 0,02% 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 09120 104.324,00 0,16% 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 09120 149.726,00 0,24% 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 09120 14.300,00 0,02% 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 09120 37.997,00 0,06% 32132 Tečajevi i stručni ispiti 09120 4.000,00 0,01% 32211 Uredski materijal 09120 171.855,00 0,27% 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 09120 130.284,00 0,21% 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 09120 218.049,00 0,34% 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 09120 32.774,00 0,05% 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 09120 69.384,00 0,11% 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 09120 127.021,00 0,20% 32221 Osnovni materijal i sirovine 09120 15.000,00 0,02% 32222 Pomoćni materijal 09120 5.000,00 0,01% 32224 Namirnice 09120 5.000,00 0,01% 32229 Ostali materijal i sirovine 09120 20.000,00 0,03% 32231 Električna energija 09120 414.664,00 0,65% 32233 Plin 09120 765.680,00 1,21% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 35
 37. 37. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 09120 16.000,00 0,03% 32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 09120 67.500,00 0,11% 32251 Sitni inventar 09120 225.294,00 0,36% 32311 Usluge telefona, telefaksa 09120 118.224,00 0,19% 32312 Usluge interneta 09120 34.664,00 0,05% 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 09120 24.800,00 0,04% 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 09120 622.090,00 0,98% 32331 Elektronski mediji 09120 12.212,00 0,02% 32332 Tisak 09120 24.400,00 0,04% 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 09120 5.910,00 0,01% 32341 Opskrba vodom 09120 180.951,00 0,29% 32342 Iznošenje i odvoz smeća 09120 83.846,00 0,13% 32343 Deratizacija i dezinsekcija 09120 4.238,00 0,01% 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 09120 21.521,00 0,03% 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 09120 9.000,00 0,01% 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 09120 19.795,00 0,03% 32349 Ostale komunalne usluge 09120 109.945,00 0,17% 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 09120 127.360,00 0,20% 32363 Laboratorijske usluge 09120 2.100,00 0,00% 32371 Autorski honorari 09120 5.500,00 0,01% 32372 Ugovori o djelu 09120 4.000,00 0,01% 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 09120 13.000,00 0,02% Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 36
 38. 38. BROJ KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA IZNOS Strukt. index 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 09120 10.572,00 0,02% 32379 Ostale intelektualne usluge 09120 26.000,00 0,04% 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 09120 12.680,00 0,02% 32382 Usluge razvoja software-a 09120 5.000,00 0,01% 32389 Ostale računalne usluge 09120 51.000,00 0,08% 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 09120 46.438,00 0,07% 32392 Film i izrada fotografija 09120 10.000,00 0,02% 32393 Uređenje prostora 09120 49.110,00 0,08% 32399 Ostale nespomenute usluge 09120 236.210,00 0,37% 32922 Premije osiguranja ostale imovine 09120 27.002,00 0,04% 32923 Premije osiguranja zaposlenih 09120 2.500,00 0,00% 32931 Reprezentacija 09120 122.040,00 0,19% 32941 Tuzemne članarine 09120 20.630,00 0,03% 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 09120 144.961,00 0,23% 34311 Usluge banaka 09120 9.500,00 0,01% 34312 Usluge platnog prometa 09120 21.754,00 0,03% 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 09120 500,00 0,00% TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 520.560,00 0,82% 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih 09120 85.500,00 0,13% objekata 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 09120 78.500,00 0,12% opreme 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih 09120 7.000,00 0,01% sredstava Razdjel - UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 37

×