Brand activation document

850 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brand activation document

  1. 1. Brand Activation. n ge ve e oo rin aH a b yM d re a te C
  2. 2. AandachtOm Dazzling Style onder de aandacht te brengen moetenallereerst visite kaartjes van de nieuwe huisstijl worden ontworpenen worden gedrukt. Daarnaast zal de toekomstige nieuweinteractieve website het belangrijkste communicatie kanaal wordenwaarmee Dazzling Style naar klanten gecommuniceerd zal worden.De huisstijl van het merk zal er net als de dienst die het merklevert oogverblindend uit zien waardoor dit (oogverblindend) ookde eerste indruk zal worden bij nieuwe klanten voor het merk.Maar ook bestaande klanten zullen door de oogverblindende stijlmeteen erkenning voor het merk voelen omdat het een visueleweergave is van de vertrouwde dienst die aan hen geleverd wordt.De bestaande associaties van de bekende trouwe dienst dieDazzling Style als ambulante kapper levert zullen door de nieuwehuisstijl en interactieve website die gekoppeld zit aan diverse socialmedia kanalen versterkt worden.
  3. 3. Aandacht (2)Door middel van deze interactieve website zal ook onder de aan-dacht worden gebracht dat de dienstverlening van Dazzling Stylezal worden uitgebreid met het geven van workshops op maat.Klanten die willen weten hoe zij hun nieuwe oogverblindendecoupe ook in de weken na de haarbehandeling tot een oogver-blindend resultaat kunnen stijlen hebben nu de mogelijkheid omworkshops te volgen over een zelf gekozen onderwerp. Het aan-tal deelnemer van de workshop maakt niet uit en bedraagt slecht€10 per persoon voor een uur. De klant kan hier ook nog voordeelbij krijgen wanneer die ervoor zorgt dat er 5 personen aanwezigzijn. De deelname aan de workshop is dan voor die klant gratis.De workshops kunnen zowel op een zelf gekozen locatie gegevenworden als dat Dazzling Style een locatie kan regelen.Naast de bestaande associaties van de bekende trouwe dienst vanDazlling Style als ambulante kapster die klanten voorziet van eenoogverblinde coupe die aansluit bij de persoonlijkheid zullen er ooknieuwe associaties aan het merk gepaard gaan, namelijk de trouwedienst die klanten zelf in staat stelt om hun nieuwe oogverblindecoupe ook na de haarbehandeling tot een oogverblindend resultaatte stijlen.
  4. 4. Emotie st t van de dien ‘Het resultaa yle biedt, g St die Dazzlin ui-kers een gebr ij g eeft de evoel omdat z ng en tevrede ieuw geknipte nn ijlde met hu nd gest ent inde o ogverbl r een statem ee zij coupe w aken waarmee ijn m ez kunnen ten zien wie z la kunnen zich voelen.’ zij en hoe
  5. 5. InteractieOm klanten bij het merk te betrekken zal social mediade belangrijkste rol spelen. Door de combinatie van eeninteractieve website en de koppeling met social medazoals Facebook, Hyves, Twitter, Youtube & Flickr zalDazzling Style interactief bezig zijn met haar klanten.Met de Facebook pagina zal Dazzling style klanten be-trekken door ze toe te voegen aan de pagina. Dit geldook voor Twitter en Hyves.Hierdoor zal Dazzling style zoveel mogelijk van haarklanten bereiken. Niet iedereen heeft namelijk Twitterof Facesbook of Hyves. Maar de meeste klanten makenop zijn minst wel gebruik van één van de drie. Dazzlingstyle zal ook onderwerpen over aankomende work-shops communiceren via deze social media kanalen.
  6. 6. Interactie (2)Dazzling Style zal hierdoor een groter bereik hebben.Vrouwen kiezen er vaak voor om niet alleen naar eenevenement of workshop te gaan. Zij zullen waarschi-jnlijk een vriendin mee vragen waardoor het netwerken de bekendheid van Dazzling Style steeds groterwordt.De huidige klanten die dan geïnteresseerd zijn in hetvolgen van de workshop kunnen de melding op Face-book, Hyves en Twitter op hun eigen pagina kopiëren.Alle contacten van de klant zien het bericht danvoorbij komen en worden op deze manier ook geïnfor-meerd over de workshop. Wanneer een klant zelf eenonderwerp met Dazzling Style heeft besproken is hetnatuurlijk nog veel meer vanzelfsprekend dat klantenhun onderwerpen met hun vrienden via social mediate bespreken. Op deze manier kunnen zij namelijk doorgenoeg deelnemers te regelen zelf voor niks deelnemen aan de workshop.
  7. 7. ActieDe actie van de brand activation begintal bij de interactie van de klanten diedeel willen nemen aan een workshopdoor de interactie via social media.Dazzling Style zal wanneer zij daar toe-stemming voor heeft ook zorgen dater tijdens de workshops beeldmateriaalword vastgelegd op zowel film als foto.Dit beeldmateriaal zal vervolgens op dewebsite worden geplaatst. De deelnem-ers kunnen dit daar dan ook vervolgensterug vinden en delen via hun eigen prik-bord/profiel.Al hun contactpersonen zullen de ge-deelde foto’s en video’s ook kunnenbekijken waardoor Dazzling Style eenheel groot publiek bereikt.
  8. 8. LoyaliteitDazzling Style moet loyaliteit van haar klanten ver-dienen doordat Dazzling Style zelf ook altijd loyaalis naar haar klanten. Dazzling stijl is altijd eerlijk.Ook als een klant een plaatje van een kapsel heeftgevonden en dit kapsel ook wil hoe wil dit helemaalniet past bij de persoonlijkheid van die klant.Dazzling style zal niet alleen eerlijk advies gevenmaar er ook voor zorgen dat de klant op dat mo-ment overtuigd raakt. Wat Dazzling Style in iedergeval niet zal doen is toegeven aan het kapsel waar-door de klant er zeker niet meer oogverblindend uitzal gaan zien. Dit is de loyaliteit van Dazzling Stylenaar haar klanten toe: eerlijkheid, ook al is het nietaltijd het beste en het leukste en al dien je er klan-ten door te verliezen.Dit zal ervoor zorgen dat klanten die eerlijkheid van-uit Dazzling Style kunnen waarderen ook loyaal zijnaan Dazzling Style.

×