Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uporedjivanje - merenje površi

Uporedjivanje - merenje površi

 1. 1. Посматрај фигуре наслици и реци која има већу површ.
 2. 2. M KC O E A DA B E D D B C
 3. 3. C M KA B A D• Троугао заузима само део квадрата. ∆ ABC < ADKM
 4. 4. M KE DB C A D• Цео квадрат BCDE налази се у квадрату ADKM. BCDE < ADKM
 5. 5. C O EA B D• Троуглови се поклапају, што значи да су ПОДУДАРНИ.• Њихове површи су ЈЕДНАКЕ. ∆ ABC = ∆ OED
 6. 6. Упореди површи датих фигура.
 7. 7. 3 5 1 2 4фигура А 4 3 фигура Б
 8. 8. 4 2 2 1 1 3фигура В 5 фигура Г
 9. 9. Колико квадрата садржи дата фигура? 2 6 4 фигура Д
 10. 10. Колико пута је површ правоугаоника већа од површи квадрата Е?Површ А је 18 пута већа од површи Е.
 11. 11. Квадрат којим смо мерили површ правоугаоника А зове се ЈЕДИНИЦА МЕРЕ.Резултат мерења (број 18) зове се МЕРНИ БРОЈ.
 12. 12. Множећи МЕРНИ БРОЈ и ЈЕДИНИЦУ МЕРЕ добијамо фигуре коју смо означили са А, па је: А = 18 ⋅ Е
 13. 13. ПОВРШИНА неке фигуре је БРОЈ који одређује колико је ЈЕДИНИЦА МЕРЕ потребно да се та геометријска фигура прекрије.
 14. 14. НАСТАВНИЛИСТИЋИ
 15. 15. Наставни листић бр. 1Упореди површидатих фигура.Колико једнакихквадратића садржисвака од њих?
 16. 16. 2 4 4 4 +1 фигура АРЕШЕЊЕ: Фигура А садржи 15 једнаких квадратића.
 17. 17. 3 7 7 8 1 фигура БРЕШЕЊЕ: Фигура Б садржи 26 једнаких квадратића.
 18. 18. фигура В 1 4 4 3 4РЕШЕЊЕ: 4Фигура Всадржи 326 једнакихквадратића. 3
 19. 19. Наставни листић бр. 2На слици су дате фигуреП и М и јединице мере.а) Одреди површину фигуре ако је јединица мере Е.б) Одреди површину фигуре ако је јединица мере Ф.
 20. 20. а) јединица мере Е 16 16 фигура М 16 16 16 фигура П РЕШЕЊЕ: Површина фигуре М: 32 јед. мере Површина фигуре П: 48 јед. мере
 21. 21. б) јединица мере Ф 8 8 фигура М 16 8 фигура П РЕШЕЊЕ: Површина фигуре М: 16 јед. мере Површина фигуре П: 24 јед. мере

×