Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CNIV 2009, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

194 views

Published on

CNIV 2009, NOI TEHNOLOGII DE E-LEARNING, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Ediţia VII, octombrie 2009, Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CNIV 2009, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

 1. 1. 5/29/2016 Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 1 E-Learning Software educaţional Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, România TEHNOLOGII MODERNE ÎN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE http://www.cniv.ro | http://www.icvl.eu Universitatea din Bucureşti CNIV and ICVL Project | Conf. dr. Marin Vlada
 2. 2. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 25/29/2016 C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă" www.cniv.ro/2009 | 30 oct. - 1 nov. 2009, IAŞI www.icvl.eu/2009
 3. 3. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 35/29/2016 Obiective  Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare  Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii  Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă
 4. 4. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 45/29/2016 Obiective specifice  Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality  Creşterea rolului şi răspunderii cadrelor didactice în conceperea, elaborarea şi utilizarea metodelor tradiţionale în complementaritate cu tehnologiile şi metodele moderne de tip IT, în procesul de formare inţială şi formare continuă  Promovarea şi dezvoltarea tehnologiilor informatice în activităţile educaţionale, de management si de training  Promovarea şi utilizarea produselor de Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar
 5. 5. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 55/29/2016 Foundation of the "International E-Learning Association“- IELA New York www.ielassoc.org  To serve as a catalyst for the development and exchange of information regarding eLearning among universities, educational institutions, businesses, government agencies, funding agencies, and conferences, and to publish materials which will advance the use of e-learning;  To promote excellence in research, development and use of e- learning;  To disseminate to the public, the media, and governments, information about the opportunities for the use of e-learning;  To share and promote policies, practices and procedures with respect to all matters pertaining to the use of e-learning; and  To cooperate and liaise with related regional, national and international associations.
 6. 6. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 65/29/2016 DEFINITII Definiţie. E-learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia şi comunicare asincronă sau sincronă) conduce subiectul care îl utilizează, la obţinerea unei experienţe în înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi îndemânări într-un domeniu al cunoaşterii. CNIV 2003
 7. 7. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 75/29/2016 DEFINITII Definiţie. Software Educaţional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment. o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.) CNIV 2003
 8. 8. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 85/29/2016 ACTIVITATI & REZULTATE “Ştiinţele sunt reprezentări virtuale ale cunoaşterii”(MV) CNIV 2008 | 31 oct.CNIV 2008 | 31 oct.--2 nov.2 nov. MatematicaMatematica şşii InformaticaInformatica •• CuvântulCuvântul ""matematicămatematică" vine din" vine din grecesculgrecescul μάθημαμάθημα ((mmááthemathema)) carecare îînseamnănseamnă ""şştiintiinţţăă,, cunoacunoaşşteretere sausau îînvănvăţţareare"" •• μαθηματικόςμαθηματικός ((mathematikmathematikóóss)) îînseamnănseamnă ""celcel carecare îîndrăgendrăgeşştete îînvănvăţţareaarea““ •• ““NimicNimic nunu costcostă maiă mai scumpscump decdecătăt neneşştiintiinţţaa”” GrigoreGrigore C.C. MoisilMoisil http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaB/1_3_vlada.pdf CNIV 2008 | 31 oct.CNIV 2008 | 31 oct.--2 nov.2 nov. BILANBILANŢŢ CNIV 2008CNIV 2008 •• CNIV 2006,CNIV 2006, ediediţţiaia a IVa IV--aa (76(76 lucrărilucrări îînscrisenscrise, 53, 53 lucrărilucrări publicatepublicate, 108, 108 autoriautori, 150, 150 EvaluatoriEvaluatori),), ExpoziExpoziţţieie "Software"Software EducaEducaţţionalional",", SecSecţţiuniiuni: A,: A, B, C, DB, C, D •• CNIV 2007,CNIV 2007, ediediţţiaia a Va V--aa (80(80 lucrărilucrări îînscrisenscrise, 66, 66 lucrărilucrări publicatepublicate, 162, 162 autoriautori, 108, 108 EvaluatoriEvaluatori),), ExpoziExpoziţţie+Concursie+Concurs "Software"Software EducaEducaţţionalional",", SecSecţţiuniiuni: A, B, C, D: A, B, C, D •• CNIV 2008,CNIV 2008, ediediţţiaia a VIa VI--aa (71(71 lucrărilucrări îînscrisenscrise, 58, 58 lucrărilucrări publicatepublicate, 147, 147 autoriautori, 311, 311 EvaluatoriEvaluatori) ,) , ExpoziExpoziţţie+Concursie+Concurs "Software"Software EducaEducaţţionalional",", SecSecţţiuniiuni: A, B, C, D, E: A, B, C, D, E CNIV 2007CNIV 2007 -- ZiarulZiarul GGÂÂNDULNDUL,, SCOALASCOALA -- 2626 octombrieoctombrie 20072007
 9. 9. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 95/29/2016 BILANŢ CNIV 2009  CNIV 2006, ediţia a IV-a (76 lucrări înscrise, 53 lucrări publicate, 108 autori, 150 Evaluatori), Expoziţie "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D  CNIV 2007, ediţia a V-a (80 lucrări înscrise, 66 lucrări publicate, 162 autori, 108 Evaluatori), Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D  CNIV 2008, ediţia a VI-a (71 lucrări înscrise, 58 lucrări publicate, 147 autori, 311 Evaluatori) , Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D, E  CNIV 2009, ediţia a VII-a (85 lucrări înscrise, 71 lucrări publicate, 181 autori, 410 Evaluatori) , Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D, E CNIV 2003 – FMI, Univ. Bucureşti, 24 octombrie 2003
 10. 10. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 105/29/2016 Procesul de Învăţare – stocarea cunoaşterii
 11. 11. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 115/29/2016 Cele 4 valuri – Societatea cunoaşterii ConstruireaConstruirea societăsocietăţţiiii bazatebazate pepe cunoacunoaşşteretere CeleCele 44 valurivaluri aleale societăsocietăţţiiii informainformaţţionaleionale Referinţa: TudorelTudorel FĂTUFĂTU,, AlexandruAlexandru ŢŢUGUI,UGUI, UniversitateaUniversitatea ““Al. I.Al. I. CuzaCuza””,, IaIaşşii [Boar B.H., The Art of Strategic Planning for Information Technologies, 2nd edition, John Wiley, 2001]
 12. 12. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 125/29/2016 1. Reamintire 2. Înţelegere 3. Aplicare 4. Analizare 5. Evaluare 6. Creare AeL SCORM LCMS Formare diferenţiată Sursa: R. Jugureanu – Siveco (2005) Proiectare Corelatia BLOOM-ANDERSON - SCORM
 13. 13. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 135/29/2016 Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania Biologie. Clasa a XI-a. Anatomia şi fiziologia omului Echipa de realizare Proiectare lecţii: prof. Maria DINU, dr. Ciprian DINU Scenariu de realizare: dr. Ciprian DINU Coordonare tehnică: Doru PANAITE Coordonare didactică: prof. Maria Dinu Echipa de dezvoltare conţinut: - redactare conţinut ştiinţific: prof. Maria DINU, dr. Ciprian DINU - desene anatomice 2D: Mădălin ŞERBAN, Alexandru-Mihnea ANDRAŞCU - desene anatomice 3D: Andrei Iordăchescu - programare Flash/ActionScript: Viorel ŞOLDAN, Mihai MILEA, Andrei LUCACI, Teodor TĂNASE, Ştefan SIVU, Cătălin COSTEA - programare JavaScript: Viorel ŞOLDAN - integrare SCORM/AEL: Doru PANAITE, Viorel ŞOLDAN Redactare manual profesor: dr. Ciprian DINU, Ştefan SIVU.
 14. 14. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 145/29/2016 Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania Newbyte Educational Software, UK & Australia
 15. 15. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 155/29/2016 Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania Newbyte Educational Software, UK & Australia
 16. 16. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 165/29/2016 Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania
 17. 17. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 175/29/2016 Demonstatii practice – Software educational Studii de caz: UK, Australia, Finlanda, Romania Romania, Siveco – Lectiile AeL
 18. 18. Iaşi-CNIV 2009, M. Vlada - UB 185/29/2016 END www.unibuc.ro marinvlada@gmail.com Universitatea din Bucuresti CNIV and ICVL Project | Conf. dr. Marin Vlada

×