SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Índex
1- Q uè s ón le s inunda c ions ?
2- Q uine s s ón le s s e ve s c a us e s ?
3- Q uè c a l fe r?
4- P e r què a ug me nte n?
5- Inunda c ions d'a rre u de l món
6- L a R ie ra de le s Are ne s
7- L a R ie ra de l P a la u
8- R is c os
9- E l N iño i L a N iña
10- F otos d'a lg une s inunda c ions

11- B ibliog ra fia
Què són les inundacions?

  U na inunda c ió o riua da , é s un de s borda me nt
  d'a ig ua c om a c ons e qüè nc ia de forte s plug e s o
  de l tre nc a me nt ( na tura l o no) d'a lg un lloc o
  te rre ny que c onté a ig ua . H i ha una inunda c ió qua n
  una c a s a , un te rre ny o una re g ió s 'omple d'a ig ua i
  e s de s borda . E ls rius de s borda ts provoque n
  inunda c ions .
Quines són les seves causes?

  L e s princ ipa ls c a us e s de le s inunda c ions fluvia ls
  s ón le s plug e s inte ns e s , e ls ve nts forts , le s
  ne va de s i fins i tot te rra trè mols , ts una mis i
  de s borda me nts de ls rius , e mba s s a me nts , o a ltre s
  c onte nidors d’ a ig ua . T a mbé qua n ba ixa a mb
  molta forç a l’ a ig ua de ls rius i provoc a que e ls
  te rre nys s e c s s ’ inundin.
         (Perill d’inundació)
Què cal fer?
  S i a bunde n plug e s :

  B us que u re fug i dins un e dific i s e g ur.

  Allunye u-vos de le s rie re s , e l ma r o z one s on hi ha g i pe rill.

  N o tra ve s s e u una z ona inunda da , ni a pe u ni e n c otxe .

  Dirig iu-vos a ls punts mé s a lts de la z ona ( munta nye s , bos c os , . . . ) .

  Amb c otxe , c irc ule u pe r le s rute s princ ipa ls i a utopis te s . S i te niu proble me s
  de vis ibilita t, a ture uvos i indique u la vos tra s itua c ió a mb tria ng le s
  d'e me rg è nc ia .

  S i s ou a c a s a o a un e dific i:

  N o ba ixe u a ls s ote rra nis ni us que de u e n z one s ba ixe s .

  N o de ixe u fora obje c te s o moble s que pug uin s e r a rros s e g a ts pe r l'a ig ua .

T a nque u porte s i fine s tre s .

C ol· loque u e ls obje c te s va luos os o pe rillos os e n lloc s a lts i prote g its .

De s c onne c te u l'inte rruptor g e ne ra l de l'e le c tric ita t.
Per què augmenten?
N omé s e s te m a ls inic is de l s e g le XXI, pe rò E uropa ja ha
s ofe rt un c e nte na r de g ra ns inunda c ions . E ls me te oròle g s
pre diue n un a ug me nt e n la fre qüè nc ia d’ a que s te s
c a tà s trofe s pe rquè e ls fe nòme ns e xtre ms , c om le s plug e s
torre nc ia ls , e s de vindra n a mb mé s fa c ilita t.
 A mé s a mé s molte s c iuta ts de l c ontine nt s ’ ha n forma t a l
c os ta t d’ un riu, a rriba nt a l’ e xtre m de de ixa r molt poc e s pa i
pe r a que la c iuta t s ’ e xpa nde ixi c orre c ta me nt. E n molts
c a s os , s ’ ha n e limina t e ls bos c os de ribe ra , que s ón
l’ e le me nt que a tura le s riua de s . A c a us a de l’ e fe c te
hive rna c le que e s te m pa tint a l nos tre pla ne ta , e ls pols
s ’ e s ta n de s fe nt i a ixò provoc a que hi ha g i e xc e s s os s obta ts
d’ a ig ua , c os a que fa que pug i e l nive ll de l ma r. A mé s , la
fus ió de ls c a s que ts pola rs , l’ a ig ua de l ma r té c a da c op un
nive ll de de s -s a linitz a c ió mé s a lt, c os a que é s pre oc upa nt.
Inundacions arreu del món
 E s p a n ya :

 E l 5 o c t u b r e 18 7 9 . R i u a d a d e S a n t a
T e r e s a , a la c o n c a d e l r iu S e g u r a . D e s p r é s
d e p lu g e s m o lt a b u n d a n t s a M ú r c ia , A lm e r ia
i A la c a n t , a m b q u a n t it a t s q u e v a n s u p e r a r
e l s 6 0 0 m m /h a ( m i l · l í m e t r e s p e r h o r a ) a l a
c a p ç a le r a d e l G u a d a le n t í, e l r iu v a f e r u n a
c r e s c u d a q u e v a a r r i b a r a l s 1. 8 9 0 m ³ /s
( m e t r e s c ú b ic s p e r s e g o n ) a la c a p it a l
m u r c ia n a i q u e s e s u p o s a q u e v a s u p e r a r
e l s 2 . 0 0 0 m ³ /s a O r i o l a . L a i n u n d a c i ó v a
a r r a s a r la V a ll d e l G u a d a le n t í, l' H o r t a d e
M ú r c ia i e l B a ix S e g u r a a m b g r a n s p è r d u e s
h u m a n e s i m a t e r ia ls .

 A m è r ic a d e l s u d :

 A U r u g u a i a l ’ a b r i l d e l 19 5 9 h i v a h a v e r l e s
in u n d a c io n s m é s g r a n s i p e r ju d ic ia ls d e la
La Riera de les Arenes

  A c a us a d’ une s
  plug e s molt forte s e l
  25 de s e te mbre de
  1962 va n provoc a r la
  G ra n R iua da que va
  pa s s a r pe r S a nt
  L lore nç , E g a ra , le s
  Are ne s , C a
  n’ Ang la da , C a n P a le t
  i le s F onts , on hi ha via
  c ons truc c ions a la
  vora de la rie ra , que
  va n s e r a rros s e g a de s .
La Riera del Palau
•P ode m ve ure que
B a lta s a r R a ng on,
c ronis ta loc a l, fa
re fe rè nc ia a le s g re us
inunda c ions de ls
s e g le s XIII i XIV die nt
que la R ie ra de l P a la u
e s va tra s lla da r fins
e ros iona r i de s truir
e n pa rt « E l C a s te ll»
de Te rra s s a
Riscos
 E ls ris c os de le s inunda c ions s ón: la pè rdua de
 biodive rs ita t a c a us a de l c a nvi c limà tic , uns a nima ls e n
 pe rill d’ e xtinc ió, s e rie n e ls os s os pola rs , que s ovint e s
 trobe n a tra pa ts e n una pla c a de g la ç flota nt, un a ltre
 e xe mple s ón e ls tig re s be ng a la , nomé s e n que de n uns
 3000-4500 pe r l’ a ug me nt de l nive ll de l ma r i molts
 ha n ha g ut de mig ra r a le s z one s mé s a lte s i de ixa r e ls
 a ig ua molls de B a ng la De s h.
El Niño i la Niña
T a nt E l N iño c om L a N iña , s ón e ls e xe mple s mé s e vide nts
de ls c a nvis c limà tic s g loba ls , s e nt pa rt fona me nta l d'un
va s t i c omple x s is te ma de fluc tua c ions c limà tique s . E l N iño
é s un fe nome n me te orològ ic de l'O c e à P a c ífic , c one g ut
c ie ntífic a me nt c om a E N S O ( E l N iño-S outhe rn O s c illa tion
( E l N iño-O s c il· la c ió de l S ud) . P rovoc a da nys a tot e l món,
a fe c ta nt s obre tot a Amè ric a de l S ud, Indonè s ia i
Aus trà lia . E l N iño é s c one g ut c om e l pe ríode s e c i L a N iña
c om e l fre d. L a N iña e s c a ra c te ritz a pe r te mpe ra ture s
fre de s i que e s ma nte ne n, s i s e li c ompa ra a mb E l N iño ja
que a que s t e s c a ra c te ritz a pe r te mpe ra ture s oc e à nique s
c a le nte s s obre la z ona e qua toria l de l'oc e à P a c ífic .

L a N iña é s re fe re ix a le s c ondic ions c ontrà rie s a le s de l
N iño, é s a dir, te mpe ra ture s mé s fre de s a le s c os te s s ud-
a me ric a ne s . N orma lme nt, e l fe nome n de la N iña s uc c e e ix
de s pré s de l N iño.
F otos d ‘algunes inundacions
Bibliografia
http://www.tv3.cat/videos/3838510/Breus-de-medi-ambienthttp://www.ersilia.org/canvi_climatic/quinimpactes.html


http://les_riuades.galeon.com/granriada.htm
Escrit per: Rubén Fernández. Curs: 2000- 2001


http://ca.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3
Aquest treball l'han fet:

Toni Serrano López
Joan Lavaquiol Morgó
Aya Oumeima Guedjali

More Related Content

Similar to INUNDACIONS I RIUADES

T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power PointT:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power PointDavid
 
Sortida a figueres
Sortida a figueresSortida a figueres
Sortida a figueresmontboro
 
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIIIGabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIIIMaria Moragas Larrarte
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatoriclaudiapons
 
Viquilletra els amics de l'ocell de foc
Viquilletra els amics de l'ocell de focViquilletra els amics de l'ocell de foc
Viquilletra els amics de l'ocell de focViquilletra
 
Totuga galàpagos
Totuga galàpagosTotuga galàpagos
Totuga galàpagosOriol Vila
 
La volta al mon en 8 hores
La volta al mon en 8 horesLa volta al mon en 8 hores
La volta al mon en 8 horesjordimg2007
 
Guia Turística de Munic
Guia Turística de MunicGuia Turística de Munic
Guia Turística de MunicJoana Angrill
 
Biblioteca 5è i 6
Biblioteca 5è i 6Biblioteca 5è i 6
Biblioteca 5è i 6a8027973
 
Luidia siliaris
Luidia siliarisLuidia siliaris
Luidia siliarisOriol Vila
 
Diari del 5 de juny de 2013
Diari del 5 de juny de 2013Diari del 5 de juny de 2013
Diari del 5 de juny de 2013diarimes
 
Stjordi2013inicial
Stjordi2013inicialStjordi2013inicial
Stjordi2013inicialAbel 89
 

Similar to INUNDACIONS I RIUADES (20)

Revista Espai Lliure Num33
Revista Espai Lliure Num33Revista Espai Lliure Num33
Revista Espai Lliure Num33
 
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power PointT:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point
 
Sortida a figueres
Sortida a figueresSortida a figueres
Sortida a figueres
 
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIIIGabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
GabrielBonis_AndreaSalvador_ComposicióIII
 
Contee
ConteeContee
Contee
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatori
 
Viquilletra els amics de l'ocell de foc
Viquilletra els amics de l'ocell de focViquilletra els amics de l'ocell de foc
Viquilletra els amics de l'ocell de foc
 
Totuga galàpagos
Totuga galàpagosTotuga galàpagos
Totuga galàpagos
 
La volta al mon en 8 hores
La volta al mon en 8 horesLa volta al mon en 8 hores
La volta al mon en 8 hores
 
Els aracnis
Els aracnisEls aracnis
Els aracnis
 
Guia Turística de Munic
Guia Turística de MunicGuia Turística de Munic
Guia Turística de Munic
 
EL BARROC: EB 3. 2n A
EL BARROC: EB 3. 2n AEL BARROC: EB 3. 2n A
EL BARROC: EB 3. 2n A
 
Per què plou?
Per què plou?Per què plou?
Per què plou?
 
Biblioteca 5è i 6
Biblioteca 5è i 6Biblioteca 5è i 6
Biblioteca 5è i 6
 
Rússia
RússiaRússia
Rússia
 
Luidia siliaris
Luidia siliarisLuidia siliaris
Luidia siliaris
 
Mamífers
Mamífers Mamífers
Mamífers
 
Set
SetSet
Set
 
Diari del 5 de juny de 2013
Diari del 5 de juny de 2013Diari del 5 de juny de 2013
Diari del 5 de juny de 2013
 
Stjordi2013inicial
Stjordi2013inicialStjordi2013inicial
Stjordi2013inicial
 

More from Marigregor

Cultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaMarigregor
 
Edat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campMarigregor
 
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaLa vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaMarigregor
 
La vida en els monestirs
La vida en els monestirsLa vida en els monestirs
La vida en els monestirsMarigregor
 
Societat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaMarigregor
 
La vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaMarigregor
 
La vida en els castells
La vida en els castellsLa vida en els castells
La vida en els castellsMarigregor
 
L'aparell digestiu
L'aparell digestiuL'aparell digestiu
L'aparell digestiuMarigregor
 
La descripció de persones
La descripció de personesLa descripció de persones
La descripció de personesMarigregor
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebratsMarigregor
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebratsMarigregor
 
VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...Marigregor
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓMarigregor
 
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSTSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSMarigregor
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓMarigregor
 
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATLA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATMarigregor
 

More from Marigregor (20)

Cultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjana
 
Edat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el camp
 
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaLa vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
 
La vida en els monestirs
La vida en els monestirsLa vida en els monestirs
La vida en els monestirs
 
Societat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjana
 
La vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjana
 
La vida en els castells
La vida en els castellsLa vida en els castells
La vida en els castells
 
L'aparell digestiu
L'aparell digestiuL'aparell digestiu
L'aparell digestiu
 
La descripció de persones
La descripció de personesLa descripció de persones
La descripció de persones
 
Les plantes
Les plantesLes plantes
Les plantes
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
 
ELS RESIDUS
ELS RESIDUSELS RESIDUS
ELS RESIDUS
 
VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
 
ELS RESIDUS
ELS RESIDUSELS RESIDUS
ELS RESIDUS
 
ELS VOLCANS
ELS VOLCANSELS VOLCANS
ELS VOLCANS
 
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSTSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
 
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATLA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
 

INUNDACIONS I RIUADES

 • 1.
 • 2. Índex 1- Q uè s ón le s inunda c ions ? 2- Q uine s s ón le s s e ve s c a us e s ? 3- Q uè c a l fe r? 4- P e r què a ug me nte n? 5- Inunda c ions d'a rre u de l món 6- L a R ie ra de le s Are ne s 7- L a R ie ra de l P a la u 8- R is c os 9- E l N iño i L a N iña 10- F otos d'a lg une s inunda c ions 11- B ibliog ra fia
 • 3. Què són les inundacions?  U na inunda c ió o riua da , é s un de s borda me nt d'a ig ua c om a c ons e qüè nc ia de forte s plug e s o de l tre nc a me nt ( na tura l o no) d'a lg un lloc o te rre ny que c onté a ig ua . H i ha una inunda c ió qua n una c a s a , un te rre ny o una re g ió s 'omple d'a ig ua i e s de s borda . E ls rius de s borda ts provoque n inunda c ions .
 • 4. Quines són les seves causes?  L e s princ ipa ls c a us e s de le s inunda c ions fluvia ls s ón le s plug e s inte ns e s , e ls ve nts forts , le s ne va de s i fins i tot te rra trè mols , ts una mis i de s borda me nts de ls rius , e mba s s a me nts , o a ltre s c onte nidors d’ a ig ua . T a mbé qua n ba ixa a mb molta forç a l’ a ig ua de ls rius i provoc a que e ls te rre nys s e c s s ’ inundin. (Perill d’inundació)
 • 5. Què cal fer? S i a bunde n plug e s : B us que u re fug i dins un e dific i s e g ur. Allunye u-vos de le s rie re s , e l ma r o z one s on hi ha g i pe rill. N o tra ve s s e u una z ona inunda da , ni a pe u ni e n c otxe . Dirig iu-vos a ls punts mé s a lts de la z ona ( munta nye s , bos c os , . . . ) . Amb c otxe , c irc ule u pe r le s rute s princ ipa ls i a utopis te s . S i te niu proble me s de vis ibilita t, a ture uvos i indique u la vos tra s itua c ió a mb tria ng le s d'e me rg è nc ia . S i s ou a c a s a o a un e dific i: N o ba ixe u a ls s ote rra nis ni us que de u e n z one s ba ixe s . N o de ixe u fora obje c te s o moble s que pug uin s e r a rros s e g a ts pe r l'a ig ua . T a nque u porte s i fine s tre s . C ol· loque u e ls obje c te s va luos os o pe rillos os e n lloc s a lts i prote g its . De s c onne c te u l'inte rruptor g e ne ra l de l'e le c tric ita t.
 • 6. Per què augmenten? N omé s e s te m a ls inic is de l s e g le XXI, pe rò E uropa ja ha s ofe rt un c e nte na r de g ra ns inunda c ions . E ls me te oròle g s pre diue n un a ug me nt e n la fre qüè nc ia d’ a que s te s c a tà s trofe s pe rquè e ls fe nòme ns e xtre ms , c om le s plug e s torre nc ia ls , e s de vindra n a mb mé s fa c ilita t. A mé s a mé s molte s c iuta ts de l c ontine nt s ’ ha n forma t a l c os ta t d’ un riu, a rriba nt a l’ e xtre m de de ixa r molt poc e s pa i pe r a que la c iuta t s ’ e xpa nde ixi c orre c ta me nt. E n molts c a s os , s ’ ha n e limina t e ls bos c os de ribe ra , que s ón l’ e le me nt que a tura le s riua de s . A c a us a de l’ e fe c te hive rna c le que e s te m pa tint a l nos tre pla ne ta , e ls pols s ’ e s ta n de s fe nt i a ixò provoc a que hi ha g i e xc e s s os s obta ts d’ a ig ua , c os a que fa que pug i e l nive ll de l ma r. A mé s , la fus ió de ls c a s que ts pola rs , l’ a ig ua de l ma r té c a da c op un nive ll de de s -s a linitz a c ió mé s a lt, c os a que é s pre oc upa nt.
 • 7. Inundacions arreu del món E s p a n ya : E l 5 o c t u b r e 18 7 9 . R i u a d a d e S a n t a T e r e s a , a la c o n c a d e l r iu S e g u r a . D e s p r é s d e p lu g e s m o lt a b u n d a n t s a M ú r c ia , A lm e r ia i A la c a n t , a m b q u a n t it a t s q u e v a n s u p e r a r e l s 6 0 0 m m /h a ( m i l · l í m e t r e s p e r h o r a ) a l a c a p ç a le r a d e l G u a d a le n t í, e l r iu v a f e r u n a c r e s c u d a q u e v a a r r i b a r a l s 1. 8 9 0 m ³ /s ( m e t r e s c ú b ic s p e r s e g o n ) a la c a p it a l m u r c ia n a i q u e s e s u p o s a q u e v a s u p e r a r e l s 2 . 0 0 0 m ³ /s a O r i o l a . L a i n u n d a c i ó v a a r r a s a r la V a ll d e l G u a d a le n t í, l' H o r t a d e M ú r c ia i e l B a ix S e g u r a a m b g r a n s p è r d u e s h u m a n e s i m a t e r ia ls . A m è r ic a d e l s u d : A U r u g u a i a l ’ a b r i l d e l 19 5 9 h i v a h a v e r l e s in u n d a c io n s m é s g r a n s i p e r ju d ic ia ls d e la
 • 8. La Riera de les Arenes  A c a us a d’ une s plug e s molt forte s e l 25 de s e te mbre de 1962 va n provoc a r la G ra n R iua da que va pa s s a r pe r S a nt L lore nç , E g a ra , le s Are ne s , C a n’ Ang la da , C a n P a le t i le s F onts , on hi ha via c ons truc c ions a la vora de la rie ra , que va n s e r a rros s e g a de s .
 • 9. La Riera del Palau •P ode m ve ure que B a lta s a r R a ng on, c ronis ta loc a l, fa re fe rè nc ia a le s g re us inunda c ions de ls s e g le s XIII i XIV die nt que la R ie ra de l P a la u e s va tra s lla da r fins e ros iona r i de s truir e n pa rt « E l C a s te ll» de Te rra s s a
 • 10. Riscos  E ls ris c os de le s inunda c ions s ón: la pè rdua de biodive rs ita t a c a us a de l c a nvi c limà tic , uns a nima ls e n pe rill d’ e xtinc ió, s e rie n e ls os s os pola rs , que s ovint e s trobe n a tra pa ts e n una pla c a de g la ç flota nt, un a ltre e xe mple s ón e ls tig re s be ng a la , nomé s e n que de n uns 3000-4500 pe r l’ a ug me nt de l nive ll de l ma r i molts ha n ha g ut de mig ra r a le s z one s mé s a lte s i de ixa r e ls a ig ua molls de B a ng la De s h.
 • 11. El Niño i la Niña T a nt E l N iño c om L a N iña , s ón e ls e xe mple s mé s e vide nts de ls c a nvis c limà tic s g loba ls , s e nt pa rt fona me nta l d'un va s t i c omple x s is te ma de fluc tua c ions c limà tique s . E l N iño é s un fe nome n me te orològ ic de l'O c e à P a c ífic , c one g ut c ie ntífic a me nt c om a E N S O ( E l N iño-S outhe rn O s c illa tion ( E l N iño-O s c il· la c ió de l S ud) . P rovoc a da nys a tot e l món, a fe c ta nt s obre tot a Amè ric a de l S ud, Indonè s ia i Aus trà lia . E l N iño é s c one g ut c om e l pe ríode s e c i L a N iña c om e l fre d. L a N iña e s c a ra c te ritz a pe r te mpe ra ture s fre de s i que e s ma nte ne n, s i s e li c ompa ra a mb E l N iño ja que a que s t e s c a ra c te ritz a pe r te mpe ra ture s oc e à nique s c a le nte s s obre la z ona e qua toria l de l'oc e à P a c ífic . L a N iña é s re fe re ix a le s c ondic ions c ontrà rie s a le s de l N iño, é s a dir, te mpe ra ture s mé s fre de s a le s c os te s s ud- a me ric a ne s . N orma lme nt, e l fe nome n de la N iña s uc c e e ix de s pré s de l N iño.
 • 12. F otos d ‘algunes inundacions
 • 14. Aquest treball l'han fet: Toni Serrano López Joan Lavaquiol Morgó Aya Oumeima Guedjali