Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drama belongs as a subject in school

219 views

Published on

The first slide show I have done on my Mac for a school task at the university, presenting a chapter from Ilora Brelsers Handoob on international education in Arts.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drama belongs as a subject in school

 1. 1. 1John O´Tooleoch Jo O´MaraBåda arbetarvid UniversitetAustralien
 2. 2. 2KAPITEL 13 I L. Breslers (2007)International Handbook of Research in Arts(2007Education• PROTEUS, THE GIANT AT THE DOOR: DRAMA AND THEATER IN THECURRICULUM• PROTEUS, DEN GREKISKAGUDEN• SOM KAN FÖRVANDLA SIG TILL• VAD SOM HELST, JÄTTEN SOM• VILL IN MED DRAMA OCH TEATER I• I SKOLANS LÄROPLAN
 3. 3. 3DRAMA & TEATER SOM ÄMNE I SKOLAN• DET VILL SÄGA MED KURSPLAN OCH KRITERIER LIKVÄRDIGA ANDRAÄMNEN I LÄROPLANEN• OCH INTE SOM NU EN METOD FÖR ATT UPPFYLLA MÅL I ANDRAÄMNENS KURSPLAN, ELLER KRISHANTERING ELLER LÄRA KÄNNAVARANDRA INOM LOPPET AV TVÅ TIMMAR - PRONTO!
 4. 4. 4FÖRFATTARE Jo O’Mara• Hon kommer från Australien
 5. 5. 5FÖRFATTAREN John O’Toole• HAN KOMMER FRÅN AUSTRALIEN
 6. 6. 6PROTEAN ART= SKIFTANDE KONSTFORM• DRAMA FÖREKOMMER I NULÄGET• SOM TILLVAL I SKOLAN,• FÖRENINGSVERKSAMHET I SKOLANS LOKALER,• RETORIK DÄR SPRÅKLÄRARNA BÄR ANSVARET,• TRYGGHETSTRÄNING UNDER KORTARE TID FÖR SJÄLVFÖRTROENDEOCH GRUPPKÄNSLA, I DE YNGRE ÅLDRARNA TEATERSPEL OCH LEK.• ÖVER INTERNET I FORM AV ROLLSPEL
 7. 7. 7Drama har potentiellt tre distinktaläroplansändamål• kognitiv / processuell kunskaper och fä rdigheter• i drama• uttrycksfullhet / utveckling vä xer• genom drama• social / pedagogisk - lä rande• genom drama• cognitive/procedural - gaining knowledge and skills in drama
 8. 8. 8Vänta lite här nu?terminologin är abstrakt och måste begripas!• Procedurella översattes av google tillprocessuella•En dator har en processor.•En hjärna har ett procedurellt minne som är tåligare änmånga andra.
 9. 9. 9Översättningsproblematik• Procedurella är något man gör• Processuella är något som händer
 10. 10. 10Nu har en fjärde paradigm formats• Vad är då paradigm?• Jo ett nytt sätt att tänka,• Så vi skulle kunna uttrycka oss ett fjärde synsätt på drama i läroplanenförutom de andra tre synsätten.• funktion lä ra sig• vad man gör i drama• litteraturen, teaterns område• fä rdigheter och trä ning av dessa
 11. 11. 11Vi måste ta tillbaka de begrepp som hör tillde Estetiska ämnen i skolan• kreativitet• kommunikation• team-work• TA tillbaka???????? Vad menas!!!!!
 12. 12. 12Estetiska ämnen som metod för andraämnen• Då man inom forskning åter uppmärksammat fördelarna med de estetiskaämnenas inverkan på övriga kursplaners uppsatta mål, såsom läs- och skriv-inlärning, eller för abstrakta begrepp som det matematiska språket med taloch former som kan illusteras och internaliseras på ett annat sätt med hjälpav drama som metod.• Jag skrev åter, för det här är inget nytt! Reformpedagogerna, som numer hörtill historien kan dessvärre ses som omstörtande om man blickar på vårtskolsystem av idag.
 13. 13. 13John Dewey (1859-1952)•
 14. 14. 14Drama har inte följande problem: Ändå ärdet just det som blivit dess svaghet ikampen om utrymme i• Med objekt menas något element i den komplexa helhet som definieras iabstraktion från den helhet i vilken det är en åtskillnad.
 15. 15. 15Revolutionära strömningar• Brecht• ”Vad är det att råna en bank jämfört med att starta en?”• Moreno
 16. 16. 16Utveckling av drama inom skolan• Via utövare och dess praktiska färdigheter och teoretiska tillhörighet
 17. 17. 17Den livsviktiga leken• Karl Groos granskade den omfattande sätta in av leken och dess systembåde hos djur och människor och kom fram till att ändamålet för leken måsteses ur olika aspekter. Först för vår fysiologi, biologi och psykologi ochdärefter med en estetisk, sociologisk och pedagogisk utsikt.
 18. 18. 18.....att leka i förhållande till att spela....• På engelska finns inte ordet leka, det finns bara att spela. Det är engelskasom är det dominanta språket, vi måste skapa ordet leka, jag har försktgenom att höra mig för med kollegor. Dessa föreslår• activity, play, play a game, train, create...• leka finns inte heller på spanska, språket störst i världen efter kinesiska!!• ’Playmaking’ som Winifred Ward myntade genom sin bok Playmaking withchildren (1947) känns som det som kommer närmast den fria leken.• Hennes for av teater kallas för ‘CREATIVE DRAMATICS’
 19. 19. 19Wards plan för drama i grundskolan (1947)USA• Utlopp för känslor under ordnade förhållanden• Förse varje barn med ett känsloregister uttryckt via en konstform.• Uppmuntra och leda den kreativa inlevelseförmågan• Upplåta möjlighet för unga att växa genom samarbete och i socialasammanhang• Erfarenhet i tänkande när de är på fötterna och uttrycker idéer, orädda.
 20. 20. 20Slade (1954) Way (1967) U K• Slade utvecklade Drama med fokus på ämnet själv utan egentlig anpassningtill skolsystemet. Han menade att ChildDrama hade ett eget liv, och bordevara en konstform i sig själv. Improivsation var basen för hans arbete• Hans efterföljare Way systematiserade dessa övningar som Slade utveckladetill att passa in i skolans värld.
 21. 21. 21Enligt artikeln var Ways bok den endeförekommande under 70- och 80- talet• Ända till ”Theatresport” kom (1999) av Johnston.• Helt fel måste jag nu påpeka.• Sverige har med sin studieförbundstradition många pedagogiska böcker• Skapande Dramatik av Martha Westin, Narrenövningar, Boals alla böcker, Enskådespelares arbete med sig själv, Dynamisk pedagogik, Pedagogisk dramaoch en massa andra böcker som hade inflytande på den teater/drama vi har iSverige idag.• För övrigt anser jag man fullständigt missat VIOLA SPOLIN -IMPROVISATIONSBÖCKER
 22. 22. 22YTTERLIGARE INRIKTNING INOM DETESTETISKA SYNSÄTTET• ATT TALA, MUNTLIG FRAMSTÄLLNING• PSYCHODRAMA
 23. 23. 23Drama in Education DiE - Processdrama• Harriet Finlay-Johnson presenteras som den som skrev in Drama i läroplanen‘The Dramatic Method of Teaching’ (1911)• DiEs vara Dorothy Heatcote• Processdrama John O’Toole• Alltid improviserad teater• Långtgående konsekvenser för läroplanen har utforskats i studier av drama,läroplan och undervisning
 24. 24. 24TfD Theater for Development• De förtrycktas teater - Augusto Boal, inspirerad av Paolo Freires Deförtrycktas pedagogik.• Applied theatre• Community Theatre
 25. 25. 25Drama som ämne i skolan• (KLA) Key learning areas i Australien gjorde det mmöjligt för Drama att finnaen plats i läroplanen med följande tre indelningar:• Making - Presenting - Responding
 26. 26. 26
 27. 27. 27•Drama den lekfulla jätten, knackar pådörren, men trots sin förvandlingslist, är hanännu knappt över tröskeln. Så avslutarartikeln. Men vi hoppas på turbofartframöver - eller hur?
 28. 28. 28

×