Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juridik ao

303 views

Published on

Juridik

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Juridik ao

 1. 1. Vilka lagar och föreskrifter måste du rätta dig efter när du jobbar inom räddningstjänsten och med akut omhändertagande?
 2. 2. Bland annat dessa lagar styr vad du får göra och inte  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)  Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)  Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)  Patientdatalagen (SFS 2008:355)  Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)  Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)  Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10)
 3. 3. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är båda så kallade ramlagar; det vill säga de innehåller grundläggande riktlinjer och generella mål utan att reglera detaljerna. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 4. 4. LSO reglerar bland annat kommunal räddningstjänst, sjöräddningstjänsten, flygräddningstjänsten och fjällräddningen. De första paragraferna i lagen innehåller allmänna bestämmelser som säger att lagen syftar till att ge alla människor likvärdigt skydd mot olyckor. Lagen definierar Räddningstjänst med de räddningsinsatser som stat eller kommunerna ansvarar för, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Lagen om skydd mot olyckor
 5. 5. Allt hälso- och sjukvårdsarbete regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det är inom ramen för denna lag som räddningspersonal arbetar med svårt sjuka, skadade och drabbade personer när man utför sjukvårdande arbete enligt exempelvis avtal om IVPA (i väntan på ambulans), vilka tecknas mellan räddningstjänst och sjukvårdshuvudman. Hälso- och sjukvårdslagen
 6. 6. Mer att läsa Det är bra att känna till huvuddragen i de olika regelverk som gäller. Du rekommenderas därför att läsa de avsnitt, som listas på de följande sidorna. Du hittar lagarna på Riksdagens respektive Socialstyrelsens webbplatser.
 7. 7. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård och tandvård (1997:14) Formell – reell kompetens. Arbetsledning. Delegering. Förutsättningar för delegering av medicinska arbetsuppgifter. Delegeringsförfarandet. Dokumentation av delegeringsbeslut m.m. Omprövning och uppföljning av delegeringsbeslut. Upphörande av delegeringsbeslut. Ansvar i samband med delegering av medicinska arbetsuppgifter. Offentlighet och sekretess.
 8. 8. Patientdatalagen (2008:355) Lagens tillämpningsområde m.m. Lagens syfte. Definitioner. Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvar. Skyldigheten att föra patientjournal. Inledande bestämmelse. Syftet med en patientjournal. Personer som är skyldiga att föra en patientjournal. Ansvar för uppgifter i en patientjournal. En patientjournals innehåll. Språket i patientjournaler. Hantering av journalhandlingar. Bevarande av journalhandlingar.
 9. 9. Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) Inledande bestämmelser. Mål för hälso- och sjukvården. Krav på hälso- och sjukvården. Offentlighets-och sekretesslag (2009:400) Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård m.m. Patientsäkerhetslagen (2010:659) Inledande bestämmelser. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
 10. 10. Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2012:957) Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ambulanssjukvård (2009:10) Tillämpningsområde och definitioner. Första hjälpen i väntan på ambulans (IVPA). Dokumentation. Socialtjänstlagen (2001:453) Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

×