Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat 6

428 views

Published on

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Activitat 6

  1. 1. ACTIVITAT 6: Al plantejament de la situació del vostre centre afegiu un nou condicionant: A la vostra aula teniu un nou alumne en la següent situació: En J.L. té actualment 11 anys. En el curs 2006/07 es va veure obligat a interrompre els seus estudis (6è de primària) com a conseqüència d’un traumatisme cranoencefàlic causat per un accident de tràfic. El seu diagnòstic actual és: • Tetraplègia espàstica amb greu afectació a les quatre extremitats • Inexistència de control cefàlic • Disartria • Problemes respiratoris • Problemes psicològics (depressió, apatia, manca d’autoestima,...) A l’actualitat en J.L. ha de romandre encamat a causa, bàsicament, a la seva greu discapacitat motórica (només conserva el moviment funcional del dit gros de la ma dreta) i a la necessitat d’estar permanentment connectat a una màquina de respiració assistida. Emotivament està molt afectat i mostra desinterès general, desconnexió i apatia, i es mostra interessat únicament amb els seus estudis, malgrat la impossibilitat de continuar estudiant li provoca frustració i augment de les conductes depressives. Amb aquesta informació elaborau un pla d’intervenció amb l’objectiu de possibilitat la continuació dels seus estudis (personal necessari, ajudes tècniques, recursos, modalitat d’estudis, serveis d’internet,...) i elaborau també unes recomanacions generals per a la resta de professorat pel disseny dels materials educatius.
  2. 2. El plà d’intervenció que el.laborariem amb l’objectiu d’ aquest infant continuas els seus estudis seria el següent. OBJECTIUS: • Millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes que han d’estar convalescents per problemes de salut a través de l’ús de les Noves Tecnologies. • Estendre la competència comunicativa a la família, a l’àmbit escolar hospitalari, al professorat d’aula, al professorat d’orientació i a l’alumne. • Facilitar la comunicació de l’alumne amb els distints àmbits que intervenen el procés d’ensenyament-aprenentatge. • Implicar a la família i proporcionar els recursos necessaris. PERSONAL NECESSARI: Equip d’atenció educativa hospitalaria i domiciliaria: És un equip de professors que treballa amb l’objectiu de prevenir i evitar la marginació en el procés educatiu dels alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Aquest equip, s’entrevistarà amb la família, amb els metges i amb el propi alumne per tal de conéixer la situació de ben a prop. També contacten diariament amb el professorat orientador del centre i amb el professorat d’aula per mantenir una coordinació fluida. Professorat orientador del centre: Es comuniquen cada dia amb l’equip d’atenció educativa hospitalària i domiciliaria per tal de treballar de forma coordinada. Professorat d’aula: Mantén una estricta coordinació amb el professorat orientador del centre , amb l’equip d’atenció educativa hospitalària i domiciliaria i, per suposat, amb l’alumne i la seva família. AJUDES TÈCNIQUES: Facilitarem totes les ajudes tècniques necessàries a l’alumne i a la família amb respecte al coneixement i ús d’intenet, aplicació de les TIC i d’internet al desenvolupament de les àrees curriculars, de la comunicació i de l’aprenentatge.
  3. 3. A través de la videoconferència l’alumne pot comunicar-se en temps real, pot tenir tutories amb el professor d’aula. A través d’internet pot fer examens. La càmera web facilitarà el contacte visual. També podem fer servir programes com ara el Net Meeting, Ivisit, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Skype i ferramentes com el correu electrònic, fòrums, xats i pàgines web. Creació d’una wiki i d’un blog que facilitarà la comunicació. Pel que fa referència a l’ús i coneixement d’internet per a la família i per l’alumne han de apendre direccions de IP, les URls i serveis bàsics, com els navegadors i ferramentes de recerca. RECURSOS: La videoconferència facilitarà les tasques d’ensenyament-aprenentatge ja que l’alumne podrà escoltar i veure la dinàmica de la classe, les explicacions del professor d’aula i les intervencions dels companys. També ell podrà intervenir, si és el cas, en el curs de la classe la qual cosa augmentarà la il.lusió de continuar amb els estudis. Un altre recurs seria la creació d’un blog on hi poden intervenir els alumnes i l’equip docent. També donariem entrada a alumnes i docents d’altres centres per proporcionar interaccions, consultes, opinions. El nostre alumne pot utilitzar l’ordinador ja que té moviment funcional en el dit gros de la mà dreta. MODALITAT D’ESTUDIS: El nostre alumne es troba a casa seva, però podrà tenir una modalitat d’estudis similar a la dels seus companys amb el suport i ajudes necessàries. METODOLOGIA: Es desenvolupa en quatre fases: -La primera fa una valoració concreta de la situació de l’alumne i de la seva família. -La segona s’inicia el treball de forma coordinada amb les famílies, professorat i alumne. Les families es comencen a familiaritzar en l’entorn d’internet i equips informàtics. S’inicien les activitats, a continuació les videoconferències amb amics, professors i companys. -En la tercera fase s’inicia un seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge.
  4. 4. -En la quarta es fa una valoració contínua, de forma comunicativa, a través de l’observació directa i entrevistes amb tots els participants. SERVEIS D’INTERNET: Els serveis d’internet estaran a la disposició de l’alumne i de la família. Es tracta d’incloure totes les possiblitats que ens ofereixen les noves tecnologies per a una atenció integral de l’alumne, intentant millorar la seva qualitat de vida i augmentant, la seva il.lusió de continuar els estudis. DISSENY DE MATERIAL EDUCATIU: El material educatiu estarà dissenyat de forma coordinada per tot el professorat (d’aula, hospitalari i d’orientació). Es basarà en l’ús de les noves tecnologies i es poden adaptar tots els continguts que s’expliquen a l’aula a través d’aquests medis per tal de facilitar i motivar l’aprenentatge. COORDINACIÓ ENTRE TOT EL PERSONAL DOCENT-ALUMNE: Reunió cada quinze dies per tal de pendre decisions sobre quins continguts s’han d’actualitzar. AVALUACIÓ: La avaluació dels continguts serà a càrrec del professor d’aula que treballarà coordinament amb la resta de docents. L’avaluació es fa a través de l’observació directa .S’utilitzen qüestionaris per completar l’avaluació final de l’intervenció, un per la família, l’altre pel centre i l’altre pel professorat hospitalari. Coordinadament es recopilen les dades, s’analitzen els elements es determinen les dificultats, es cerquen solucions i es realitza una avaluació final.

×