Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Népszámlálás 2011 Magyarország - személy kérdőív

56,368 views

Published on

Népszámlálás 2011 Magyarország - személy kérdőív

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

Népszámlálás 2011 Magyarország - személy kérdőív

  1. 1. Személyi kérdőív KÖZPONTI STATISZTIKAI Az adatszolgáltatás a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján kötelező! HIVATAL Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók! A lakáskérdőív 1. oldalárólAzonosító: kell átmásolni. A személy sorszáma a lakásban: I. Demográfia 7. Van a lakáskérdőíven szereplő címen kívül máshol is lakcíme? TA Ha van, hol? (Több lakcím esetén mindet írja be!)1. Neme: nincs ............................................ 9.1. kérdés van, lakóhelyként bejelentettférfi ... nő ... (állandó) lakcíme ......................... 12. Születési ideje: van, tartózkodási helyként bejelentett (ideiglenes) lakcíme... 2 . év . hónap . nap van, nem bejelentett lakcíme....... 33. Állampolgársága: van, külföldön .............................. 4magyar ........................... település (város, község), Budapesten kerület is, 1 külföldi lakcím esetén az ország megnevezésemagyar és külföldi,mégpedig: ...................... 1 2 3 4nem magyar, mégpedig: 2 8. Melyik lakcímén él életvitelszerűen? lakóhelyén (bejelentett állandó lakcímén) ........................................... tartózkodási helyén (bejelentett ideiglenes lakcímén) ......................... nem bejelentett lakcímén.....................................................................hontalan ......................... külföldön .............................................................................................. IN1 2 9.1. Élt-e valaha legalább egy évig folyamatosan Magyarország mai területén kívül? Ha többször is élt az ország mai területén4. A lakáskérdőíven szereplő címre vonatkozó adatok kívül, az utolsóra vonatkozóan válaszoljon! 4.1. A cím az Ön nem .................................... 10. kérdés igen, az ország jelenlegi lakóhelye (bejelentett állandó lakcíme).......................................... megnevezése: .................... tartózkodási helye (bejelentett ideiglenes lakcíme) ....................... 9.2. Mikor tért vissza, vagy mikor költözött ténylegesen Magyarországra? nem bejelentett lakcíme ................................................................. . év . hónap 4.2. Milyen jogcímen lakik itt? 10. Mi a törvényes családi állapota? nőtlen, hajadon ................................ tulajdonos vagy rokona, haszonélvező .......................................... házas ............................................... az egész lakást bérli vagy a bérlő rokona...................................... özvegy.............................................. a lakás egy részét bérli .................................................................. elvált.................................................M bejegyzett élettárs............................ Csak a 2009. július 1. után más jogcímen................................................................................. özvegy bejegyzett élettárs ............... bejegyzett azonos nemű élettársaknál jelölhető! elvált bejegyzett élettárs .................. 4.3. Mióta lakik itt? 11. Ha házas, születése óta ........................................................ 7. kérdés 11.1. a jelenlegi házasság megkötésének időpontja: . év . hónap óta . év . hónap5. Hol lakott előzőleg életvitelszerűen? 11.2. házastársával együtt él? igen .... 13. kérdés nem... 12. Van élettársi kapcsolata? település (város, község), Budapesten kerület is, 13. kérdés külföldi lakcím esetén az ország jelenlegi megnevezése nincs... 12.1. van, a jelenlegi élettársi kapcsolatának kezdete:6. Hol volt a születéskori lakcíme? . év . hónap A bejegyzett, illetve a nem bejegyzett élettársi kap- 12.2. élettársával egy lakásban él? csolat adatait is adja meg! település (város, község), Budapesten kerület is, külföldi lakcím esetén az ország jelenlegi megnevezése igen .... nem... 5 5
  2. 2. 13. A háztartás sorszáma, amelyhez Ön tartozik (vegye figyelembe 18. Írja be, hogy a következő iskolatípusok, képzések hány a lakáskérdőív 14. kérdésére adott választ): osztályát, évfolyamát végezte el, fejezte be sikeresen!egy háztartás él a lakásban ...... Valamennyi iskolatípushoz írja be az elvégzett évfolyamot! Aki Az ugyanahhoz a háztartáshoz iskolába jár, a már befejezett osztály, évfolyam számát írja be!több háztartás él a lakásban, tartozó személyek azonosa háztartás sorszáma: .............. háztartássorszámot írjanak be! nem végezte el az általános, elemi iskola első osztályát, évfolyamát ...................................... 21. kérdés14. Milyen szerepet tölt Ön be a családban (háztartásban)? A válaszlehetőségek sorrendjében haladva jelölje meg azt az egy általános (elemi) iskola ................................... osztály, évfolyam választ, amit magára nézve megfelelőnek ítél! polgári iskola ......................................................... osztály TAférj, feleség ..........................................................................................élettárs................................................................................................. szakmunkásképző (iparitanuló-, tanonc-) iskola ... osztály, évfolyamgyermekével egyedül élő szülő (ha a gyermek nem élpárkapcsolatban) ................................................................................. szakiskola ............................................................. osztály, évfolyamgyermek (nevelt, örökbe fogadott gyermek is) ....................................felmenő rokon (a családdal élő szülő, nagyszülő)............................... gimnázium............................................................. osztály, évfolyammás rokon személy.............................................................................. szakközépiskola, technikum stb............................ osztály, évfolyamnem rokon személy .............................................................................egyedülálló (a háztartáshoz nem tartozik másik személy) .................. érettségire épülő szakképzés ............................... évfolyam15. Élve született gyermekeinek száma: felsőfokú szakképzés............................................ évfolyam gyermek főiskola, felsőfokú alapképzés (BA/BSc) .............. évfolyamnincs élve született gyermeke............................... 17.1. kérdés egyetem, felsőfokú mesterképzés (MA/MSc),16. Mikor születtek gyermekei? osztatlan képzés ................................................... évfolyamaz első (legidősebb) gyermek:..... . év . hónap főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzés ....... évfolyam INa második gyermek:..................... . év . hónap doktori (PhD-, DLA-) képzés ................................. évfolyama harmadik gyermek: ................... . év . hónap 19. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál,a negyedik gyermek:.................... . év . hónap évfolyamnál alacsonyabb ......................................... 21. kérdés általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam...az ötödik gyermek:....................... . év . hónapa hatodik, vagy több gyermek szakmunkásképző iskolai bizonyítvány ....................esetén a legfiatalabb gyermek:.... . év . hónap szakiskolai oklevél, bizonyítvány .............................. II. Iskolázottság érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül............. Csak az iskolarendszerű oktatás keretébe tartozó érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, tanulmányokat, végzettségeket vegye figyelembe! képesítő bizonyítvány ...............................................17.1. Jelenleg tanul-e, vagy jár-e bölcsődébe, óvodába? érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány ............ 18. kérdésnem .......................................................................... felsőfokú (akkreditált is) szakképesítő bizonyítvány (csak 1998 után szerezhető) ....................................bölcsődébe jár.......................................................... 21. kérdésM főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) oklevél...óvodába jár .............................................................. egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc)általános iskolába jár................................................ oklevél.......................................................................szakiskolába jár........................................................ doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat .............................gimnáziumba jár....................................................... 20. A legmagasabb befejezett iskolai végzettségszakközépiskolába jár (ide értve az érettségireépülő középfokú szakképzést is) ............................. Több azonos szintű végzettség esetén a 20.1.–20.3. kérdésekre a választ az elsőként szerzettre vonatkozóan adja meg!felsőfokú szakképzésben vesz részt........................főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc)vesz részt ................................................................. 20.1. megszerzésének éve: . évegyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) 20.2. képzési formája, tagozata:vagy osztatlan képzésben vesz részt.......................főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzésben nappali... egyéb ....vesz részt ................................................................. 20.3. szakának, szakmájának megnevezése:doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt .............17.2. Milyen képzési formában tanul, milyen tagozatra jár? pl. kőműves, rádióműszerész, faipari mérnök, általános közgazdasági,nappali ................ egyéb.................. angol nyelv és irodalom általános iskolai tanári 6 6
  3. 3. Van másik, ugyanilyen szintű befejezett iskolai végzettsége? 26. Mikor dolgozott utoljára? nincs... 21. kérdés . év . hónap A 20.4.–20.6. kérdésekre a választ a foglalkozásához, munkájához közelebb álló végzettségére vonatkozóan adja meg. Ha azt már a soha nem dolgozott ........................ 31. kérdés 20.1.–20.3. kérdéseknél bejegyezte, akkor az azon kívül legfonto- sabbnak vélt végzettség adatait írja be! 27. Foglalkozása, munkaköre (jelenlegi, illetve utolsó): van, a másik végzettség 20.4. megszerzésének éve: . év 20.5. képzési formája, tagozata: 28. Milyen foglalkoztatási formában dolgozik (dolgozott)? TA nappali... egyéb .... alkalmazott .......................................................................................... egyéni vállalkozó, önálló...................................................................... 20.6. szakának, szakmájának megnevezése: társas vállalkozás dolgozó tagja.......................................................... szövetkezet dolgozó tagja ................................................................... pl. kőműves, rádióműszerész, faipari mérnök, általános közgazdasági, angol nyelv és irodalom általános iskolai tanári alkalmi munkavállaló (eseti megbízással dolgozó, alkalmi munkás, napszámos) ......................................................................................... 20.7. további ugyanilyen szintű befejezett iskolai végzettsége: közmunkás (közhasznú, közcélú stb. munkát végző, közfoglalkoztatott)................................................................................ nincs... van, mégpedig: db segítő családtag .................................................................................. III. Nyelvismeret Ha jelenleg nincs munkája, munkahelye, 31. kérdés és nem is keres munkát21. Milyen nyelven beszél? Milyen nyelven képes másokat megérteni, és magát megértetni? 29. Van (volt) beosztottja, alkalmazottja?magyar .................. nincs .................................................................................................... 1–2 fő................................................................................................... 3–9 fő................................................................................................... IV. Foglalkozás, munkahely, közlekedés 10–19 fő...............................................................................................22. Jelölje meg, hogy Ön a következő csoportok közül melyikbe tartozik! 20 vagy több fő .................................................................................... IN Ha több csoportba tartozik (pl. nyugdíj mellett dolgozik), kérjük, 30. Munkáltatójának, vállalkozásának megnevezése és jellemző mindegyiket jelölje! tevékenysége, VAGY munkáltatója, vállalkozása tevékeny-dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag, ségének leírása (jelenlegi, illetve utolsó munkáltató):alkalmi munkás, őstermelő, szövetkezeti tag stb.) ..............................munkanélküli, álláskereső ...................................................................saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos ..........................................saját jogon rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos ........................ 31. Hol, melyik településen dolgozik, vagy hol jár bölcsődébe,hozzátartozói (özvegyi, szülői) jogon nyugdíjas, járadékos................. óvodába, iskolába? nem dolgozik, nem is tanul (nem járgyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap.............................. bölcsődébe, óvodába, iskolába) .........ápolási díjban részesül ........................................................................ lakásában, otthonában (a lakás- 34. kérdésbölcsődébe, óvodába járó gyermek, tanuló, felsőfokú oktatási kérdőíven szereplő címen)..................intézmény hallgatója............................................................................ lakásával, otthonával (a lakáskérdőívenbölcsődébe, óvodába, iskolába nem járó 0–15 éves gyermek............ szereplő címmel) megegyező települé- sen, megegyező budapesti kerületben...vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő............................................... más településen, más budapestiháztartásbeli ........................................................................................ kerületben, külföldön, mégpedig: ........ változó településen (nem tud konkrétMszociális segélyezett............................................................................ települést, budapesti kerületet megnevezni) .......................................egyéb, mégpedig: 32. Hogyan közlekedik általában a tényleges lakóhelyéről aHa 15 évesnél fiatalabb, azaz 31. kérdés munkahelyére, az iskolába, az óvodába, a bölcsődébe?1996. szeptember 30. után született (Legfeljebb három válasz jelölhető meg!)23. Dolgozott a népszámlálást megelőző héten (2011. szeptember gyalog .................................................................................................. 24–30. között)? helyi autóbusszal, villamossal, trolibusszal, metróval..........................igen, az adott időszakban végzett legalább egyóra, jövedelmet biztosító munkát ............................. távolsági autóbusszal ..........................................................................nem dolgozott, mert szabadságon volt (beleértve 27. kérdés vonattal, HÉV-vel .................................................................................a szülési szabadságot is), vagy táppénz stb. miattmunkájától ideiglenesen távol volt ........................... autóval .................................................................................................nem dolgozott, más okból (pl. nincs munkája, motorkerékpárral .................................................................................nyugdíjas, tanul, gyesen, gyeden van) .................... kerékpárral...........................................................................................24. Keresett Ön aktívan munkát az elmúlt négy hétben? más módon..........................................................................................igen... nem... 26. kérdés 33. Általában hány perc alatt jut el a munkahelyére vagy az iskolába, az óvodába, a bölcsődébe?25. Ha találna munkát, munkába tudna állni két héten belül?igen... nem... perc alatt 7 7
  4. 4. A következő kérdésekre az adatszolgáltatás nem kötelező! V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás VI. Tartós betegség, fogyatékosság34. Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 39. Van valamilyen tartós betegsége vagy fogyatékossága?magyar.......................... örmény .......... arab ............... nincs sem tartós betegsége, sem Kérjük, olvassa el a lap fogyatékossága ...................................... alján lévő információkat!bolgár............................ román ............ kínai............... van tartós betegsége éscigány (roma)................ ruszin............. orosz.............. fogyatékossága is ..................................görög............................. szerb.............. vietnami ......... fogyatékossága van ............................... TAhorvát............................ szlovák .......... tartós betegsége van (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség)................... 42. kérdéslengyel .......................... szlovén ..........német............................ ukrán ............. nem kíván válaszolni ..............................egyéb, mégpedig: ......... 40. Milyen fogyatékossága van Önnek? (Legfeljebb három válasz adható!)nem kíván válaszolni .... mozgássérült .......................................................................................35. Az előzőekben megjelöltön kívül tartozik-e másik nemzetiséghez is? autista ..................................................................................................nem tartozik más nemzetiséghez .... értelmi fogyatékos ...............................................................................magyar.......................... örmény .......... arab ...............bolgár............................ román ............ kínai............... mentálisan sérült (pszichés sérült) ......................................................cigány (roma)................ ruszin............. orosz.............. beszédhibás ........................................................................................görög............................. szerb.............. vietnami ......... beszédfogyatékos................................................................................horvát............................ szlovák .......... gyengénlátó, aliglátó............................................................................lengyel .......................... szlovén ..........német............................ ukrán ............. vak ....................................................................................................... nagyothalló ..........................................................................................egyéb, mégpedig: ......... INnem kíván válaszolni .... siket .....................................................................................................36. Mi az Ön anyanyelve? (Legfeljebb két válasz adható!) siketvak (látás- és hallássérült) ...........................................................magyar.......................... örmény .......... arab ............... súlyos belszervi fogyatékos.................................................................bolgár............................ román ............ kínai...............cigány (romani, beás) ... ruszin............. orosz.............. egyéb, mégpedig:görög............................. szerb.............. vietnami ......... nem kíván válaszolni ...........................................................................horvát............................ szlovák .......... 41. Mikor keletkezett a fogyatékossága? (Több fogyatékosságalengyel .......................... szlovén .......... esetén a legkorábbit vegye figyelembe!)német............................ ukrán ............. veleszületett.........................................................................................egyéb, mégpedig: ......... iskolás kora előtt..................................................................................nem kíván válaszolni .... iskolás korában, de 18 éves kora előtt ................................................37. Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ 18 éves kora után, de 60 éves kora előtt............................................. általában? (Legfeljebb két válasz adható!) 60 éves kora után ................................................................................magyar.......................... örmény .......... arab ...............Mbolgár............................ román ............ kínai............... nem tudja.............................................................................................cigány (romani, beás) ... ruszin............. orosz.............. nem kíván válaszolni ...........................................................................görög............................. szerb.............. vietnami ......... 42. Miben akadályozza Önthorvát............................ szlovák .......... Soronként legfeljebb három válasz jelölhető meg!lengyel .......................... szlovén .......... önellátás (pl. öltözködés) tanulás, munkavállalásnémet............................ ukrán ............. nem kíván válaszolni információszerzés nem akadályozzaegyéb, mégpedig: ......... mindennapi élet (pl. bevásárlás) kommunikáció, közösségi életnem kíván válaszolni .... családi élet közlekedés38. Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? ateista .................................... tartós betegsége?nem tartozik vallásiközösséghez, felekezethez ... nem kíván válaszolni ............. fogyatékossága? Ennek a személyi kérdőívnek a kitöltése befejeződött. Ha a lakásban további személyek is laknak, kérjük, róluk is töltsenek ki egy-egy személyi kérdőívet! Ha a lakásban élő minden személyről kitöltöttek személyi kérdőívet, a kitöltés befejeződött. Köszönjük a válaszait! 8 8

×