Activitat 01

287 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat 01

  1. 1. Activitat 1: Redactar un escrit dirigit a la Comunitat Escolar (Equip Docent, Pares i Mares) en el que es fonamenta la importancia de posar en funcionament un projecte d’integració i explotació didáctica de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Cal justificar i documentar la vostra proposta amb altres experiències semblants. A l’atenció de tota la Comunitat Educativa. IMPORTANCIA DE POSAR EN FUNCIONAMENT UN PROJECTE D’INTEGRACIO I EXPLOTACIÓ DIDÀCTICA DE LES TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ: Benvolguts Pares i Mares, Mestres i Equip Educatiu. Voliem posar al vostre coneixement la importancia que tenen l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el nostre col.legi. Pensam que la seva utilització facilita la integració dels alumnes, la socialització i, a la vegada, la individualització de l’ensenyament-aprenentatge. Cada alumne pot tenir el seu ritme d’aprenentatge adaptat i, a la vegada, cooperar amb el grup d’aula-classe. Hem resumit en dos el objectius de l’ús de les Noves Tecnologies a l’aula: Objectius: 1.-Valorar les noves tecnologies com a mitjans i recursos al servei de l’aprenentatge 2.-Conéixer i valorar les principals aplicacions de les noves tecnologies en l’educació. A continuació detallarem totes les possibilitats que ens poden oferir l’ús de les Noves Teconologies en els nostre Col.legi. L’ús de les TIC a les aules suposa un mitjà didàctic que apropa els continguts d’una forma estructurada i ordenada. Les TIC influeixen en la transmissió educativa i poden ser utilitzats com a facilitadors de la comunicació. Pensam que l’us d’aquests mitjans es caracteritzen per la seva interactivitat i no necessiten la relació directa de professor- alumne, es a dir, es respecte el ritme de l’alumne facilitant el seu ensenyament individualitzat. Es tracta d’organitzar i programar l’ensenyament, facilitant material d’autoaprenentatge a través, per exemple, de l’ensenyament interactiu per ordinador.
  2. 2. Creim que l’ús de les TIC serveix com a recurs per millorar i mantenir la motivació de l’aprenentatge. També pensam que tenen una funció informativa, són un a guía metodológica del procés d’aprenentatge, són mitjans d’expressió de l’alum ne, són innovadors ja que cada mitjà suposa un canvi en el procés o metodologia d’ensenyament-aprenentatge, són motivadors perquè permeten diversificar les formes de representació i d’accés a la realitat, permeten arribar a tots els alumnes a llocs o situacions inaccesibles, suposen un representació o una estructuració de la realitat depenguent del medi utilitzat, suposa un tipus de relació determinada amb l’alumne, es a dir, que la relació que s’estableix entre la informació, el mitjà i l’alumne que promou un diferent tipus d’activitat mental i d’aprenentatges i pensam que els facilita. També poden organitzar les accions d’aprenentatge dels alumnes, actuant com a guies metodològiques organitzadores de les experiències d’aprenentatge dels alumnes. Tenen una funció formativa global ja que tenen molta relació amb els valors educatius que el mitjà transmet. Pensam que la integració en el currículum de les Noves Tecnologíes tendrà una funció socialitzadora ja que pot afectar als distints tipus d’interacció: individual (respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne) i grupal (facilitant la socialització i potenciant diferents tipus d’agrupament i participació dins l’aula). Creim que és necessari reconeixer les possibilitats que tenen les Noves Teconologies d’actuar en el curriculum com a estructuradors del contingut acadèmic, com a concretitzadors del curriculum en la pràctica com a interpretadors i significadors del curriculum com a facilitadors del desenvolupament profesional, innovació educativa, exemplificadors de models d’ensenyament-aprenentatge que possibilitaran la atenció individualitzada de cada un dels nostres alumnes. Els motius que creim que són importants per utilitzar les Noves Teconologies a la nostra escola són els següents: -Les Noves Tecnologies formen part de la vida quotidiana -Són una forma d’organitzar la realitat que modifica el nostre sistema de comprensió i el facilita -Es creen nous punts de vista, nous valors i noves actituts -Possibiliten un accés flexible a noves fonts d’informació -Permeten augmentar la qualitat del procés educatiu: adaptació a cada alumne, innovació… -Faciliten la representació dels coneixements -Generen motivació entre els alumnes
  3. 3. Finalment dir, que amb tots aquests aspectes que acabam d’exposar, volem que reflexioneu, valoreu i ens comenteu el que pensau sobre la utilització de l’ús de les Noves Teconologies a l’aula. Quedam a la vostra disposició per a qualsevol suggerència o dubte. Salutacions ben cordials. L’Equip Directiu del Centre

×