Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bones pràctiques

332 views

Published on

Bones pràctiques

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bones pràctiques

  1. 1. BONES PRÀCTIQUES I... MODELS D’ÚS DIDÀCTIC DE LES TICS Novembre 2007 Maria Domingo Coscollola
  2. 2. Bones Pràctiques <ul><li>Què exigeixen? </li></ul>Què són les bones pràctiques? I ... on és el seu potencial?
  3. 3. Indicadors que augmenten la potencialitat didàctica de les bones pràctiques <ul><li>Indicadors relacionats amb : </li></ul><ul><li>Disseny </li></ul><ul><li>Accions a fer pels estudiants </li></ul><ul><li>Accions a fer pels professors </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>
  4. 4. Factors que faciliten fer bones pràctiques <ul><li>Factors relacionats amb: </li></ul><ul><li>Alumnat </li></ul><ul><li>Centre </li></ul><ul><li>Professorat </li></ul><ul><li>Administració educativa </li></ul>
  5. 5. Models d´ús didàctic de les TIC 1. Pissarra Digital a l’aula classe 2. Ordinadors de suport a l’aula classe 3. Treball individual/parelles a l’aula d’informàtica 4. Treball fora de l’escola
  6. 6. Resum <ul><ul><li>Q uan pensem com aplicar un MODEL en un context i ho apliquen... aleshores es genera una BONA PRÀCTICA o no. </li></ul></ul><ul><li>Un mateix MODEL pot donar lloc a infinites BONES i males PRÀCTIQUES . </li></ul><ul><li>Les BONES PRÀCTIQUES doncs... són concretes. Suposen l'aplicació d'un MODEL en una situació concreta . </li></ul>

×